Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
Hotărârea nr: data ședinței tip ședință conținutul hotărârii
       
       
579 19 decembrie 2019 ordinară privind premierea elevilor care au obținut premiul I, II, III, la etapa națională și internațională a concursurilor/competițiilor sportive, în anul 2019 precum și premierea profesorilor antrenori ai elevilor
578 19 decembrie 2019 ordinară privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.346/06.09.2019 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în Consiliile de Administrație ale Unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2019-2020
577 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea rețelei școlare din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021
576 19 decembrie 2019 ordinară privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.342/28.08.2019 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile de Evaluare și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2019-2020
575 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare pentru proiectul ”Stație de recuperare biogaz pentru producție de energie electrică și termică din biomasă verde și/sau dejecții animale”
574 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice (studiu de fezabilitate) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ”Stație de recuperare biogaz pentru producție de energie electrică și termică din biomasă verde și/sau dejecții animale”
573 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ”Amenajare spațiu de acostare-miniport turistic pe Canalul Sfântul Gheorghe din Muncipiul Giurgiu”
572 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ”Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4) - Giurgiu”
571 19 decembrie 2019 ordinară privind participarea UAT Municipiului Giurgiu la Programul Termificare cu suma de 59.132 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului ”Centrala termică zona Istru”
570 19 decembrie 2019 ordinară privind participarea UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 282.347 lei și eșalonarea multianuală a implementării priectului ”Centrala termică zona Giurgiu Nord”
569 19 decembrie 2019 ordinară privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Giurgiu
568 19 decembrie 2019 ordinară privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul pentru semestrul II al anului 2019
567 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.54.146/11.11.2019 încheitat cu Biserica Adventistă de ziua a Șaptea ”Laodicea” din Municipiul Giurgiu
566 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr.54.134/11.11.2019 încheiat cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ”Speranța” din Municipiul Giurgiu
565 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea încheirii unui act adițional la Contractul nr.54.129/11.11.2019 încheiat cu Parohia Romano - Catolică Giurgiu
564 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr.54.140/11.11.2019 încheiat cu Biserica Creștină Baptistă ”Sfânta Treime”
563 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea închieierii unui act adițional la Contractul nr.54.153/11.11.2019 încheiat cu Protoieria Giurgiu
562 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr.54.130/11.11.2019 încheiat cu Biserica Creștină după Evanghelie ”Betel” din Municipiul Giurgiu
561 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri și subvenții pe anul 2019
560 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Invetiții aferente
559 19 decembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei
558 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea tarifelor ce vor fi utilizate în anul 2020 de către Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.
557 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea concesionării fără licitație publică cu plata unei redevențe, a unui teren în cartea funciară nr.40292, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Victoriei, adiacent nr.8A
556 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.
555 19 decembrie 2019 ordinară privind premierea elevilor precum și a profesorilor îndrumători/corepetitorbținut premiul I, II, III, mențiune și premiul special la Olimpiadele Naționale anul 2019
554 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ”Ansamblu de locuințe sociale zona Obor, 55 apartamente - Municipiul Giurgiu”
553 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnio-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ”Ansamblu de locuințe sociale zona Istru, 20 apartamente - Municipiul Giurgiu”
552 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea nivelului minim al tarifelor propuse pentru anul 2020 pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
551 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea refinanțări de către Banca Comercială Transilvania - sucursala Giurgiu, a creditelor aflate în derulare la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
550 19 decembrie 2019 ordinară privind participarea UAT Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 98.000 lei și a eșalonării multianuale a implementării proiectului ”Rețea de transport agent termic primar tronson F56- strada Gloriei”
549 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizație și a devizului actualizat pentru proiectul ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5”
548 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general pentru proiectul ”Construirea/modernizarea/renovarea unui Centru Comunitar Integrat” (CCI)
547 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
546 19 decembrie 2019 ordinară privind stabilirea duratei unor contracte de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, ce aparțin domeniului  public al Municipiului Giurgiu, precum și celor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
545 19 decembrie 2019 ordinară privind vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Giurgiu către titularii contractelor de închiriere
544 19 decembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei
543 19 decembrie 2019 ordinară privind acordarea unui spirjin financiar în sumă de 5.000 lei
542 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trimestrul IV, anul 2019
541 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu, a unei clădiri dezafectate aflată în incinta Liceului Teoretic ”Tudor Vianu”, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării
540 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 100,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălănescu, nr.8
539 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu și aprobarea rapoartelor de evaluare aferente
538 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea Raportului de expertiză tehnică a navei de pasageri ”VALAHIA” aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, în vederea scoaterii din funcție și valorificării prin vânzare la licitație publică
537 19 decembrie 2019 ordinară privind darea în folosință gratuită către Episcopia Giurgiului - Mănăstirea ”Sf. Ioan Rusul” a unui imobil, situat în localitatea Slobozia
536 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea încetării înainte de termen a contractului de concesiune nr.36.741.19.11.2014, încheiat între Municipiul Giurgiu și Domnul Vucă Emil Gabriel
535 19 decembrie 2019 ordinară privind darea în administrare către Biblioteca Județeană ”I.A. Basarabescu” Giurgiu, a unui spațiu în Bulevardul București, Bloc 66/1D, parter
534 19 decembrie 2019 ordinară privind modificarea Statului de Funcții al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
533 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea Actului adițional nr.5 la Contractul nr.15.071 din 28.04.2017 de delegarea a gestiunii directe a Serviciului de iluminat public
532 19 decembrie 2019 ordinară privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul Modernizare Grădinița Căsuța Fermecată nr.4 Giurgiu
531 19 decembrie 2019 ordinară privind numirea a doi membri in Consiliul Director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
530 19 decembrie 2019 ordinară privind majorarea impozitelor pe clădiri și terenuri, pentru clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu, pentru anul fiscal 2020
529 03 decembrie extraordinară privind aprobarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei
528 03 decembrie extraordinară privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuipe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
527 03 decembrie extraordinară privind delegarea organizării de către Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” a activităților ce se vor desfășura cu ocazia vizitei delegațiilor din Republica Moldova în perioada 05-08.12.2019, în Municipiul Giurgiu
526 28 noiembrie ordinară privind alegerea președintelui de ședință al Consiluilui Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020
525 28 noiembrie ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2019 și a Listei de Învestiții aferente
524 28 noiembrie ordinară privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de dare în administrare nr.44.290/25.09.2019, încheiat între MUNICIPIUL GIURGIU și CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR Giurgiu
523 28 noiembrie ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei
522 28 noiembrie ordinară privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Giurgiu nr.13,901 din 20.04.2017
521 28 noiembrie ordinară pirivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CETATEA GIURGIU, ansamblu de monumente”
520 28 noiembrie ordinară privind aprobarea Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare pulică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare, la Contractul nr.50.165 din 23.10.2019 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu
519 28 noiembrie ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” din Municipiul Giurgiu
518 28 noiembrie ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei
517 28 noiembrie ordinară privind modificarea Contractului de închiriere nr.50.115/15.12.2015, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială C.S.V. CONDORS S.R.L. și prelungirea duratei acestuia
516 28 noiembrie ordinară privind alocarea sumei de 1.040 lei, din Bugetul Local în vederea achiziționării cadourilor de Crăciun, ce vor fi oferite salariaților din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, în beneficiul copiilor
515 28 noiembrie ordinară pirivind aprobarea retragerii Comunei DAIA, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
514 28 noiembrie ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetul al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
513 28 noiembrie ordinară privind aprobarea rectific[rii Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
512 28 noiembrie ordinară privind prelungirea duratei Contractului de închiriere nr.48.261/09.12.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
511 28 noiembrie ordinară privind prelungirea duratei de folosință gratuită a unei locuințe către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., în insolvență
510 28 noiembrie ordinară prinvind modiciarea Hotărârii nr.414/01.11.2019 a Consiliului Local privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - ”Construire bază sportivă TIP 1 - Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu”
509 28 noiembrie ordinară privind alocarea din Bugetul Local a sumei de 1.690 lei, pentru achiziționarea cadourilor salariaților Centrului Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă - Crăciunul
508 28 noiembrie ordinară privind constatarea încetării dreptului de administrare a unor mijloace fixe și obiective de investiții de către Direcția Poliției Locale a Municipiului Giurgiu
507 28 noiembrie ordinară privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu
506 28 noiembrie ordinară privind constatarea efectuării cheltuielilor în sumă de 1.550. lei, reprezentând plăți pentru utilități, întreținere și reparații, realizate în anul 2017 de Primăria Municipiului Giurgiu prin societatea subordonată, în calitate de asociat prin în Contractul de asociere în participațiune nr.16.833 din 30 septembrie 2010 încheiat cu Asociația Fotbal Club ASTRA, la obiectivul Bază Sportivă ”Marin Anastasovici”
505 28 noiembrie ordinară privind constatarea efectuării cheltuielilor în sumă de 1.824.633,65 lei, reprezentând plăți ale utilităților realizate în anul 2018 de Primăria Municipiului Giurgiu prin societățile subordonate, în calitate de asociat prin în Contractul de asociere în participațiune nr.16.833 din 30 septembrie 2010, încheiat cu Asociația Fotbal Club ASTRA, la obiectivul Bază Sportivă ”Marin Anastasovici”
504 28 noiembrie ordinară privind constatarea efectuării cheltuielilor în sumă de 329.959,64 lei în anul 2014 de Primăria Municipiului Giurgiu prin societățile subordonate, în calitate de asociat prim în Contractul de asociere în participațiune nr.16.833 din 30 septembrie 2010, încheiat cu Asociația Fotbal Club ASTRA
503 28 noiembrie ordinară privind constatarea efectuării cheltuielilor în sumă de 1.657.089,94 lei, reprezentând plăți ale utilităților și prestărilor de servicii și cheltuielilor în sumă de 101.139,53 lei, reprezentând modernizări, realizate în anul 2015 de Primăria Municipiului Giurgiu prin societățile subordonate, în calitate de asociat prim în Contractul de asociere în participațiune nr.16.833 din 30 septembrie 2010 încheiat cu Asociația Fotbal Club ASTRA, la obiectivul Bază Sportivă ”Marin Anastasovici”
502 28 noiembrie ordinară privind constatarea efectuării cheltuielilor în sumă de 1.687.577,44 lei, reprezentând plăți ale utilităților și prestărilor de servicii realizate în anul 2016 de Primăria Municipiului Giurgiu prin societatea subordonată, în calitate de asociat prim în Contractul de asociere în particiapțiune nr.16.833 din 30 septembrie 2010, încheiat cu Asociația Fotbal Club ASTRA, la obiectivul Bază Sportivă ”Marin Anastasovici”
501 28 noiembrie ordinară privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață  mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Tineretului, FN
500 28 noiembrie ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 39633, situat în Zona Verigă, adiacent P1-P2, Platforma Chimică 1
499 28 noiembrie ordinară privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren, identificat cu număr cadastral 37878, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Vlad Țepeș, adiacent Bloc MUV 2
498 28 noiembrie ordinară privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 36145, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălănescu, nr.8
497 28 noiembrie ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licație publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 39487, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Aleea Plantelor, FN
496 28 noiembrie ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 251,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul C.F.R., nr.55
495 28 noiembrie ordinară privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a mijlocului fix Sistem M 350 (panouri m 350 Zn 350 x 2000 H, inclusiv sistem de prindere - 12 bucăți)
494 28 noiembrie ordinară privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor obiecte de inventar
493 28 noiembrie ordinară privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a mijlocului fix Brad cu structură metalică
492 28 noiembrie ordinară privind modificarea Statului e Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
491 28 noiembrie ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei
490 28 noiembrie ordinară privind alocarea sumei de 3.500 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcției de Impozite și Taxe Locale a Municipiului Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă - CRĂCIUNUL
489 28 noiembrie ordinară privind alocara din Bugetul Local a sumei de 7.800 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcției de Asistență Socială Giurgiu, în beneficiul copiilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă- Crăciunul
488 28 noiembrie ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei
487 28 noiembrie ordinară privind asigurarea unor porții de hrană cladă persoanelor participante din Municipiul Giurgiu. cu ocazia ”Zilei Naționale a României - 1 Decembrie”
486 28 noiembrie ordinară privind modificarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Giurgiu
485 28 noiembrie ordinară privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu și aprobarea Contractului de atribuire în gestiune delegată a Serviciului de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi și a Caietului de sarcini
484 12 noiembrie 2019 extraordinară privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului actualizat pentru proiectul ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4”
483 12 noiembrie 2019 extraordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
482 12 noiembrie 2019 extraordinară privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019
481 12 noiembrie 2019 extraordinară privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 16 noiembrie - 15 aprilie 2020
480 12 noiembrie 2019 extraordinară privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie in Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 16 noiembrie 2019 - 15 aprilie 2020
479 12 noiembrie 2019 extraordinară privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în Dosarul civil nr.28.093/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București
478 12 noiembrie 2019 extraordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ”Sistematizare zona adiacentă bazinului de înot didactic școlar Steaua Dunării”
477 12 noiembrie 2019 extraordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ”Reabilitare carosabil, parcări și trotuare, adiacent cartier Bulevardul Decebal - Bulevardul Daciei”
476 12 noiembrie 2019 extraordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ”Parcare adiacent Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului”
475 01 noiembrie 2019 ordinară pirivind cesiunea și prelungirea prin Act adițional a Contractului de concesiune nr.20.414/11.11.2004, încheiat între Municipiul Giurgiu și Cabinet Medical Individual - doctor Ureche Elisabeta
474 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea încheierii unei Convenții între S.C. ALPHA METAL S.A., S.C. ELECTRO ENERGY SUD S.R.L., S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. și MUNICIPIUL GIURGIU
473 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului actualizat pentru proiectul ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3”
472 01 noiembrie 2019 ordinară privind modificarea Articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.353/18.09.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului ”Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu”, Cod proiect RoBg - 424
471 01 noiembrie 2019 ordinară privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.402 din data de 18 octombrie 2019
470 01 noiembrie 2019 ordinară privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în Dosarul civil nr.10.361/236/2018 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu
469 01 noiembrie 2019 ordinară privind rectificarea Articolului 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.80/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sistematizare zona Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni”
468 01 noiembrie 2019 ordinară privind completarea Regulamentului de Organizre și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Giurgiu
467 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Romano - Catolică” Giurgiu
466 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.62 din data de 03 martie 2017, privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 31.039.930 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local în Municipiul Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare
465 01 noiembrie 2019 ordinară privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediul/punct de lucru din Municipiul Giurgiu
464 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar PROTOIERIEI Giurgiu
463 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Creștine Baptistă ”Sfânta Treime” din Municipiul Giurgiu
462 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Creștine după Evanghelier ”Betel” din Municipiul Giurgiu
461 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Adventiste de ziua a Șaptea ”Laodicea” din Municipiul Giurgiu
460 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea ”Speranța” din Municipiul Giurgiu
459 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sfinții Martiri Brâncoveni” din Municipiul Giurgiu
458 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sfântul Haralambie” din Municipiul Giurgiu
457 01 noiembrie 2019 ordinară privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Grădinița cu program Prelungit ”Căsuța Fermecată”
456 01 noiembrie 2019 ordinară privind încheierea Acordului ed parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Partida Romilor ”Pro Europa”
455 01 noiembrie 2019 ordinară privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020 - iunie 2023 în cadrul Programului pentru școli al României
454 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sfântul Ștefan” din Municipiul Giurgiu
453 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
452 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
451 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea unor credite de investiții pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
450 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea demarării procedurilor privind contractarea/garantarea unei finanțări rambursabile interne pe termen lung (în moneda EURO), de către Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
449 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
448 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea procedurii pentru achiziția de bunuri imobile de către Municipiul Giurgiu
447 01 noiembrie 2019 ordinară privind completarea Hotărârii nr.6 din data de 31 ianuarie 2013 privind aprobarea obligațiilor și răspunderilor care revin Primăriei Municipiului Giurgiu, instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărie a localității
446 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 56,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Puișor, FN
445 01 noiembrie 2019 ordinară privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în Dosarul civil nr.387/122/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu
444 01 noiembrie 2019 ordinară privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în Dosarul civil nr.1884/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu
443 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobă ajutorului de la bugetul local, pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor vulnerabili, pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2019 - 31 martie 2020 și a cuantumului acestuia
442 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei
441 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.600 lei
440 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei
439 01 noiembrie 2019 ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei
438 01 noiembrie 2019 ordinară privind încheierea Convenției de parteneriat între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Căminul pentru persoane vârstnice ”Asociația San Francesco”, pentru acordarea de servicii sociale de calitate la nivelul Municipiului Giurgiu
437 01 noiembrie 2019 ordinară privind modificarea organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială
436 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarae Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Spațiu de alimentație publică și zonă de agrement” pe terenul din Giurgiu, strada Unirii, nr.9, (fostă strada Crângului, nr.10), beneficiar S.C. MIKYSI S.R.L.
435 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea încheierii unei Convenții între S.C. PREMIER ENERGY S.R.L., S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. și MUNICIPIUL GIURGIU
434 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui spațiu comercial, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat prin cartea funciară nr.31512, situat în Piața Centrală
433 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.37420, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul CFR, nr.55
432 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului - PT 19, identificat prin cartea funciară nr.36167, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN, adiacent Punct Termic
431 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea prelungirii duratei unor Contracte de concesiune
430 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.39541, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Unirii, FN
429 01 noiembrie 2019 ordinară privind stabilirea oportunității cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 49,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, strada Vlad Țepeș, adiacent Bloc MUV2
428 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, a terenului în suprafață de 14,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Alexandriei, adiacent Bloc B1
427 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, către cnstructorul de edință, a terenurilor în suprafață totală de 101,00 mp., situate în Municipiul Giurgiu
426 01 noiembrie 2019 ordinară privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 90,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu
425 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea îndreptării unor erori materiale din cuprinsul Anexelor unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
424 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35988, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Intrarea Negru Vodă, FN, adiacent nr.8
423 01 noiembrie 2019 ordinară privind constituirea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
422 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri vegetale, practicate de către S.C. ROSAL GRUP S.A. București, în Municipiul Giurgiu
421 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri recicplabile, practicate de către S.C.ROSAL GRUP S.A. București, în Municipiul Giurgiu
420 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colport deșeuri inerte, practicate de către Societatea Comercială ROSAL GRUP S.A. București, în Municipiul Giurgiu
419 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizorii la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadion ”Dunărea” și Sala de sport ”Chauncey Hardy”)
418 01 noiembrie 2019 ordinară privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
417 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea e denumire
416 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere contruite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.208/30.05.2019
415 01 noiembrie 2019 ordinară privind predarea către Ministerul Dezvoltprii Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - ”Construire bază sportivă TIP 2 - strada Unirii, F.N., adiacent Hotel ”Steaua Dunării”, Județul Giurgiu”
414 01 noiembrie 2019 ordinară privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - ”Construire bază sportivă TIP 1 - Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu”
413 01 noiembrie 2019 ordinară privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
412 01 noiembrie 2019 ordinară privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
411 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea criteriilor suplimentare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea acordării de teren tinerilor conform Legii nr.15/2003
410 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea unei Înțelegeri de Cooperare între MUNICIPIUL GIURGIU, Județul Giurgiu din România și RAIONUL CAHUL din Republica Moldova
409 01 noiembrie 2019 ordinară privind alocarea din Bugetul Local a sumei de 16.250 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților în beneficiul copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă - Crăciunul
408 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea retragerii comunei GREACA din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
407 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pentru trimestrul III, anul 2019
406 01 noiembrie 2019 ordinară privind aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială LIBER TRANS COM S.R.L., referitor la Serviciul de transport local pentru categoria subvenționată - elevi
405 18 octombrie 2019 extraordinară privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al societății GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.
404 18 octombrie 2019 extraordinară privind aprobarea documentației de atribuire a Serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat în interes local în Municipiul Giurgiu, către societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.
403 18 octombrie 2019 extraordinară privind constatarea încetărilor Contractului nr.1.810/01.02.2011 de delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat, încheiat cu Societatea Comercială Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A.
402 18 octombrie 2019 extraordinară privind aprobarea atribuirii către societatea APA SERVICE S.A. a Contractului de lucrări și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea canalizare menajeră șoșeaua București”
401 18 octombrie 2019 extraordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Invetiții aferente
400 18 octombrie 2019 extraordinară privind exercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului-monument istoric ”CASA HENTZE”, situat în strada Ștefan cel Mare, nr.2 din Municipiul Giurgiu
399 18 octombrie 2019 extraordinară privind încheierea acordului de parteneriat între Primăria Municipiului Giurgiu și Universitatea de Arhitectura și Urbanism ”Ion Mincu” București
398 18 octombrie 2019 extraordinară privind darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 2 ani, din patrimoniul Municipiului Giurgiu a mijlocului fix - Pușcă CO2 pentru uz veterinar, calibru 11 mm, Seria 8982 + TV calibru 13 mm + cutie transport, către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență
397 18 octombrie 2019 extraordinară privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere sediu O.C.P.I. Giurgiu" pe un teren din Giurgiu, Bulevardul 1907, nr.1
396 09 octombrie 2019 extraordinară privind aprobarea diminuări Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri propii și subvenții pe anul 2019
395 09 octombrie 2019 extraordinară privind alocarea sumei de 146.598,87 lei, în vederea acordării cadourilor de CRĂCIUN antepreșcolarilor și elevilor din Municipiul Giurgiu
394 09 octombrie 2019 extraordinară privind aprobarea rectificaării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
393 09 octombrie 2019 extraordinară privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 16 octombrie 2019 - 15 aprilie 2020
392 25 septembrie ordinară privind încetarea administrării unor obiective de investiții ”Sistem de supraveghere video” re Direcția Poliției Locale a Municipiului Giurgiu
391 25 septembrie ordinară privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.
390 25 septembrie ordinară privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Seniorilor Giurgiuveni
389 25 septembrie ordinară privind aprobarae rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Invetiții aferente
388 25 septembrie ordinară privind constituirea Comisiei pentru analizarea situației privind încetarea Contractului de concesiune nr.6.615/2009 al Societății Administrația ZOnei Libere Giurgiu S.A.
387 25 septembrie ordinară privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ” pentru exercitarea atribuțiilor privind modificarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare
386 25 septembrie ordinară privind delegarea către Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu a atribuțiilor privind încheierea unui parteneriat cu TVR Cluj referitor la proiectul de televiziune unic în piața media din România ”Caravana România Continuă - Proiect Dunărea”
385 25 septembrie ordinară privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
384 25 septembrie ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat prin număr cadastral 39023, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Nicolae Titulescu, nr.114
383 25 septembrie ordinară privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.208 din data de 30 mai 2019
382 25 septembrie ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 38369, situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN
381 25 septembrie ordinară privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
380 25 septembrie ordinară privind apartamentarea ansamblului de locuințe ANL 120 apartamente, situat în Giurgiu, șoseaua Portului, FN
379 25 septembrie ordinară privind constatarea încetării Contractului de asociațiune în participațiune nr.13.400/17.07.2008 și actelor adiționale subsecvente, precum și încetarea Contractului de cesiune încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială LA TOFAN S.R.L.
378 25 septembrie ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, pentru Asociația Clubul Pensionarilor din Județul Giurgiu
377 25 septembrie ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei, pentru Asociația Județeană Giurgiu a Pensionarilor
376 25 septembrie ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 9.000 lei, doamnei Marcu Florentina Veronica
375 25 septembrie ordinară privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
374 25 septembrie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Consolidare stâlpi de susținere rețea de agent termic F56 - Gloriei”
373 25 septembrie ordinară privind modificarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Giurgiu
372 25 septembrie ordinară privind aprobarea transmiterii în folosintă gratuită a unei suprafețe de 72.00 mp., către Județul Giurgiu pentru obiectivul de investiții ”Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean ”Teohari Antonescu”
371 25 septembrie ordinară privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.172 din data de 24 aprilie 2019
370 25 septembrie ordinară privind aprobarea retragerii comunei BUCȘANI din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
369 25 septembrie ordinară privind aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 39735, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, adiacent Bloc 104 și Bloc 205
368 25 septembrie ordinară privind constatarea încetării contractului de cesiune nr. 17.841/14.10.2010, încheiat între Municipiul Giurgiu și Draghia Marin și aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 4075, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Piața Centrală, aferent Boxa nr.43
367 25 septembrie ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului - PT 53, identificat cu număr cadastral 36192, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, FN
366 25 septembrie ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului - PT 88, identificat cu număr cadastraș 35692, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Negru Vodă, FN, adiacent Bloc B5
365 25 septembrie ordinară privind aprobarea documentației în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului - PT 12, identificat cu număr cadastral 36177, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Protului, FN, adiacent Punct Termic
364 25 septembrie ordinară privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a terenului, identificat cu număr cadastral 39485, situat în Aleea Plantelor, FN
363 25 septembrie ordinară privind modificarea Statului de Funcții al Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu
362 25 septembrie ordinară privind includerea obiectivului de investiții ”Parcări adiacente blocurilor de locuințe zona Bloc 30/613”, în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare
361 25 septembrie ordinară privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a panourilor solare tip Alfa situate la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”
360 25 septembrie ordinară privind includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unei investiții ”Reabilitarea coloanei de alimentare cu apă pe strada Cărămidarii Vechi”, situată în Municipiul Giurgiu și transmiterea în administrarea Societății Comerciale APA SERVICE S.A. Giurgiu
359 25 septembrie ordinară privind concesionării prin licitație publică a imobilului - PT 19, identificat cu număr cadastral 36167, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN, adiacent Punct Termic
358 25 septembrie ordinară privind aprobara concesionării prin licitație publică a unui teren, indentificat cu număr cadastral 5023, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Unirii, FN
357 25 septembrie ordinară privind aprobarea Strategiei privind amenajarea, întreținerea și administrarea spațiilor verzi din Municipiul Giurgiu
356 18 septembrie extraordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
355 18 septembrie extraordinară privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a listei de Investiții aferente
354 18 septembrie extraordinară privind aprobarea devizului revizuit pentru lucrările aferente proiectului ,,Dezvolatarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse- Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T ,, , cod proiect RoBg - 425
353 18 septembrie extraordinară privind aprobarea documentației tehnico - economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului ,,Reconstituirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu,,  ,cod proiect RoBg - 424
352 18 septembrie extraordinară privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.343 din data de 28 august 2019 priviind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
351 18 septembrie extraordinară privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.40 din data de 13 februarie 2019 privind instituirea taxei de habitat pentru persoanele fizice din Municipiul Giurgiu, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 42 din data de 18 februarie 2019
350 18 septembrie extraordinară privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Giurgiu
349 06 septembrie extraordinară privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 prin suplimentarea Listei de Investiții pentru credite de angajament
348 06 septembrie extraordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare alei carosabil și creare de parcări zona Bloc 610 și Bloc 611, Bulevardul Mihai Viteazul,,
347 06 septembrie extraordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum acces Grădinița Dumbrava Minunată,,
346 06 septembrie extraordinară privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.341 din data de 28 august 2019 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar  2019-2020
345 06 septembrie extraordinară privind modificarea Articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.269 din data de 25 iulie 2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.,, S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Construire bază sportivă TIP 2 - Colegiul Național ,,Ion Maiorescu,, strada Uzinei, nr.30B, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu,,
344 28 august ordinară privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada septembrie – noiembrie 2019
343 28 august ordinară privind înființarea unei societății cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
342 28 august ordinară privind  numirea  reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  în Comisiile de Evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
341 28 august ordinară privind  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul şcolar 2019-2020
340 28 august ordinară privind aprobarea depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 6, Prioritatea de investiții – 10.i.
339 28 august ordinară privind aprobarea încheierii Contractului de voluntariat între Municipiul Giurgiu şi Penitenciarul Giurgiu
338 28 august ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2019 şi a Listei de Investiţii aferente
337 28 august ordinară privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.62/03.03.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.301/25.08.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.496/18.12.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.2/15.01.2018, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.337/29.08.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.357/14.09.2018
336 28 august ordinară privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Asociația „Prietenii de lângă Tine” Giurgiu
335 28 august ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al Municipiului Giurgiu”
334 28 august ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu
333 28 august ordinară privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019
332 28 august ordinară privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 prin virări de credite bugetare şi modificarea Listei de Investiţii aferente
331 28 august ordinară privind aprobarea retragerii comunelor Roata de Jos și Grădinari din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
330 28 august ordinară privind aprobarea bugetului cererii de finanţare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu”
329 28 august ordinară privind aprobarea bugetului cererii de finanţare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al Municipiului Giurgiu”
328 28 august ordinară

privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019

327 28 august ordinară privind stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 251,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, bulevardul C.F.R., nr.55
326 28 august ordinară privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune, a unui teren în suprafață de 14,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu
325 28 august ordinară privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu, atribuirea de denumire și includerea în Nomenclatorul Stradal
324 28 august ordinară privind aprobarea reorganizării Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanei
323 28 august ordinară privind aprobarea Procedurii de ocupare a funcției vacante de director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
322 28 august ordinară  privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei ,,Buna Vestire,,
321 28 august ordinară privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Şcoala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor „Oportunităţi egale la educaţie pentru o societate incluzivă” şi „Şcoala după şcoală – primul pas spre succesul şcolar şi profesional”,  pentru perioada septembrie-decembrie 2019
320 28 august ordinară  privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Şcoala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului „Copiii şi părinţii romi vor la şcoală”, pentru perioada septembrie-decembrie 2019
319 28 august ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 16.800 lei, domnului Dincă M. Ion pentru editare volumului „Istoria Colegiului Naţional „Ion Maiorescu
318 28 august ordinară privind aprobarea tarifelor aferente activităților prestate de către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență
317 28 august ordinară privind aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.255 din 27 iunie 2019 privind aprobarea delegării prin gestiune directă a serviciilor publice – Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul de administrare a spațiilor verzi – întreținere zone verzi, întreținere locuri de joacă, întreținere baze și parcuri sportive, administrare și întreținere cimitire, decorare parcuri și zone verzi, Serviciul de întreținere și administrare mobilier stradal, marcaje rutiere, parcări și fond locativ în Municipiul Giurgiu, către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu
316 28 august ordinară privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 56,00 mp., situat în Municipiului Giurgiu, strada Puișor, FN
315 28 august ordinară privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului PT 12, identificat cu număr cadastral 36177, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Portului, FN, adiacent Punct Termic
314 28 august ordinară privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 39487, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Aleea Plantelor, FN
313 28 august ordinară privind aprobarea achiziției de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.822/122/2017* aflat pe rolul Curții de Apel București
312 28 august ordinară privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 3.500 lei, doamnei Dumitru Domnica
311 28 august ordinară privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Ţiniu Mariana-Anca
310 28 august ordinară privind aprobarea acordului de principiu pentru atribuirea către Societatea Comercială APA SERVICE S.A. a contractului „Extindere rețea canalizare menajeră șoseaua București”
309 28 august ordinară privind aprobarea rectificării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
308 28 august ordinară privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trimestrul II anul 2019
307 28 august ordinară privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Municipiului Giurgiu nr.208 din data de 30 mai 2019
306 28 august ordinară privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 39633,  situat în Zona Verigă, adiacent P1-P2, Platforma Chimică 1
305 28 august ordinară privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, a terenului în suprafață de 266,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr.75A
304 28 august ordinară privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 35988, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Intrarea Negru Vodă, FN, adiacent nr.8
303 28 august ordinară privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spațiu comercial, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat prin număr cadastral 31512, situat în Piața Centrală
302 28 august ordinară privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, aparținând  domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 38369,  situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN
301 28 august ordinară privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren identificat prin număr cadastral 39023, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Nicolae Titulescu, nr.114
300 28 august ordinară privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului PT 53, identificat cu număr cadastral 36192, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, FN
299 28 august ordinară privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului PT 88, identificat cu număr cadastral 35692, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Negru Vodă, FN, adiacent Bloc B5
298 28 august ordinară privind abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
297 28 august ordinară privind aprobarea dării în administrare către Clubul Sportiv Școlar Giurgiu a obiectivului de investiție „Bazin de înot didactic”, situat în Zona de agrement „Steaua Dunării”
296 28 august ordinară privind revocarea dreptului de administrare constituit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.18 din data de 31 ianuarie 2019, în favoarea Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu prin Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu
295 28 august ordinară privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune, către constructorul de bună credință, a terenurilor în suprafață totală de 101,00 mp., situate în Municipiul Giurgiu
294 28 august ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei, domnului Pîndaru Antonio Eduard din Giurgiu
293 28 august ordinară privind prelungirea cu un an a valabilităţii Convenţiei dintre Consiliul Local Giurgiu și Fundaţia „Din Dragoste pentru Oameni” Giurgiu, pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Giurgiu
292 28 august ordinară privind aprobarea unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., în insolvență, reprezentând plata cheltuielior pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive - Complexul Marin Anastasovici, Stadion „DUNĂREA” și Sala de sport „Chauncey Hardy”
291 28 august ordinară privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.371/24.10.2007 privind autorizarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Giurgiu
290 20.august extraordinară (de îndată) privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
289 25 iulie ordinară privind aprobarea bugetului cererii de finanţare pentru proiectul „Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4) – Giurgiu”
288 25 iulie ordinară privind aprobarea bugetului cererii de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal nr.3 – Giurgiu”
      
287 25 iulie ordinară privind aprobarea bugetului cererii de finanţare pentru proiectul „Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama – Zona Mediană”
286 25 iulie ordinară privind aprobarea predării temporare a sectorului de drum DN 5C km 3+450 - km 3+750, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu către Ministerul Transporturilor prin C.N.A.I.R. S.A. București
      
285 25 iulie ordinară privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
nr.199/30.05.2019 privind aprobarea preluării temporare a sectorului de drum DN 5C km 3+450 - km 3+750, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor prin C.N.A.I.R. S.A. București
284 25 iulie ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019
     
283 25 iulie ordinară privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului, identificat cu număr cadastral 39485, situat în Aleea Plantelor, FN
282 25 iulie ordinară privind darea în folosință gratuită a unei părți din imobilul – PT 13 și terenul aferent situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua București, FN
281 25 iulie ordinară privind aprobarea demarării procedurilor privind contractarea unui credit de investiții de către Administrația Zonei Libere Giurgiu
280 25 iulie ordinară privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice clădire fost PT73
279 25 iulie ordinară privind participarea UAT Giurgiu la Programul Termoficare 2006 – 2020 căldură și confort cu suma de 240.000 lei și a graficului de eșalonare a investiției pentru obiectivul - Rețea termică Bretea de legătură Nord – Centru
278 25 iulie ordinară privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația ”Pro Maiorescu” Giurgiu
277 25 iulie ordinară privind premierea elevilor claselor a XII-a care au obținut rezultate deosebite-media 10-la Bacalaureat, sesiunea I și premierea absolvenților claselor a VIII-a care au obținut rezultate deosebite-media 10-la Evaluarea Națională, anul 2019 din Municipiul Giurgiu
276 25 iulie ordinară privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
275 25 iulie ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, domnului Căpățână Constantin din Giurgiu
274 25 iulie ordinară privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu necesar realizării obiectivului ”Construire locuință unifamilială P+1/M (dotări, utilități, amenajări, împrejmuire) și desființare corpuri existente” pentru terenul din Giurgiu, str. Mugurilor, nr.1
273 25 iulie ordinară privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanei
      
272 25 iulie ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.500 lei domnului Rădan Tudor pentru tipărire roman ”Dragoste de mamă”:
271 25 iulie ordinară privind încheierea  Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația ,,Licurici,, Giurgiu
270 25 iulie ordinară privind aprobarea  suplimentarii  Bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de investiții aferente
269 25 iulie ordinară privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investții Proiect tip – amplasamentului ”Construire bază sportivă TIP 2 – Colegiul Național ”Ion Maiorescu”, Strada Uzinei, nr.30 B, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu
268 25 iulie ordinară privind numirea domnului consilier Badea Ionuț Mugurel ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în Comisiile de Evaluare și asigurarea calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu la Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu
267 25 iulie ordinară privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.396/27.09.2018  privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
266 25 iulie ordinară privind acceptarea de către Municipiul Giurgiu a unei oferte de donație constând în două terenuri cu suprafețele de 945 mp și 234 mp, situate în Municipiul Giurgiu
265 25 iulie ordinară privind  acceptarea de către Municipiul Giurgiu a ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 407 mp, situat în Municipiul Giurgiu
264 25 iulie ordinară privind  actualizarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul Municipiului Giurgiu
263 10 iulie extraordinară privind aprobarea rectificării Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Învestiții aferente, prin virări de credite bugetare
262 10 iulie extraordinară privind completarea Comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
261 10 iulie extraordinară privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de asistență juridică încheiate cu GÎSCAN și ASOCIAȚII SCA
260 10 iulie extraordinară privind prelungirea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.226/19.06.2019, până la data de 31.07.2019
259 27 iunie ordinară privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din Municipiul Giurgiu - Zona Centru și Alexandriei”, cod SMIS 124591
258 27 iunie ordinară privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5”, cod SMIS 119400
257 27 iunie ordinară privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4”, cod SMIS 119400
265 27 iunie ordinară privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3", cod SMIS 119400
255 27 iunie ordinară privind aprobarea delegării prin gestiune directă a serviciilor publice - Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul de administrare a spațiilor verzi – întreținere zone verzi, întreținere locuri de joacă, întreținere baze și parcuri sportive, administrare și întreținere cimitire, decorare parcuri și zone verzi, Serviciul de întreținere și administrare mobilier stradal, marcaje rutiere, parcări și fond locativ, în Municipiul Giurgiu, către Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu
254 27 iunie ordinară privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/28.03.2019 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru din Municipiul Giurgiu
253 27 iunie ordinară privind aprobarea rectificării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2019 şi a Listei de Investiţii aferente
252 27 iunie ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019
251 27 iunie ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi a Listei de Investiţii aferente
250 27 iunie ordinară privind modificarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Giurgiu
249 27 iunie ordinară privind premierea  şefilor de promoţie ai instituţiilor de tip liceal din Municipiul Giurgiu
248 27 iunie ordinară privind aprobarea situațiilor financiare anuale la Societatea Comercială  GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, aferente anului 2018
247 27 iunie ordinară privind reluarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
246 27 iunie ordinară privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A
245 27 iunie ordinară privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi al Municipiului Giurgiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.162/28.04.2017
244 27 iunie ordinară privind aprobarea organizării Târgului Anual Tradițional în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Ghizdarului, nr.134
243 27 iunie ordinară privind  includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unei investiții „Construcţie uşoară tip Pavilion” situată în Municipiul Giurgiu și transmiterea în administrarea Societății Comerciale GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. Giurgiu, în insolvență
242 27 iunie ordinară privind  prelungirea  duratei de folosință gratuită a două apartamente pentru tinerii postinstituționalizați
241 27 iunie ordinară privind includerii unor obiective de investiții în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare
240 27 iunie ordinară privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.196 din data de 30 mai 2019 privind transmiterea  în folosință gratuită a unor imobile situate în Vama Giurgiu, către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri București
239 27 iunie ordinară privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
238 27 iunie ordinară privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Zona Mocănașu – Casa de Apă, către Asociația Pescarilor Profesioniști ABRAMIS 2003
237 27 iunie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiţii „Rețea termică bretea de legătură Sud (N-C-S)”;
236 27 iunie ordinară privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A
235 27 iunie ordinară privind  aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2018
234 27 iunie ordinară privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei, doamnei Nichita Dumitra din Giurgiu
233 27 iunie ordinară privind aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul nr.15.071 din data de 28 aprilie 2017 pentru delegarea gestiunii directe a Serviciului de iluminat public
232 27 iunie ordinară privind completarea Regulamentului de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor și a spațiului de depozitare a acestora, din incinta Centrului de Agrement Canal Cama
231 27 iunie ordinară privind validarea mandatului de consilier local al domnului Badea Ionuț Mugurel
230 27 iunie ordinară privind  constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Giurgiu, al domnului Muscalu Ionel
229 19 iunie extraordinară privind aprobarea achiziției de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.1959/122/2016* aflat în rejudecare pe rolul Tribunalului Giurgiu
228 19 iunie extraordinară privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea acestuia către Societatea Comercială UZINA TERMOELECTRICĂ PRODUCTION GIURGIU S.A.
227 19 iunie extraordinară privind aprobarea documentației de atribuire a Serviciului public de alimentare cu energie termică
226 19 iunie extraordinară privind constatarea încetăriI Contractului nr.18.044/12.10.2012 privind dereglarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică către S.C Global Energy Production S.A
225 19 iunie extraordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
224 13 iunie extraordinară privind aprobarea actualizării documentației tehnico- economice (faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,Municipiul Giurgiu, Ansamblul 6,,
223 13 iunie extraordinară privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.166 din data de 24 aprilie 2019, modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Afaceri și a Documentației de licitație publică cu strigare și negociere directă a spațiilor din incinta Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare  Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
222 13 iunie extraordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
221 13 iunie extraordinară privind aprobarea suplimentării a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
220 30 mai ordinară privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada iunie - august 2019
219 30 mai ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 7”
218 30 mai ordinară privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat giurgiu S.A. în reorganizare, aferente anului 2018
217 30 mai ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3000 lei, doamnei Inimă-Rea Florentina din Giurgiu
216 30 mai ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3500 lei, doamnei Ghena Lîmâița din Giurgiu
215 30 mai ordinară privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în H.C.L.M. nr.96/28.03.2019 și completarea articolului 5 din aceeași hotărâre
214 30 mai ordinară privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale A.D.P.P. Giurgiu S.A., în reorganizare
213 30 mai ordinară privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al ”Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu”
212 30 mai ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
211 30 mai ordinară privind aprobarea suplimentării Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
210 30 mai ordinară privind modificarea organigramei și aprobarea statului de funcții al ”Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu”
209 30 mai ordinară privind numirea unui consilier local în Consiliul Director al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
208 30 mai ordinară privind aprobarea Listei de priorități finală pentru acordarea locuințelor, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
207 30 mai ordinară privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
206 30 mai ordinară privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu către ASOCIAȚIA GAL - GIURGIU COMUNITATE LOCALĂ RESPONSABILĂ și stabilirea contribuției anuale a Municipiului Giurgiu
205 30 mai ordinară privind modificarea Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu
204 30 mai ordinară privind aprobarea Listei imobilelor propuse a fi expertizate tehnic în anul 2019
203 30 mai ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării prin atribuire directă cu drept de preemțiune a terenului situat în Municipiul Giurgiu, Strada 1 Decembrie 1918, nr.75A
202 30 mai ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a imobilului - PT12, situat în Strada Portului, FN
201 30 mai ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în Intrarea Negru Vodă, FN, adiacent nr.8
200 30 mai ordinară privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.298 din data de 29 august 2007
199 30 mai ordinară privind aprobarea preluării temporare a sectorului de drum DN 5C km 3+450 -km 3+750, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Ministerului Transportului prin C.N.A.I.R. S.A. București
198 30 mai ordinară privind completarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.87 din 28.03.2019 privind transmiterea în administrare a unor obiective de investiții situate în municipiul Giurgiu, către Operatorul Regional S.C. Apa Service S.A. Giurgiu
197 30 mai ordinară privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și ASOCIAȚIA MAI MULT VERDE, în vederea desfășurării proiectului ”Cu apele curate”
196 30 mai ordinară privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile situate în Vama Giurgiu de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Direcția Regională de Drumuri și Poduri București
195 30 mai ordinară privind completarea si modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr.138/20.04.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu prevederile art. 71 alin.(1) din OUG 114/2018, pentru obiectivul de investiții ”Sistematizare verticală ansambluri blocuri zona PT18”
194 30 mai ordinară privind ”Actualizarea valorii obiectivului de investiții Centrala termică zona Giurgiu Nord ca urmare a prevederilor OUG 114/2018
193 30 mai ordinară privind actualizarea valorii obiectivului de investiții ”Modernizare carosabil alee adiacent Bloc Nova Force”, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018
192 30 mai ordinară privind aprobarea situațiilor financiare pentru societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., aferente anului 2018
191 30 mai ordinară privind aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și SC LIBER TRANS COM SRL, referitor la serviciul de transport local pentru categoria subvențională - elevi
190 30 mai ordinară privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Muzeul Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu
189 30 mai ordinară privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania filiala Giurgiu
188 30 mai ordinară privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Parohia Buna Vestire
187 30 mai ordinară privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Colegiul Național ”Ion Maiorescu” Giurgiu
186 30 mai ordinară privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Uniți pentru Giurgiu
185 30 mai ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Sfântul Gheorghe
184 30 mai ordinară privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei "Sfinții Martiri Brâncoveni"
183 30 mai ordinară privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Partida Romilor Pro Europa sucursala Giurgiu
182 30 mai ordinară privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu
181 30 mai ordinară privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu din România și Comuna Cruzești, Municipiul Chișinău din Republica Moldova
180 30 mai ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, domnului Sîrbu Gheorghe-Cornel din Giurgiu
179 30 mai ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, doamnei Delea Laurenția din Giurgiu
178 30 mai ordinară privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, doamnei Mușat Constanța din Giurgiu
177 30 mai ordinară privind majorarea capitalului social al S.C: Tracum S.A. Giurgiu
176 30 mai ordinară privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
175 30 mai ordinară privind aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de evaluare a solicitărilor de atribuire și contractare a finanțărilor acordatre din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general/ Acordurilor și Contractelor de parteneriat, sprijine Cultură scrisă, sprijine Culte și al Regulamentului privind activitatea Comisiei de verificare, validare a Raportului de activitate, Raportului financiar intermediar, Raportului financiar final și al documentelor justificative parțiale/finale
174 30 mai ordinară privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei direcții

173

30 mai ordinară

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.111 din date de 28 mai 2010 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea copiilor de pe documentele arhivate și de pe documentele ce reprezintă informații de interes public

172 24 aprilie ordinară privind  premierea  elevilor care au obţinut premiul I, II, III, menţiune  la Olimpiadele Naționale anul 2018
171 24 aprilie ordinară privind  acordarea  sumei de 2.500 lei, elevei Barbu Anca - Maria din Municipiul Giurgiu
170 24 aprilie ordinară privind  aprobarea situațiilor financiare anuale ale Operatorului Regional Societatea Comercială APA SERVICE  S.A., aferente anului 2018
169 24 aprilie ordinară privind   preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a investiției – Centru de colectare pentru deșeuri voluminoase, deșeuri electrice, electronice, electrocasnice și deșeuri periculoase provenite din gospodării
168 24 aprilie ordinară privind    actualizarea valorii obiectivului de investiții ,,Extindere canalizare pluvială pe strada Ramadan zona I ,, , ca urmare a prevederilor  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018
167 24 aprilie ordinară privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu
166 24 aprilie ordinară privind  modificarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Afaceri și a documentației de licitație publică cu strigare și negociere directă a spațiilor din incinta Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
165 24 aprilie ordinară privind   modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.83 din data de 28 martie 2019 privind înfiinţarea SPORT CLUB  MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
164 24 aprilie ordinară privind  aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. aferente anului 2018
163 24 aprilie ordinară privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.73/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru „Remediere neconformități constatate la Grădinița Negru Vodă
162 24 aprilie ordinară privind  actualizarea  valorii obiectivului de investiții „Modernizare strada Industrială Nord”, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018
161 24 aprilie ordinară privind  actualizarea  valorii obiectivului de investiții „Extindere canalizare pluvială pe strada Ramadan - Zona II”, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018
160 24 aprilie ordinară privind   actualizarea  valorii obiectivului de investiții „Modernizare carosabil strada Muntenia”, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018
159 24 aprilie ordinară privind  încheierea  Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
158 24 aprilie ordinară privind încheierea  Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Colegiul Național „Ion Maiorescu" Giurgiu
157 24 aprilie ordinară privind  încheierea  Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Asociația Club Sportiv FCM Giurgiu
156 24 aprilie ordinară privind încheierea  unui contract de asociere între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială TOTAL MEDIA OUTDOOR S.R.L
155 24 aprilie ordinară privind aprobarea Listei de priorități pentru acordarea locuințelor, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani
154 24 aprilie ordinară privind  aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.33.462 din data de 24 octombrie 2014, încheiat între Municipiul Giurgiu şi Societatea Comercială CRIS LAND CONSTRUCT S.R.L
153 24 aprilie ordinară privind reorganizarea  Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
152 24 aprilie ordinară

privind acordarea  avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării terenului situat în Municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălănescu, nr.8

151 24 aprilie ordinară privind  acordarea  avizului  de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a terenului, situat în Aleea Plantelor, FN
150 24 aprilie ordinară privind  acordarea  avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a terenului situat în strada Unirii, FN
149 24 aprilie ordinară privind   acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială INTERAGRO S.R.L
148 24 aprilie ordinară privind trecerea  din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
147 24 aprilie ordinară privind suspendarea  atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile Bugetului Local al Municipiului Giurgiu, încheiate în baza Legii nr.350/2005
146 24 aprilie ordinară privind  transferul mobilierului şcolar din patrimoniul Municipiului Giurgiu în patrimoniul Școlii Gimnaziale „Academician Marin Voiculescu,,
145 24 aprilie ordinară privind actualizarea  valorii obiectivului de investiții „Realizare parcare zona Bloc 30/613”, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018
144 24 aprilie ordinară

privind actualizarea  valorii obiectivului de investiții „Realizare parcare zona

Bloc 200 CF”, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018
143 24 aprilie ordinară privind actualizarea  valorii obiectivului de investiții „Grădinița cu program prelungit nr.6, cartier Negru Vodă”, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018
142 24 aprilie ordinară  privind   actualizarea  valorii obiectivului de investiții „Modernizare ansamblu străzi situate în Zona 2” a Municipiului Giurgiu, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018
141 24 aprilie ordinară privind actualizarea  valorii obiectivului de investiții „Realizare parcare zona Școala nr.5, adiacent Sală de Sport”, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018,,
140 24 aprilie ordinară privind  la actualizarea  valorii obiectivului de investiții „Realizare parcare zona Blocuri P3, P8”, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018
139 24 aprilie ordinară privind  actualizarea  indicatorilor economici, în conformitate cu prevederile art.71, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții „Modernizare carosabil strada Negru Vodă,,
138 24 aprilie ordinară privind actualizarea  indicatorilor economici, în conformitate cu prevederile art.71, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții „Sistematizare verticală ansamblu blocuri zona PT18,,
137 24 aprilie ordinară privind actualizarea indicatorilor economici, în conformitate cu prevederile art.71, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții „Modernizare Fundătura Aleea Plantelor,,
136 24 aprilie ordinară privind   actualizarea  indicatorilor economici, în conformitate cu prevederile art.71, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții „Modernizare carosabil strada Cărămidarii Vechi,,
135 24 aprilie ordinară privind  actualizarea  indicatorilor economici, în conformitate cu prevederile art.71, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții „Reconfigurare zonă adiacentă blocuri A1, A2, A3, Bulevardul Decebal,,
134 24 aprilie ordinară privind actualizarea  indicatorilor economici, în conformitate cu prevederile art.71, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții „Modernizare carosabil strada Pictor Grigorescu, tronson strada Pictor Andreescu – strada Videle”
133 24 aprilie ordinară privind actualizarea  indicatorilor economici, în conformitate cu prevederile art.71, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții „Modernizare carosabil stradă adiacent cale ferată, tronson strada Gorneni – Mărășești”
132 24 aprilie ordinară privind actualizarea  indicatorilor economici, în conformitate cu prevederile art.71, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții „Modernizare stadion Dunărea,,
131 24 aprilie ordinară privind  aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Local pentru trimestrul I 2019
130 24 aprilie ordinară privind   aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
129 24 aprilie ordinară  privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A
128 24 aprilie ordinară privind  aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren în data de 04.06.2019 și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației organizate de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A
127 24 aprilie ordinară privind  aprobarea reconfigurării și redimensionării unor parcele situate în Zona Liberă Giurgiu și aprobarea tarifelor minime de subconcesiune
126 24 aprilie ordinară privind  aprobarea unui tarif minim de închiriere pentru parcela PSNG 2 situată în Zona Liberă Giurgiu, în vederea închirierii conform legii
125 24 aprilie ordinară privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal necesar realizării obiectivului „Salon de evenimente și spații conexe” în Municipiul Giurgiu, beneficiar S.C. ALCARIO TRADING SRL
124 24 aprilie ordinară privind aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu  Servicii  Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielior pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive - Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunărea și Sala de sport „Chauncey Hardy”;
123 24 aprilie ordinară privind   aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractul de comodat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.6/08.01.2019
122 24 aprilie ordinară privind  aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contactului de delegare a gestiunii, prin atribuire directă, a serviciilor de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, încheiat cu S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență
121 24 aprilie ordinară privind  modificarea  documentației de licitație publică cu strigare și negociere directă a spațiilor, activelor și terenului din incinta Pieței de pește din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
120 24 aprilie ordinară

privind  modificarea  Regulamentului de funcționare al Compartimentului Administrare Piața de Pește în vederea comercializării și/sau depozitării alimentelor de către agenții economici/persoane fizice și a modului de închiriere a spațiilor, activelor și a terenului din incinta Pieței de pește din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

119 24 aprilie ordinară privind  modificarea  taxelor de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor pe Canalul Cama din Municipiul Giurgiu
118 24 aprilie ordinară privind  aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului de transport public local în regim de închiriere, Contractului de atribuire în gestiune delegată, Caietului de sarcini şi a taxelor pentru prestarea serviciului de transport în regim de închiriere, pe raza Municipiului Giurgiu
117 24 aprilie ordinară privind l stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de emiterea şi comunicarea de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu a documentelor sale de executare silită;
116 24 aprilie ordinară  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020
115 24 aprilie ordinară privind  aprobarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 şi a Listei de Investiţii aferente.
114 15 aprilie extraordinară privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.88/28.03.2019 privind includerea unor obiective de investiții în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea în administrarea Operatorului Regional - Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
113 15 aprilie extraordinară privind încetarea dreptului de folosință gratuită acordat Asociației Române pentru Reciclare - ROREC București, asupra terenului în suprafață de 500.00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, strada Gloriei, nr.5
112 15 aprilie extraordinară privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Centrul Cultural Local ,,Ion Vinea,, Giurgiu, pentru sărbătorirea zilei de 1 iunie 2018 - Ziua Internațională a Copilului , în Municipiul Giurgiu
111 15 aprilie extraordinară privind continuarea parteneriatului educațional între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, unitățile de învățământ liceale și gimnaziale din Municipiul Giurgiu
110 15 aprilie extraordinară privind aprobarea taxei de începere a licitației pentru închirierea terenului din incinta Pieței de pește din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
109 15 aprilie extraordinară privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
108 15 aprilie extraordinară privind aprobarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
107 15 aprilie extraordinară privind aprobarea rectificării prin suplimentare a Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
106 15 aprilie extraordinară privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru ședința extraordinară din data de 15.04.2019, în absența președintelui de ședință ales în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.63/28.02.2019
105 28 martie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului ,, Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T,, , cod proiect ROBG- 425
104 28 martie ordinară

privind completarea documentației tehnico- economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ,,Regenerare urbană în zona marginalizată Cărămidarii Noi,,

103 28 martie ordinară privind completarea documentației tehnico- economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ,,Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru- zona Locuințe Sociale,,
102 28 martie ordinară

privind completarea documentației tehnico- economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ,,Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru- zona Seminar Teologic,,

101 28 martie ordinară privind aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
100 28 martie ordinară privind aprobarea Proiectului Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
99 28 martie ordinară privind aprobarea Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
98 28 martie ordinară privind stabilirea destinației unui spațiu din incinta imobilului situat în Bulevardul București, nr.57, din Municipiul Giurgiu
97 28 martie ordinară privind aprobarea Actului Adițional 1 la Contractul de delegare a gestiunii, prin atribuire directă, a serviciilor de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor /vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, încheiat cu Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență
96 28 martie ordinară privind înființarea unei societăți comerciale având ca obiect de activitate producția, transportul și distribuția de energie termică și electrică
95 28 martie ordinară privind aprobarea studiului de oportunitate , raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90 A
94 28 martie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui spațiu comercial situat în Piața Centrală
93 28 martie ordinară privind repartizarea unei locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
92 28 martie ordinară privind aprobarea încetării dreptului de folosință al Societății Comerciale TRACUM S.A. asupra a doua suprafețe de teren situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
91 28 martie ordinară privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric ,,Casa Iancu Marinescu ,, situat în strada Nicolae Bălănescu, nr.37 din Municipiul Giurgiu
90 28 martie ordinară privind aprobarea vânzării prin atribuire directă cu drept de preemțiune, a terenului în suprafață de 226,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Strada Vlad Țepeș, nr. 101
89 28 martie ordinară privind încetarea aplicabilității unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind înființarea Incubatorului de Afaceri din Municipiul Giurgiu și atribuirea de spații și transmiterea în administrarea Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a imobilului din Bulevardul București,nr.57
88 28 martie ordinară privind includerea unor obiective de investiții în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea în administrarea Operatorului Regional - Societatea Comercială APA SERVICE S.A.
87 28 martie ordinară privind transmiterea în administrare a unor obiective de investiții situate în Municipiul Giurgiu, către Operatorul Regional - Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
86 28 martie ordinară privind constatarea dreptului de propietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
85 28 martie ordinară privind constatarea dreptului de propietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu
84 28 martie ordinară privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui teren din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu
83 28 martie ordinară privind înființarea SPORT CLUB MUNICIPAL ,,DUNĂREA 2020 GIURGIU,,
82 28 martie ordinară privind constituirea unor parcele de teren în Zona Liberă Giurgiu și stabilirea tarifelor minime de închiriere/subconcesiune pentru aceste parcele de teren
81 28 martie ordinară privind constituirea unui tarif acces autocamioane , pentru Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
80 28 martie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Sistematizare zona biserică Sfinții Martiri Brâncoveni,,
79 28 martie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare carosabil alee cartier Policlinică,,
78 28 martie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții ,, Construcții locuințe sociale tip module - containere,,
77 28 martie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții ,,Parcări adiacent Parc Alei,,
76 28 martie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții ,, Rețea termică Bretea de legătură Nord - Centru,,
75 28 martie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Trotuare strada 1 Decembrie 1918, tronson șoseaua Prieteniei -DJ 507,,
74 28 martie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare parc Mihai Viteazul,,
73 28 martie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții ,,Remediere neconformități constatate la fundația existentă la Grădinița Negru Vodă,,
72 28 martie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții ,, Creșterea performanței energetice clădire fost PT73,,
71 28 martie ordinară privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A, pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății
70 28 martie ordinară privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor a Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ  GIURGIU S.A , pentru declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație
69 28 martie ordinară privind încheierea Convenției de parteneriat între Municipiul Giurgiu,prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Căminul pentru persoane vârstnice ,,Paradisul Seniorilor,, pentru acordarea de servicii sociale de calitate la nivelul Municipiului Giurgiu
68 28 martie ordinară

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.521 din data de 19 decembrie 2018 privind completarea Regulamenului pentru activitatea de blocare, ridicare, transport și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, precum și prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru, de pe raza Municipiului Giurgiu, forma consolidată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 323 din data de 29 august 2018

67 28 martie ordinară privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe anul 2018 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
66 28 martie ordinară privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 518 din data de 19 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
65 28 martie ordinară privind delegarea organizării către Centrul Cultural Local ,,Ion Vinea,, Giurgiu a activităților dedicate sărbătoririi ,,ZILELOR MUNICIPIULUI GIURGIU,, și darea în administrare a spațiului aferent desfășurării evenimentului
64 28 martie ordinară privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediul/punct de lucru din Municipiul Giurgiu
63 28 februarie ordinară privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada martie- mai 2019
62 28 februarie ordinară privind completarea Anexei 1A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.42 din data de 18 februarie 2019
61 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile , precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului, situat în Aleea Plantelor, FN
60 28 februarie ordinară privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. , pentru anul 2019
59 28 februarie ordinară privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.26/31.01.2019
58 28 februarie ordinară privind aprobarea studiului ,,Actualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termică a Municipiului Giurgiu,,
57 28 februarie ordinară privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Modernizare Ansamblu străzi situate în Zona  1 a Municipiului Giurgiu și a finanțării din Bugetul local a categoriilor de lucrări ce revin Municipiului Giurgiu, pentru Programul Național de Dezvoltare Locală 2016 - 2020,,
56 28 februarie ordinară privind includerea unor obiective de investiții în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare
55 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării prin licitație publică a terenului situat în Municipiul Giurgiu,strada Puișor, Fn
54 28 februarie ordinară privind aprobarea studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instructiunile , precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în strada Unirii, FN
53 28 februarie ordinară privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia
52 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate , raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN
51 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare , caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a imobilului - PT53, situat în strada Tineretului, FN
50 28 februarie ordinară privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu, a unuia din loturi
49 28 februarie ordinară privind constatarea dreptului de propietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu
48 28 februarie ordinară privind transmiterea în administrare a unui spațiu situat în Municipiul Giurgiu către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu
47 28 februarie ordinară privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, către EPISCOPIA GIURGIULUI  - Parohia ,,Sfântul Haralambie,,
46 28 februarie ordinară privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
45 28 februarie ordinară privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Municipiului Giurgiu
44 28 februarie ordinară privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului Cultural Local ,,ION VINEA,,
43 18 februarie extraordinară privind aprobarea tarifului practicat de Societatea Comercială ROSAL GRUP S.A. București, la agenții economici/instituții publice/fundații/asociații din Municipiul Giurgiu
42 18 februarie extraordinară privind completarea și modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 40 din data de 13 februarie 2019
41 13 februarie extraordinară privind acordarea unui mandat special, acordat expres, domnului Ghiță Niculae, reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEȚ CURAT,,
40 13 februarie extraordinară privind instituirea taxei de habitat pentru persoanele fizice din Municipiul Giurgiu, începând cu data de 15 februarie 2019
39 13 februarie extraordinară privind completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.38 din data de 11 februarie 2019 și aprobarea Contractului privind asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare al Municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții,inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe,generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, cu societatea Comercială ROSAL GRUP S.A. București
38 11 februarie extraordinară privind asigurarea continuității Serviciului public de salubrizare al Municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora
37 31 ianuarie ordinară privind aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
36 31 ianuarie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici, pentru obiectivul de investiții ,,Reamenajarea Parcului Fabricii de Zahăr,,
35 31 ianuarie ordinară privind prelungirea contractului privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public și privat până la 31.12.2019
34 31 ianuarie ordinară privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.4.158/121/2018 aflat pe rolul Tribunalului Galați
33 31 ianuarie ordinară privind acordarea unui mandat special domnului Neacșu Lucian, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, în condițiile legii
32 31 ianuarie ordinară privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
31 31 ianuarie ordinară privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Giurgiu
30 31 ianuarie ordinară privind desemnarea supleantului unuia dintre membrii Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de subconcesiune de teren organizate de către Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
29 31 ianuarie ordinară privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație,, din Aparatul de specialitate al Primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local , care se vor acorda în anul 2019
28 31 ianuarie ordinară privind continuarea în anul 2019 a acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și unitățile de învățământ liceale și gimnaziale din Municipiul Giurgiu în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.420/18.10.2018
27 31 ianuarie ordinară privind aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren în data de 28.02.2019 și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației organizate de Administrația Zonei Libere Giurgiu
26 31 ianuarie ordinară privind aprobarea nivelului minim al tarifelor pentru anul 2019 practicate de către societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
25 31 ianuarie ordinară privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2019
24 31 ianuarie ordinară privind aprobarea Rețelei școlare din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2019 - 2020
23 31 ianuarie ordinară privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei , Școlii Postliceale Sanitare Giurgiu
22 31 ianuarie ordinară privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului ,,Copiii și părinții romi vor la școală,, , pentru perioada ianuarie - iunie 2019
21 31 ianuarie ordinară privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor ,,Oportunități egale la educație pentru o societate inclusivă,, și ..Școala după școală - primul pas spre succesul școlar și profesional,, , pentru perioada ianuarie - iunie 2019
20 31 ianuarie ordinară privind continuarea acordului de parteneriat în anul 2019 în sumă de 15.000 lei cu Biblioteca Județeană ,,I.A. Basarabescu,, Giurgiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 308/26.07.2018
19

31 ianuarie

ordinară privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări  de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
18 31 ianuarie ordinară privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiție ,,Bazin de înot didactic,, situat în zona de agrement ,,Steaua Dunării,, trecerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 3.000,00 mp. și transmiterea acestuia în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu prin Liceul teoretic ,,Tudor Vianu,, Giurgiu
17 31 ianuarie ordinară privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui spațiu situat în incinta Colegiului Național ,,Ion Maiorescu,,
16 31 ianuarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instructiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a imobilului - PT88,situat în strada Negru Vodă,FN, adiacent Bloc B5
15 31 ianuarie ordinară privind acceptarea ofertei de donație constând în ,,Construcție ușoară tip Pavilion,, situată în Municipiul Giurgiu
14 31 ianuarie ordinară privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a unui obiectiv de investiție situat în zona Punctului Termic nr. 15 din Municipiul Giurgiu și transmiterea acestuia în administrare către Direcția Poliției Locale Giurgiu
13 31 ianuarie ordinară privind alipirea unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
12 31 ianuarie ordinară privind completarea și modificarea Regulamentului de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu și a Contractului de atribuire în gestiune delegată a Serviciului de transport în regim de taxi
11 31 ianuarie ordinară privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 518/19.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
10 31 ianuarie ordinară privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Giurgiu
9 28 ianuarie extraordinară privind aprobarea depunerii cererii de finanțare a proiectului ,,Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sf.Gheorghe/Plantelor ,, , pentru finanțare prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, în cadrul Măsurii 1 - ,,Diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG,,
8 28 ianuarie extraordinară privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico - economici pentru proiectul ,,Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor,,
7 08 ianuarie extraordinară privind acordarea unui mandat special doamnei Săndulescu Petronela Marinela reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru ședința ordinară din data de 28.01.2019
6 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Direcția Poliției Locale Giurgiu și Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu
5 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2019
4 08 ianuarie extraordinară privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu
3 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea modificării tarifului pentru prestațiile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
2 08 ianuarie extraordinară privind  stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în perioada ianuarie - decembrie 2019
1 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului Local pe anul 2018, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018
Actualizat in - 05.04.2021, la ora 14:07; de catre: Alexandra Grama