Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
Nr.crt Inițiator Conținutul privind Data ședinței în care s-a supus dezbaterii Observații
316/01.09.2022 Primarul Aprobarea participării Municipiului Giurgiu la evenimentul „Zilele Agriculturii Giurgiuvene”    
315/01.09.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022    
314/26.08.2022 Primarul Atabilirea impozitului / taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2023    
313/26.08.2022 Primarul Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat    
312/23.08.2022 Primarul Aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu și Avesta Battery & Energy Engineering NV    
311/22.08.2022 Primarul Modificarea hotararii nr.188/26.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică a unor clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Giurgiu în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte  PNRR/2022/C5/A.3.1/1    
310/22.08.2022 Primarul Aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a terenurilor și/sau construcțiilor aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu    
309/19.08.2022 Primarul Modificarea graficelor de rambursare din contractele de credit nr.RQ17070316890211/04.08.2017 pentru refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu și nr.RQ17050316881067/11.10.2017 pentru investiții    
308/18.08.2022 Primarul Aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023    
307/18.08.2022 Primarul Aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023    
306/18.08.2022 Primarul Aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada 15 – 31 octombrie 2022    
305/18.08.2022 Primarul Aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada 15 - 31 octombrie 2022    
304/ 18.08.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022    
303/18.08.2022 Primarul Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Două locuințe unifamiliale” beneficiar Sandu Pantazi    
302/18.08.2022 Primarul Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter” beneficiar TC CONSTRUCT SRL    
301/18.08.2022 Primarul Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuințe colective cu dotări de serviciu complementare” beneficiar TOFF RESIDENCE GIURGIU SRL    
300/ 18.08.2022 Primarul Aprobarea delegării atribuțiilor de organizare a activităților dedicate celei de-a cincea ediții a Crosului transfrontalier Free Spirit Run Giurgiu - Ruse din 25 septembrie 2022, Sport Clubului Municipal Dunărea 2020 Giurgiu    
299/18.08.2022 Primarul Mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.pentru exprimarea votului în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor     
298/18.08.2022 Primarul

Aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire

   
297/17.08.2022 Primarul Prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015 încheiat cu S.C. Liber Trans Com S.R.L.    
296/16.08.2022 Primarul Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023    
295/16.08.2022 Primarul Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2022-2023    
294/12/08/2022 Primarul Actualizarea Regulamentului referitor la  modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ  preuniversitar din  Municipiul Giurgiu    
293/08.08.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltulieli pe anul 2022 08.08.2022  
292/05.08.2022 Primarul Încheierea unui Contract de asociere în participație între Municipiul Giurgiu și Asociația Sportivă Club Sportiv AS Carmen București 1937 08.08.2022  
291/05.08.2022 Primarul Aprobarea închiderii respectiv restricționării circulației auto pe anumite sectoare de drum din municipiul Giurgiu 08.08.2022  
290/05.08.2022 Primarul Modificarea Contractului de Asociațiune în Participațiune nr.16883/3018 din data de 30 septembrie 2010, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, încheiate între Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu 08.08.2022  
289/03.08.2022 Primarul Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul municipiului Giurgiu, strada Unirii, FN, adiacent Hotel „Steaua Dunării” – „Bazin de înot didactic”, Zona de Agrement „Steaua Dunării” 08.08.2022  
288/02.08.2022 Primarul Modificarea graficelor de rambursare din Contractele de credit nr.RQ17070316890211/04.08.2017 pentru refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu și nr.RQ17050316881067/11.10.2017 pentru investiții 08.08.2022 Retras
287/02.08.2022 Primarul Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.397/25.11.2020 privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 4.450 mp., identificat cu număr cadastral 35752, situat în Șoseaua Portului, FN, adiacent Ștrand – Bazin Verigă, către C.N. Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. 08.08.2022  
286/02.08.2022 Primarul Acordarea unui mandat specialdomnului Dumitrescu Silviu-Andrei, reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, pentru exprimarea votului în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor    
285/02.08.2022 Primarul Neexercitarea dreptului de  preempțiune asupra imobilului situat în Strada Gării, nr.9, Municipiul Giurgiu 08.08.2022  
284/02.08.2022 Primarul Modificarea Statului de Funcții al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană    
283/26.07.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 28.07.2022  
282/26.07.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022 28.07.2022  
281/21.07.2022 Primarul Constituirea Grupului de Lucru Local, conform Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027 28.07.2022  
280/21.07.2022 Primarul Aprobarea Contului de execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul II 2022 28.07.2022  
279/20.07.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.104/31.03.2022 a Consiliului Local al municipiului Giurgiu prin care a fost reorganizată Comisia de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu 28.07.2022  
278/21.07.2022 Primarul Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.231/08.07.2022 privind aprobarea încheierii unei convenții între Municipiul Giurgiu și Orange Romania Communications S.A., privind eșalonarea debitului 28.07.2022  
277/21.07.2022 Primarul Atribuirea de denimire ”Profesor Spiridon Alexandru” pistei de atletism din incinta Parcului Tineretului din municipiul Giurgiu    
276/20.07.2022 Primarul Implementarea în cadrul Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsuriloe dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru funcțiile de administrator în Consiliul de Administrație al societății 28.07.2022  
275/20.07.2022 Primarul Reglementarea situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu 28.07.2022  
274/19.07.2022 Primarul Aprobarea restricționării circulației auto pe un sector de drum din municipiul Giurgiu 28.07.2022 Respins
273/19.07.2022 Primarul Darea în administrare a unor obiecte de inventar către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 28.07.2022  
272/19.07.2022 Primarul Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.249/29.07.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, cod SMIS 119400 28.07.2022  
271/19.07.2022 Primarul Prelungirea duratei de folosință gratuită a unui teren situat în municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 28.07.2022  
270/18.07.2022 Primarul Aprobarea depunerii proiectului „Proiect tip creșă mică – Construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe moderne și eficiente energetic în Municipiul Giurgiu” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Rezidență, PNRR/2022/C15/I.1 25.07.2022  
269/18.07.2022 Primarul Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada august - octombrie 2022 28.07.2022  
268/18.07.2022 Primarul Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 28.07.2022  
267/07.07.2022 Primarul Modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Giurgiu către Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A., Anexa 4 la H.C.L. nr.117 din 31.03.2022 08.07.2022  
266/07.07.2022 Primarul Modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Giurgiu către Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A., Anexa 4 la H.C.L. nr.126 din 31.03.2022 08.07.2022  
265/07.07.2022 Primarul Modificarea listei locurilor de așteptare sau de staționare a taxiurilor în Municipiul Giurgiu    
264/07.07.2022 Primarul Aprobarea încheierii unei convenții între Municipiul Giurgiu și Orange România Comunications S.A.privind eșalonarea debitului 08.07.2022  
263/06.07.2022 Primarul Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru ședința extraordinară din data de 08.07.2022 08.07.2022  
262/06.07.2022 Primarul Modificarea tarifelor pentru serviciile publice prestate și a taxelor pentru închiriere percepute de către Centru Cultural Local Ion Vinea    
261/06.07.2022 Primarul Aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 08.072022  
260/28.06.2022 Primarul Aprobarea anexei nr.1 la Contractul de delegare nr.17.018/1.525/12.04.2022 privind delegarea prin gestiune directă a serviciului public de dezinsecție, dezinfexție și deratizare în Municipiul Giurgiu către Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A.,  aprobat prin H.C.L.nr.117 din 31.03.2022     
259/28.06.2022 Primarul Aprobarea nivelului minim al tarifelor pentru eliberarea licențelor de lucru în Zona Liberă Giurgiu și a altor tarife utilizate de Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. valabile începând cu data de 01.07.2022 30.06.2022  
258/28.06.2022 Primarul Modificarea Statului de funcții al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A 30.06.2022  
257/27.06.2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4500lei 30.06.2022  
256/23.06.2022 Primarul Aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 30.06.2022  
255/23.06.2022 Primarul Rectificarea bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022 30.06.2022  
254/23.06.2022 Primarul Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 30.06.2022  
253/23.06.2022 Primarul Aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion”Dunărea” și Sala de sport ”Chauncey Hardy) 30.06.2022  
252/23.06.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 30.06.2022  
251/23.06.2022 Primarul Modificarea Regulamentului pentru acordarea burselor școlare pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Giurgiu, anexă la H.C.L.nr.413/22.12.2020 30.06.2022  
250/23.06.2022 Primarul Mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății 30.06.2022  
249/23.06.2022 Primarul Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 30.06.2022  
248/23.06.2022 Primarul Aprobarea Regulamentului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2021 30.06.2022  
247/22.06.2022 Primarul Darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în strada Ștefan cel Mare nr.1 către Asociația Județeană Giurgiu a Pensionarilor 30.06.2022  
246/22.06.2022 Primarul Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren identificat prin cartea funciară nr.41752, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul București, adiacent     bloc 61/2D-62/2D 30.06.2022 Respins
245/22.06.2022 Primarul Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Tracum SA, aferente anului 2021 30.06.2022  
244/21.06.2022 Primarul Aprobarea actualizării Anexei 2 la H.C.L. nr.367/21.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „Cimitirul Bălănoaia II” 30.06.2022  
243/21.06.2022 Primarul Aprobarea vânzării directe a unui imobil compus din construcție și teren aferent în suprafată de 344,00 mp. situat în municipiul Giurgiu, bulevardul CFR, FN  30.06.2022  
242/21.06.2022 Primarul Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu 30.06.2022  
241/21.06.2022 Primarul Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 30.06.2022  
240/20.06.2022 Primarul Delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „Sfintei Fecioare Maria” în municipiul Giurgiu, Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu 30.06.2022  
239/20.06.2022 Primarul Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu 30.06.2022  
238/20.06.2022 Primarul Aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 30.06.2022  
237/17.06.2022 Primarul Aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul Stradal și atribuirea de denumire 30.06.2022  
236/17.06.2022 Primarul Aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu    
235/17.06.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.261/27.10.2011 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 30.06.2022  
234/16.06.2022 Primarul Modificarea și completarea H.C.L. nr.146/08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Inlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 62 20.06.2022  
233/16.06.2022 Primarul Probarea completării documentației de licitație publică cu strigare privind închiriere spații /active/ teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană    
232/16.06.2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.90/31.03.2021 privind aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în vederea realizării proiectului „Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în Municipiul Giurgiu” 20.06.2022  
231/16.06.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 20.06.2022  
230/16.06.2022 Primarul Aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului Modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public în Giurgiu și zona sa metropolitană cu impact asupra reducerii poluării și creșterii siguranței rutiere prin achiziția de autobuze și microbuze electrice, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 20.06.2022  
229/16.06.2022 Primarul Modificarea și completarea H.C.L. nr.109/31.03.2022 privind actualizarea încadrării în categorii funcționale a unor străzi situate pe raza municipiului Giurgiu 30.06.2022  
228/15.06.2022 Primarul Înlocuirea unui acord de asociere între Fundația Proam Events, Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Regia Națională a Pădurilor-Romsilva-Direcția Silvică Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Giurgiu, în vederea promovării sportului pentru toți prin ciclism 20.06.2022  
227/15.06.2022 Primarul Modificarea anexei la H.C.L. nr.87/31.03.2022 privind participarea Municipiului Giurgiu la Programul termoficare cu suma de 419.766 și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și eacord PT 62 20.06.2022  
226/15.06.2022 Primarul Modificarea și completarea H.C.L. nr.146/08.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord P.T.71 și racord P.T. 62    
225/09.06.2022 Primarul Actualizarea regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale 30.06.2022  
224/08.06.2022 Primarul Aprobarea reglementării situației juridice a unui număr de 26 terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu, aferente platformelor de colectare deșeuri 30.06.2022  
223/07.06.2022 Primarul Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană  30.06.2022  
222/02.06.2022 Primarul Aprobarea situațiilor financiare ale Societății Uzina Termoelectrica S.A., aferente anului 2021 20.06.2022  
221/02.06.2022 Primarul Revocarea domnului Chiran Adrian din funcția de membrual Consiliului de Administrație al SC Tracum S.A. Giurgiu și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum S.A.Giurgiu pentru numirea unui nou membru aflat pe lista scurta, în Consiliul de Administrație al acestei societăți 05.06.2022  
220/02.06.2022 Primarul Achiziția de servicii juridice pentru asistență și solicitare în dosarul civil nr.4024/236/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu 20.06.2022  
219/30.05.2022 Primarul Prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Giurgiu, nr.21667din 05.06.2015 încheiat cu S.C.Liber Trans Com S.R.L. 05.06.2022  
218/25.05.2022 Primarul Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Construcții Edilitare S.A. aferente anului 2021 26.05.2022  
217/25.05.2022 Primarul Aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică moderată Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii din municipiul Giurgiu, în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 26.05.2022  
216/24.05.2022 Primarul Aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică moderată Sală sport și Internat-Colegiul Național Ion Maiorescu din municipiul Giurgiu, în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 26.05.2022  
215/24.05.2022 Primarul Aprobarea depunerii proiectului „Renovare nergetică a unor clădiri rezidențiale multifuncționale din municipiul Giurgiu în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 26.05.2022  
214/24.05.2022 Primarul Aprobarea atribuirii contractului de lucrări de montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale aferente proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Giurgiu”către Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A 26.05.2022  
213/23.05.2022 Primarul Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.aferente anului 2021 26.05.2022  
212/20.05.2022 Primarul Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.41752, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul București, adiacent bloc 61/2D-62/2D 26.05.2022 Respins
211/20.05.2022 Primarul Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale din Municipiul Giurgiu    
210/19.05.2022 Primarul Modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.30.306 din 01.07.2019 încheiat între Municipiul Giurgiu și Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență 26.05.2022  
209//19.05.2022 Primarul Aprobarea listei imobilelor propuse a fi expertizate tehnic în anul 2022 26.05.2022  
208/19.05.2022 Primarul Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A.aferente anului 2022 26.05.2022  
207/19.05.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului centralizar al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 26.05.2022  
206/19.05.2022 Primarul Aprobarea Rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 26.05.2022  
205/18.05.2022 Primarul Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Pază Publică S.A. aferente anului 2021 26.05.2022  
204/18.05.2022 Primarul Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.-în insolvență, a unor obiecte de inventar  26.05.2022  
203/18.05.2022 Primarul Darea în administrare a spațiului situat în Șoseaua Sloboziei nr.194, municipiul Giurgiu, către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare SRL 26.05.2022  
202/18.05.2022 Primarul Darea în folosință gratuită a unui teren situat în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, către Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Giurgiu 26.05.2022  
201/17.05.2022 Primarul Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. avâns ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 26.05.2022 Respins
200/17.05.2022 Primarul Aprobarea Raportului de Evaluare a administratorilor S.C.Pază Publică S.A. nr.21908/16.05.2022 și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reînnoirea mandatului membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți 26.05.2022  
199/17.05.2022 Primarul Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A.Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-6 înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14.06.2022 26.05.2022  
198/17.05.2022 Primarul Aprobarea raportului final nr.19874/03.05.2022 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu s.A pentru numirea a doi menbri în Consiliul de Administrație al acestei societăți 26.05.2022  
197/17.05.2022 Primarul Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiunr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 26.05.2022  
196/17.05.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.285/26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 26.05.2022 Respins
195/17.05.2022 Primarul Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.10076/09.06.2010 încheiat între Municipiul Giurgiu și Beianu Mihaela și Beianu Dumitru, pentru terenul situat în strada Vlad Țepeș, adiacent nr.50A 26.05.2022  
194/17.05.2022 Primarul Modificarea contractului de închiriere nr.50.115/15.12.2015 încheiat întra Municipiul Giurgiu și societatea C.S.V. Condors S.R.L. 26.05.2022 Respins
193/17.05.2022 Primarul Aprobarea oportunității vânzării și documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 191,00 mp., situat în municipiul Giurgiu, strada Amforei, Nr.2C 26.05.2022 Respins
192/17.05.2022 Primarul Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 41801, aparțănând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul Mihai Viteazu, F.N. 26.05.2022 Respins
191/17.05.2022 Primarul Aprobarea dezmenbrării unui teren aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu 26.05.2022  
190/17.05.2022 Primarul Modificarea tarifelor practicate în activitatea de transport persoane în regim de taxi în municipiul Giurgiu 30.06.2022  
189/17.05.2022 Primarul Modificarea Statului de funcții al Direcției Administrare Active din proiecte cu Finanțare Europeană 26.05.2022  
188/16.05.2022 Primarul Modificarea componenței nominale a unei Comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 26.05.2022  
187/16.05.2022 Primarul Aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, aferente unităților de învățamânt din municipiul Giurgiu 26.05.2022  
186/05.05.2022 Primarul Aprobarea nivelului minim al taxei de închiriere a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru anul 2022 30.06.2022 Respins
185/04.05.2022 Primarul Arondarea imobilelor blocuri situate pe raza Municipiului Giurgiu    
184/04.05.2022 Primarul Actualizarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Giurgiu    
183/02.05.2022 Primarul Înființarea serviciului de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Giurgiu 30.06.2022 Respins
182/28.04.2022 Primarul Majorarea capitalului social al S.C.Tracum S.A.Giurgiu 28.04.2022  
181/28.04.2022 Primarul Modificarea hotărârii Consiliului Local nr.391/25.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., modificată și completată prin hotărârea Consiliului Local nr.16/28.01.2021 și modificată prin hotărârea Consiliului Local nr.135/08.04.2022 28.04.2022  
180/28.04.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 28.04.2022  
179/28.04.2022 Primarul Aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 28.04.2022  
178/27.04.2022 Primarul Majorarea capitalului social al Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. prin aport în numerar cu suma de 338.485 lei 28.04.2022  
177/21.04.2022 Primarul Aprobarea contului de execuție consolidat al bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul I 2022 28.04.2022  
176/21.04.2022 Primarul Aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 28.04.2022 Retras
175/21.04.2022 Primarul Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 28.04.2022 Retras
174/21.04.2022 Primarul Aprobarea retragerii comunei Clejani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Iluminat Public Eficient” 28.04.2022 Retras
173/21.04.2022 Primarul Aprobarea retragerii comunei Clejani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” 28.04.2022  
172/20.04.2022 Primarul Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.41752, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în bulevardul București, adiacent bloc 62/2D 28.04.2022 Respins
171/20.04.2022 Primarul Aprobarea Raportului de evaluare a administratorilor SC Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., nr.18476/20.04.2022 și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor  pentru reînoirea mandatului membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți 28.04.2022 Respins
170/20.04.2022 Primarul Majorarea capitalui social al S.C.Tracum S.A.Giurgiu 28.04.2022 Retras
169/20.04.2022 Primarul Modificarea anexei la H.C.L. nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin H.C.L.nr.309/30.08.2021 și H.C.L. nr.112/31.03.2022 28.04.2022  
168/20.04.2022 Primarul Aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu 28.04.2022  
167/19.04.2022 Primarul Asocierea în participație între Municipiul Giurgiu și Societatea Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. 28.04.2022  
166/19.04.2022 Primarul Aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului identificat cu nr. cadastral 41765 aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Decebal, adiacent bloc 71/1D 28.04.2022  
165/19.04.2022 Primarul Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada mai-iulie 2022 28.04.2022  
164/19.04.2022 Primarul Aprobarea Regulamentului privind colectarea resturilor vegetale și a deșeurilor inerte, prin diminuarea cantităților colectate de la populație cu titlu gratuit, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Giurgiu    
163/19.04.2022 Primarul Aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații disponibile ,excedentare, situate în incinta internatului Colegiului Național Ion Maiorescu din  municipiul Giurgiu 28.04.2022  
162/18.04.2022 Primarul Aprobarea închirierii spațiului din incinta PT nr.62, identificat prin cartea funciară nr.36159, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului FN 28.04.2022  
161/18.04.2022 Primarul Aprobarea devizului general actualizat și a documentației tehnico-economice- faza PT, pentru obiectivul de investiții „Constituirea/modernizarea/renovarea unui Centru Comunitar Integrat”(CCI) 28.04.2022  
160/18.04.2022 Primarul Încetarea mandatului de administrator la Societatea Comercială Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.al domnului Barbu Cristian-Octavian și desemnarea unui nou administrator 28.04.2022  
159/18.04.2022 Primarul Modificarea componenței comisiei speciale de verificare a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare care depășesc suma de 5000 lei, aprobată prin H.C.L. nr.406/09.12.2020 28.04.2022  
158/18.04.2022 Primarul Revocarea H.C.L. nr.358/07.09.2020 privind înființarea societății Parc Industrial Giurgiu Est S.A. 28.04.2022  
157/18.04.2022 Primarul Darea în administrare a unui teren în suprafață de 7500,00mp. aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 28.04.2022  
156/18.04.2022 Primarul Darea în folosință gratuită a unui imobil situat în șoseaua Bălănoaiei F.N., către Episcopia Giurgiului 28.04.2022  
155/18.04.2022 Primarul Încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu pentru sărbătorirea zilei de 01 iunie 2022, Ziua Internațională a Copilului în municipiul Giurgiu 28.04.2022  
154/14.04.2022 Primarul Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.126/31.03.2022 privind delegarea prin gestiune directă, a serviciului public de salubrizare stradală din Municipiul Giurgiu către Giurgiu Servicii Publice S.A, având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu 15.04.2022  
153/14.04.2022 Primarul Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 15.04.2022  
152/13.04.2022 Primarul Aprobarea modificării statului de funcții al Centrului Cultural Local Ion Vinea, prin transformarea a trei posturi de instrumentiști din cadrul Serviciului artistic-Ansamblul Folcloric Doina Dunării 28.04.2022  
151/12.04.2022 Primarul Delegarea gestiunii prin atribuire directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Giurgiu, către S.C.Tracum S.A.Giurgiu    
150/12.04.2022 Primarul Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu 28.04.2022  
149/08.04.2022 Primarul Aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 08.04.2022  
148/06.04.2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.391/25.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., modificată și completată prin H.C.L. nr.16/28.01.2021 08.04.2022  
147/05.04.2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10000lei 08.04.2022  
146/04.04.2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar Alianței pentru Unitatea Rromilor, Sucursala Giurgiu 08.04.2022  
145/04.04.2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.127/31.03.2022 care modifică H.C.L.nr.145/22.04.2015 cu privire la stabilirea categoriilor de persoane beneficiare de transport public cu tarif redus și gratuit în municipiul Giurgiu, modificată prin H.C.L. nr.125/06.04.2016 08.04.2022  
144/04.04.2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar Asociației Partida Romilor Pro Europa-Sucursala Giurgiu 08.04.2022  
143/30.03.2022 Primarul Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.372/28.10.2021 31.03.2022  
142/30.03.2022 Primarul Aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada de încălzire 01-15 aprilie 2022 31.03.2022  
141/30.03.2022 Primarul Aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de enrtgie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada de încălzire 01-15 aprilie 2022 31.03.2022  
140/29.03.2022 Primarul Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.145/22.04.2015 cu privire la stabilirea categoriilor de persoane  beneficiare de transport public cu tarif redus și gratuit în Municipiul Giurgiu Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.125/06.04.2016 31.03.2022  
139/28.03.2022 Primarul Încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Giurgiu prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca”al Județului Giurgiu 31.03.2022  
138/28.03.2022 Primarul Acceptarea răspunsului la oferta de vânzare a Consiliului Județean Giurgiu a acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la societatea comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu 31.03.2022  
137/28.03.2022 Primarul Delegarea gestiunii, prin atribuire directă a serviciului public de salubrizare stradală din municipiului Giurgiu către  S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A, având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu 31.03.2022  
136/28.03.2022 Primarul Aprobarea Actului adițional nr.9 la Contractul de delegare nr.21667/05.06.2015 încheiat cu operatorul de transport public local S.C. Liber Trans Com S.R.L. 31.03.2022  
135/25.03.2022 Primarul Radierea unor poziții din Anexa la Hotărârea nr.273/29.07.2015 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiuprivind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local nr.135/26.08.1999, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.76/16.05.2022 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu 31.03.2022  
134/25.03.2022 Primarul Încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Fundația „The Institute”și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, în vederea implementării programului național ASAP de colectare selectivă a deșeurilor în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu 31.03.2022  
133/25.03.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 31.03.2022  
132/25.03.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 31.03.2022  
131/25.03.2022 Primarul Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor  Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-8 înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 29.04.2022 31.03.2022  
130/24.03.2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația „Viața și Speranță 2003” din Giurgiu 31.03.2022  
129/24.03.2022 Primarul Aprobarea Regulamentului Comisiei de analiză și soluționare a cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, construite prin ANL aflate în administrarea, exploatarea și închirierea acestora pe raza municipiului Giurgiu 26.05.2022  
128/24.03.2022 Primarul Stabilirea Listei de priorități pentru anul 2022 în vederea repartizării locuințelor sociale, în municipiul Giurgiu 31.03.2022  
127/24.03.2022 Primarul Aprobarea Regulamentului Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora, aflate pe raza municipiului Giurgiu 26.05.2022  
126/24.03.2022 Primarul Aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 24.03.2022  
125/23.03.2022 Primarul Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A.Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-7 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 29.04.2022    
124/23.03.2022 Primarul Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale TRACUM S.A., aferent anului 2022 31.03.2022  
123/23.03.2022 Primarul Delegarea gestiunii, prin atribuire directă a serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Giurgiu către S.C. Giurgiu Servicii Publice  31.03.2022  
122/23.03.2022 Primarul Schimbarea locuințelor atribuite unor chiriași, cu alte locuințe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, din categoria „locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Giurgiu 31.03.2022  
121/23.03.2022 Primarul Modificarea anexei la hotărârea 535/19.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 31.03.2022  
120/22.03.2022 Primarul Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10162/21.04.1997, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Tineret S.R.L. 31.03.2022 RETRAS
119/22.03.2022 Primarul Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41801, situat în bulevardul Mihai Viteazu, F.N. 31.03.2022  
118/22.03.2022 Primarul Reorganizarea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu 31.03.2022  
117/22.03.2022 Primarul Aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C.Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive „Complexul Marin Anastasovici”, Stadion ”Dunărea” și Sala de sport „Chauncey Hardy” 31.03.2022  
116/22.03.2022 Primarul Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. aferent anului 2022 31.03.2022  
115/22.03.2022 Primarul Actualizarea încadrării în categorii funcționale a unor străzi situate pe raza municipiului Giurgiu 31.03.2022  
114/22.03.2022 Primarul Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Giurgiu Construcții Edilitare SRL aferent anului 2022 31.03.2022  
113/22.03.2022 Primarul Transmiterea, fără plată, în proprietatea unității de cult Episcopia Giurgiului, a imobilului situat în comuna Slobozia Județul Giurgiu 31.03.2022  
112/21.03.2022 Primarul Modificarea Statului de Funcții al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu 31.03.2022  
111/21.03.2022 Primarul Aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în municipiul Giurgiu pe semestrul al II-lea al anului 2021și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia 31.03.2022  
110/21.03.2022 Primarul Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unor obiective de investiții-rețele de alimentare cu apă și de canalizare și darea în administrare către Operatorul Regional Apa Service S.A.    
109/21.03.2022 Primarul Darea în administrare a unui spațiu din incinta Punctului Termic 64 către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu 31.03.2022  
108/21.03.2022 Primarul Modificarea anexei la H.C.L. nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin H.C.L. nr.373/28.10.2021, H.C.L. nr.476/22.12.2021 și H.C.L.nr.71/24.02.2022 31.03.2022  
107/21.03.2022 Primarul Modificarea anexei la H.C.L. nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în comisiile de evaluare și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin h.c.l. 309/30.08.2021  31.03.2022  
106/21.03.2022 Primarul Stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2022 31.03.2022  
105/21.03.2022 Primarul Aprobarea retragerii comunei Oinacu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate asigurată prin apă curată” 31.03.2022  
104/17.03.2022 Primarul Aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Municipiului Giurgiu-obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, operatorilor economici, persoanelor fizice și juridice    
103/17.03.2022 Primarul Aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 18.03.2022  
102/16.03.2022 Primarul Participarea Municipiului Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 419.766 lei și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT71 și racord PT62” 31.03.2022  
101/16.03.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.15/23.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe     
100/15.03.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.89/28.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului giurgiu 18.03.2022  
99/10.03.2022 Primarul Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 28.04.2022  
98/10.03.2022 Primarul Neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în str. Gării nr.62, municipiul Giurgiu 18.03.2022  
97/09.03.2022 Primarul Aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 09.03.2022  
96/09.03.2022 Primarul Aprobarea modificării Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 31.03.2022  
95/28.02.2022 Primarul Darea în folosință gratuită a unui spațiu către Societatea Națională de Cruce Roție din România, Filiala Giurgiu 28.02.2022  
94/22.02.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 24.02.2022  
93/22.02.2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 24.02.2022  
92/21.02.2022 Primarul Modificarea H.C.L.nr.497/22.12.2021 privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator în Consiliul de administrație al S.C.Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.,având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 24.02.2022  
91/18.02.2022 Primarul  Stabilirea obiectivelor pentru care Direcția Poliției Locale Giurgiu asigură paza 24.02.2022  
90/18.02.2022 Primarul Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul Municipiului Giurgiu 24.02.2022  
89/18.02.2022 Primarul Implementarea în cadrul Societății Tracum S.A. Giurgiu, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor pentru funcția de Director General și Director General Adjunct 24.02.2022  
88/18.02.2022 Primarul Majorarea capitalului social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu  24.02.2022  
87/17.02.2022 Primarul Aprobarea Actului adițional nr.8 la Contractul de delegare nr.21667/05.06.2015 încheiat cu operatorul de transport public local SC Liber Trans Com S.R.L. 24.02.2022  
86/17.02.2022 Primarul Modificarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Local al Muicipiului Giurgiu 24.02.2022  
85/17.02.2022 Primarul Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.pentru anul 2022 24.02.2022  
84/17.02.2022 Primarul Mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a acționarilor pentru numirea a 2 administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 24.02.2022  
83/17.02.2022 Primarul Încheierea unui acord de parteneriat între Asociația „Călător prin România” Municipiul Giurgiu și Biblioteca Județeană „I.A.Basarabescu„ Giurgiu, în vederea implementării proiectelor culturale „Nocturne de poazie„ și Căsuțe de autor pentru cititor„ 24.02.2022  
82/17.02.2022 Primarul Aprobarea sumei de 7800 lei necesară premierii elevilor din municipiul Giurgiu pentru participarea la concursul de eseuri, concursul de fotografii, concursul de pictură-cu tema „Cum văd eu orașul meu”, ediția a-II-a 24.02.2022  
81/16.02.2022 Primarul Delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „Zilelor Municipiului Giurgiu” în municipiul Giurgiu, Centrului Cultural Local „Ion Vinea”Giurgiu 24.02.2022  
80/16.02.2022 Primarul Neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării nr.64, municipiul Giurgiu 24.02.2022  
79/16.02.2022 Primarul Aprobarea tarifelor aferente activităților prestate de către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A.-în insolvență 24.02.2022  
78/16.02.2022 Primarul Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Giurgiu 24.02.2022  
77/16.02.2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația Licuricii din Giurgiu 24.02.2022  
76/16.02.2022 Primarul Aprobarea tarufelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitate publică și prețul aferent apei dedurizate, practicate de UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. 24.02.2022  
75/16.02.2022 Primarul Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. pentru anul 2022 24.02.2022  
74/16.02.2022 Primarul Aprobarea completării documentației de licitație publică cu strigare privind închiriere spații/active/teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană    
73/16.02.2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 24.02.2022  
72/16.02.2022 Primarul Modificarea anexei 3 la Hotărârea nr.281/26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 24.02.2022  
71/16.02.2022 Primarul Aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei nr.7  24.02.2022  
70/16.02.2022 Primarul Aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 24.02.2022  
69/16.02.2022 Primarul Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Giurgiu 24.02.2022  
68/15.02.2022 Primarul Aprobarea modificării Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor  24.02.2022  
67/15.02.2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.449/22.12.2020 privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr.10 în Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni începând cu anul școlar 2021-2022 24.02.2022  
66/15.02.2022 Primarul Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu și a unui membru supleant pentru a participa în calitate de membru /membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 24.02.2022  
65/15.02.2022 Primarul Modificarea anexei la H.C.L. nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin H.C.L. nr.373/28.10.2021, modificată prin H.C.L. nr.473/22.12.2021 24.02.2022  
64/15.02.2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.399 din 03.11.2021 24.02.2022  
63/11.02.2022 Primarul Prelungirea termenului de aplicare a H.C.L. nr.413 din 25.11.2021 privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Giurgiu 24.02.2022  
62/11.02.2022 Primarul Aprobarea acordului de cooperare între Municipiul Giurgiu și Muzeul Județean „Teohari Antonescu ”Giurgiu, în scopul organizării unei expoziții 24.02.2022  
61/10.02.2022 Primarul Aprobarea reglementării situației juridice a enor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu și aprobarea rapoartelor de evaluare aferente 24.02.2022  
60/09.02.2022 Primarul Prelungirea termenului de folosință gratuită a unui teren situat în municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 24.02.2022  
59/09.02.2022 Primarul Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr.7477/01.03.2017, încheiat între municipiul Giurgiu și societatea MSM BUSINES GROUP S.R.L.    
58/09.02.2022 Primarul Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr.10571/24.03.2017, încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea MSM BUSINESS GROUP S.R.L. 24.02.2022  
57/09.02.2022 Primarul Aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 323,00 mp., situat în municipiul giurgiu, Strada Cărămidarii vechi nr.39 24.02.2022  
56/09.02.2022 Primarul Stabilirea oportunității vânzării directe a unui teren în suprafață de 42,00 mp., situat în municipiul Giurgiu, Strada Vlad Țepeș, adiacent Bloc MUV 3    
55/09.02.2022 Primarul Stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 191,00 mp., situat în municipiul Giurgiu, Strada Amforei nr.2C 24.02.2022  
54/09.02.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.482/22.12.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 24.02.2022  
53/09.03.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.483/22.12.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 09.02.2022  
52/08.02.2022 Primarul Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Gudumac Sorin-Daniel și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 09.02.2022  
51/08.02.2022 Primarul Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru ședința extraordinară din data de 09.02.2022 09.02.2022  
50/07.02.2022 Primarul Aprobarea unei Convenții încheiate între Societatea Premier Energy S.R.L., Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.și Municipiul Giurgiu 09.02.2022  
49/04.02.2022 Primarul Aprobarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022 09.02.2022  
48/04.02.2022 Primarul Aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 09.02.2022  
47/04.02.2022 Primarul Aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 09.02.2022  
46/02.02.2022 Primarul Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu 24.02.2022 Respins
45/01.02.2022 Primarul Neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Ștefan cel Mare nr.14, municipiul Giurgiu 09.02.2022  
44/01.02.2022 Primarul Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în municipiul Giurgiu 24.02.2022  
43/01.02.2022 Primarul Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Giurgiu 24.02.2022  
42/26.01.2022 Primarul Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Spații Comerciale”beneficiar Azochim SRL 31.03.2022  
41/21.01.2022 Primarul Modificarea anexelor nr.1 si nr.2 la H.C.L nr.359 din 28.10.2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Giurgiu 27.01.2022  
40/21.01.2022 Primarul Desemnarea domnului viceprimar Damian Marian pentru a exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Giurgiu 27.01.2022  
39/20.01.2022 Primarul Completarea H.C.L. nr.405 din 18.11.2021 privind aprobarea obținerii unui credit de investiții de la Banca Transilvania în valoare de 112,077 Euro și garantarea creditului cu bunurile aflate în proprietatea S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 27.01.2022  
38/20.01.2022 Primarul Aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Strabag S.R.L., reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate 27.01.2022 RETRAS
37/19.01.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.434 din 25.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 27.01.2022  
36/19.01.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.288 din 26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 27.01.2022  
35/19.01.2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.440 din 25.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 27.01.2022  
34/19.01.2022 Primarul Aprobarea privind nivelul minim al tarifelor de prestări servicii operațiuni cheu și alte tarife pentru anul 2022 preacticate de societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 27.01.2022  
33/19.01.2022 Primarul Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrația Zonei Libere GiurgiuS.A. pentru anul 2022 27.01.2022  
32/19.01.2022 Primarul Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil înscris în cartea funciară nr.36938, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, șoseaua Bălănoaieinr.7 27.01.2022  
31/19.01.2022 Primar Modificarea Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în H.C.L.nr.135 din 26.08.1999, modificată și completată prin H.C.L. nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor vare aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu 27.01.2022  
30/19.01.2022 Primarul Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu nr. cadastral 40682, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Cărămidarii Vechi nr.39 27.01.2022  
29/19.01.2022 Primarul Stabilirea oportunității vânzării directe a unui imobil compus din construcție și teren în suprafață de 344,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul CFR, FN 27.01.2022  
28/19.01.2022 Primarul Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor  27.01.2022  
27/18.01.2022 Primarul Mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.,avâns ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății 27.01.2022  
26/18.01.2022 Primarul Preluarea unor imobile situate în Vama Giurgiu de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.-Direcția Regională de Drumuri și Poduri București 27.01.2022  
25/18.01.2022 Primarul Modificarea art.1 din Hotărârea nr.282/25.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 27.01.2022  
24/18.01.2022 Primarul Aprobarea listei de reprezentare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin ANL, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuinței ANL, aprobată prin H.C.L. 200/30.06.2021 27.01.2022  
23/17.01.2022 Primarul Implementarea în cadrul Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice  27.01.2022  
22/17.01.2022 Primarul Aprobarea Raportului final nr.60178 din 30.12.2021 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A.pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți 27.01.2022  
21/17.01.2022 Primarul Aprobarea raportului final nr.1633 din 12.01.2022 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TRACUM S.A.Giurgiu pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți 27.01.2022  
20/17.01.2022 Primarul Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-4 înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 01.02.2022  27.01.2022  
19/17.01.2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația Clubul Pensionarilor din Județul Giurgiu 27.01.2022  
18/17.01.2022 Primarul Încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Tu Faci Viitorul 27.01.2022  
17/17.01.2022 Primarul Aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 27.01.2022  
16/17.01.2022 Primarul Modificarea art.2 al H.C.L.nr.405/09.12.2020 privind aprobarea depunerii proiectului „Elevii giurgiuveni învață și online-EGI-ON” pentru finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2- Tehnologia Informației și Comunicațiilor(TIC) 17.01.2022  
15/13.01.2022 Primarul Modificarea hotărârii nr.434 din 25.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 17.01.2022 Retras
14/13.01.2022 Primarul Modificarea hotărârii nr.228 din 26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 17.01.2022 Retras
13/13.01.2022 Primarul Modificarea hotărârii nr.440 din 25.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 17.01.2022 Retras
12/12.01.2022 Primarul Modificarea și completarea H.C.L.nr.348 din 15.10.2021 modificată prin H.C.L. nr.352 din 25.10.2021 17.01.2022  
11/12.01.2022 Primarul Aprobarea modificării H.C.L. NR.493/22.12.2021 12.01.2022  
10/11.01.2021 Primarul Aprobarea unei Convenții încheiate între Societatea Premier Energy S.R.L., Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și Municipiul Giurgiu 12.01.2022  
9/11.01.2022 Primarul Acordarea unui mandat special Asociației de dezvoltare Intercomunitară „Sănătate asigurată prin apă curată” Județul Giurgiupentru exercitarea atribuțiilor privind modificarea prețului pentru apă potabilă și a tarifului pentru canalizare 17.01.2022  
8/11.01.2022 Primarul Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada februarie-aprilie 2022 27.01.2022  
7/11.01.2022 Primarul Aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului Cultural Local Ion Vinea, prin transformarea unui post din cadrul Serviciului artistic-orchestra de suflători Valahia 27.01.2022  
6/06.01.2022 Primarul Stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2022 27.01.2022  
5/05.01.2022 Primarul Majorarea impozitelor pe clădiri și terenuri pentru clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Giurgiu, pentru anul fiscal 2022 27.01.2022  
4/05.01.2022 Primarul Modificarea și completarea H.C.L. nr.348 din 15.10.2021 modificată prin  H.C.L. nr.352 din 25.10.2021 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021-15 aprilie 2022 06.01.2022  
3/05.01.2022 Primarul Modificarea și completarea H.C.L. nr.347 din 15.10.2021 modificată pron H.C.L. nr.351 din 25.10.2021, privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie2021-15 aprilie 2022 06.01.2022  
2/05.01.2022 Primarul Modificarea Organigramei Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 27.01.2022  
1/05.01.2022 Primarul Aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2021, precum și utulizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021 06.01.2022  

Registrul Proiectelor de Hotărâri 2022

 

Nr.crt Inițiator Conținutul privind Data ședinței în care s-a supus dezbaterii Observații
530/21.12.2021 Primar Aprobarea rețelei școlare din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2022-2023 22.12.2021  
529/20.12.2021 Primar Modificarea hotărârii nr.53 din 25.02.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, cu privire la constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu 22.12.2021  
528/20.12.2021 Primar Modificarea și completarea Anexei nr.1 aprobată prin H.C.L.al municipiului Giurgiu nr.146/08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între record PT 71 și record PT 62”, completată prin H.C.L. al Municipiului Giurgiu nr.211/25.06.2020 22.12.2021  
527/17.12.2021 Primar Aprobarea nivelului minim al tarifelor propus pentru anul 2022 pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 22.12.2021  
526/16.12.2021 Primar Darea în folosință gratuită a unui punct de aprindere situat în municipiul Giurgiu, către Giurgiu Servicii Locale S.A.-în insolvență 22.12.2021  
525/15.12.2021 Primar Aprobarea Statului de funcții pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 22.12.2021  
524/15.12.2021 Primar Alocarea sumei de 3.000 lei pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcției de Impozite și Taxe Locale a Municipiului Giurgiu în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă-Crăciunul 22.12.2021  
523/15.12.2021 Primar Aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Strabag S.R.L., reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență  22.12.2021 Retras
522/15.12.2021 Primar Nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Băiceanu Liliana, Secretar General al Municipiului Giurgiu 22.12.2021  
521/15.12.2021 Primar Aprobarea Contului de execuție consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV 2021 22.12.2021  
520/15.12.2021 Primar Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pr anul 2021 22.12.2021  
519/15.12.2021 Primar Aprobarea Memorandumului de cooperare având drept scop analiza posibilității de concepere, realizare și funcționare a Campusului școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu  22.12.2021  
518/15.12.2021 Primar Alocarea financiară a unei sume din bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru finanțarea mecanismului de bugetare participativă 22.12.2021 Retras
517/15.12.2021 Primar Aprobarea „Strategiei de funcționare a Mecanismului de Bugetare Participativă” 22.12.2021 Retras
516/14.12.2021 Primar Încheierea acordului de parteneriat cu Asociația pentru implicare socială și dezvoltare durabilă, respectiv susținerea contribuției de 2%din suma alocată fiecărui partener din cadrul proiectului european în vederea accesării și implementării Proiectului „Ourdoor Educație pentru Toți” 14.12.2021  
515/14.12.2021 Primar Aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire 22.12.2021  
514/14.12.2021 Primar Completarea și modificarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiile din subordinea Consiliului Local  22.12.2021  
513/14.12.2021 Primar Conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului Călinescu Petre 22.12.2021  
512/14.12.2021 Primar Conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului Păunescu Constantin-Emil 22.12.2021  
511/14.12.2021 Primar Aprobarea unei Convenții încheiate între Societatea Premier Energy S.R.L., Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și Municipiul Giurgiu 14.12.2021  
510/14.12.2021 Primar Modificarea art.1 din hotărârea nr.431/22.12.2020a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 22.12.2021  
509/14.12.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 14.12.2021  
508/14.12.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului de împrumuturi interme pe anul 2021 14.12.2021  
507/14.12.2021 Primar Aprobarea încheierii unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A 22.12.2021  
506/14.12.2021 Primar Modificarea hotărârii nr.313 din 30.09.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținînd domeniului privat al Municipiului Giurgiu 22.12.2021  
505/14.12.2021 Primar Modificarea hotărârii nr.354 din 28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu”    
504/14.12.2021 Primar Aprobarea tarifelor ce vor fi practicate în anul 2022 de către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare SRL pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al municipiului Giurgiu 22.12.2021  
503/13.12.2021 Primar Majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.de către municipiul Giurgiucu suma de 207.774 lei, aport în natură 22.12.2021  
502/13.12.2021 Primar Declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator în Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 22.12.2021  
501/10.12.2021 Primar Împuternicirea domnului Popescu Alexandru-Director General al societății comerciale APA SERVICE S.A. în vederea întreprinderii demersurilor necesare pentru proiectul de reabilitare a clădirii Uzinei de Apă - momument istoric, finanțat prin Institutul Național al Patrimoniului-Timbrul Monumentelor Istorice 22.12.2021  
500/09.12.2021 Primar Majorarea capitalului social al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu 13.12.2021  
499/09.12.2021 Primar Aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 13.12.2021  
498/09.12.2021 Primar Aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 13.12.2021  
497/09.12.2021 Primar Transmiterea în folosință gratuită către Operatorul Regional Apa Service S.A. a imobilului din Strada Uzinei nr.2, municipiul Giurgiu 22.12.2021  
496/09.12.2021 Primar Modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 22.12.2021  
495/09.12.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația Licuricii din Giurgiu 22.12.2021  
494/09.12.2021 Primar Stabilirea oportunității vânzării unui imobil, situat în municipiul Giurgiu, Șos. Bălănoaiei nr.7 22.12.2021  
493/09.12.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 41623, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat  22.12.2021  
492/09.12.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren și a unei construcții, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în Vama Giurgiu, DN 5, Km 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu 22.12.2021  
491/09.12.2021 Primar Darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Șoseaua Sloboziei nr.1 către Muzeul Județea „Teohari Antonescu” 22.12.2021  
490/08.12.2021 Primar Modificarea anexei la hotărârea nr.278/26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 22.12.2021  
489/08.12.2021 Primar Aprobarea propunerilor de actualizare a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, în municipiul Giurgiu 22.12.2021  
488/08.12.2021 Primar Modificarea anexei la H.C.L. nr.283/26.08.2021privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin H.C.L. nr.373/28.10.2021 22.12.2021  
487/08.12.2021 Primar Aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu 22.12.2021  
486/24.11.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei 25.11.2021  
485/24.11.2021 Primar Aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 25.11.2021  
484/23.11.2021 Primar Aprobarea unei Convenții încheiată între Societatea Premier Energy S.R.L., Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și Municipiul Giurgiu 25.11.2021  
483/22.11.2021 Primar Modificarea tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială Pază Publică Giurgiu S.A. 25.11.2021  
482/22.11.2021 Primar Modificarea comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu 25.11.2021  
481/22.11.2021 Primar Aprobarea modificării Hotărârii nr.299/26.08.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, Cod SMIS 119401 25.11.2021  
480/19.11.2021 Primar Revocarea H.C.L.al Municipiului Giurgiu nr.390/28.10.2021 completată prin H.C.L. nr.403/2021 privind majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură 25.11.2021  
479/18.11.2021 Primar Aprobarea dării în administrare Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a unui mijloc fix-navă de pasageri pentru voiaje de zi VALAHIA 25.11.2021  
478/18.11.2021 Primar Aprobarea dării în administrare Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a unui mijloc fix-construcție plutitoare (ponton de acostare și alte servicii publice)Domnița Marița 25.11.2021  
477/18.11.2021 Primar Aprobarea repartizării prin eșalonare a sumei de 338.485 lei de către Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu către acționarul unic-Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 25.11.2021  
476/18.11.2021 Primar Prelungirea duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare la contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local al Municipiului Giurgiu 25.11.2021  
475/18.11.2021 Primar Aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021   înlocuit cu proiectul nr.485/24.11.2021
474/18.11.2021 Primar Aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021  25.11.2021  
473/18.11.2021 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 25.11.2021  
472/18.11.2021 Primar Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.-în insolvență a unor obiecte de inventar 25.11.2021  
471/18.11.2021 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren și a unei construcții aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Vama Giurgiu, D.N.5, Km 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu 25.11.2021  
470/18.11.2021 Primar Aprobarea prelungirii mandatului de administrator la S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.al domnului Barbu Cristian-Octavian 25.11.2021  
469/17.11.2021 Primar Aprobarea participării Municipiului Giurgiu la sesiunea de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, organizat de Administrația Fondului de Mediu cu proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Sala de sport și Internat Colegiul Național Ion Maiorescu  18.11.2021  
468/17.11.2021 Primar Aprobarea participării Municipiului Giurgiu la sesiunea de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice organizat de Administrația Fondului de Mediu cu proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Grădinița cu program prelungit nr.1 Prichindeii 18.11.2021  
467/17.11.2021 Primar Aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Sala de sport și Internat Colegiul Național Ion Maiorescu 18.11.2021  
466/17.11.2021 Primar Aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Grădinița cu program prelungit nr.1 Prichindeii 18.11.2021  
465/17.11.2021 Primar Mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Tracum S.A.Giurgiu 25.11.2021  
464/17.11.2021 Primar Constatarea încetării mandatului de administrator la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 25.11.2021  
463/17.11.2021 Primar Aprobarea sumei de 1200 lei pentru achiziționarea cadourilor care vor fi oferite salariaților în beneficiul copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă-Crăciunul 25.11.2021  
462/17.11.2021 Primar Aprobarea dezmembrării unui imobil aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu 25.11.2021  
461/17.11.2021 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu 25.11.2021  
460/17.11.2021 Primar Modificarea anexei 1 la Hotărârea nr.201 din 30.06.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 25.11.2021  
459/17.11.2021 Primar Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, șoseaua Sloboziei adiacent Cimitir Sfântul Haralambie 25.11.2021  
458/17.11.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.31513, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Vlad Țepeș-Ecaterina Varga 25.11.2021  
457/17.11.2021 Primar Aprobarea unei Convenții încheiate între Societatea Premier Energy S.R.L., Societatea Uzina TermoelectricaProduction Giurgiu S.A. și Municipiul Giurgiu 18.11.2021  
456/17.11.2021 Primar Aprobarea suplimentării Bugetului local 18.11.2021  
455/17.11.2021 Primar Aprobarea numărului burselor școlare pentru semestrul al-II-lea și cuantumul acestora aferente anului școlar 2020-2021 25.11.2021  
454/17.11.2021 Primar Aprobarea obținerii unui credit de investiții de la Banca Transilvania în valoare de 112.077 Euro și garantarea creditului cu bunurile aflate în proprietatea S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 18.11.2021  
453/17.11.2021 Primar Aprobarea încheierii unei convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.-în insolvență, reprezentând plata penalităților la facturile neâncasate la scadență 25.11.2021  
452/17.11.2021 Primar Aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunărea și Sala de Sport Chauncey Hardy) 25.11.2021  
451/17.11.2021 Primar Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de apă,inclusiv branșamente Șos.Sloboziei” 25.11.2021  
450/15.11.2021 Primar Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de aducțiune apă, tronson cuprins între Șos.Sloboziei-Uzina de apă” 25.11.2021  
449/15.11.2021 Primar Aprobarea modificării Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin H.C.L. nr.227/19.06.2019 18.11.2021  
448/15.11.2021 Peimar Aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 3.736,00 mp., situat în municipiul Giurgiu, strada Sloboziei, F.N. 25.11.2021  
447/15.11.2021 Primar Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35 951, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în zona Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare în țară, DN 5, kM.66 25.11.2021  
446/15.11.2021 Primar Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa în calitate de membru în comisia de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 25.11.2021  
445/15.11.2021 Primar Aprobarea bilanțului real, tehnologic și optimizat al SACET Giurgiu și a pierderilor tehnologice, utilizate la calculul prețurilor și tarifelor energiei termice, pentru anul 2019 18.11.2021  
444/15.11.2021 Primar Modificarea art.2 din H.C.L. nr.390/28.10.2021 privind majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură 18.11.2021  
443/15.11.2021 Primar Aprobarea sumei de 5 400 lei pentru achiziționarea cadourilor care vor fi oferite salariaților în beneficiul copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă-Crăciunul 25.11.2021  
442/15.11.2021 Primar Alocarea sumei de 500 lei din bugetul local în vederea achiziționării cadourilor de Crăciun ce vor fi oferite salariaților din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană în beneficiul copiilor 25.11.2021  
441/12.11.2021 Primar Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui teren în suprafață de 3500,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu 25.11.2021  
440/12.11.2021 Primar Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.50115/15.12.2015, încheiat între municipiul Giurgiu și S.C. C.S.V. Condors S.R.L. 25.11.2021  
439/12.11.2021 Primar Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.48261/09.12.2016, încheiat între municipiul Giurgiu și S.C. Excenge Bill Point S.R.L. 25.11.2021  
438/12.11.2021 Primar Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente din centralele termice nr.12,16 și 18 preluate de Municipiul Giurgiu din sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Alexandria aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 25.11.2021  
437/12.11.2021 Primar Includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 7500,00mp situat în intravilanul Municipiului Giurgiu 25.11.2021  
436/12.11.2021 Primar Modificarea și completarea hotărârii nr.207/30.06.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Muntenia S.A. asupra unor terenuri pe care sunt amplasate posturi de transformare a energiei electrice tip anvelopă betonată situate în Municipiul Giurgiu 25.11.2021  
435/12.11.2021 Primar Modificarea Hotărârii nr.300 din 30.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 25.11.2021  
434/12.11.2021 Primar Prelungirea duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.1/466/05.01.2021, încheiat între Municipiul Giurgiu și Ion Ana-Maria-Claudia 25.11.2021  
433/12.11.2021 Primar Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiție „Rețea termică-Bretea de legătură Nord-Centru, municipiul Giurgiu” și transmiterea în administrare către S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 25.11.2021  
432/12.11.2021 Primar Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiții „Rețea de transport agent termic primar, tronson F56-strada Gloriei” și transmiterea în administrare către S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 25.11.2021  
431/09.11.2021 Primar Stabilirea valorii chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din municipiul Giurgiu, pentru anul 2022    
430/09.11.2021 Primar Aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiupentru anul 2022    
429/08.11.2021 Primar Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 25.11.2021  
428/03.11.2021 Primar Aprobarea unui acord de înfrățire între Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu din România și comuna Grottammare, Provincia Ascoli Pisceno din Republica Italiană 25.11.2021  
427/02.11.2021 Primar Alocarea din bugetul local a sumei de 9 000lei pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților în beneficiul copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă-Crăciunul 25.11.2021  
426/02.11.2021 Primar Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa în calitate de membru în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 03.11.2021  
425/02.11.2021 Primar Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului pentru obiectivul „Reabilitare rețele de aducțiune apă, tronson cuprins între Șos.Ghizdarului-Uzina de apă” 03.11.2021  
424/02.11.2021 Primar Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului pentru obiectivul „Reabilitare rețele de alimantare cu apă și rețele de canalizare strada Stejaru și străzi adiacente” 03.11.2021  
423/02.11.2021 Primar Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului pentru obiectivul „Modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente șoseaua Sloboziei” 03.11.2021  
422/02.11.2021 Primar Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului pentru obiectivul „Reabilitare Bulevarde, Străzi, Alei carosabile, zona II în municipiul Giurgiu” 03.11.2021  
421/02.11.2021 Primar Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului pentru obiectivul „Reabilitare Bulevarde, Străzi, Alei carosabile, zona I în municipiul Giurgiu” 03.11.2021  
420/29.10.2021 Primar Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A Giurgiu pentru exprimarea votului în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 03.11.2021  
419/27.10.2021 Primar Darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 2 ani, din patrimoniul Direcției Poliției Locale Giurgiu cu personalitate juridică, a mijlocului fix -Pușcă CO2 pentru uz veterinar, calibru 11 mm, seria 8982+TV calibru 13 mm+cutie transport, către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență.  28.10.2021  
418/27.10.2021 Primar Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu, exprimarea votului cu privire la punctele 1-2 inscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 28.10.2021 28.10.2021  
417/27.10.2021 Primar Organizarea evenimentului „Ziua Istorică a Municipiului Giurgiu” pe 10 noiembrie 2021, cu participarea delegației Ambasadei Republicii Franceze la București 28.10.2021  
416/27.10.2021 Primar Majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură 28.10.2021  
415/27.10.2021 Primar Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Giurgiu și Institutul Yunus Emre București 28.10.2021  
414/25.10.2021 Primar Aprobarea completării Hotărârii nr.131/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 și a cheltuielilor aferente, modificată prin H.C.L. nr.184/25.05.2021 28.10.2021  
413/25.10.2021 Primar Modificarea Hotărârii nr.348/15.10.2021 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021-15 aprilie 2022 25.10.2021  
412/25.10.2021 Primar Modificarea Hotărârii nr.347/15.10.2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021-15 aprilie 2022 25.10.2021  
411/25.10.2021 Primar Aprobarea unei convenții încheiate între Societatea PREMIER ENERGY S.R.L., Societatea UZINA  TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. și Municipiul Giurgiu 25.10.2021  
410/22.10.2021 Primar Completarea Hotărârii nr.252/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice : Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu”, modificată prin H.C.L. nr.400/25.11.2020, H.C.L. nr.130/29.04.2021 și H.C.L. nr.183/25.05.2021 28.10.2021  
409/22.10.2021 Primar Completarea Hotărârii nr.304/04.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice : Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, modificată prin H.C.L. nr.398/25.11.2020, H.C.L. nr.132/29.04.2021 și H.C.L. nr.181/25.05.2021 28.10.2021  
408/22.10.2021 Primar Aprobarea completării Hotărârii nr.133/29.04.2021 privind aprobarea proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente, modificată prin H.C.L. nr.182/25.05.2021 28.10.2021  
407/22.10.2021 Primar Completarea Hotărârii nr.253/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice :Școala Gimnazială nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu, modificată prin H.C.L. nr.399/25.11.2020, H.C.L. nr.78/31.03.2021, H.C.L. 128/29.04.2021 ȘI H.C.L. nr.185/25.05.2021 28.10.2021  
406/22.10.2021 Primar Aprobarea contului de execuție consolidat al bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III-2021 28.10.2021  
405/22.10.2021 Primar Aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 28.10.2021  
404/22.10.2021 Primar Aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 28.10.2021  
403/22.10.2021 Primar Aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 25.10.2021  
402/22.10.2021 Primar Alocarea sumei de 100.000,00 lei de la bugetul local al Municipiului Giurgiu către Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 25.10.2021  
401/21.10.2021 Primar Încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Grădinița cu Program Normal nr.9 pentru susținerea proiectului depus în parteneriat de către Asociația Europeană Pentru o Viață Mai Bună, împreună cu Liceul Tehnologic Ion Barbu și Grădinița cu Program Normal nr.9 cu titlu POCU/717/5/1/139667”D.E.C.A.-Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităților ”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 de locuitori , cu accent pe cele cu populație aparținând minorităților rome prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de D.L.R.C.” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020  28.10.2021  
400/21.10.2021 Primar Alocarea sumei de 146.995,50 lei în vederea acordării cadourilor de Crăciun antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din Municipiul Giurgiu 28.10.2021  
399/21.10.2021 Primar Modificarea Hotărârii nr.82 din 31.03.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 28.10.2021  
398/21.10.2021 Primar Aprobarea dării în administrare societății Tracum S.A. Giurgiu, a unor mijloace fixe 28.10.2021  
397/20.10.2021 Primar Încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Liceul Tehnologic Ion Barbu pentru susținerea proiectului depus în parteneruat de către Asociația Europeană Pentru o Viață Mai Bună împreună cu Liceul Tehnologic Ion Barbu și Grădinița cu Program Normal Nr.9 cu tutlu POCU/717/5/1/139667 „D.E.C.A.-Dezvoltare prin educație de calitate și acces”, depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritară 5 „Dezvolatare locală plasată sub responsabilitatea comunităților”, Obiectivul specific 5.1 ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitărțile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori cu accent pe cele cu populație aparținând minorităților rome, prin inplementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului deDLRC ” depus și finanțat în cadrul Programului operațional Capital Uman 2014-2020  28.10.2021  
396/20.10.2021 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu 28.10.2021  
395/20.10.2021 Primar Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2021 28.10.2021  
394/20.10.2021 Primar Aprobarea încetării contractului de asociere nr.4934/01.03.2013 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Pensiunea Vânătorul S.R.L. 28.10.2021  
393/20.10.2021 Primar Acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Giurgiu și S.C. Confort S.A. 28.10.2021  
392/20.10.2021 Primar Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu al unui număr de 30 de construcții situate pe un teren ce aparține domeniului public al Municipiului Giurgiu și aprobarea raportului de evaluare 28.10.2021  
391/20.10.2021 Primar Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Portului F.N.  28.10.2021  
390/20.10.2021 Primar Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Uzinei, adiacent nr.2  28.10.2021  
389/20.10.2021 Primar Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Giurgiu 28.10.2021  
388/19.10.2021 Primar Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 28.10.2021  
387/19.10.2021 Primar Reorganizarea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu 28.10.2021  
386/19.10.2021 Primar Modificarea anexei la Hotărârea nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022 28.10.2021  
385/19.10.2021 Primar Prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015 încheiat între S.C. Liber Trans S.R.L. 28.10.2021  
384/18.10.2021 Primar Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente de măsură a energiei termice, nefuncționale, amplasate la scările unor blocuri, aflate în exploatarea S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării  28.10.2021  
383/18.10.2021 Primar Darea în folosință gratuită a etajului III din clădirea internat a Liceului Teoretic Nicolae Cartojan, către Palatul Copiilor Giurgiu 28.10.2021  
382/18.10.2021 Primar Transmiterea, fără plată, în proprietatea unui cult -Episcopia Giurgiului, a terenului în suprafață de 2.769,00mp., situat în Bdul București nr.12A 28.10.2021  
381/18.10.2021 Primar Modificarea Hotărârii nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 28.10.2021  
380/18.10.2021 Primar Constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a contractului de Asociațiune în participațiune nr.16833/3018/30.09.2020, încheiat între Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club Astra Giurgiu și a actelor adiționale” 28.10.2021  
379/15.10.2021 Primar Declararea unei locuințe libere aflată în fondul locativ de stat, drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia 28.10.2021  
378/14.10.2021 Primar Aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru vreșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblu 5, cod SMIS 119399 28.10.2021  
377/14.10.2021 Primar Aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021-15 aprilie 2022 15.10.2021  
376/14.10.2021 Primar Declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 6 autorizații taxi disponibile în Municipiul Giurgiu 28.10.2021  
375/13.10.2021 Primar Aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 25.10.2021  
374/13.10.2021 Primar Aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021-15 aprilie 2022 25.10.2021  
373/12.10.2021 Primar Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 28.10.2021  
372/06.10.2021 Primar Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 15.10.2021  
371/05.10.2021 Primar Aprobarea Regulamentului privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare și negociere directă din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană    
370/05.10.2021 Primar Aprobarea documentației de licitație publică cu strigare privind închiriere spații/active/teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană    
369/05.10.2021 Primar Aprobarea taxelor minime de închiriere a spațiilor/activelor/terenului din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru anul 2022    
368/27.09.2021 Primar Instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu    
367/27.09.2021 Primar Modificarea Contractului de Asociațiune în Participațiune nr.16883/3018 din data de 30.09.2010, încheiat între Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club Astra Giurgiu, prin Act Adițional nr.3 30.09.2021  
366/27.09.2021 Primar Aprobarea încheierii unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 30.09.2021  
365/24.09.2021 Primar Aprobarea participării Municipiului Giurgiu în calitate de organizator la evenimentul „Zilele Agriculturii Giurgiuvene” 27.09.2021  
364/23.09.2021 Primar Aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 30.09.2021  
363/23.09.2021 Primar Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 30.09.2021  
362/23.09.2021 Primar Implementarea în cadrul S.C. TRACUM S.A. GIURGIU, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a măsurilor dispuse de legislația specifică 30.09.2021  
361/23.09.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 27.09.2021  
360/23.09.2021 Primar Aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 27.09.2021  
359/22.09.2021 Primar Aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, revizuite, pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe, în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse-Giurgiu”, realizat în cadrul proiectului transfrontalier „Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr.7”, nr.proiect 15.1.1.041, cod e-MS ROBG-130, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Bulgaria  30.09.2021  
358/22.09.2021 Primar Modificarea H.C.L. nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiuîn Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 30.09.2021  
357/22.09.2021 Primar Acordarea unor ajutoare materiale pentru S.C. QUALITY COMPAS S.R.L.-Spital de Îngrijiri Paliative, necesar prevenirii și combaterii răspândirii virusului COVID-19 30.09.2021  
356/22.09.2021 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 36432, situat în strada Vlad Țepeș, adiacent nr.61 30.09.2021  
355/22.09.2021 Primar Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.20.944 din 09.12.2011, încheiat între Municipiul Giurgiuși S.C. VET SERV S.R.L. 30.09.2021  
354/22.09.2021 Primar Aprobarea Bugetului de împrimuturi interne pe anul 2021 și a Listei de Investiții aferente 27.09.2021  
353/21.09.2021 Primar Încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială și Alianța pentru Uniunea Rromilor 30.09.2021  
352/21.09.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei 30.09.2021  
351/21.09.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația Județeană Giurgiu a Pensionarilor 30.09.2021  
350/21.09.2021 Primar Solicitarea arondării Creșei nr.1 unei unități de învățîmânt preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică 30.09.2021  
349/21.09.2021 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 30.09.2021  
348/21.09.2021 Primar Stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 603,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălănescu nr.8 30.09.2021  
347/21.09.2021 Primar Stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață d 903,00mp., situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90 30.09.2021  
346/21.09.2021 Primar Aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală, pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin H.C.L.nr.200/30.06.2021 30.09.2021  
345/21.09.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 39736, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, adiacent bloc 106 30.09.2021  
344/21.09.2021 Primar Însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică și aprobarea Studiului de oportunitate și Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 37067, situat în strada Tineretului, adiacent bloc 64 30.09.2021 Respins
343/21.09.2021 Primar Stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 323,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Cărămidarii Vechi Nr.39 30.09.2021  
342/21.09.2021 Primar Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Reconfigurare zona adiacentă bloc A1, A2, A3, bulevardul Decebal, Municipiul Giurgiu 30.09.2021  
341/21.09.2021 Primar Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 38366, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Sloboziei F.N. 30.09.2021  
340/21.09.2021 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41623, situat în strada Tineretului, adiacent Bl.21 Vechi 30.09.2021  
339/21.09.2021 Primar Aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu și aprobarea Rapoartelor de evaluare aferente 30.09.2021  
338/21.09.2021 Primar Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui număr de 4 construcții speciale reprezentând posturi de transformare a energiei electrice și aprobarea rapoartelor de evaluare  30.09.2021  
337/21.09.2021 Primar Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022 30.09.2021  
336/21.09.2021 Primar Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiuîn Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022 30.09.2021  
335/20.09.2021 Primar Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu 30.09.2021  
334/20.09.2021 Primar Aprobarea propunerii de schimbare a destinației pentru terenul în suprafață de 4.767 mp.din curtea fostului Liceu Tehnologic Miron Nicolescu, situat în șoseaua Sloboziei Nr.1 30.09.2021  
333/20.09.2021 Primar Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, strada Tineretului Nr.15A 30.09.2021  
332/20.09.2021 Primar Abrogarea Hotărârii nr.69/31.03.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu privire la darea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.a unui teren intravilan în suprafață de 1.796 mp., situat în Municipiul Giurgiu 30.09.2021  
331/20.09.2021 Primar Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Amenajare parcare adiacent Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Copilului” 30.09.2021  
330/20.09.2021 Primar Darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Punctului Termic nr.12 către Teatrul „Tudor Vianu” din Municipiul Giurgiu 30.09.2021  
329/15.09.2021 Primar Aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanu Municipiului Giurgiu 30.09.2021  
328/14.09.2021 Primar Atribuirea denumirii „Kaffy Stănculescu”Sălii de spoart a Școlii Gimnaziale Nr.7 Giurgiu 28.10.2021  
327/09.09.2021 Primar Aprobarea procedurii de selecție de proiecte de management pentru ocuparea funcției vacante de director al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu 30.09.2021  
326/01.09.2021 Primar Majorarea capitalului social al S.C. TRACUM S.A. GIURGIU 01.09.2021  
325/31.08.2021 Primar Aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 01.09.2021  
324/24.08.2021 Primar Aprobarea contractului de credit pentru investiții (revolving)pentru proiecte finanțate din fonduri europene, a contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale și a contractului de ipotecă imobiliară-conturi, încheiate cu CEC Bank 26.08.2021  
323/23.08.2021 Primar Modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 26.08.2021  
322/20.08.2021 Primar Aprobarea Bugetului actualizat al Proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe , Mun. Giurgiu, Ansamblul 4, Cod SMIS 119401 26.08.2021  
321/19.08.2221 Primar Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire birouri cu garaje și amenajări interioare ”, beneficiar Dan Cristian Balint 26.08.2021  
320/19.08.2021 Primar Delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a unor festivaluri de către Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 26.08.2021  
319/18.08.2021 Primar Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unor bunuri imobile situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 26.08.2021  
318/18.08.2021 Primar Aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L. nr.200/30.06.2021 26.08.2021  
317/18.08.2021 Primar Aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 26.08.2021  
316/18.08.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 26.08.2021  
315/18.08.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat prin nr. cadastral 41355, aparțănând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Aleea Fabrica de Zahăr nr.10 26.08.2021  
314/18.08.2021 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 39736, situat în strada Tineretului, adiacent bloc 106 26.08.2021  
313/18.08.2021 Primar Stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 3726 mp, situat în Municipiul Giurgiu, strada Sloboziei F.N. 26.08.2021  
312/18.08.2021 Primar Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Sport Club Municipal „Dunărea 2020”Giurgiu 26.08.2021  
311/18.08.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15000 lei 26.08.2021  
310/18.08.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15000 lei 26.08.2021  
309/18.08.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7000 lei 26.08.2021  
308/18.08.2021 Primar Modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu 26.08.2021  
307/18.08.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 41363, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Amforei nr.2C  26.08.2021  
306/18.08.2021 Primar Aprobarea casării și valorificării prin vânzare a unor tronsoane de conducte de transport agent termic și a documentației de atribuire necesară organizării licitației publice deschise cu strigare 26.08.2021  
305/18.08.2021 Primar Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor lămpi de iluminat stradal, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 26.08.2021  
304/18.08.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat prin nr. cadastral 41371, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Industrială Vest 26.08.2021  
303/18.08.2021 Primar Includerea obiectivului de investiții „Modernizare carosabil și creare parcări în zona bloc 610,611, bulevardul Mihai Viteazu”, în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit prin H.C.L. al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată prin H.C.L. al Municipiului Giurgiu nr.76/15.06.2002 și 273/29.07.2015 26.08.2021  
302/18.08.2021 Primar Numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățîmânt preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022 26.08.2021  
301/18.08.2021 Primar Numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022 26.08.2021  
300/17.08.2021 Primar Aprobarea delegării atribuțiilor de organizare a activităților dedicate celei de-a cincea ediții a crosului transfrontalier Free Spirit Run Giurgiu-Ruse, Sport Clubului Municipal Dunărea 2020 Giurgiu 26.08.2021  
299/17.08.2021 Primar Aprobarea alipirii unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu 26.08.2021  
298/16.08.2021 Primar Aprobarea unei convenții între Municipiul Giurgiu și S.C.Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadionul Dunărea și Sala de Sport Chauncey Hardy) 26.08.2021  
297/16.08.2021 Primar Aprobarea procedurii privind vânzarea acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la Societatea Comercială Apa Service S.A.Giurgiu 26.08.2021  
296/13.08.2021 Primar Modificarea Hotărârii Consiliului Lcal al Municipiului Giurgiu nr.89/31.03.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general al municipiului Giurgiu în vederea actualizării, beneficiar municipiul Giurgiu 26.08.2021  
295/13.08.2021 Primar Aprobarea P.U.Z. „Întocmire P.U.Z. și R.L.U.teren adiacent Vama Nouă destinat construirii Complexului Județean de Sănătate Giurgiu prin realizarea infrastructurii în domeniul sănătății și asistenței sociale”, beneficiar Consiliul Județean Giurgiu 30.09.2021  
294/12.08.2021 Primar Modificarea Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 26.08.2021  
293/11.08.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2000 lei 26.08.2021  
292/10.08.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2000 lei 26.08.2021  
291/10.08.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4600 lei 26.08.2021  
290/10.08.2021 Primar Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgnță, conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare 30.09.2021  
289/27.07.2021 Primar Aprobarea cesiunii cu titlu oneros și a numărului de acțiuni nominative deținute de Municipiul Giurgiu în calitate de acționar al S.C. APA SERVICE S.A. GIURGIU 29.07.2021  
288/23.07.2021 Primar Darea în folosință gratuită, către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a unui teren situat în Municipiul Giurgiu 29.07.2021  
287/22.07.2021 Primar Aprobarea Regulamentului privind premierea persoanelor centenare care au domiciliul în Municipiul Giurgiu 29.07.2021  
286/22.07.2021 Primar Aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Județul Giurgiu pe de-o parte și Asociația Tenis Club București, Clubul Sportiv Campion Argeș, Fundația PROAM EVENTS și SC Open Box Consulting pe de altă parte, în vederea promovării tenisului de câmp ca parte a sportului pentru toți, în rândul tinerilor la nivelul Județului Giurgiu 29.07.2021  
285/22.07.2021 Primar Aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Județul Giurgiu pe de-o parte și Asociația My Wishes, Fundația PROAM EVENTS , Asociația Happy Camps și SC Open Box Consulting SRL pe de altă parte, în vederea promovării tenisului de câmp ca parte a sportului pentru toti, în rândul tinerilor la nivelul Județului Giurgiu 29.07.2021  
284/22.07.2021 Primar Aprobarea vânzării unui imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Șos.Bălănoaiei nr.7    
283/22.07.2021 Primar Aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul II 2021 29.07.2021  
282/22.07.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 29.07.2021  
281/22.07.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 29.07.2021  
280/22.07.2021 Primar Aprobarea acoperirii pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport. distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate în anul 2020 de SC Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.  29.07.2021  
279/21.07.2021 Primar Aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. a unor mijloace fixe și a unui obiect de inventar 29.07.2021  
278/21.07.2021 Primar Aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor mijloace fixe 29.07.2021  
277/20.07.2021 Primar Premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat, anul 2021, din instituțiile de tip dimnazial și liceal din Municipiul Giurgiu 29.07.2021  
276/20.07.2021 Primar Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pe perioada august-octombrie 2021 29.07.2021  
275/20.07.2021 Primar Aprobarea alipirii unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu 29.07.2021  
274/20.07.2021 Primar Modificarea hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiulu Giurgiu, înscrise în H.C.L. nr.135/26.08.1999, modificată și completată prin H.C.L. nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu 29.07.2021  
273/20.07.2021 Primar Aprobarea alipirii unor terenuri aparțănând domeniului public al Municipiului Giurgiu 29.07.2021  
272/20.07.2021 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 29.07.2021  
271/20.07.2021 Primar Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu    
270/20.07.2021 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41084, situat în Intrarea Prieteniei FN 29.07.2021 Retras
269/20.07.2021 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41087, situat în Bulevardul București, FN 29.07.2021 Retras
268/20.07.2021 Primar Trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu și aprobarea rapoartelor de evaluare necesare scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 29.07.2021  
267/20.07.2021 Primar Aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400 29.07.2021  
266/20.07.2021 Primar Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 29.07.2021  
265/19.07.2021 Primar Abrogarea Hotărârii nr.302/05.09.2016 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind transmiterea în folosință gratuită a enui teren în Municipiul Giurgiu 29.07.2021  
264/19.07.2021 Primar Aprobarea proiectului cu titlul „Facilități comunitare intefrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137489 și a cheltuielilor aferente 29.07.2021  
263/19.07.2021 Primar Aprobarea proiectului cu titlul „Standars de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137490 și a cheltuielilor aferente 29.07.2021  
262/19.07.2021 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41371, situat în strada Industrială Vest 29.07.2021  
261/19.07.2021 Primar Însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică și aprobarea Studiului de oportunitate și Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu nunăr cadastral 41363, situat în strada Amforei nr.2C   29.07.2021  
260/19.07.2021 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41355, situat în strada Aleea Fabricii de Zahăr, Nr.10 29.07.2021  
259/19.07.2021 Primar Aprobarea încetării Contractului de Concesiune nr.24963/11.06.2018 încheiat între Municipiul Giurgiu și S.C. FAIR PLAY S.R.L. 29.07.2021  
258/19.07.2021 Primar Desemnarea unor consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru închiriere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu 29.07.2021  
257/19.07.2021 Primar Modificarea Hotărârii nr.53/25.02.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, cu privire la constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu 29.07.2021  
256/19.07.2021 Primar Aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin H.C.L.nr.200/30.06.2021 29.07.2021  
255/19.07.2021 Primar Aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu nr.50165 din 23.10.2019 și completarea Caietului de sarcini aprobat prin H.C.L.nr.404/18.10.2019 29.07.2021  
254/19.07.2021 Primar Mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, avâns ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pentru numirea a 2 administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății 29.07.2021  
253/16.07.2021 Primar Neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Strada Gării, Nr.95, Municipiul Giurgiu 29.07.2021  
252/16.07.2021 Primar Neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Strada Gării, Nr.110, Municipiul Giurgiu 29.07.2021  
251/16.07.2021 Primar Aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în scopul reabilitării , modernizării și dotării imobilului situat în Municipiul Giurgiu, Str,Independenței FN, pentru destinația de „depozit arhivă” 29.07.2021  
250/15.07.2021 Primar Delegarea către Centrul Cultural Local Ion Vinea a atribuțiilor de pregătire și organizare a evenimentului cultural BORDERLINE FEST, în Municipiul Giurgiu 29.07.2021  
249/15.07.2021 Primar Aprobarea Raportului final nr.33727/09.07.2021 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al acestei societăți 29.07.2021  
248/06.07.2021 Primar Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu” 28.10.2021  
247/05.07.2021 Primar Modificarea anexei la H.C.L.237/27.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Rețea termică Bretea de legătură Sud (N-C-S), modificată prin H.C.L.212/25.06.2020 07.07.2021  
246/28.06.2021 Primar Delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „Sfintei Fecioare Maria”în municipiul Giurgiu Centrului Cultural Local „Ion Vinea”Giurgiu 30.06.2021  
245/24.06.2021 Primar Aprobarea atribuirii denumirii „Podul Speranței” 30.06.2021  
244/18.06.2021 Primar Modificarea și comopletarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 30.06.2021  
243/18.06.2021 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu 30.06.2021  
242/17.06.2021 Primar Modificarea Actului constitutiv al S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.    
241/17.06.2021 Primar Asigurarea alimentației pentru persoanele vulnerabile izolate sau carantinate la domiciliu, suspecte de transmiterea infecției cu Coronavirus din municipiul Giurgiu 30.06.2021  
240/17.06.2021 Primar Aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 30.06.2021  
239/17.06.2021 Primar Modificarea art.1 din Hotărârea nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 30.06.2021  
238/17.06.2021 Primar Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A.a unor obiecte de inventar 30.06.2021  
237/17.06.2021 Primar Aprobarea dării în administrarea S.C.Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență, a unor obiecte de inventar 30.06.2021  
236/17.06.2021 Primar Nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în Comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local 30.06.2021  
235/17.06.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 30.06.2021  
234/17.06.2021 Primar Aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul nr.21667/05.06.2015 30.06.2021  
233/17.06.2021 Primar Aprobarea Metodologiei privind acordarea/restituirea cardurilor de călătorie pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu 30.06.2021  
232/17.06.2021 Primar Aprobarea Statutului Municipiului Giurgiu, Județul Giurgiu 30.06.2021  
231/17.06.2021 Primar Aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C.Pază Publică Giurgiu S.A., reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență 30.06.2021  
230/17.06.2021 Primar Prelungirea duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare, la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de admiistrare a domeniului public  și privat de interes local al Municipiului Giurgiu 30.06.2021  
229/16.06.2021 Primar Modificarea Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu 30.06.2021  
228/16.06.2021 Primar Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a spațiilor din incinta unor Puncte Termiceși schimbarea destinației inițiale a acestora 30.06.2021  
227/16.06.2021 Primar Aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. GiurgiuServicii Locale S.A.-în insolvență, reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență 30.06.2021 RESPINS
226/15.06.2021 Primar Aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Muntenia S.A., asupra unor terenuri pe care sunt amplasate posturi de transformare a energiei electrice rip envelopă betonată, situate în municipiul Giurgiu 30.06.2021  
225/15.06.2021 Primar Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente din centralele termice nr.12, 16 și 18, preluate de Municipiul Giurgiu din sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Alexandria, aflate în exploatarea S.C.Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării     
224/15.06.2021 Primar Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35952, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat pe DN5, km.66, adiacent Biroului Vamal Giurgiu 30.06.2021  
223/15.06.2021 Primar Aprobarea încheierii unui contract de asociere în participație între Municipiul Giurgiu și S.C.Total Media Outdoor S.R.L. 30.06.2021  
222/15.06.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei 30.06.2021  
221/15.06.2021 Primar Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în localitatea Giurgiu 30.06.2021  
220/15.06.2021 Primar Aprobarea numărului burselor școlare pentru semestrul I și cuantumul acestora aferent anului școlar 2020-2021 30.06.2021  
219/15.06.2021 Primar Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Tracum S.A.Giurgiu, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 30.06.2021  
218/14.06.2021 Primar Valoarea nominală de 21,0 lei a unei acțiuni deținute de Municipiul Giurgiu la S.C.Apa Service S.A 30.06.2021  
217/14.06.2021 Primar Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în Municipiul Giurgiu 30.06.2021  
216/14.06.2021 Primar Aprobarea Listei de priorități finală pentru repartizarea locuințelor realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani pentru anul 2021 30.06.2021  
215/11.06.2021 Primar Aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local 14.06.2021  
214/11.06.2021 Primar Aprobarea dezmembrării unui imobil aparținând domeniului public al amunicipiului Giurgiu 30.06.2021  
213/11.06.2021 Primar Aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire 30.06.2021  
212/11.06.2021 Primar Modificarea Hotărârii nr.24/23.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire 30.06.2021  
211/10.06.2021 Primar Modificarea Statului de Funcții pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană    
210/10.06.2021 Primar Aprobarea salariilor pentru personalul navigant din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană    
209/10.06.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului centralizar al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 14.06.2021  
208/10.06.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Listei de invetiții aferente 14.06.2021  
207/09.06.2021 Primar Aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Giurgiu și S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L.în vederea organizării Sărbătorii Rusaliilor în municipiul Giurgiu 14.06.2021  
206/08.06.2021 Primar Completarea Regulamentului de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama    
205/27.05.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 31.05.2021  
204/26.05.2021 Primar Aprobarea subvenției pentru acoperirea diferenței de preț pentru energia termică livrată populației din Municipiului Giurgiu prin sistem centralizar, în scopul încălzirii, pentru perioada 01 aprilie 2021-26 aprilie 2021 31.05.2021  
203/26.05.2021 Primar Aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 31.05.2021  
202/26.05.2021 Primar Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C.Tracum S.A Giurgiu aferente anului 2020 31.05.2021  
201/26.05.2021 Primar Aprobarea situațiilor financiare ale S.C.Uzina Termoelectrica Production GiurgiuS.A. aferente anului 2020 31.05.2021  
200/24.05.2021 Primar Aprobarea modificării H.C.L. nr.135/29.04.2021, privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din Municipiul Giurgiu 25.05.2021  
199/24.05.2021 Primar Modificarea Anexelor 2.a și 1.b, 2b la H.C.L. nr.254/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din Municipiul Giurgiu 25.05.2021  
198/24.05.2021 Primar Modificarea H.C.L.nr.133/29.04.2021privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente 25.05.2021  
197/24.05.2021 Primar Modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.304/04.08.2020, modificată prin H.C.L. nr.132/29.04.2021 25.05.2021  
196/24.05.2021 Primar Modificarea H.c.L.NR.131/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 și a cheltuielilor aferente 25.05.2021  
195/24.05.2021 Primar Modificarea Anexei 1 la H.C.L.nr.252/21.07.2020, modificată prin H.C.L.nr.130/29.04.2021 25.05.2021  
194/24.05.2021 Primar Modificarea Hotărârii nr.129/29.04.2021, privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.3, arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu, cod SMIS138712 și a cheltuielilor aferente 25.05.2021  
193/24.05.2021 Primar Modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.253/21.07.2020, modificată prin H.C.L. NR.128/29.04.2021 25.05.2021  
192/21.05.2021 Primar Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren , identificat prin cartea funciară nr.35952, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat pe DN5 km.63, adiacent Biroului Vamal Giurgiu 25.05.2021  
191/20.05.2021 Primar Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 25.05.2021  
190/19.05.2021 Primar Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.aferente anului 2020 25.05.2021  
189/19.05.2021 Primar Aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.aferente anului 2020 25.05.2021  
188/19.05.2021 Primar Participarea U.A.T. Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 1.367.525 lei și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „Rețea termică-Bretea de legătură Sud” 25.05.2021  
187/19.05.2021 Primar Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C.Pază Publică S.A. aferente anului 2020 25.05.2021  
186/18.05.2021 Primar Aprobarea Regulamentului privind obligațiile și răspunderile care revin Primăriei Municipiului Giurgiu, instituțiilor publice, operatorilor economici și persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire a localității    
185/18.05.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 25.05.2021  
184/18.05.2021 Primar Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Listei de investiții aferente 25.05.2021  
183/18.05.2021 Primar Emiterea unui acord de ipotecare în favoarea Băncii Transilvania și acord de cesionare contract de subconcesiune în situația schimbării subconcesionarului printr-o nouă adjudecare 25.05.2021  
182/18.05.2021 Primar Sărbătorirea zilei de 1 iunie 2021-Ziua Internațională a Copilului, în municipiul Giurgiu 25.05.2021  
181/18.05.2021 Primar Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35951, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat pe sensul de intrare în țară, km.62, adiacent Punctului de Trecere a Frontierei 25.05.2021  
180/18.05.2021 Primar Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren identificat prin cartea funciară nr.35952, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat pe DN5, km 63, adiacent Biroului Vamal Giurgiu 25.05.2021  
179/17.05.2021 Primar Completarea Regulamentului privind delegarea prin gestiune directă a serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Giurgiu către Giurgiu Servicii Publice S.A., în raza administrativ-teritorială a municipiului Giurgiu, aprobată prin H.C.L. nr.127/06.04.2017 25.05.2021  
178/17.05.2021 Primar Încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Parohia Buna Vestire 25.05.2021  
177/17.05.2021 Primar Apribarea Listei imobilelor propuse a fi expertizate tehnic în anul 2021 25.05.2021  
176/17.05.2021 Primar Acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ din Municipiul Giurgiuși aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul nr.21667/05.06.2015 25.05.2021  
175/17.05.2021 Primar Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor operatorului regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-4 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 27.05.2021  25.05.2021  
174/17.05.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui spațiu, identificat prin cartea funciară nr.36341, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, strada Ierusalim 3000 25.05.2021  
173/17.05.2021 Primar Darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Liceului Teoretic „Nicolae Cartojan”către Școala Postliceală Sanitară Giurgiu 25.05.2021  
172/17.05.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.37412, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90A 25.05.2021  
171/14.05.2021 Primar Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. aferente anului 2020 25.05.2021  
170/14.05.2021 Primar Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.aferente anului 2020 25.05.2021  
169/14.05.2021 Primar Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C.Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferent anului 2021 25.05.2021  
168/14.05.2021 Primar Aprobarea subvenției pentru acoperirea diferenței de preț pentru energia termică livrată populației din Municipiul Giurgiu prin sistem centralizat în scopul încălzirii pentru perioada 01 aprilie 2021-26 aprilie 2021    
167/14.05.2021 Primar Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui imobil -Ppunctul Termic 88 situat în Municipiul Giurgiu, Strada Negru Vodă și darea în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Betel” din România-Giurgiu 25.05.2021  
166/14.05.2021 Primar Aprobarea planului de selecție pentru continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  25.05.2021  
165/14.05.2021 Primar Prelungirea protocolului de colaborare ăncheiat între Primăria Municipiului Giurgiu și Universitatea de Erhitectură și Urbanism „Ion Mincu”București 25.05.2021  
164/13.05.2021 Primar Trecerea din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R. S.A. a unor imobile care sunt afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național „Drum de legătură DN5-Șăseaua de Centură-Pod Prieteniri km 61+400”  25.05.2021  
163/13.05.2021 Primar Modificarea Anexei la H.C.L. nr.219/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dreptului de uz de servitute în favoarea S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. pentru terenul în suprafață totală de 125,00 mp, situat în municipiul Giurgiu 25.05.2021  
162/13.05.2021 Primar Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui imobil situat în localitatea Slobozia 25.05.2021  
161/13.05.2021 Primar Aprobarea Listei de Priorități pentru repartizarea locuințelor realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani pentru anul 2021 25.05.2021  
160/13.05.2021 Primar Modificarea Actului Constitutiv al S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu în Adnunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea administratorilor în Consiliul de Administrație al societății 25.05.2021  
159/13.05.2021 Primar Modificarea H.C.L. nr.282/24.09.2009 cu modificările ulterioare privind constituirea comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism la nivelul municipiului Giurgiu 25.05.2021  
158/13.05.2021 Primar Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A., a unor mijloace fixe 25.05.2021  
157/13.05.2021 Primar Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, a unor mijloace fixe 25.05.2021  
156/12.05.2021 Primar Majorarea Capitalului Social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu 25.05.2021  
155/10.05.2021 Primar Transmiterea cu caracter temporar a sectorului de drum DN 5C Giurgiu-Zimnicea de la km 3+000-3+750, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, către Ministerul Transporturilor Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 25.05.2021  
154/10.05.2021 Primar Aprobarea reglementării situației juridice a unui număr de 4 terenuri situate în municipiul Giurgiu, aferente construcțiilor speciale reprezentând posturi de transformare a energiei electrice 25.05.2021  
153/10.05.2021 Primar Modificarea H.C.L. nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 10.05.2021  
152/10.05.2021 Primar Modificarea anexei la H.C.L. nr.386/25.11.2020, modificată prin H.C.L.nr.421/22.12.2020 și prin H.C.L. nr.23/28.01.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu 25.05.2021  
151/10.05.2021 Primar Modificarea anexei la H.C.L.al Municipiului Giurgiu nr.385/25.11.2020 modificată prin H.C.L. NR.420/22.12.2020 și prin H.C.L. nr.22/28.01.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat al Municipiului Giurgiu 25.05.2021  
150/10.05.2021 Primar Modificarea componenței unei Comisii de Specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 10.05.2021  
149/06.05.2021 Primar Modificarea și completarea H.C.L.al municipiului Giurgiu nr.109 din 29.04.2021 privind constatarea încetări contractelor de mandat ale administratorilor Societății Comerciale Tracum S.A. Giurgiu, având ca autoritate publică tutelarăConsiliul Local al Municipiului Giurgiu și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății. 10.05.2021  
148/27.04.2021 Primar Aprobarea tarifelor practicate de Societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență-Serviciul Cimitire 30.06.2021  
147/26.04.2021 Primar Aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu 29.04.2021  
146/26.04.2021 Primar Modificarea Anexelor 1.a și 2.a la H.C.L. nr.254/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI)pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnaziale arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu 29.04.2021  
145/23.04.2021 Primar Modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.252 din 21.07.2020, privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu 29.04.2021  
144/23.04.2021 Primar Aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 și a cheltuielilor aferente 29.04.2021  
143/23.04.2021 Primar Aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente 29.04.2021  
142/23.04.2021 Primar Modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.304 din 04.08.2020, privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu 29.04.2021  
141/23.04.2021 Primar Modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.253 din 21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu 29.04.2021  
140/23.04.2021 Primar Aprobarea proiectului Lucrăei de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.3, arondate Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712 și a cheltuielilor aferente 29.04.2021  
139/23.04.2021 Primar Aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 29.04.2021  
138/23.04.2021 Primar Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a listei de investiții aferente 29.04.2021  
137/23.04.2021 Primar Stabilirea Indicatorilor cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru anul 2021 29.04.2021  
136/22.04.2021 Primar Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții al SPORT CLUB MUNICIPAL „DUNĂREA 2020”GIURGIU 29.04.2021  
135/22.04.2021 Primar Acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Giurgiu și S.C. TANARFERMIER 2009 S.R.L. 29.04.2021 Respins
134/22.04.2021 Primar Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dragomir Ion și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 29.04.2021  
133/22.04.2021 Primar Aprobarea modelului semnului distinctiv pentru aleșii locali 29.04.2021  
132/21.04.2021 Primar Aprobarea diminuării suprafeței facturate aferente activelor proprietatea societății OMA OFICCINA METALMECANICA ANGELUCCI ROMÂNIA S.R.L.-în insolvență, situate în Zona Liberă Giurgiu 29.04.2021  
131/21.04.2021 Primar Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE, aferent anului 2021 29.04.2021  
130/21.04.2021 Primar Aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea”și Sala de Sport „Chauncey Hardy”) 29.04.2021  
129/21.04.2021 Primar Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 29.04.2021  
128/21.04.2021 Primar Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. aferent anului 2021 29.04.2021  
127/21.04.2021 Primar Abrogarea art.4 din Hotărârea nr.29 din 15.02.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unor suprafețe de teren   29.04.2021  
126/20.04.2021 Primar Solicitarea de trecere a imobilului-teren în suprafață de 7500 mp. situat în Șoseaua Sloboziei nr.194 din domeniul public al Județului Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 29.04.2021  
125/20.04.2021 Primar Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat alaMunicipiului Giurgiu 29.04.2021  
124/20.04.2021 Primar Constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor S.C. TRACUM S.A. GIURGIU, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății 29.04.2021  
123/19.04.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 40,00 mp, situat în municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor, adiacent nr.12 29.04.2021  
122/19.04.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.37412, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în Șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90A    
121/19.04.2021 Primar Concesionarea prin licitație publică a spațiului, identificat cu nr. cadastral 36341, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, Strada Ierusalim 3000 29.04.2021  
120/19.04.2021 Primar Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiul Giurgiua loturilor rezultate din dezmembrare 29.04.2021  
119/19.04.2021 Primar Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada Mai-Iulie 2021 29.04.2021  
118/19.04.2021 Primar Prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015 încheiat cu S.C. LIBER TRANS COM.S.R.L. 29.04.2021  
117/15.04.2021 Primar Majorarea capitalului social al S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. 19.04.2021  
116/15.04.2021 Primar Aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 19.04.2021  
115/15.04.2021 Primar Aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Listei de investiții aferente 19.04.2021  
114/15.04.2021 Primar Revocarea H.C.L. nr.92/31.03.2021 19.04.2021  
113/14.04.2021 Primar Aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul I-2021 19.04.2021  
112/14.04.2021 Primar Aprobarea încheierii acordului de colaborare între Municipiul Giurgiu, Universitatea Politehnica din București și Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu ” 29.04.2021  
111/14.04.2021 Primar Modificarea anexei nr.1 și anularea art.nr.5 și a anexei nr.2, părți integrate din H.C.L. nr.68/31.03.2021 29.04.2021  
110/12.04.2021 Primar Aprobarea Planului Urbanistic de detaliu pentru „Construire locuință P+1E, anxexă gospodărească și înprejmuire”, beneficiar Meclea Florentin-Remus 29.04.2021  
109/12.04.2021 Primar Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire bază de depozitare-condiționare cereale, anexe, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier”, beneficiar S.C. COFCO ROMÂNIA INTERNAȚIONAL S.R.L. 29.04.2021  
108/12.04.2021 Primar Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex Comercial Aurora Mall” beneficiar S.C. COMETEX S.R.L.    
107/12.04.2021 Primar Modificarea H.C.L.nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  12.04.2021  
106/08.04.2021 Primar Delegarea atribuțiilor de organizare a zilelor Municipiului Giurgiu, Centrului Cultural Local „Ion Vinea”Giurgiu și Direcției de Asistență Socială Giurgiu 12.04.2021  
105/08.04.2021 Primar Aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației a unui spațiu situat în Șoseaua Sloboziei nr.1 12.04.2021  
104/06.04.2021 Primar Aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2020 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia 29.04.2021  
103/31.03.2021 Primar Aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 aprilie 2021-15 octombrie 2021 31.03.2021  
102/30.03.2021 Primar Aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 aprilie 2021-15 octombrie 2021 31.03.2021  
101/30.03.2021 Primar Încheierea unui Act adițional nr.3 la Contractul de Asociere în participațiune nr.16.833/30.09.2010, cu modificările ulterioare 31.03.2021  
100/30.03.2021 Primar Aprobarea Parteneriatului de Dezvoltare Locală între Municipiul Giurgiu și Asociația Pro Democrația, în scopul depunerii și implementării proiectului proiectului „E-CONSULTARE ÎN JUDEȚUL GIURGIU” 31.03.2021  
99/30.03.2021 Primar Aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în vederea realizării Proiectului „ Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în municipiul Giurgiu 31.03.2021  
98/25.03.2021 Primar Apribarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor tronsoane de conducte de transport agent termic în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării 31.03.2021  
97/25.03.2021 Primar Aprobarea acordului de cooperare între Municipiul Giurgiu li Asociația MAI MULT VERDE 31.03.2021  
96/24.03.2021 Primar Aprobarea documentației de atribuire - Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare a deșeurilor municipale din zona I din Județul Giurgiu 31.03.2021  
95/24.03.2021 Primar Acordarea unui mandat special domnului viceprimar Marian Damian, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management eficient pentru un județ curat”, Județul Giurgiu 31.03.2021  
94/24.03.2021 Primar Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Listei de Investiții aferente 31.03.2021  
93/24.03.2021 Primar Aprobarea Proiectului Bugetului Centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 31.03.2021  
92/23.03.2021 Primar Implementarea în cadrul Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de Director Juridic-Administrativ 31.03.2021  
91/23.03.2021 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 31513, situat în Strada Vlad Țepeș - Ecaterina Varga 31.03.2021  
90/23.03.2021 Primar Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Sistem de monitorizare video locuri de joacă pentru copii” și transmiterea în folosință gratuită către Direcția Poliției Locale Giurgiu 31.03.2021  
89/23.03.2021 Primar Modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.253/21.07.2020, modificată prin H.C.L. nr.399/25.11.2020 31.03.2021  
88/22.03.2021 Primar Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.4859 din 04.02.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și Ion Valerica, pentru terenul situat în Piața Centrală, aferent Boxei nr.60 31.03.2021  
87/22.03.2021 Primar Declararea unei locuințe libere aflată în fondul locativ de stat, srept locuință de necesitate și repartizarea acesteia 31.03.2021  
86/19.03.2021 Primar Aprobarea încetării contractului de concesiune nr.20 432/09.04.2020 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială WSD AL SERVICES S.R.L. 31.03.2021  
85/18.03.2021 Primar Aprobarea încetării de drept a contractului de concesiune nr.20410/11.11.2004, prelungit prin act adițional nr.3/55 227/15.11.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și C.M.I.Davida Vasile 31.03.2021  
84/18.03.2021 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 37412, situat în șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90A 31.03.2021  
83/18.03.2021 Primar Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 37170, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor, adiacent nr.12 31.03.2021  
82/18.03.2021 Primar Încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.24 829/11.06.2018, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Quality compas S.R.L. 31.03.2021  
81/18.03.2021 Primar Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a monumentului istoric „Mausoleul Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în municipiul Giurgiu, Bdul București nr.18B 31.03.2021  
80/18.03.2021 Primar Darea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., a unui teren intravilan în suprafață de 1796 mp, situat în municipiul Giurgiu 31.03.2021  
79/18.03.2021 Primar Încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Școala Gimnazială nr.10 și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru susținerea implementării Proiectului European „ADS 2.0-următorul nivel în educație” precum și a derulării fluxurilor financiare pentru Școală Gimnazială nr.10 prin conturile de venituri bugetare ale bugetului local al municipiului Giurgiu pentru implementarea acestui proiect 31.03.2021  
78/18.03.2021 Primar Aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul nr.36550/06.08.2019 în vederea modificării inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Giurgiu 31.03.2021  
77/17.03.2021 Primar Implementarea în cadrul Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.,având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 31.03.2021  
76/15.03.2021 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu 31.03.2021  
75/15.03.2021 Primar Modificarea H.C.L. nr.273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în H.C.L.al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată prin H.C.L.al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu 31.03.2021  
74/15.03.2021 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 31.03.2021  
73/15.03.2021 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu 31.03.2021  
72/11.03.2021 Primar Încheierea unui Act adițional la Contractul de asociere în participație nr.37.962/22.07.2020 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială PORR CONSTRUCT S.R.L. 15.03.2021  
71/10.03.2021 Primar Încheierea unui acord de parteneriat pentru promovarea proiectului „Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bisericii Sfântul Nicolae Giurgiu - II - m - B - 14890/DALI, DTAC, PT-DE” propus pentru finanțarea din Timbrul Monumentelor Istorice 15.03.2021  
70/09.03.2021 Primar Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană    
69/03.03.2021 Primar Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 29.04.2021  
68/02.03.2021 Primar Aprobarea sumei de 2 600 lei necesară premierii elevilor claselor          a-VIII-a din Municipiul Giurgiu pentru participarea la concursul de eseuri cu tema „Cum văd eu orașul meu” 15.03.2021  
67/25.02.2021 Primar Modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru din Municipiul Giurgiu    
66/24.02.2021 Primar Aprobarea încheierii acordului de colaborare între Municipiul Giurgiu și Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București 25.02.2021  
65/22.02.2021 Primar Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.4825/28.03.2011, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială DANIMAR IMPEX S.R.L. 25.02.2021  
64/19.02.2021 Primar Darea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. a unui imobil, adiacent bloc 611, Bulevardul Mihai Viteazu 25.02.2021  
63/19.02.2021 Primar Aprobarea indicatorilor cheie de performanță (indicatori financiari/nefinanciari/guvernanța corporativă)pentru Consiliul de Administrație a Zonei Libere GiurgiuS.A.pentru anul 2021 25.02.2021  
62/19.02.2021 Primar Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-7 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pe data de 19.03.2021 25.02.2021  
61/19.02.2021 Primar Aprobarea dexmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu 25.02.2021  
60/18.02.2021 Primar Modificarea Anexei nr.2-Graficul de rambursare din contractul de credit pentru finanțarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu, aprobat prin H.C.L. nr.297/27.07.2017 25.02.2021  
59/18.02.2021 Primar Constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu 25.02.2021  
58/18.02.2021 Primar Constituirea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu 25.02.2021  
57/18.02.2021 Primar Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  25.02.2021  
56/18.02.2021 Primar Modificarea regulamentului pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobat prin H.C.L. nr.342/29.09.2016 25.02.2021  
55/18.02.2021 Primar Prelungirea duratei contractului de închiriere nr.10 559/24.03.2017 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială LINK 07 AUTO S.R.L. 25.02.2021  
54/18.02.2021 Primar Aprobarea încetării contractului de concesiune nr.20 432/09.04.2020 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială WSD AL SERVICES S.R.L.    
53/18.02.2021 Primar Aprobarea încetării contractului de concesiune nr.41531/10.09.2019 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Adriano Alfa Sport S.R.L. 25.02.2021  
52/18.02.2021 Primar Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu și stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui imobil situat în Municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, Nr.12A    
51/18.02.2021 Primar Prelungirea duratei contractului de închiriere nr.7/15824/05.05.2019 încheiat între Municipiul Giurgiu și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 25.02.2021  
50/18.02.2021 Primar Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unuia din loturi  25.02.2021  
49/17.02.2021 Primar Stabilirea Listei de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale 25.02.2021  
48/17.02.2021 Primar Prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12/10856/05.03.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și Tabără Valentina 25.02.2021  
47/17.02.2021 Primar Solicitarea de trecere a imobilului - teren în suprafață de 1.604.528 mp din domeniul public al Județului Giurgiu, în domeniul public al municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 25.02.2021  
46/16.02.2021 Primar Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 25.02.2021  
45/16.02.2021 Primar Modificarea componenței unor Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 25.02.2021  
44/16.02.2021 Primar Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A.a unor obiecte de inventar și a unor mijloace fixe 25.02.2021  
43/16.02.2021 Primar Includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a rețelei de alimentare cu apă din str.1 Decembrie 1918 și transmiterea în administrare către Operatorul Regional Societatea Comercială Apa Service S.A. 25.02.2021  
42/16.02.2021 Primar Aprobarea documentației tehnico-economică (faza SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Ansamblul de locuințe sociale Zona Istru, 20 apartamente, municipiul Giurgiu” 25.02.2021  
41/16.02.2021 Primar Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.180/30.05.2017, privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului de executare a unor căi de acces a autoturismelor pe domeniul public al municipiului Giurgiu 25.02.2021  
40/16.02.2021 Primar Aprobarea documentației tehnico-economică (faza SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Ansamblul de locuințe sociale Zona Obor, 55 apartamente, municipiul Giurgiu” 25.02.2021  
39/16.02.2021 Primar Aprobarea dării în folosință gratuită Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, a unui obiectiv de inventar și a unui mijloc fix    
38/15.02.2021 Primar Aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Giurgiu 25.02.2021  
37/15.02.2021 Primar Inițierea demersurilor pentru actualizarea planului urbanistic general al Municipiului Giurgiu, beneficiar Municipiul Giurgiu 25.02.2021  
36/11.02.2021 Primar Aprobarea modificării Stetului de funcții al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu 25.02.2021  
35/11.02.2021 Primar Prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general al municipiului Giurgiu în vederea actualizării, beneficiar Municipiul Giurgiu 31.03.2021  
34/11.02.2021 Primar Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unor suprafețe de teren 15.02.2021  
33/10.02.2021 Primar Transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat, a patru autoturisme aflate în proprietatea Municipiului Giurgiu, către Direcția Poliției Locale Giurgiu 25.02.2021  
32/10.02.2021 Primar Aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C.Giurgiu Servicii LocaleS.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadionul Dunărea și Sala de Sport Chauncey Hardy) 25.02.2021  
31/08.02.2021 Primar Majorarea taxei de închiriere a spațiilor din incinta Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 31.03.2021  
30/08.02.2021 Primar Privind modificarea hotărârii nr.256/21.07.2020 privind aprobarea bugetului proiectului „Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” 15.02.2021  
29/25.01.2021 Primar Modificarea tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială Pază Publică Giurgiu S.A. 28.01.2021  
28/25.01.2021 Primar Încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Biblioteca Județeană „I.A.Basarabescu Giurgiu” instituției aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu 28.01.2021  
27/25.01.2021 Primar Modificarea anexei la H.C.L.nr.385/25.11.2021 modificată prin H.C.L. nr.420/22.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu 28.01.2021  
26/25.01.2021 Primar Modificarea anexei la H.C.L. nr.386/25.11.2020 modificată prin H.C.L.nr.421/22.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu 28.01.2021  
25/22.01.2021 Primar Aderarea Municipiului Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Giurgiu Metropolitan” 28.01.2021 retras
24/22.01.2021 Primar Aprobarea tarifelor ce vor fi utilizate în anul 2021 de către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 28.01.2021  
23/21.01.2021 Primar Aprobarea actului adițional nr.3 pentru modificarea inventarului bunurilor mobile și imobile proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Giurgiu 28.01.2021  
22/21.01.2021 Primar Aprobarea strategiei de management în rețelele de apă din municipiul Giurgiu în perioada 2021-2024 a Societății Comerciale APA SERVICE S.A. 28.01.2021  
21/21.01.2021 Primar Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Întreprinderilor Publice avâns ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 28.01.2021  
20/21.01.2021 Primar Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.391/25.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 28.01.2021  
19/21.01.2021 Primar Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de Specialitate al Primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local pentru anul 2021 28.01.2021  
18/21.01.2021 Primar Aprobarea stabilirii indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2021 28.01.2021  
17/21.01.2021 Primar Hotărâre prin care se ia act de suspendarea de drept a H.C.L. nr.324/28.08.2019 28.01.2021  
16/21.01.2021 Primar Constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Giurgiu 28.01.2021  
15/21.01.2021 Primar Conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu„ domnului Mitrea Ionuț-Adrian 28.01.2021 retras
14/20.01.2021 Primar Darea în administrare către Direcția Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a unui spațiu situat în incinta imobilului din b-dul București nr.57 28.01.2021  
13/20.01.2021 Primar Aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali 28.01.2021  
12/20.01.2021 Primar Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2021 28.01.2021  
11/19.01.2021 Primar Implementarea în cadrul Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de Director General Adjunct 28.01.2021  
10/19.01.2021 Primar Desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale a Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 28.01.2021  
9/19.01.2021 Primar Darea în folosință gratuită către Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu a spațiului din incinta PT51, strada 1 Decembrie 1918 28.01.2021  
8/19.01.2021 Primar Modificarea art.1 din H.C.L. al Municipiului Giurgiu nr.184/14.05.2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județean Giurgiu 28.01.2021  
7/18.01.2021 Primar Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu a două loturi 18.01.2021  
6/18.01.2021 Primar Desemnarea unui consilier local în Consiliul Director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 28.01.2021  
5/18.01.2021 Primar Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada februarie-aprilie 2021 28.01.2021  
4/06.01.2021 Primar Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 28.01.2021  
3/06.01.2021 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1 500 lei    
2/06.01.2021 Primar Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului MATEI MIHAI și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 07.01.2021  
1/05.01.2021 Primar

Aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și excedentul secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2020, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020

07.01.2021  

Registrul Proiectelor de Hotărâri 2021

 

Nr.crt

Inițiator

Conținutul privind Data ședinței în care s-a supus dezbaterii Observații
478 Primar Privind modificarea Hotararii nr.282 din 24.09.2009 cu modificarile ulterioare, privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a Teritoriului si de Urbanism la nivelul municipiului Giurgiu 22 decembrie

 

477 Primar Privind aprobarea retelei scolare din municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2021-2022 22 decembrie  
476 Primar

Privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente

22 decembrie  
475 Primar Privind aprobarea unei Conventii intre municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Locale S.A in insolventa, reprezentand plata penalitatilor la facturile neincasate la scadenta 22 decembrie  
474 Primar Privind modificarea HCL nr.397 din 25.11.2020 privind darea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 4450 mp., identificat cu nr.cadastral 35752, situat in Sos.Portului, F.N 22 decembrie

 

473 Primar Privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente    
472 Primar Privind aprobarea contului de executie ale Bugetului Local pentru trimestrul IV 2020 22 decembrie  
471 Primar Privind aprobarea intentiei de cedeare cu titlu oneros a unui pachet de actiuni detinute de municipiul Giurgiu la societatea APA SERVICE S.A 22 decembrie  
470 Primar Privind desemnarea reprezentantilor municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la societatile aflate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Giurgiu 22 decembrie  amânat
469 Primar Privind modificarea Organigramei si Statului de Functii ale Directiei de Asistenta Sociala Giurgiu 22 decembrie   
468 Primar Privind aprobarea nivelului minim al tarifelor aferent anului 2021 practicate de catre S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A 22 decembrie   
467 Primar Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.23757 din 06.05.2020 incheiat cu Schitul Sfantul Nicolae Giurgiu 22 decembrie   
466 Primar Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.7799/06.02.2020 incheiat cu scoala gimnaziala nr.10 pentru sustenabilitatea proiectului ”Copiii si parintii romi vor la scoala” pentru perioada ianuarie-iunie 2020” 22 decembrie   
465 Primar Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.7800/06.02.2020 incheiat cu Scoala Gimnaziala nr.10 pentru sustenabilitatea proiectelor ”Oportunitati egale la educatie pentru o societate incluziva si Scoala dupa scoala”, primul pas spre succesul scolar si profesional pentru perioada ianuarie-iunie 2020 22 decembrie   
464 Primar Privind actualizarea Regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor elevilor/tinerilor cu referinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar din municipiul Giurgiu 22 decembrie   
463 Primar Privind aprobarea unei Conventii intre municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Locale S A in insolventa, reprezentand plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici) Stadion Dunarea si Sala de sport Chauncey Hardy 22 decembrie   
462 Primar Privind prorograrea termenului stabilit prin HCL nr.233/25 iunie 2020 22 decembrie   
461 Primar Privind aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu si trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Giurgiu a unuia din loturi 22 decembrie   
460 Primar Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al mun.Giurgiu a unei parti din constructii corp C2 aflat in incinta Gradinitei cu program normal nr.3, in vederea desfasurarii partiale, scoaterii din functiune si casarii 22 decembrie   
459 Primar Privind neexercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului situat cu str.Garii, nr.72, municipiul Giurgiu 22 decembrie   
458 Primar Privind aprobarea cesiunii unor contracte de concesiune pentru terenul situat in municipiul Giurgiu, sos.Balanoiei, F.N 22 decembrie   
457 Primar Privind prelungirea duratei actului aditional nr.1 pentru serviciile de administrare publica generala prestate in Piete, Targuri si Oboare la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilorpublice de administrare a domeniului public si privat de interes local al municipiului Giurgiu 22 decembrie   
456 Primar Privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare ale performantelor profesionale individuale ale d-nei Băiceanu Liliana, Secretar General al municipiului Giurgiu 22 decembrie   
455 Primar Privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren și a construcției aferente situate în intravilanul Municipiului Giurgiu  22 decembrie  
454 Primar Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri aflate în administrarea Operatorului Regional APA SERVICE S.A. în vederea scoaterii din funcțiune și casării fără valoare 22 decembrie  
453 Primar Privind prelungirea dării în folosință gratuită a unui spațiu din incinta internatului Liceului Teoretic Nicolae Cartojan situat în municipiul Giurgiu, către Asociația Societatea de Oncologie Mama și Copilul, filiala Giurgiu 22 decembrie  retras
452 Primar Privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor obiecte de inventar 22 decembrie  
451 Primar Privind aprobarea dării în administrarea S.C.GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. a unor obiecte de inventar  22 decembrie  
450 Primar Privind modificarea anexei la H.C.L. nr.386/25.11.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu 22 decembrie  
449 Primar Privind modificarea anexei la H.C.L. nr.385/25.11.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu 22 decembrie  
448 Primar Privind aprobarea încheierii unei convenții între S.C. ALPHA METAL S.A., S.C. ELECTRO ENERGY SUD S.R.L., S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. și Municipiul Giurgiu  09 decembrie  
447 Primar Privind aprobarea unei Convenții încheiate între S.C. CIS GAZ S.A, UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. și Municipiul Giurgiu 09 decembrie  
446 Primar Privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A 09 decembrie  
445 Primar Privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de Investiții aferente 09 decembrie  
444 Primar Privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 09 decembrie  
443 Primar Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea burselor școlare pentru elevii care beneficiază de cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Giurgiu 22 decembrie  
442 Primar Privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.282/25.07.2019 privind darea în folosință gratuită a unei părți din imobilul PT13 și terenul aferent situat în municipiul Giurgiu, Șos,București F.N. 22 decembrie retras
441 Primar Privind revocarea H.C.L. nr.282/30.07.2020, cu privire la aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 40,00mp. situat în municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorului Nr.12 22 decembrie  
440 Primar Privind modificarea și încheierea unui act adițional la Contractul de închiriere nr.48261/09.12.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială EXCHANGE BILL POINT S.R.L. 22 decembrie  
439 Primar Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.50115/15.12.2015 încheiat între municipiul Giurgiu și Societatea Comercială C.S.V.CONDORS S.R.L. 22 decembrie  
438 Primar Privind transmiterea în administrarea Societății Apa Service S.A.Giurgiu a unui teren situat în municipiul Giurgiu, Ulița Tufănicii 22 decembrie  
437 Primar Privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia 22 decembrie  
436 Primar Privind modificarea art.2 alin.(1) din H.C.L. nr.230/28.07.2016 cu privire la structura Comisiei sociale pentru analizarea dosarelor de locuință pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani, precum și a locuințelor 22 decembrie  
435 Primar Privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren și a construcției aferente situate în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu    
434 Primar Privind includerea unui obiectiv de investiție din zona Tineretului, adiacent Bloc C2-locuințe, în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu, însușit prin H.C.L.nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare 22 decembrie  
433 Primar Privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. asupra terenului în suprafață de 25mp.,situat în municipiul Giurgiu 22 decembrie  
432 Primar Privind modificarea componenței comisiei speciale de verificare a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare care depășesc suma de 5000 lei, aprobată prin H.C.L. nr.74/30.03.2012  09 decembrie  
431 Primar Privind aprobarea depunerii proiectului „Elevii giurgiuveni învață și online - EGI -ON”, pentru finanțarea prin Programul Operațional Competitivitatea 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor(TIC) 09 decembrie  
430 Primar Privind rectificarea H.C.L. nr.387/25.11.2020 și H.C.L. nr.388/25.11.2020 09 decembrie  
429 Primar Privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu a unuia din loturi 09 decembrie  
428 Primar Privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr.10 în Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni începând cu anul școlar 2021-2022 22 decembrie

 

427 Primar Privind modificarea anexei 2 la H.C.L. nr.252/24.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Școala Gimnazială nr.10 din municipiul Giurgiu”  25 noiembrie  
426 Primar privind modificarea anexei 2 la H.C.L. nr.253/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de intervenții pentru creșterea performanței energetice :Școala Gimnazială nr.3, arondată Școlii Gimnaziale MIrcea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu 25 noiembrie  
425 Primar Privind modificarea anexelor 1.b și 2.b la H.C.L. nr.254/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza (DALI) pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice :Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din municipiul Giurgiu” 25 noiembrie  
424 Primar Privind modificarea anexei 2 la H.C.L. nr.304/04.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu 25 noiembrie  
423 Primar Privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 4.450mp., identificat cu nr. cadastral 35752, situat în Șoseaua Portului, F.N., adiacent Ștrand-Bazin Verigă, către C.N. Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. 25 noiembrie  
422 Primar Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu, a terenului în suprafață de 4 450mp, identificat cu nr. cadastral 35752, situat în șoseaua Portului, F.N., adiacent Ștrand-Bazin Verigă și încetarea aplicabilității H.C.L.nr.325 din 27.08.2020 25 noiembrie  
421 Primar Privind alocarea din Bugetul Local a sumei de 4 860 lei pentru procurarea cadourilor care vor fi oferite copiilor beneficiarilor de ajutor social și cantină socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă Crăciunul 25 noiembrie  
420 Primar Privind susținerea unitpții de învățământ Școala Gimnazială nr.10 în vederea accesării și implementării Proiectului European ADS 2.0- Următorul Nivel în Educație cod SMIS 136158 25 noiembrie  
419 Primar Privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Giurgiu, către S.C.TRACUM S.A. Giurgiu    
418 Primar Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „construire complex comercial” beneficiar SC ENTIRE REAL ESTATE SOLUTION SRL 15 februarie 2021  
417 Primar Privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 25 noiembrie  
416 Primar Privind asigurarea alimentației pentru persoanele vulnerabile izolate sau carantinate la domiciliu, suspecte de transmiterea cu Coronavirus din municipiul Giurgiu 25 noiembrie   
415 Primar Privind alocarea din Bugetul Local a sumei de 1.400 lei, pentru achiziționarea cadourilor care vor fi oferite salariaților Centrului Cultural Ion Vinea Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă-Crăciunul 25 noiembrie  
414 Primar Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20 000 lei 25 noiembrie  
413 Primar Privind demisia domnului Măroiu Marian din Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 25 noiembrie  
412 Primar Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Ionescu Dragoș Marian și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 25 noiembrie  
411 Primar Privind numirea reprezentanților Consiliului LOcal al Municipiului Giurgiu în Comisiile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pe anul Școlar 2020-2021  25 noiembrie  
410 Primar Privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 25 noiembrie  
409 Primar Privind aprobarea statului de funcții pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu SA

25 noiembrie

09 decembrie

retras

 

408 Primar Prinvind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 25 noiembrie  
407 Primar Privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de investiții aferente 25 noiembrie  
406 Primar Privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire  15 noiembrie 2020-15 aprilie 2021 25 noiembrie  
405 Primar Privind modificarea anexei la HCLM nr.207 din 25.06.2020 privind aprobarea unei Convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 25 noiembrie  
404 Primar Privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 noiembrie2020-15 aprilie 2021 25 noiembrie  
403 Primar Privind încheierea Protocolului de cooperare între municipiul Giurgiu și Județul Giurgiu 25 noiembrie  
402 Primar Privind alegerea viceprimarilor municipiului Giurgiu 03 noiembrie  
401 Primar Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consilului Local al Municipiului Giurgiu 

03 noiembrie

09 noiembrie

Retras

 

400 Primar Privind alegerea președintelui de ședință pe perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021 03 noiembrie  
399 Primar Privind alegerea comisiei de validare și numărare a voturilor pentru alegerea viceprimarilor municipiului Giurgiu 03 noiembrie  
398 Primar Privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al municipiului Giurgiu pe anul 2021 22 decembrie  
397 Primar Privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din municipiul Giurgiu pentru anul 2021 22 decembrie  
396 Primar Privind aprobarea contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul III 2020 25 noiembrie  
395 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul municipiului Giurgiu 25 noiembrie  
394 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 24 septembrie  
393 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L.M. nr.185/28.05.2020 21 septembrie  
392 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării angajamentului formalpe care municipiul Giurgiu și-l asumă ca oraș gazdă în organizarea campionatului european de fotbal Under 21, din anul 2023, în eventualitatea în care România va fi desemnată țară organizatoare a Campionatului European Under 21 21 septembrie  
391 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500 lei 21 septembrie  
390 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 21 septembrie  
389 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 21 septembrie  
388 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Cimitirul Bălănoaia II 21 septembrie  
387 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de auditare și a situațiilor financiare pentru societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 21 septembrie  
386 Primar Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.262/30.07.2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu 21 septembrie  
385 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 21 septembrie  
384 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 74 100 lei reprezentând drepturi salariale pentru personalul care urmează a fi încadrat temporar de către unitățile de învățământ în contextul stării de alertă 11 septembrie  
383 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 11 septembrie  
382 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8 000 lei 21 septembrie  
381 Primar Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 10 000 000 pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, în vederea realizării de investiții publice de interes local 07 septembrie  
380 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei parte integrantă la H.C.L. nr.311/20.08.2020 privind aprobarea valorii totale și a cheltuielilor aferente Proiectului îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 122373 07 septembrie  
379 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, conform OUG 114/2018 pentru Proiectul îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 122373 07 aeptembrie  
378 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Universitatea de Arhitectură de Urbanism „Ion Muncu” 07 septembrie  
377 Primar Proiect de hotărâre privind înființarea unui „Parc industrial Giurgiu Est S.A” 07 septembrie  
376 Primar Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.1140/122/2020, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu 07 septembrie retras
375 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 07 septembrie  
374 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul și unitatea Mulitară 01924 București 07 septembrie  
373 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii consiliului consultativ pe probleme de tineret al municipiului Giurgiu și a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 17 septembrie  
372 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.Giurgiu, aprobat prin H.C.L.nr.343 din data de 28.08.2019, modificată și cpmpletată prin H.C.L. nr.359 din 18.09.2019 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Giurgiu 07 septembrie  
371 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea  S.C.E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru 27 construcții speciale, reprezentând posturi de transformare a energiei electrice și a terenurilor aferente 07 septembrie  
370 Primar Proiect de hotărâre privind includerea unor obiective de investiții din zona Biserica Sfinții Martiri  Brâncoveni în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu, însușit prin H.C.L. nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare 07 septembrie   
369 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții„trotuare strada 1 Decembrie 1918, tronsonȘos.Prieteniei-D.J. 507” 07 septembrie  
368 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții „teren de sport multifuncțional la școala generală nr.6” 07 septembrie  
367 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investițieipentru „ansamblul loc de joacă zonă urbană marginalizată” 07 septembrie  
366 Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții         construirea/modernizarea/renovarea unui centru comunitar integrat” (CCI) 

07 septembrie  
365 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 10 000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local 07 septembrie  
364 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 000 lei 31 august  
363 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu 07 septembrie  
362 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 07 septembrie  
361 Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu 07 septembrie  
360 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 28 august  
359 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2019 28 august  
358 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorotăți finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L.NR.185/28.05.2020 28 august  
357 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2020 28 august  
356 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 28 august  
355 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu 28 august  
354 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada Septembrie-Octombrie 2020 28 august  
353 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren, identificat cu număr cadastral 37265, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului F.N. 28 august  
352 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu număr cadastral 37306, în suprafață de 113,00 mp., situat în municipiul Giurgiu, strada Tinerului, adiacent Bl.E2 28 august  
351 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (FAZA DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru „studiu de fezabilitate pentru dispecerizare și modernizare sistem de transport și distribuție egent termic, etapa a-II-a” 28 august  
350 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și valorificării prin vânzare a unui tronson de conducte de transport agent termic și a documentației de atribuire  necesară organizării licitației publice deschisă cu strigare 28 august  
349 Primar Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării Consiliului Județean Giurgiu privind încetarea dreptului de administrare a unui spațiu situat în incinta Dispensarului Policlinic Giurgiu 28 august  
348 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului - PT62, identificat cu număr cadastral 36159, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului F.N. 28 august  
347 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului - PT 63, identificat cu număr cadastral36197, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului F.N. 28 august  
346 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a spațiului, identificat cu număr cadastral 36341, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, Str.Ierusalim 3000 28 august  
345 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și raportului de evaluare necesar concesionării prin atribuire directă a unui teren, în suprafață de 4 450 mp., identificat cu număr cadastral 35752, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în șoseaua Portului FN, adiacent Ștrand-Bazin Veriga 28 august  
344 Primar Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării nr.37, municipiul Giurgiu 28 august  
343 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu, includerea în Nomenclatorul Stradal și atribuirea de denumire 28 august  
342 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii enor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu 28 august  
341 Primar Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a unui număr de 27 construcții speciale reprezentând posturi de transformare a energiei electrice și a terenurilor aferente și aprobarea rapoartelor de evaluare 28 august  
340 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 28 august  
339 Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale și a cheltuielilor aferente proiectului îmbunătățire infrastructură educațională Școala gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 122373

21 august  
338 Primar Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „Centrala termică zona termică Giurgiu Nord” situată în municipiul Giurgiu, Str.Gloriei nr.5 și transmiterea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 21 august  
337 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții între municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, stadionul Dunărea și Baza de spaort Chanuncey Hardy) 28 august  
336 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Asociația Licurici Giurgiu 28 august  
335 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și școala gimnazială nr.10 pentru sustenabilitatea proiectului ”Copiii și părinții romi vor la școală” pentru perioada septembrie-decembrie 2020 28 august  
334 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și școala gimnazială nr.10 pentru sustenabilitatea proiectelor ”oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă” și ”școala după școală-primul pas spre succesul școlar și profesional”pentru perioada septembrie-decembrie 2020 28 august  
333 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în piețe, târguri și oboare , la contractul nr.50 165/23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Giurgiu 28 august  
332 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Giurgiu pentru perioada 2020-2027”  11 august  
331 Primar Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință cu privire la prelungirea termenelor limită din calendarul de selecție pentru ocuparea pozițiilor de director din cadrul S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 11 august  
330 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A în insolvență a unui mijloc fix cu denumirea „Soft gestionare locuri de veci pentru cimitirele din municipiul Giurgiu” 28 august  
329 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar în sumă de 2 000lei 28 august  
328 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 11 august  
327 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C.Liber Trans Com SRL, referitor la serviciul de transport local pentru categoria subvenționată-elevi 28 august  
326 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al MUnicipiului Giurgiu pentru ședința extraordinară din data de 04 august 2020 04 august  
325 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice ( faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu” 04 august  
324 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 30 iulie  
323 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 113,00 mp, situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc E2 30 iulie retras
322 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu număr cadastral 37265, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului F.N. 30 iulie retras
321 Primar Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului în vederea stabilirii coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Podul de la Giurgiu peste Dunăre pe DN5, Km 64-884- inclusiv drumul de acces de la ieșirea din Vamă până la intrarea pe pod„și preluarea de către municipiul Giurgiu a unor terenuri ce fac parte din coridorul de expropriere 30 iulie  
320 Primar Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului consiliului local în vederea înființării unui „Parc Industrial”Giurgiu 30 iulie  
319 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui segment de drum aflat în proprietatea publică a municipiului Giurgiu precum și predarea sectorului de drum DN5, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu către Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.  30 iulie  
318 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de atribuire în folosință nr.5786/25.03.1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și S.C.Ghe.Ștubeanu SRL 30 iulie  
317 Primar Proiect de hotărâre privind convocarea adunării generale a acționarilor și mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu în adunarea generală a acționarilor la Societatea Comercială Apa Service S.A.Giurgiu pentru numirea unui administrator provizoriu în consiliul de administrație al societății 30 iulie  
316 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea rticolelor 2 și 3 din H.C.L. nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului „ reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu” cod proiect RoBg-424, cu modificările ulterioare  30 iulie  
315 Primar Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 30 iulie  
314 Primar Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021 30 iulie  
313 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru „Locuință în regim Sp+P+1e„ pe terenul din Giurgiu, strada Lupeni nr.9, beneficiari Munteanu Cristian-Manuel și Munteanu Mădălina-Nicoleta 30iulie  
312 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.273/29 iulie 2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte în domeniul public al municipiului Giurgiu înscrise în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr. 135/26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Giurgiu  30 iulie  
311 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor imobile situate în municipiul Giurgiu 30 iulie   
310 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019 pentru societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 30 iulie  
309 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea îndeplinirii criteriilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2019 pentru administratorii executivi și neexecutivi , membri în consiliul de administrație al Societății Administrația Zonei Libere S.A.„ 30 iulie  
308 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului „ actualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termică a municipiului Giurgiu” 30 iulie  
307 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extindere carosabil strada Arcului” 30 iulie  
306 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ ansamblu de locuințe sociale zona Istru, 20 apartamente-municipiul Giurgiu„ 30 iulie  
305 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ansamblu de locuințe sociale zona Obor 55 apartamente-municipiul Giurgiu” 30 iulie  
304 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu 30 iulie  
303 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2 000 lei 30 iulie  
302 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu 30 iulie  
301 Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L. nr.185/28.05.2020

30 iulie  
300 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului giurgiu în domeniul privat a unui tronson de conducte de transport agent termic în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării 30 iulie  
299 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 30 iulie  
298 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2 000 lei 30 iulie  
297 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 500 lei 30 iulie  
296 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și școala gimnazială arondată Savin Popescu din municipiul Giurgiu 21 iulie  
295 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala gimnazială nr.3, arondate școlii gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu 21 iulie  
294 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:școala gimnazială nr.10 din municipiul Giurgiu 21 iulie  
293 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu număr cadastral 35442, aparțănând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Bdul Mihai Viteazu nr.4A 30 iulie  
292 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 40,00mp situat în municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor Nr.12 30 iulie  
291 Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului PT-63, identificat cu număr cadastral 36197, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în Str.Tineretului, F.N. 30 iulie  
290 Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului PT-62, identificat cu număr cadastral 36159, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în Str.Tineretului, F.N. 30 iulie  
289 Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a spațiului identificat cu număr cadastral 36341, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în incinta dispensarului nr.5-9, Str.Ierusalim 3000 30 iulie  
288 Primar Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulariși nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de constatatre a unui credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local 21 iulie  
287 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona locuințe sociale” 21 iulie  
286 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga 21 iulie  
285 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participație între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Poor Construct S.R.L. 15 iulie 21 iulie  
284 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 21 iulie  
283 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și tarifele acestora aprobate prin H.C.L.nr.325/29.08.2018 28 august  
282 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului Stradal 30 iulie  
281 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A 30 iulie  
280 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul nr.21667/05.06.2015 30 iulie  
279 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proceduri de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu 30 iulie  
278 Primar Proiect de hotărâre privind probarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A. aferente anului 2019 30 iulie  
277 Primar Proiect de hotărâre privind restificarea anexei la Hotărârea nr.15/23.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe 21 iulie  
276 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 30 iulie  
275 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul II 2020 30 iulie  
274 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația „Prietenii de lângă tine”  30 iulie  
273 Primar Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Giurgiu 11 august  
272 Primar Proiect de hotărâre privind premierea elevilor claselor aV-a, a VI-a, a Vii-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, din unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, care au obținut media 10 la finalul anului școlar 2019-2020  10 iulie  
271 Primar Proiect de hotărâre privind premierea absolventei clasei a XII-a care a obținut cel mai bun rezultat la examenul de bacalaureat, sesiunea I, anul 2020 10 iulie  
270 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Giurgiu 10 iulie  
269 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 10 iulie  
268 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contractății și garantării unei linii de credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local 10 iulie  
267 Primar Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare prin atribuire directă a unui teren în suprafață de 4.450 mp., identificat cu numărul cadastral 35752, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în șoseaua Portului F.N., adiacent Ștrand-Bazin Verigă 10 iulie  
266 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 și titulaturii H.C.L. nr.489 din 05.12.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Copmpania Națională de Investiții(C.N.I.)S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot-„Sală de educație fizică școlară”din municipiul Giurgiu, strada Nicolae Iorga nr.34 10 iulie  
265 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Evidență a Persoanelor municipiului Giurgiu 28 august  
264 Primar Proiect de hotărâre privind premierea elevei clasa a VIII-a care a obținut rezultate deosebite-media 10- la evaluarea națională, anul 2020 02 iulie  
263 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 și titulaturii H.C.L. nr.488/05.12.2017 privind predarea către Ministerul dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții(C.N.I.) S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilor-„sală de sport cu tribună și 180 de locuri „ din municipiul Giurgiu, str.1 Decembrie 1918, nr.83 02 iulie  
262 Primar Proiect de hotărâre privind premierea elevilor claselor a VIII-a și a XII-a care au obținut media 10 în anul școlar 2019-2020, respectiv premierea elevilor claselor a VIII-a și a XII-a care au obținut media 10 pe ultimii 4 ani de studiu, din unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu 02 iulie  
261 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 02 iulie  
260 Primar Proiect de hotărâre privind susținerea unității de învățământ școala gimnazială „Academician Marin Voiculescu” în vederea accesării și implementării proiectului european „Părinții aproape de copii” 25 iunie  
259 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 25 iunie  
258 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 25 iunie  
257 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 25 iunie  
256 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuințelor A.N.L.aprobată prin H.C.L. NR.185/28.05.2020 25 iunie  
255 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 25 iunie  
254 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru 5 imobile de necesitate din str.Dâmboviței (zona Obor) și stabilirea chiriei în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare 25 iunie  
253 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de parteneriat nr.15 545/11.03.2020 încheiat cu Asociația Partida Romilor „Pro Europa”-sucursala Giurgiu 25 iunie  
252 Primar Proiect de hotărâre privind premierea șefilor de promoție din Instituțiile de tip gimnazial și liceal din mnicipiul Giurgiu 25 iunie  
251 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu 25 iunie  
250 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor credite pentru instituții de la Banca Comercială Patria Bank pentru S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 25 iunie  
249 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Socială Giurgiu a 2 apartamente pentru tinerii postinstituționalizați 25 iunie  
248 Primar Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare pentru promovarea unei acțiuni în vederea anulării facturii fiscale GRGU19 număr 23246 emisă de Girexim Universal S.A. la data de 02.03.2020 25 iunie  
247 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „construcție hidrotehnică Canal Cama-etapa 2” 25 iunie  
246 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Cultural Local „Ion Vinea”Giurgiu 25 iunie  
245 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.,pentru anul 2020 25 iunie  
244 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de novație între municipiul Giurgiu și S.C. Diplomatic Car Service S.R.L. 25 iunie  
243 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.23298/30.06.2017, încheiat între municipiul Giurgiu și S.C.Luci și Iuli S.R.L. 25 iunie  
242 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.7577/03.05.2010 încheiat între municipiul Giurgiu și S.C. Anateg S.R.L., ca urmare a concesiunii contractului de concesiune 25 iunie  
241 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.26181 din 07.07.2015, modificată prin actul adițional nr.1/48177/15.10.2019, încheiat între municipiului Giurgiu și S.C. Claudia Com S.R.L. 25 iunie  
240 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.20417/11.11.2004, prelungit prin actul adițional nr.355229/15.11.2019, încheiat între municipiul Giurgiu și Cabinet Medical Individual Galie Cătălina 16 iunie  
239 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.237/27.06.2019 prin aprobarea documentației tehnico--economică, pentru obiectivul de investiții „rețea termică bretea de legătură Sud (N-C-S)” 25 iunie  
238 Primar Proiect de hotărâre privind adăugarea anexei nr.3 la H.C.L.nr.146/07.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 17 și racord PT 62 16 iunie  
237 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții eferente 19 aprilie  
236 Primar Proiect de hotărâre privind implementarea în cadrul S.C.Uzina Termoelectrica Production S.A.Giurgiu, având autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, pentru ocuparea funcțiilor de director general, director tehnic, director economic și director comercial 25 iunie  
235 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C.E-Distribuție Muntenia S.A.pentru terenul în suprafață totală de 125 mp situat în municipiul Giurgiu 25 iunie  
234 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu 25 iunie  
233 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.166/30.04.2020 a Consiliului Local al municipiului Giurgiu de includere în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „Centrală termică zona Istru” situată în municipiul Giurgiu, Str.Sloboziei F.N. și transmiterea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 25 iunie  
232 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.269/25.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip -amplasamentului „construire bază sportivă tip 2 Colegiul Național Ion Maiorescu, Str.Uzinei nr.30B, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu 25 iunie  
231 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Giurgiu 25 iunie  
230 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C.Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 25 iunie  
229 Primar Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al municipiului Giurgiu, către S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență  25 iunie  
228 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană    
227 Primar Proiect de hotărâre privind regulamentul de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama 30 iulie  
226 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare și negociere directă din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 30 iulie  
225 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind funcționarea Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu 30 iulie  
224 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind funcționarea compartimentului Administrare Piața de Pește, în vederea comercializării și/sau depozitării alimentelor de către agenții economici/persoane fizice din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană 30 iulie  
223 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta Punctului Termic 12, situat în municipiul Giurgiu, strada Portului F.N., către Asociația de Proprietari „Piața Centrală”Giurgiu    
222 Primar Proiect de hotărâre privind declararea ca obiectiv de utilitate publică de interes local a „Cimitirului Bălănoaia” ce se va realiza pe terenul agricol în suprafață de 33806,00 mp, identificat prin nr. cadastral 39328  28 mai  
221 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „amenajare spațiu pentru arhivă în incinta Incubatorului de Afaceri” 28 mai  
220 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „sistematizare vertical zonă adiacent 610” 28 mai  
219 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „recompartimentare bloc C1-Locuințe Sociale” 28 mai  
218 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea imdicatorilor tehnico-economici pentru „realizare patinoar, municipiul Giurgiu” 28 mai  
217 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 28 mai  
216 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 28 mai  
215 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., aferente anului 2020 28 mai  
214 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 pentru modificarea inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie 28 mai  
213 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 28 mai  
212 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin licitație publică a unor spații disponibile excedentare situate în incinta internatului Colegiului Național Ion Maiorescu din municipiul Giurgiu 28 mai  
211 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.28.776/20.06.2019 încheiat între municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Total Media Outdoor S.R.L. 28 mai  
210 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu 28 mai  
209 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „desmembrare teren în 7 loturi”beneficiar S.C.Palas S.R.L. 30 iulie  
208 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii desfășurării ședințelor Consiliului Local și ale Comisiilor de Specialitate prin mijloace electronice și pe perioada Stării de Alertă  20 mai  
207 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 20 mai  
206 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării modalității de invitare la Primărie a persoanelor fizice care au obligația declarării datelor în Registrul Electoral 28 mai  
205 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului identificat cu nr. cadastral 40226aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălcescu nr.6    
204 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Giurgiu Construcții Edilitare 28 mai  
203 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării prin vânzare precum și a documentației de atribuire în vederea organizării licitației publice deschisă cu strigare a navei de pasageri Valahia 28 mai  
202 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor instalații termice dezafectate aferente Punctului Termic 18 și documentația de atribuirea necesară organizării licitației publice deschisă cu strigare 28 mai  
201 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat al municipiului Giurgiu în domeniul public al municipiului Giurgiu a unuia din loturi 28 mai  
200 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții și Organigramei S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 28 mai  
199 Primar Proiect de hotărâre privind darea în administrare a investiției „sală de educație fizică școlară-proiect pilot, municipiul Giurgiu, Strada Episcopiei (fostă Portului)nr.21”, către Inspectoratul Școlar -Școala Gimnazială nr.7 Giurgiu 28 mai  
198 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. pentru terenul în suprafață de 20.00 mp, situat în Strada Prunaru din municipiul Giurgiu 28 mai  
197 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada Iunie-August 2020 28 mai  
196 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pentru acordarea locuințelor realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani 28 mai  
195 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutorului pentru plata bonelor 30 iulie  
194 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 08 mai  
193 Primar Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiunea asupra imobilului „Casă” situat în strada Gării nr.73, municipiul Giurgiu 08 mai  
192 Primar Proiect de hotărâre privind sărbătorirea zilei de 1 Iunie 2020- ziua internațională a copilului, în municipiul Giurgiu 08 mai  
191 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra enui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu 08 mai  
190 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu 08 mai  
189 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriulSDL Giurgiu 08 mai  
188 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr.548/19.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, a principalilor indicatori tehnico-economici 08 mai  
187 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale operatorului regional Apa Service S.A. Giurgiu aferente anului 2020    
186 Primar Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale municipiului Giurgiu 25 iunie  
185 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul I 2020 30 aprilie  
184 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 30 aprilie  
183 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „ansamblul loc de joacă zona urbană marginalizată” 30 aprilie  
182 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 mai 2020-15 octombrie 2020 30 aprilie  
181 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 mai 2020-15 octombrie 2020 30 aprilie  
180 Primar Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „sală de educație fizică școlară-proiect pilot, municipiul Giurgiu, str. Episcopiei(fostă Portului) nr.21” 30 aprilie  
179 Primar Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „Realizare centrală termică zona Istru, situată în municipiul Giurgiu, str.Sloboziei F.N. și transmiterea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 30 aprilie  
178 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A în insolvență, a unui număr de 12 bucăți -sisteme de supraveghere video model QSMART PRO  30 aprilie  
177 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-Zona locuințe sociale” 30 aprilie  
176 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga” 08 mai  
175 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru teren de sport multifuncțional șa școala generală nr.6 30 aprilie  
174 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru acordarea locuințelor, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani 30 aprilie  
173 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții între municipiul giurgiu și S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile de deszăpezire aferente sezonului de iarnă 2019-2020 30 aprilie  
172 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotîrârea nr.233/29.06.2017, privind atribuirea denumirii, includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a stațiilor pentru mijloacele de transport în comun din municipiul Giurgiu și transmiterea lor în folosință gratuită către S.C. GiurgiuServicii Locale S.A.  30 aprilie  
171 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei 30 aprilie  
170 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei 30 aprilie  
169 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Schitului Sf. Nicolae Giurgiu 30 aprilie  
168 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii pierderii înregistrate de S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A 30 aprilie  
167 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A aferente anului 2019 30 aprilie  
166 Primar Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.344/122/2020 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu  30 aprilir  
165 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare materiale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Valșca” al Județului Giurgiu, necesare combaterii și prevenirii  virusului Covid-19 08 aprilie  
164 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT71 și racord PT62 08 aprilie  
163 Primar Proiect de hotărâre privind anularea hotărârii consiliului local al municipiului Giurgiu nr.451/01.11.2019 și aprobarea unor credite de investiții pentru Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 30 aprilie  
162 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 08 aprilie  
161 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Barbu Cristian 08 aprilie  
160 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 08 aprilie  
159 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare pentru a sprijini persoanele aflate în situații de risc ca urmare a stării de urgență 08 aprilie  
158 Primar Proiect de hotărâre privind asigurarea alimentației necesare pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infecției cu coronavirus din municipiul Giurgiu

08 aprilie

06 aprilie

retras

 

157 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final nr.18.328/26.03.2020 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu în Adunarea Generalăa Acționarilor de la S.C.Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu, pentru numirea menbrilor în Consiliul de Administrație la această societate 08 aprilie  
156 Primar Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postederare de la uniunea europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local  31 martie  
155 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare materiale pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu, necesare combaterii și prevenirii răspândirii vorusului COVID-19 31 martie  
154 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.30938/02.12.2008 încheiat între municipiul Giurgiu și Societatea Comercială MMG CONSTRUCT S.R.L. 08 aprilie  
153 Primar Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.260/122/2020 aflat pe rolul tribunalului Giurgiu 08 aprilie  
152 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cordării unor ajutoare de urgență familiilor și persoanelor aflate în stare de necesitate ca urmare a pandemiri SARS-COV-2 27 martie  
151 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 27 martie  
150 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRACUM S.A. GIURGIU aferent anului 2020 08 aprilie  
149 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare actualizate pentru obiectivul de investiții ”reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din municipiul Giurgiu zona Centru și Alexandriei”și a cheltuielilor aferente implementării proiectului -POR 3.1. ASUERD 24 martie  
148 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată(faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din municipiul Giurgiu -zona Centru și Alexandriei”-POR 3.1.ASUERD 24 martie  
147 Primar Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al unor stații de lucru pc cu sistem complet și al unor videoproiectoare interactive cu proiecție la distanță ultrascurtă din patrimoniul municipiului Giurgiu în patrimoniul unităților de învățământ gimnaziale aflate pe raza municipiului Giurgiu 08 aprilie  
146 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de voluntariat 24 martie  
145 Primar Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr.375 din 25 septembrie 2019 24 martie  
144 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 24 martie  
143 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții 24 martie  
142 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 110.300.000lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană în vederea realizării de investiții publice de interes local  24 martie  
141 Primar Proiect de hotărâre privind asigurarea alimentației necesare și a altor necesități de trai pentru persoanele izolate la domiciliu 24 martie  
140 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu 08 aprilie  
139 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanisticzonal „Cimitir Bălănoaia”beneficiar Primăria municipiului Giurgiu 08 mai retras
138 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru copiii înscriși la creșa nr.1 Giurgiu, suportată de părinți/reprezentanții legali care au domiciliul în municipiul Giurgiu, pentru anul 2020 08 mai  
137 Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Giurgiu a ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 2.474mp situat în municipiul Giurgiu 08 aprilie  
136 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu 08 aprilie  
135 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local, prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă 08 mai  
134 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de înregistrare pentru copiii înscriși la creșa nr.1, suportată de părinți/reprezentanții legali care au domiciliul în municipiul Giurgiu, pentruanul 2020    
133 Primar Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui autoturism către S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 08 aprilie  
132 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea contractului între municipiul Giurgiu și Direcția de Sănătate Publică Giurgiu pentru decontarea cheltuielilor aferente carantinei pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate de covid-19 și sunt cazate în municipiul Giurgiu 16 martie  
131 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 16 martie  
130 Primar Proiect de hotărâre privind asigurarea alimentației necesare și a altor necesități de trai pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infecției cu coronavirus din municipiul Giurgiu 10 martie  
129 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu 08 aprilie  
128 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C.Liber Trans Com S.R.L.,referitor la serviciul de transport local pentru categoria subvenționată-elevi 08 aprilie  
127 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelo și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 30 aprilie  
126 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare actualizată pentru proiectul îmbunătățire infrastructură educațională școala gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B.,POR 2014-2020 03 martie  
125 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul îmbunătățire infrastructură educațională școala gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B.,POR 2014-2020 03 martie  
124 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și atribuirea contractului de lucrări către Societatea Apa Service S.A. pentru obiectivul de investiții „reabilitare rețea de apă str.1 Decembrie 1918” 03 martie  
123 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „realizare parcare adiacent Biserica Sf.Nicolae” 03 martie  
122 Primar Proiect de hotărâre privind implementarea în cadrul Sacietății Uzina Termoelectrica Production S.A.Giurgiu, având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 03 martie  
121 Primar Proiect de hotărâre privind chiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.28093/3/2019 în faza recursului aflat pe rolul Curții de Apel București 03 martie  
120 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferent 03 martie  
119 Primar  Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Poliției Locale și aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului mun.Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor    
118 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 03 martie  
117 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 03 martie  
116 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare actualizată pentru proiectul „îmbunătățire infrastructură educațională Sfântul Gheorghe din mun. Giurgiu”-POR 2014-2020 Axa 10.1.b 03 martie  
115 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor principali tehnico-economici actualizați pentru proiectul „îmbunătățire infrastructură educațională școala Sf.Gheorghe din mun.Giurgiu”-POR 2014-2020, aXA 10.1.b 03 martie  
114 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ” parcări adiacent bl.60 Vamă” 03 martie  
113 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ” realizare parcări adiacent bloc C3” 03 martie  
112 Primar  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ” reabilitare carosabil str.V.Alecsandri, Salciei și M.Sadoveanu” 03 martie  
111 Primar  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „loc d joacă pentru copii adiacent bloc 67/1D”  03 martie  
110 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii nr.464/27.11.2017 03 martie  
109 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Sfântul Gheorghe  03 martie  
108 Primar Proiect de hotărâre privire acordarea unui sprijin financiar parohiei „Sfinții Martiri Brâncoveni” 03 martie  
107 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de asociere nr.10/30.06.2003 încheiat între mun. Giurgiu și S.C.Nixi Cafenea S.R.L. 03 martie  
106 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza mun.Giurgiu pentru care nu există obligativitatea înmatriculării 08 aprilie  
105 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor/indicatorii cheie de performanță pentru consiliul de administrație al S.C.Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru anul 2020 03 martie Retras
104 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Giurgiu Servicii Publice S.A. 03 martie  
103 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.3997/21.01.2020, încheiat între mun.Giurgiu și S.C.Argo 91 S.R.L. 03 martie  
102 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A, aferent anului 2020 03 martie  
101 Primar  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 03 martie  
100 Primar Proiect de hotarare privind încheierea acordului de parteneriat între mun.Giurgiu și Asociația Partida Romilor „PRO EUROPA-Sucursala Giurgiu” 03 martie  
99 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în piețe, târguri și oboare, la contractul nr.50 165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de intees local în mun.Giurgiu  03 martie  
98 Primar Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta Punctului Termic 73 situat în mun. Giurgiu, str.Negru Vodă către Clubul Sportiv F.C.M.Giurgiu 03 martie  
97 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 4,82mp aflat în domeniul public al mun. Giurgiu către E-Distribuție Muntenia 03 martie  
96 Primar Proiect de hotarare privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.3997 din 21.10.2020, încheiat între mun.Giurgiu și S.C. Argo 91 S.R.L.    
95 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea unei convenții între mun. Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A., reprezentând plata penalităților la facturilor neîncasate la scadență 03 martie  
94 Primar  Proiect de hotarare  privind aprobarea unei convenții între mun.Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadionul Dunărea și Sala de sport Chauncey Hardy) 03 martie  
93 Primar Proiect de hotarare privind stabilirea duratei unor contracte de închiriere  pentru terenurile rămase în proprietatea statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 03 martie  
92 Primar Proiect de hotarare privind stabilirea oportunității vânzării ce drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 113,00 mp situat în mun. Giurgiu, str.Tineretului adiacent Bloc E 2 03 martie Respins
91 Primar Proiect de hotarare privind stabilirea duratei unor contracte de închiriere pentru terenurile rămase în proprietatea statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu    
90 Primar Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu 03 martie  
89 Primar  Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada Martie-Mai 2020 03 martie  
88 Primar Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500lei 03 martie  
87 Primar Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8 000lei 03 martie  
86 Primar Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 14 februarie  
85 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea hot.nr.546/19.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind stabilirea unor contract de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe ce aparțin domeniului public al mun.Giurgiu, precum și celor aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu    
84 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în mun.Giurgiu pe anul 2019 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia 03 martie 2020  
83 Primar Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip-construire bază sportivă tip 2, Str. Tineretului nr.87, mun.Giurgiu. jud.Giurgiu 03 martie 2020  
82 Primar Proiect de hotărâre privindprelungirea duratei contractului de închiriere nr.12/10856/05.03.2019, încheiat între mun.Giurgiu și Tabără Valentina 03 martie 2020  
81 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L.aprobată prin H.C.L.M 208/30.05.2019 03 martie 2020  
80 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între mun.Giurgiu și Biblioteca Județeană I.A.Basarabescu afalată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu 03 martie 2020  
79 Primar Proiect de hotărâre privind vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în mun.Giurgiu către titularii contractelor de închiriere 03 martie 2020  
78 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.10559/24.03.2017, încheiat între mun.Gr.și S.C.Link 07 Auto S.R.L. 03 martie 2020  
77 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de concesiune nr.2921/12.02.2009 încheiat între mun.Gr. și Stan Marcela și Stan Marin  03 martie 2020  
76 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării ptin atribuire directă a terenului identificat cu număr cadstral 37243, aparținând domeniului privat al mun.Gr.,situat în mun.Gr., strada Tineretului, adiacent Bl.106 03 martie 2020  
75 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 537,00 mp, situat în mun. Giurgiu, Bdul Mihai Viteazu, nr.4A 03 martie 2020  
74 Primar  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu nr.cadastral 37265, aparținând domeniului privat al mun. Giurgiu, situat în mun.Giurgiu, str.Tineretului f.n. 03 martie 2020 respins
73 Primar Proiect de hotarare privind actualizarea cererii de finanțare pentru proiectul „lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun.Giurgiu, ansamblul7 ”-POR 3.1.A SUERD 10 februarie 2020  
72 Primar Proiect de hotărâre privind delegarea organizării de către Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu a activităților dedicate sărbătoririi „zilelor mun.Giurgiu” și darea în administrare a spațiului aferent desfășurării evenimentului 03 martie 2020  
71 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.43 din 29.01.2020 privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din mun.Giurgiu nr.13901 din 20.04.2017 10 februarie 2020  
70 Primar Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidență contabilă a primăriei mun.Giurgiu, respectiv din contul 231 „imobilizări corporale în curs de execuție”a unor obiecte de investiții 03 martie 2020  
69 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „infrastructură șos.Alexandriei” 10 februarie 2020  
68 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a mun. Giurgiu” 10 februarie 2020  
67 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al mun.Giurgiu” 10 februarie 2020  
66 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu” 10 februarie 2020  
65 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea art.1 din H.C.L. al mun. Giurgiu nr.420 din 01.11.2019, privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri inerte, practicate de S.C. Rosal Grup S.A. București în mun.Giurgiu 10 februarie 2020  
64 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui segment de drum situat în incinta punctului de trecere a frontierei Giurgiu, D.N.5, Km 63, aflat în proprietatea publică amun.Giurgiu, către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A 04 februarie 2020  
63 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare de colectare, transport și eliminare deșeuri menajere, reziduale și biodeșeuri practicate de S.C.ROSAL GRUP S.A. București, în municipiul Giurgiu 29 ianuarie 2020  
62 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Săndulescu Petronela-Marinela, reprezentant al mun.Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.Apa Service S.A Giurgiu 29 ianuarie 2020  
61 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului de împrumuturi interne pe anul 2020 și a listei de investiții aferente 29 ianuarie 2020  
60 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L.al mun.Giurgiu nr.62/03.03.2017 pribind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 31.039.930 lei pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local în mun. Giurgiu cu modificările și completările ulterioare 29 ianuarie 2020  
59 Primar Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. mun.Giurgiu la programul termoficare cu suma de 853 645 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului -rețea termică bretea de legătură nord-centru - 29 ianuarie 2020  
58 Primar Proiect de hotărâre privind aciziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.1959/122/2016* aflat în faza recursului după rejudecare pe rolul Curții de Apel București 29 ianuarie 2020  
57 Primar Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru Acord Unic în structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului mun.Giurgiu 29 ianuarie 2020  
56 Primar Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare pentru proiectul „Servicii publice partajate digitalizate-continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în mun.Giurgiu(SEPAR) 29 ianuarie 2020  
55 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea cererii de finanțare pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun.Giurgiu, Ansamblul 6”-POR 3.1.A SUERD 29 ianuarie 2020  
54 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 29 ianuarie 2020  
53 Primar Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții„C.N.I.”S.A.,a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip-„Construire bază sportivă TIP 2 - str.Unirii F.N., adiacent Hotel Steaua Dunării”, mun.Giurgiu, jud.Giurgiu 29 ianuarie 2020  
52 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de iluminat public în mun.Giurgiu și a documentației de atribuire 29 ianuarie 2020  
51 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru „Centrul Modular Logistic”pe terenul din Giurgiu, șos.Portului nr.1, Zona Liberă Giurgiu, beneficiar SC VLD LOGISTIC SRL 29 ianuarie 2020  
50 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de investiții aferente 29 ianuarie 2020  
49 Primar Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al stațiilor de lucru PC cu sistem complet din patrimoniul mun.Giurgiu în patrimoniul unităților de învățământ aflate pe raza mun.Giurgiu 29 ianuarie 2020  
48 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru Strada Gării, tronson Piața Gării-CEC Bank 29 ianuarie 2020  
47 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații cu destinație de birouri aflate în proprietate publică a mun.Giurgiu către S.C.Pază Publică Giurgiu S.A 29 ianuarie 2020  
46 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pentru anul 2020 29 ianuarie 2020  
45 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.3008/23.01.2015, încheiat între mun.Giurgiu și Societatea Comercială ENIGMA S.R.L.și aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 37243, aparținând domeniului privat al mun.Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc 106    
44 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 40297, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, intersecția Șos.Ghizdarului cu Șos.Bălănoaiei 29 ianuarie 2020  
43 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40301 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului adiacent nr.62    
42 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40307 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Zefirului adiacent nr.18     
41 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud.Giurgiu, mun. Giurgiu,Bulevardul Mihai Viteazul, Str.Unirii fn etapa II”, totalizând 44 unități locative, 29 ianuarie 2020  
40 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului maxim al remunerației pentru conducerea societăților cu capital majoritar al municipiului Giurgiu, în anul 2020 29 ianuarie 2020  
39 Primar Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.17342/236/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu 29 ianuarie 2020 retras
38 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Giurgiu nr.13901/20.04.2017 29 ianuarie 2020  
37 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor „Oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă” și „ Școala după școală” pentru perioada ianuarie-iunie 2020 29 ianuarie 2020  
36 Primar Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului „Copiii și părinții romi vor la școală”pentru perioada ianuarie-iunie 2020 29 ianuarie 2020  
35 Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri date în custodia S.C.Global Energy Production S.A Giurgiu, în faliment, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării 29 ianuarie 2020  
34 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Giurgiu din Asociația orașe energir în România (OER) 29 ianuarie 2020  
33 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții și Organigramei S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 29 ianuarie 2020  
32 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu 29 ianuarie 2020  
31 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu 29 ianuarie 2020  
30 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu, includerea în nomenclatorul stradal 29 ianuarie 2020  
29 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu 29 ianuarie 2020  
28 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L., întocmită în baza listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L. nr.208 din 30 mai 2019 29 ianuarie 2020  
27 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea nr.233/29 iunie 2017    
26 Primar Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea M.A.I. prin I/T.P.F. Giurgiu, în domeniul public al municipiului Giurgiu 29 ianuarie 2020  
25 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale 29 ianuarie 2020  
24 Primar Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii nr.5/09 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 29 ianuarie 2020  
23 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40301 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului adiacent nr.62

29 ianuarie 2020

03 martie 2020

amânat

respins

22 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și Studiului de oportunitate în vederea concesionării fără licitație publică, a terenului identificat cu număr cadastral 40292, aparținând domeniului privat  al Municipiului Giurgiu, situat în strada Victoriei, adiacent nr.8A 29 ianuarie 2020  
21 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40307 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Zefirului adiacent nr.18  29 ianuarie 2020  
20 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei 29 ianuarie 2020  
19 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 29 ianuarie 2020  
18 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500 lei 29 ianuarie 2020  
17 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „Strada Gării, tronson Piața Gării-CE; Bank”    
16 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2020 29 ianuarie 2020  
15 Primar Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru atribuirea către S.C. Apa Service S.A. a contractului-reabilitare rețea apă str.1 decembrie 1918 29 ianuarie 2020  
14 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local,  care se vor acorda în anul 2020 29 ianuarie 2020  
13 Primar

Proiect de hotărâre privind participarea UAT municipiul Giurgiu la programul termoficare cu suma 99 616 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului-centrala termică zona Istru

29 ianuarie 2020  
12 Primar

Proiect de hotărâre privind participarea UAT municipiul Giurgiu la programul termoficare cu suma de 564 694lei și așalonarea multianuală a implementării proiectului -centrala termică zona Giurgiu Nord 

29 ianuarie 2020  
11 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea nr.233/29 iunie 2017, privind atribuirea denumirii, includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a spațiilor pentru mijloacele de transport în comun din municipiul Giurgiu și transmiterea lor în folosință gratuită către S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A     
10 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unei clădiri dezafectate aflată în incinta liceului teoretic Tudor Vianu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării. 29 ianuarie 2020  
9 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea art.3din H.C.L. nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului „Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu”, cod proiect RoBg-424, cu modificările ulterioare. 29 ianuarie 2020  
8 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență a unor obiecte de inventar 29 ianuarie 2020  
7 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. a unor obiecte de inventar 29 ianuarie 2020  
6 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.    
5 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar local pe anul 2019, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019 09 ianuarie 2020  
4 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială Pază Publică Giurgiu S.A  09 ianuarie 2020  
3 Primar Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor precum și a profesorilor îndrumători/competitor care au obținut premiul I, II, III, Mențiune și Premiul Special la Olimpiade Naționale anul 2019 din bugetul provizoriu al anului 2020 09 ianuarie 2020  
2 Primar Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor care au obținut premiul I, II, III la etapa națională și internațională a concursurilor/competițiilor sportive, în anul 2019 precum și premierea profesorilor antrenori ai elevilor din bugetul provizoriu al anului 2020 09 ianuarie 2020  
1 Primar Proiect de hotărâre privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia 09 ianuarie 2020  

Registrul Proiectelor de Hotărâri 2020

Actualizat in - 02.09.2022, la ora 09:12; de catre: Cezar Inoll