Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Hotărârea

nr:

Data

ședinței

Tip ședință Titlul hotărârii
273 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu și Avesta Battery & Energy Engineering NV

272 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.188/26.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „ Renovare energetică a unor clădiri rezidențiale multifamiliale„din municipiul Giurgiu în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1

271 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Două locuințe unifamiliale” beneficiar Sandu Pantazi

270 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

269 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

268 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada 15 – 31 octombrie 2022

267 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada 15 - 31 octombrie 2022

266 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind modificarea graficelor de rambursare din contractele de credit nr.RQ17070316890211/04.08.2017 pentru refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu și nr.RQ17050316881067/11.10.2017 pentru investiții

265 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

264 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea delegării atribuțiilor de organizare a activităților dedicate celei de-a cincea ediții a Crosului transfrontalier Free Spirit Run Giurgiu - Ruse din 25 septembrie 2022, Sport Clubului Municipal Dunărea 2020 Giurgiu

263 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire

262 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice prestate şi a taxelor pentru închiriere percepute de către Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu

261 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2022-2023

260 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023

259 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru exprimarea votului în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

258 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

257 25.08.2022 ordinara

Hotărâre  privind actualizarea Regulamentului referitor la  modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ  preuniversitar din  Municipiul Giurgiu

256 25.08.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu

255 08.08.2022 extraordinara

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltulieli pe anul 2022

254 08.08.2022 extraordinara

Hotărâre privind încheierea unui Contract de asociere în participație între Municipiul Giurgiu și Asociația Sportivă Club Sportiv AS Carmen București 1937

253 08.08.2022 extraordinara

Hotărâre privind modificarea Contractului de Asociațiune în Participațiune nr.16883/3018 din data de 30 septembrie 2010, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, încheiate între Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu

252 08.08.2022 extraordinara

Hotărâre privind aprobarea închiderii respectiv restricționării circulației auto pe anumite sectoare de drum din municipiul Giurgiu

251 08.08.2022 extraordinara

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul municipiului Giurgiu, strada Unirii, FN, adiacent Hotel „Steaua Dunării” – „Bazin de înot didactic”, Zona de Agrement „Steaua Dunării”

250 08.08.2022 extraordinara

Hotărâre privind neexercitarea dreptului de  preempțiune asupra imobilului situat în Strada Gării, nr.9, Municipiul Giurgiu

249 08.08.2022 extraordinara

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.397/25.11.2020 privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 4.450 mp., identificat cu număr cadastral 35752, situat în Șoseaua Portului, FN, adiacent Ștrand – Bazin Verigă, către C.N. Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A

248 28.07.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022

247 28.07.2022 ordinara

Hotărâre  privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

246 28.07.2022 ordinara

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada august - octombrie 2022

245 28.07.2022 ordinara

Hotărâre privind implementarea în cadrul Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru funcțiile de administrator în Consiliul de Administrație al societății

244 28.07.2022 ordinara

Hotărâre privind modificarea Listei locurilor de așteptare sau de staționare a taxiurilor în Municipiul Giurgiu

243 28.07.2022 ordinara

Hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu

242 28.07.2022 ordinara

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.104/31.03.2022 a Consiliului Local al municipiului Giurgiu prin care a fost reorganizată Comisia de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu

241 28.07.2022 ordinara

Hotărâre privind darea în administrare a unor obiecte de inventar către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L

240 28.07.2022 ordinara

Hotărâre  privind prelungirea duratei de folosință gratuită a unui teren situat în municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

239 28.07.2022 ordinara

Hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local, conform Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027

238 28.07.2022 ordinara

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.231/08.07.2022 privind aprobarea încheierii unei convenții între Municipiul Giurgiu și Orange Romania Communications S.A., privind eșalonarea debitului

237 28.07.2022 ordinara

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.249/29.07.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, cod SMIS 119400

236 28.07.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul II 2022

235 28.07.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor

234 25.07.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Proiect tip creșă mică – Construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe moderne și eficiente energetic în Municipiul Giurgiu” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C15/I.1

233 08.07.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii a serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Giurgiu către Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A., Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.126 din 31 martie 2022

232 08.07.2022 extraordinară

Hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii a serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Giurgiu către Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A., Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.117 din 31 martie 2022

231 08.07.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. privind eșalonarea debitului

230 08.07.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

229 08.07.2022 extraordinară

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru ședința extraordinară din data de 08 iulie 2022

228 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A

227 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea nivelului minim al tarifelor pentru eliberarea licențelor de lucru în Zona Liberă Giurgiu și a altor tarife utilizate de Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. valabile începând cu data de 01.07.2022

226 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4500 lei

225 30.06.2022 ordinară

Hotărâre  privind aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2021

224 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

223 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății

222 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind rectificarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022

221 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022

220 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

219 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și Sala de sport „Chauncey Hardy”)

218 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societații Comerciale TRACUM S.A. aferente anului 2021

217 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea actualizării Anexei nr.2  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.367/21.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, pentru „CIMITIRUL BĂLĂNOAIA II”

216 30.06.2022 ordinară 

Hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru acordarea burselor școlare pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Municipiului Giurgiu, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.413/22.12.2020 

215 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

214 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil compus din construcție și teren aferent în suprafaţă de 344,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul CFR, FN

213 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în strada Ștefan cel Mare, nr.1, către Asociația Județeană Giurgiu a Pensionarilor

212 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „Sfintei Fecioare Maria” în Municipiul Giurgiu, Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu

211 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.261/27.10.2011 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

210 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu

209 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.109/31.03.2022 privind actualizarea încadrării în categorii funcționale a unor străzi situate pe raza Municipiului Giurgiu

208 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu

207 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu

206 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire

205 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui număr de 26 terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu, aferente platformelor de colectare deșeuri

204 30.06.2022 ordinară

Hotărâre  privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu

203 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale

202 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate în activitatea de transport persoane în regim de taxi în Municipiul Giurgiu

201 30.06.2022 ordinară

Hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

200 20.06.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.97/31.03.2022 privind participarea Municipiului Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 419.766 lei și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 62”

199 20.06.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.146/08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71și racord PT 62”

198 20.06.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.90 din 31 martie 2021 privind aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în vederea realizării Proiectului „Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în Municipiul Giurgiu”

197 20.06.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

196 20.06.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului „Modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public în GIURGIU și zona sa metroplolitan cu impact asupra reducerii poluării și creșteri siguranței rutiere prin achiziția de autobuze și microbuze electrice” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 – Investiția I. 1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția L.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de autovehicule nepoluante)

195 20.06.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Fundația „PROAM EVENTS”, JUDEȚUL GIURGIU, MUNICIPIUL GIURGIU, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA - Direcția Silvică Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu, în vederea promovării sportului pentru toți, prin ciclism

194 20.06.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., aferente anului 2021

193 20.06.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în Dosarul civil nr.4.024/236/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu

192 05.06.2022 extraordinară Revocarea domnului Chiran Adrian din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Tracum S.A. Giurgiu și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.Tracum S.A.Giurgiu pentru numirea unui nou membru aflat pe lista scurtă, în Consiliul de Administrație al acestei societăți
191 05.06.2022 extraordinară Prelungirea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015, încheiat cu S.C. Liber Trans Com S.R.L.
190 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de lucrări de montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale aferente proiectului „ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Giurgi”către societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

189 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Sociețății Comerciale Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2021

188 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică a unor clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Giurgiu în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte  PNRR/2022/C5/A.3.1/1

187 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică moderată Grădinița cu program prelungit PRICHINDEII din Municipiul GIURGIU în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1/1

186 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică moderată Sală Sport și Internat - Colegiul Național Ion MAIORESCU din Municipiul GIURGIU în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1/1

185 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale SocietățiiAdministrația  Zonei Libere Giurgiu S.A aferente anului 2021

184 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Listei imobilelor propuse a fi expertizate tehnic în anul 2022

183 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.30.306 din 01.07.2019 încheiat între Municipiul Giurgiu și Giurgiu Servicii Locale S.A, în insolvență

182 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului  public al Municipiului Giurgiu și schimbarea temporara a destinației unuia dintre loturi

181 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 14 din data de 28 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

180 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Raportului final nr. 19874/03.05.2022 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor  la S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pentru numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți

179 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-6 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Exraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14.06.2022

178 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a administratorilor S.C. Paza Publică S.A., nr.21908/16.05.2022 și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reânoirea mandatului membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți

177 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C.GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. -  în insolvență a unor obiecte de inventar

176 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Pază Publică S.A.

175 26.05.2022 ordinara

Hotărâre  privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Servicii publice S.A. aferente anului 2021

174 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.10076/09.06.2010, încheiat între Municipiului Giurgiu şi Beianu Mihaela și Beianu Dumitru,  pentru terenul situat în Strada Vlad Țepeș, adiacent nr.50A

173 26.05.2022 ordinara

Hotărâre  privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, aferente unităților de învațământ din Municipiul Giurgiu

172 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022

171 26.05.2022 ordinara

Hotărâre  privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

170 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

169 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind modificarea componenței nominale a unei Comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

168 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind darea în administrare a spațiului din imobilul situat în Șoseaua Sloboziei nr.194, municipiul Giurgiu, către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.

167 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren situat în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, către Garda Națională de  Mediu-Comisariatul Județean Giurgiu

166 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Comisiei de analiză și soluţionare a cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, construite prin A.N.L.,  administrarea, exploatarea și închirierea acestora pe raza Municipiului Giurgiu

165 26.05.2022 ordinara

Hotărâre  privind aprobarea Regulamentului Comisiei sociale de analiză și soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea, exploatarea și închirierea acestora, aflate pe raza Municipiului Giurgiu

164 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Municipiului Giurgiu – obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, operatorilor economici,  persoanelor fizice şi juridice

163 26.05.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe

162 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu

161 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.391 din data de 25 noiembrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.16/28.01.2021 și  modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/08.04.2022

160 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022

159 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

158 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. prin aport în numerar cu suma de 338.485 lei

157 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul I 2022

156 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Clejani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”

155 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada mai - iulie 2022

154 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.309/30.08.2021 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.112/31.03.2022

153 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu

152 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea asocierii în participație între Municipiul Giurgiu și Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.

151 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului identificat cu număr cadastral 41765, aparținând domeniului public al Municipiul Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Decebal, adiacent Bloc 71/1D

150 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spații disponibile excedentare situate în incinta Internatului Colegiului Național „Ion Maiorescu” din Municipiul Giurgiu

149 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea închirierii directe a spațiului din incinta Punctului Termic nr.62, identificat prin cartea funciară nr.36159, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Tineretului, FN

148 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unui teren în suprafață de 7.500,00 mp., aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.

147 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui imobil situat în Șoseaua Bălănoaiei, FN, către Episcopia Giurgiului

146 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu

145 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.358/07.09.2020 privind înființarea societății „PARC INDUSTRIAL GIURGIU EST S.A.”

144 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu şi Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu, pentru sărbătorirea zilei de 1 iunie 2022 - Ziua Internaţională a Copilului, în Municipiul Giurgiu

143 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a documentației tehnico-economice - faza PT, pentru obiectivul de investiții „Construirea / modernizarea / renovarea unui Centru Comunitar Integrat” (CCI)

142 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind încetarea mandatului de administrator la Societatea Comercială Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. al domnului Barbu Cristian - Octavian și desemnarea unui nou administrator

141 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei speciale de verificare a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare, care depășesc suma de 5.000 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.406/09.12.2020

140 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al Centrului Cultural Local „Ion Vinea” prin transformarea a trei posturi de instrumentiști din cadrul Serviciului Artistic – Ansamblul Folcloric „Doina Dunării”

139 28.04.2022 ordinara

Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023

138 15.04.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.126 din 31 martie 2022 privind delegarea prin gestiune directă, a serviciului public de salubrizare stradală din Municipiul Giurgiu către GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu
137 15.04.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și cheltuieli pe anul 2022
136 08.04.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
135 08.04.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.391 din data de 25 noiembrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.16/28.01.2021
134 08.04.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei
133 08.04.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Alianței pentru Unitatea Rromilor - Sucursala Giurgiu
132 08.04.2022 extraordinara Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.127/31.03.2022 care modifică Hotărârea Consiliului Local nr.145/22.04.2015 cu privire la stabilirea categoriilor de persoane beneficiare de transport public cu tarif redus și gratuit în Municipiul Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.125/06.04.2016
131 08.04.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” – Filiala Giurgiu
130 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.372 din data de 28 octombrie 2021
129 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada de încălzire 01 – 15 aprilie 2022
128 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada de încălzire 01 – 15 aprilie 2022
127 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.145/22.04.2015 cu privire la stabilirea categoriilor de persoane beneficiare de transport public cu tarif redus și gratuit în Municipiul Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.125/06.04.2016
126 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii, prin atribuire directă a Serviciului public de salubrizare stradală din Municipiului Giurgiu către S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca acţionar majoritar Municipiul Giurgiu
125 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Giurgiu, prin Direcţia de Asistență Socială Giurgiu și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „VLAŞCA” al Județului Giurgiu
124 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind acceptarea răspunsului la oferta de vânzare a Consiliului Județean Giurgiu a acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la societatea comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
123 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.9 la Contractul de delegare nr.21.667/05.06.2015 încheiat cu operatorul de transport public local S.C. Liber Trans Com S.R.L
122 31.03.2022 ordinara Hătărâre privind aprobarea radierea unor poziții din Anexa la HCL al Municipiului Giurgiu nr. 273/2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în HCL nr. 135/26.08.1999, modificată și completată prin HCL nr. 76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu
121 31.03.2022 ordinara  Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Fundația The Institute și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, în vederea implementării Programul Național ASAP, de colectare selectivă a deșeurilor în unitățile de învățământ din Municipiul Giurgiu
120 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022
119 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
118 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Asociația „Viața și Speranță 2003” din Giurgiu
117 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii, prin atribuire directă a Serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiului Giurgiu către S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca acţionar majoritar Municipiul Giurgiu
116 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și  S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive - Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și  Sala de sport „Chauncey Hardy”
115 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale  TRACUM S.A., aferent anului 2022
114 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., aferent anului 2022
113 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., aferent  anului 2022
112 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.309/30.08.2021
111 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.373/28.10.2021, Hotărârea Consiliului Local nr.473/22.12.2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.71/24.02.2022
110 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea schimbării locuinţelor atribuite unor chiriaşi cu alte locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, din categoria „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe” în Municipiul Giurgiu
109 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea actualizării încadrării în categorii funcționale a unor străzi situate pe raza Municipiului Giurgiu
108 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr.535/19.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
107 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41801, situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN
106 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea transmiterii, fără plată, în proprietatea unității de cult - Episcopia Giurgiului a imobilului situat în Comuna Slobozia, Județul Giurgiu
105 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unui spațiu din incinta Punctului Termic nr.64, către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu
104 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea reorganizării Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
103 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind stabilirea Listei de priorități pentru anul 2022 în vederea repartizării locuințelor sociale, în Municipiul Giurgiu
102 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu – Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-8 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 29.04.2022
101 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind stabilirea Indicatorilor cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, pentru anul 2022
100 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații depozitare” beneficiar AZOCHIM S.R.L.
99 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2021 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
98 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Oinacu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”
97 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 419.766 lei și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 62”
96 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
95 31.03.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
94 24.03.2022 extraordinara  Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
93 18.03.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
92 18.03.2022 extraordinara Hotărâre privind modificarea Hotarârii nr.89/28.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.
91 18.03.2022 extraordinara

Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării nr.62, din municipiul Giurgiu.

90 09.03.2022 extraordinara  Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
89 28.02.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu către Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu.
88 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022
87 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
86 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.497/22.12.2021 privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator în Consiliul de Administrație al S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
85 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind stabilirea obiectivelor pentru care Direcția Poliției Locale Giurgiu asigură paza
84 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu
83 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu, a unui imobil situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
82 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea implementării în cadrul Societății TRACUM S.A. Giurgiu, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de Director General și Director General Adjunct
81 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind modificarea componenței unei Comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
80 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
79 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societătii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., pentru anul 2022
78 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activităţilor prestate de către Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. – în insolvență
77 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea a doi administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
76 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Asociația „Călător prin România", Municipiul Giurgiu și Biblioteca Județeană ,,I.A. Bassarabescu” Giurgiu, în vederea implementării proiectelor culturale „Nocturne de poezie" și „Căsuțe de autor pentru cititor”
75 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Municipiului Giurgiu nr.14 din data de 28 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
74 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităti publice și prețul aferent apei dedurizate, practicate de UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A
73 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., pentru anul 2022
72 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa în calitate de membru / membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
71 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.373/28.10.2021 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.473/22.12.2021
70 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.449/22.12.2020 privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr.10 în Școala Gimnazială „Sfinții Martiri Brâncoveni", începând cu anul școlar 2021-2022
69 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.399 din 03.11.2021
68 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Asociaţia LICURICI din Giurgiu
67 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu
66 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 3 la Hotărârea nr.281/26.08.2021  a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
65 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „Zilelor Municipiului Giurgiu” în Municipiul Giurgiu, Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu
64 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, nr.7
63 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.8 la Contractul de delegare nr.21.667/05.06.2015, încheiat cu operatorul de transport public local S.C. LIBER TRANS COM S.R.L.
62 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Strada Gării, nr.64, Municipiul Giurgiu
61 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
60 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii  unui act adițional la Contractul de închiriere nr.10571/24.03.2017, încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea MSM BUSINESS GROUP S.R.L
59 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea sumei de 7.800 lei, necesară premierii elevilor din Municipiul Giurgiu, pentru participarea la concursul de eseuri, concursul de fotografii, concursul de pictură - cu tema „Cum văd eu orașul meu” - ediția a - II - a”
58 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Municipiului  Giurgiu și Muzeul Județean ,,Teohari Antonescu” Giurgiu, în scopul organizării unei expoziții
57 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Giurgiu
56 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.483/22.12.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
55 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.482/22.12.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
54 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, strada Amforei, nr.2C
53 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 323,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Cărămidarii Vechi, nr.39
52 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Municipiul Giurgiu
51 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Municipiul Giurgiu
50 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.413 din 25.11.2021 privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu
49 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
48 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
47 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind alocarea financiară a unei sume din Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru finanțarea Mecanismului de Bugetare Participativă
46 24.02.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Strategiei de funcționare a Mecanismului de Bugetare Participativă
45 09.02.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea unei Convenţii încheiate între Societatea PREMIER ENERGY S.R.L., Societatea UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. şi MUNICIPIUL GIURGIU
44 09.02.2022 extraordinara Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Ștefan cel Mare, nr.14, Municipiul Giurgiu
43 09.02.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022
42 09.02.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022
41 09.02.2022 extraordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
40 09.02.2022 extraordinara Hotărâre privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Gudumac Sorin-Daniel și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
39 09.02.2022 extraordinara Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru ședința extraordinară din data de 09 februarie 2022
38 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada februarie - aprilie 2022
37 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.359/28.10.2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Giurgiu
36 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind desemnarea domnului Viceprimar DAMIAN MARIAN pentru a exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Giurgiu
35 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.440/25.11.2021 a Consiliului local al municipiului Giurgiu
34 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.434/25.11.2021 a Consiliului local al Municipiului Giurgiu
33 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.288/26.08.2021 a Consiliului local al Municipiului Giurgiu
32 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Asociaţia „Clubul Pensionarilor” din Județul Giurgiu
31 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Asociația „TU FACI VIITORUL”
30 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
29 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2022
28 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea nivelului minim al tarifelor de prestări servicii operațiuni cheu și alte tarife pentru anul 2022, practicate de Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
27 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.405/18.11.2021 privind aprobarea obținerii unui credit de investiții de la Banca Transilvania în valoare de 112.077 Euro și garantarea creditului cu bunurile aflate în proprietatea S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A
26 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 40682, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Strada Cărămidarii Vechi, nr.39
25 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării directe a unui imobil compus din construcție și teren aferent în suprafaţă de 344,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul CFR, FN
24 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Raportului final nr.1.633/12.01.2022 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum S.A. Giurgiu, pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți
23 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Raportului final nr.60.178/30.12.2021 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți
22 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății
21 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea implementării în cadrul Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municicpiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
20 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu – Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-3 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 01.02.2022
19 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr.282/25 iulie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
18 27.01.2022 ordinara

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil, înscris în Cartea Funciară nr.36938, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, nr.7

17 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile situate în Vama Giurgiu, de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri București
16 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.200/30.06.2021
15 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu
14 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.354/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu”
13 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea majorării impozitelor pe clădiri şi terenuri, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu, pentru anul fiscal 2022
12 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2022
11 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al Centrului Cultural Local „Ion Vinea” prin transformarea unui post din cadrul Serviciului Artistic - Orchestra de suflători „Valahia”
10 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei societății GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.
9 27.01.2022 ordinara Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
8 17.01.2022 extraordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr.405/09.12.2020 privind aprobarea depunerii proiectului „Elevii giurgiuveni învață și online-EGI-ON” pentru finanțare prin Programul Operaţional Competivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC)
7 17.01.2022 extraordinară Hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” Județul Giurgiu, pentru exercitarea atribuțiilor privind modificarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare
6 17.01.2022 extraordinară Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.348 din 15.10.2021 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.352 din 25.10.2021, modificată și completată prin Hotărârra Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.3 din 06.01.2022 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022
5 12.01.2022 extraordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.493/22.12.2021
4 12.01.2022 extraordinară Hotărâre privind aprobarea unei Convenţii încheiate între SOCIETATEA PREMIER ENERGY S.R.L., SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. şi MUNICIPIUL GIURGIU
3 06.01.2022 extraordinară Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.348 din 15.10.2021 modificată Hotărârea Consiliului Local nr.352/25.10.2021 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022
2 06.01.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.347 din 15.10.2021, mdificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.351/25.10.2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 - 15 aprilie 2022

1 06.01.2022 extraordinară

Hotărâre privind aprobarea excedentului secţiunii de funcţionare şi deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2021, precum şi utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021

 

Actualizat in - 31.08.2022, la ora 12:25; de catre: Cezar Inoll