Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

2017 - HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

NR.CRT DATA ȘEDINȚEI TIP HOTĂRÂRE PRIVIND:
1 09.01.2017 extraordinară aprobarea execedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului Local pe anul 2016, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016
2 09.01.2017 extraordinară aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Societatea Comercială Global Energy Production S.A., în reorganizare judiciară
3 09.01.2017 extraordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 392 din 27 octombrie 2016 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației în municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, pentru sezonul de încălzire 16 octombrie 2016 - 15 aprilie 2017
4 09.01.2017 extraordinară constituirea dreptului de superficie asupra terenului situat în strada Păcii, nr. 60, aparținând domeniului public al Muncipiului Giurgiu, către Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu
5 09.01.2017 extraordinară încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Club Sportiv Municipal ”Dunărea” Giurgiu
6 17.01.2017 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
7 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Muncipiul Giurgiu, șoseaua Prieteniei, nr. 2, către Agenția Națională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu
8 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea schimbării temporare a destinației inițiale a unei locuințe sociale situate în Municipiul Giurgiu și repartizarea acesteia
9 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu
10 17.01.2017 ORDINARĂ constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 5.196 din data de 09 februarie 2015, încheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială VANCON UTILAJE S.R.L.
11 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Metologiei privind acordarea cardului de călătorie pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din Muncipiul Giurgiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr.409 din data de 24 noiembrie 2016
12 17.01.2017 ORDINARĂ încheierea acordului de parteneriat între Muncipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr. 10 Giurgiu, pentru sustenabilitatea Proiectului ”Copiii și părinții romi vor la școală” pentru perioada ianuarie - iunie 2017
13 17.01.2017 ORDINARĂ încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr. 10 Giurgiu, pentru sustenabilitatea proiectelor ”Oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă” și ”Școală după școală - primul pas spre succesul școlar și profesional” pentru perioada ianuarie - iunie 2017
14 17.01.2017 ORDINARĂ încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” pentru perioada ianuarie - iunie 2017
15 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
16 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2017
17 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al Muncipiului Giurgiu
18 17.01.2017 ORDINARĂ achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr. 108 / 122 / 2016, aflat pe rolul Curții de Apel București - Secția a -VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal
19 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Proiectului Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și a Listei de Investiții aferente.
20 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Proiectului Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2017 și a Listei de Investiții aferente
21 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
22 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2017 al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
23 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare a domeniului public prin atribuire directă, către Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A.
24 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Societății Comerciale Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A.
25 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea raportului de evaluare necesar vânzării prin atribuire directă cu drept de preempțiune a terenului în suprafață de 518,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua București, adiacent nr. 72-74
26 17.01.2017 ORDINARĂ aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
27 02.02.2017 extraordinară atribuirea directă a Serviciului de paza publică din Muncipiul Giurgiu către Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ S.A.
28 02.02.2017
extraordinară
29 02.02.2017 extraordinară aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare Ansamblu străzi situate în ZONA 1 a Municipiului Giurgiu” și a finanțării (cofinanțării) din Bugetul Local a categoriilor de cheltuieli ce revin Municipiului Giurgiu, pentru înscrierea în Programul național de dezvoltare locală 2016-2020.
30 02.02.2017 extraordinară aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare Ansamblu străzi situate în ZONA 2 a Municipiului Giurgiu” și a finanțării (cofinanțării) din Bugetul Local a categoriilor de cheltuieli ce revin Municipiului Giurgiu, pentru înscrierea în Programul național de dezvoltare locală 2016-2020.
31 02.02.2017 extraordinară aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții ale societății Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu
32 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Primăria Municipiului Giurgiu și un partener eligibil înscris în S.E.A.P. - respectiv o unitate protejată de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități
33 03.03.2017 ORDINARĂ privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Direcția de Impozite și Taxe Locale a Municpiului Giurgiu și un partener eligibil înscris în S.E.A.P. - respectiv o unitate protejată de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități.
34 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Poliției Locale a Municipiului Giurgiu
35 03.03.2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei domnului Mucenic Dan Alexandru din Giurgiu
36 03.03.2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Norocel Aurelia din Giurgiu
37 03.03.2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei doamnei Mihuț Georgica din Giurgiu
38 03.03.2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei doamnei Burdulea Mița din Giurgiu
39 03.03.2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei doamnei Dinu Aurelia din Giurgiu
40 03.03.2017 ORDINARĂ trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
41 03.03.2017 ORDINARĂ includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a unor bunuri și transmiterea acestora în folosință gratuită către Societatea Comercială Global Energy Production S.A. Giurgiu, precum și includerea în Contractul de delegare Nr. 18.044 din data de 12 octombrie 2012, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Global Energy Production S.A.
42 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea dreptului de superficie asupra terenului situat în Piața Centrală, aferent spațiului comercial nr. 48, în favoarea Societății Comerciale OLEOMET - sa S.R.L. Giurgiu
43 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 5.762 din data de 13 aprilie 2005, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială SERVICE BENZ COM S.R.L.
44 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5843 din data de 12 aprilie 2012 și aprobarea valorii redevenței în vederea concesionării directe a terenului în suprafață de 87,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent Bloc 22 Vechi
45 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a construcției ”Dispensar privat uman nr. 5-9” și terenul aferent, situat în Municipiul Giurgiu, strada Ierusalim 3000, adiacent prelungirii strada Decebal
46 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Realizare parcări adiacente blocuri de locuințe  - Zona Bloc 30/613”, din Municipiul Giurgiu
47 03.03.2017 ORDINARĂ elaborarea documentației tehnico-economice pentru ”Extindere carosabil strada Arcului  - faza S.F.”, din Municipiul Giurgiu
48 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Sistematizare verticală zonă adiacentă Punct Temic 15” din Municipiul Giurgiu
49 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în administrarea Societății Comerciale GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., a decorațiunilor de iarnă
50 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Realizare parcări adiacente blocuri de locuințe - Zona Bloc 200 CF”
51 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Realizare parcări adiacente blocuri de locuințe  - Zona Bloc P3 și Bloc P8”
52 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Realizare parcări adiacente blocuri de locuințe - Zona Școala Nr. 5 , adiacent Sala de Sport”, din Municipiul Giurgiu
53 03.03.2017 ORDINARĂ casarea autoutilitarei marca IVECO, tipul 35C11V Daily, cu numărul de înmatriculare GR 10 PNG și achiziționarea unui autorturism nou prin ” Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național”
54 03.03.2017 ORDINARĂ modificarea Organigramei, Statutului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu
55 03.03.2017 ORDINARĂ modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municpiului Giurgiu nr.273 din data de 29 iulie 2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 135 din data de 26 august 1999, modifcată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 76 din data de 16 mai 2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu
56 03.03.2017 ORDINARĂ modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129 din data de 06 aprilie 2016 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 70.000 lei Episcopiei Giurgiului, reprezentând finalizarea lucrării de amenajare, renovare și reabilitare a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr. 64 A, locație unde va funcționa grădinița socială pentru copii proveniți din familii monoparentale sau victime ale violenței în familie
57 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea Rețelei școlare din Municipiul Giurgiu, în anul școlar 2017 - 2018
58 03.03.2017 ORDINARĂ modificarea Regulamentelor privind regimul finanțărilor nerambursbile din fondurile Bugetului Local al Municipiului Giurgiu alocate pentru activități nonprofit de interes local în domeniul Educație- Tineret- Mediu, domeniul Sport, domeniul Culte, domeniul Social și a Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la Bugetul Local al Municipiului Giurgiu, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2017 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 459 din data de 21 decembrie 2016
59 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Comerciale ” Întreținerea Peiasagistică a Spațiilor Verzi” S.A. Giurgiu
60 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea documnetației în vederea obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2016-2020, derulat, finanțat și monitorizat de M.D.R.A.P., reprezentând Cererea de Finanțare privind dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente necesare unității de învățământ - Colegiul Național ”Ion Maiorescu” din Municipiul Giurgiu, dotarea cabinetului medical cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente independente pentru unitatea sanitară a Colegiului Național ”Ion Maiorescu” din Municipiul Giurgiu.
61 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a Listei de Invetiții Aferente
62 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Proiectului Bugetului local de venituri și cheltiueli pe anul 2017 și a Listei de Investiții aferente aprobării contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 31.039.930 lei, pentrru realizarea unor obiective de investiții de interes local în Municipiul Giurgiu
63 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
64 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate  - SATIPEN, Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și Primăria Municipiului Giurgiu
65 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2016-2020, derulat, finanțat și monitorizat de M.D.R.A.P. privind dotarea cu echipamente și mobilier speciffic didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente necesare unității de învățământ - Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” din Municipiul Giurgiu
66 03.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2016-2020, derulat, finanțat și monitorizat de M.D.R.A.P. privind dotare cu echipamente și mobilier speciffic didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente necesare unității de învățământ - Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” din Municipiul Giurgiu
67 03.03.2017 ORDINARĂ alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Municipal Giurgiu, pentru perioada martie-mai 2017
68 16.03.2017 Extraordinară înființarea Autorității Urbane a Municipiului Giurgiu
69 16.03.2017 Extraordinară aprobarea depunerii Proiectului ”Sisteme și standarde comune” - procese optimizate în cadrul Primăriei Muncipiului Giurgiu” pentru finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 -CP4/2017
70 16.03.2017 Extraordinară aprobarea suplimentării Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017
71 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea Regulamentului pentru activitatea de blocare, ridicare, transport și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, precum și prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru, de pe raza Municipiului Giurgiu
72 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediul/punct de lucru din Municipiul Giurgiu
73 30.03.2017 ORDINARĂ delegarea organizării de către Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu a activităților dedicate sărbătoririi ”ZILELOR MUNICIPIULUI GIURGIU” și darea în administrare a spațiului aferent desfășurării evenimentului
74 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoareleor de urgență, conform Legii nr. 416 / 2001 și a Comisiei speciale de verificare a condițiilor de acordare
75 30.03.2017 ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei doamnei Popescu Florica din Giurgiu
76 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea Planului Urbanistic Zonal necesar realizării obiectivului ”Spații Comerciale”, beneficiar Societatea Comercială KUANTUM S.R.L.
77 30.03.2017 ORDINARĂ transmiterea unei părți a acțiunilor nominative ale Municipiului Giurgiu deținute la Apa Service S.A. Giurgiu
78 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea preluării unei părți din imobilulul 2683 aflat în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Giurgiu
79 30.03.2017 ORDINARĂ modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 273 / 29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local Municipal Giurgiu Nr. 135 /26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 76 / 16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Muncipiului Giurgiu.
80 30.03.2017 ORDINARĂ constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu
81 30.03.2017 ORDINARĂ modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.124 / 06.04.2016 de aprobarea studiului de opotunitate și caietului de sarcini în vederea consesionării prin licitație publică a unui teren și întocmirea unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 47.906 din data de 07 decembrie 2016, încheiat între Muncipiul Giurgiu și Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați
82 30.03.2017 ORDINARĂ transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri, includerea în contractul de delegare încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. precum și în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, completat și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 273 /29.07.2015
83 30.03.2017 ORDINARĂ includerea în domeniulul public al municipiului Giurgiu și transmiterea în folosință a unor obiective de investiții către Operatorul Regional  - Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
84 30.03.2017 ORDINARĂ constarea încetării Contractului de concesiune nr. 14.570 / 29.08.2011, încheiat între Municipiul Giurgiu și domnul Păloiu Gheorghe
85 30.03.2017 ORDINARĂ constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 10347 din data de 14 iunie 2010, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială GEO DANY MAD IMPEX S.R.L.
86 30.03.2017 ORDINARĂ constatarea încetării Contractului de concesiune Nr. 4.879 / 19.02.2014 și Actul adițional nr. 1 / 34.452 / 02.09.2015 la Contractul de concesiune, încheiat între Municipiul Giurgiu și domnul Piperea Florin
87 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cesiunii unor Contracte de concesiune  încheiate între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială VERGILIUS S.R.L. Giurgiu
88 30.03.2017 ORDINARĂ exprimarea acordului de preluare în domeniul public al Municipiului Giurgiu a terenului situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Portului , Nr. 1-2, în suprafață de 1.604.528,00 mp, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu
89 30.03.2017 ORDINARĂ stabilirea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale
90 30.03.2017 ORDINARĂ transmiterea în folosință gratuită a unui teren către Societatea Comercială ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă de beton și constituirea dreptului de superficie
91 30.03.2017 ORDINARĂ modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Nr. 294 / 05.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație și Comisiile de Evaluare și asigurarea calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul
92 30.03.2017 ORDINARĂ revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nr. 23 din data de 17 ianuarie 2014
93 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Mănăstirii ”Sfântul Gheorghe” Giurgiu
94 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Parohiei ”Sfântul Ștefan ” Giurgiu
95 30.03.2017 ORDINARĂ schimbarea denumirii Societății Comerciale Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. , în GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.
96 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea transformării unui post de consilier II în post de director centru, de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
97 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Bisericii ”Creștine Evanghelice” Giurgiu
98 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Cultului Creștin Penticostal - Biserica ”Maranata” Giurgiu
99 30.03.2017 ORDINARĂ prelungirea transmiterii în folosință gratuită a unei locuințe către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
100 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Bisericii Creștine Baptiste ”Sfânta Treime ” Giurgiu
101 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania - Filiala Giurgiu
102 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Școlii Gimnaziale ” Mihai Eminescu” Giurgiu
103 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Asocieției Umanitare ”Uniți pentru Giurgiu”
104 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Parohiei ”Sfânții Martiri Brâncoveni” Giurgiu
105 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistematizare verticală, Ansamblu de Blocuri 240 Garsoniere ICMUG”
106 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi - Zona cuprinsă între strada Cărămidarii Vechi și strada Negru Vodă”
107 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Recompartimentarea Bloc C1-C2, Locuințe sociale”
108 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Realizare parcări adiacente blocuri de locuințe din Municipiului Giurgiu”
109 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Terenuri de sport - strada Tineretului ”
110 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Bloc 20 Apartamente cu destinație de locuințe sociale în cartierul ISTRU ”
111 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistematizare pe verticală Bloc 20 apartamente locuințe sociale, cartier ISTRU ”
112 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de monitorizare și supreveghere video parcări Ansamblul 240 garsoniere”
113 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de irigații Ansamblul 240 Garsoniere ICMUG ”
114 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Rețea de transport agent termic primar în zona 23 August ”
115 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Industrială Nord și strada Gloriei”
116 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Realizare pistă de atletism ”Steaua Dunării”
117 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcări zona adiacentă Bloc 60, bloc 45 și Bloc 79, Giurgiu  - Etapa I și Etapa II”
118 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Infrastructură șoseaua Alexandriei Giurgiu”
119 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
120 30.03.2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017
121 30.03.2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei domnului Silvestru Constantin din Giurgiu
122 06.04.2017 Extraordinară aprobarea tarifelor practicate de GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.
123 06.04.2017 Extraordinară aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017
124 06.04.2017 Extraordinară aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
125 06.04.2017 Extraordinară încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu
126 06.04.2017 Extraordinară încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Liceul Tehnologic Miron Nicolescu
127 06.04.2017 Extraordinară delegarea prin gestiune directă a Serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Giurgiu, către GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu
128 13.04.2017 Extraordinară aprobarea tarifelor practicate de GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
129 13.04.2017 Extraordinară aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
130 13.04.2017 Extraordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București
131 24.04.2017 Extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, domnului Popazu Liviu din Giurgiu
132 28.04.2017 Ordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu, pentru sărbatorirea zilei de 1 Iunie 2017 - ”Ziua Internațională a Copilului în Municipiul Giurgiu
133 28.04.2017 Ordinară aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe anul 2016 și stabilirea măsurilor de optimizare a acestora
134 28.04.2017 Ordinară actualizarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul Municipiului Giurgiu
135 28.04.2017 Ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei doamnei Ciobanu Valentina din Giurgiu
136 28.04.2017 Ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei doamnei Oprea Anica din Giurgiu
137 28.04.2017 Ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.500 lei doamnei Stănculescu Dorina din Giurgiu
138 28.04.2017 Ordinară achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr. 892/2/2017, aflat pe rolul Curții de Apel București
139 28.04.2017 Ordinară aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. Giurgiu, privind Serviciul de pază la cimitire
140 28.04.2017 Ordinară modificarea Regulamentului de eliberare a acordului și a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și reparații realizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu prevăzut în anexă la Hotărârea Consiliului Local Nr 17 din 17.01.2017, precum și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Nr. 363 din 26.09.2013
141 28.04.2017 Ordinară aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere - Organizația Județeană Giurgiu
142 28.04.2017 Ordinară aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Asociației Club Sportiv Municipal ” DUNĂREA ” Giurgiu
143 28.04.2017 Ordinară aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a Listei de investiții aferente
144 28.04.2017 Ordinară aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanațate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
145 28.04.2017 Ordinară constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 10.536 / 11.05.2007, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercilă CRIDEN HOLDING S.R.L. Constanța
146 28.04.2017 Ordinară constatrea încetării Contractului de concesiune nr. 6.409 / 23.04.2012 și Actului Adițional nr. 1 / 11.5018 / 17.05.2013 la Contractul de concesiune, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială AUTOSOFT DEVELOPMENT S.R.L.
147 28.04.2017 Ordinară acceptarea de către Municipiul Giurgiu a unei donații constând în teren în suprafață de 1.667,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu
148 28.04.2017 Ordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 45 / 03.03.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a construcției ”Dispensar medical uman nr 5-9” și a terenului aferent, situate în Muncipiul Giurgiu, strada Ierusalim 3000, adiacent prelungirii strada Decebal
149 28.04.2017 Ordinară revocarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 309 din data de 28 august 2008 de transmitere în administrarea Direcției Generale a Serviciilor Publice de Gospodărire Comunală Giurgiu a unei spălătorii auto
150 28.04.2017 Ordinară revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din data de 28 aprilie 2011 de transmitere în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unei teren în suprefață de 1.275,00 mp. și construcția existentă pe acest teren - Cămin Repchim, situată în Muncipiul Giurgiu, Șoseaua Sloboziei, Nr. 1
151 28.04.2017 Ordinară transmiterea în folosință gratuită către societate GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. a unor monumente situate în Municipiul Giurgiu și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 332 din data de 29 octombrie 2009
152 28.04.2017 Ordinară aprobarea constiutirii unui drept de superficie cu titlu oneros în favoarea doamnei Gherman Rodica asupra imobilului teren viran intravilan, în suprafață de 357.00 mp., identificat în Cartea Funciară 36582 Giurgiu, număr cadastral 26582, proprietate privată a Municipiului Giurgiu, ocupat de construcții
153 28.04.2017 Ordinară acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării prin negociere directă a terenului situat în Municipiul Giurgiu, strada Toporași
154 28.04.2017 Ordinară aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic” Nicolae Cartojan”
155 28.04.2017 Ordinară aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin lictație publică a terenului în suprafață de 1.025,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Gloriei, adiacent nr.7
156 28.04.2017 Ordinară aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Liceului Teoretic ”Nicolae Cartojan”, către Școala Postliceală Sanitară Giurgiu
157 28.04.2017 Ordinară aprobarea Planului Urbanistic de detaliu necesar realizării obiectivului ”Complex Alimentație Publică”, pe un teren situat în Municipiul Giurgiu, strada Unirii, F.N.
158 28.04.2017 Ordinară aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și societatea Giurgiu Servicii Locale S.A., reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive, Complex ” Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și Sala de sport ”Chauncey Hardy”
159 28.04.2017 Ordinară nominalizarea a 3 consilieri locali ce vor fi membri titulari și nominalazarea a 3 consilieri locali ce vor fi membri de rezervă în Comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui împrumut de către Municipiul Giurgiu
160 28.04.2017 Ordinară aprobarea delegării prin gestiune directă a Serviciului de iluminat public în Muncipiul Giurgiu, către societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., având ca acționar majoritar Municipiul Giurgiu
161 28.04.2017 Ordinară diminuarea tarifului de eliberare a licenței de lucru pentru activitatea de lucrări de demolare a construcțiilor în cadrul Zonei Libere Giurgiu prevăzut în Anexa 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 470 / 21.12.2016
162 28.04.2017 Ordinară înființarea Registrului Local al Spațiilor Verzi al Municipiului Giurgiu
163 28.04.2017 Ordinară  aprobarea preluării unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură a Județului Giurgiu, în domeniul public de interes local al Municipiului
164 28.04.2017 Ordinară aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu
165 05.05.2017 Extraordinară trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui tren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
166 05.05.2017 Extraordinară exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru transmiterea unor sectoare de drum situate ăn intravilanul Municipiului, din dimeniul public  al Municipiului Guiurgiu în domeniul public al statului și în administrarea Munisterului Transporturilor, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
167 05.05.2017 Extraordinară aprobarea tarifelor practicate de GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. pentru activitatea de iluminat public
168 05.05.2017 Extraordinară aprobarea Contractului de achiziție de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în Dosarul civil nr. 892 / 2 / 2017, aflat pe rolul Curții de Apel București
169 12 mai 2017 Extraordinară aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfrontalier ”Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu” - obiect de investiții ”Valorificarea zonei adiacente Cetății Giurgiu și integrarea acesteia în circuit turistic” pentru finanțare prin Programul INTERREG V-A România - Bulgaria 2014-2020
170 12 mai 2017 Extraordinară aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfrontalier ”dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T” pentru finanțare prin Programul INTERREG V-A România - Bulgaria 2014-2020
171 12 mai 2017 Extraordinară aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfrontalier ”Valorificarea moștenirii culturale intangibile comune locale și europene prin muzee interactive” - obiect de investiții ”Amenajarea și dotarea spațiului situat în Giurgiu, strada Mircea Cel Bătrân, bl 92, parter, în scopul promovării patrimoniului cultural intangibil - EURΩPEIΩN ” pentru finanțare prin Programul INTERREG V-A România - Bulgaria 2014-2020
172 12 mai 2017 Extraordinară aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfrontalier ”Arte și tradiții din zona transfrontalieră în sprijinul turismului” pentru  finanțare prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020
173 12 mai 2017 Extraordinară modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 317 din 29 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale Muncipiului Giurgiu și a Contractului de colaborare privind eliberarea autorizațiilor de liberă trecere în municipiul Giurgiu
174 12 mai 2017 Extraordinară actualizarea numărului de locuitori ai Muncipiului Giurgiu înregistrați ca plătitori de taxă de habitat
175 12 mai 2017 Extraordinară aprobarea suplimentării Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 și a Listei de Investiții aferente
176 12 mai 2017 Extraordinară aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfortalier ”Prevenirea eficientă a inundațiilor în zona transfrontalieră România - Bulgaria” pentru finanțare prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020
177 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 ale Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
178 30 mai 2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.500 lei domnului Nicu Florian din Giurgiu
179 30 mai 2017 ORDINARĂ înlocuirea unor membri ai Consiliilor de Administrație din cadrul societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
180 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului de executare a unor căi de acces a autoturismelor pe domeniul public al Municipiului Giurgiu
181 30 mai 2017 ORDINARĂ transmiterea în folosință gratuită către societatea Giurgiu Servicii Locale s.a. a unui obiectiv de investiții situat în Parcul Alei și revocarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 19 din data de 29 ianuarie 2015
182 30 mai 2017 ORDINARĂ transmiterea în folosință gratuită a unui teren către Operatorul Regional- Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
183 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Punctului Termic 12 situat în Municipiul Giurgiu, către Asociația de Proprietari ”Piața Centrală” Giurgiu
184 30 mai 2017 ORDINARĂ prelungirea duratei de transmitere în folosință gratuită a unui teren către Asociația de Prorietari Nr. 29
185 30 mai 2017 ORDINARĂ

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.467 / 2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes județean din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în administrarea Consiliului Județean Giurgiu

186 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea cesiunii Actului adițional nr.2/26.193 din 29 august 2014 la Contractului de asociere în participațiune nr. 13.400 din data de 27 iulie 2008încheiat între Municipiul Giurgiu și domnul Tofan Virgil, precim și acordarea avizului de principiu în vederea organizării ”Târgului Anual Tradițional” în Municipiul Giurgiu, șoseaua Ghizdarului nr. 134 conform Contractului de asociere în participațiune nr. 13.400 din data de 27 iulie 2008
187 30 mai 2017 ORDINARĂ constatrea deptului de prorietate privată asupra unir terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
188 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea Listei finale pentru anul 2017, rezultată în urma soluționării constestațiilor pentru repartizarea locuințelor
189 30 mai 2017 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, strada Petre Ghelmez, FN
190 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea raportului de evaluare necesar vânzării prin atribuire dirtectă cu drept de preempțiune a terenului în suprafață de 28,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Toporași, adiacent număr 20
191 30 mai 2017 ORDINARĂ efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Giurgiu și domnul Covaci Octavian
192 30 mai 2017 ORDINARĂ constatrea încetării dreptului de superficie asupra terenului situat în Piața Centrală, aferent spațiului comercial nr.48 în favoarea Societății Comerciale OLEOMET sa S.R.L. și aprobarea valorii redevenței în vederea concesionării directe a terenului în suprafață de 31.20 mp
193 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.
194 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și societatea Giurgiu Servicii Locale S.A.., reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive - Complex ”Marin Anastasovici”, Stadion ”Dunărea” și Sala de sport ”Chauncey Hardy”
195 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea situațiilor financiare pentru Societatea Comercială Administrația Zonei Libere S.A., aferente anului 2016
196 30 mai 2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă e 5.000 lei doamnei Bondreanu Ioana din Giurgiu
197 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea casării autoturismului cu număr de înmatriculare GR 11 DPL - stimulare a înnoirii parcului auto național
198 30 mai 2017 ORDINARĂ încheierea Protocolului de cooperare înntre Municipiul Giurgiu și Parohia ”Buna Vestire”
199 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea tarifului minim de închiriere pentru 3 imobile situate în incinta Zonei Libere Giurgiu S.A.
200 30 mai 2017 ORDINARĂ înlocuirea unui membru al Consiliului de Administrație din cadrul societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
201 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea Bugetului proiectului ”Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu și a coridorului paneuropean Nr. 7” obiectiv de investiții ”Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse - Giurgiu
202 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea contractării unui credit în valoare de 73.708.300 lei pentru refinanțare datorie publilcă locală - cinci credite contractate de Primăria Municipiului Giurgiu
203 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și rectificarea Listei de investiții aferente
204 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
205 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul I 2017
206 30 mai 2017 ORDINARĂ modificarea organigramei și Statului de Funcții ale GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
207 30 mai 2017 ORDINARĂ rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al societății Giurgiu Servicii Locale S.A.
208 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
209 30 mai 2017 ORDINARĂ modificarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
210 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.
211 30 mai 2017 ORDINARĂ rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.
212 30 mai 2017 ORDINARĂ aprobarea Actelor adiționale nr. 7/19.2016, nr. 8/30.01.2017, nr.9/27.02.2017, nr.10/27.03.2017 și 11/27.04.2017 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare 1C.M.I.D/ Frătești, înregistrat cu nr.352/01.06.2017 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Management Eficient pentru un Județ Curat” și nr.328/01.06.2016 la S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. Pitești - Sucursala Giurgiu
213 30 mai 2017 ORDINARĂ privind respingerea plății de 80 leipe tonă pentru deșeurile inerte și nepericuloase de către Societatea Comercială GIREXIM UNIVERSAL S.A.
214 30 mai 2017 ORDINARĂ alegerea președintelui al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada iunie-august 2017
215 21 iunie 2017 extraordinară aprobarea modificării anexelor 2 - 8 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 395 / 27.10.2016 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 400 / 09.11.2016
216 21 iunie 2017 extraordinară aprobarea modificării cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/09.11.2016
217 29 iunie 2017 ORDINARĂ conferirea post-mortem a titlului de ” Cetățean de Onoarer al Municipiului Giurgiu” fostului profesor Mihai Ion
218 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea înființării unui talcioc în Municipiul Giurgiu
219 29 iunie 2017 ORDINARĂ

aprobarea înființării TÂRGULUI AUTO  în Municipiul Giurgiu

220 29 iunie 2017 ORDINARĂ încheierea Convenției de parteneriat între Muncipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Asociația ”Prieteni de lîngă tine” Giurgiu
221 29 iunie 2017 ORDINARĂ încheierea unui acord de parteneriat în vederea amplasarii unui Sky Kiosk - „Centru de copiere și multipliocare în sistem Self-Service”
222 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare ale Direcței de Impozite și Taxe Locale Giurgiu
223 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar consumatorilor răzaleți, persoane fizice aflate în dificultate, pentru achiziționarea și montarea de centrale de apartament
224 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea principalilor indicatori tehnico-econpmici și a ”Studiului de fezabilitate aferent lucrăeilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală, pentru obiectivul de construcții ”Locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialisti în sănătate„
225 29 iunie 2017 ORDINARĂ aporbarea organizării licitației de subconcesionare teren și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației
226 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea constiuirii unor parcele de teren și a tarifelor minime de închiriere/subconcesiune pentru licitațiile organizate de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu.S.A.
227 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea unei Conveții de plăți între Municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. , pentru Serviciul de pază la cimitire
228 29 iunie 2017 ORDINARĂ nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în Comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare și garantare a unui credit în valoare de 73.708.300 lei pentru refinanțarea datorie publică locală de către Primăria Municipiului Giurgiu
229 29 iunie 2017 ORDINARĂ

modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu

230 29 iunie 2017 ORDINARĂ transmiterea în folosință gratuită a unui teren către S.C.ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă de beton
231 29 iunie 2017 ORDINARĂ prelungirea duratei de folosință gratuită a două apartemente pentru tinerii postinstituționalizați
232 29 iunie 2017 ORDINARĂ revenirea la destinația inițială a unor locuințe sociale din Municipiul Giurgiu
233 29 iunie 2017 ORDINARĂ atribuirea denumirii, includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu astațiilor pentru mijloacele de transport în comun din municipiului Giurgiu și transmiterea lor în folosință gratuită către Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
234 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea Raposrtului de evaluare a bunurilor scoase din funcțiune aparținând domeniulu privat al municipiului Giurgiu, necesar vânzării prin licitație publică a acestora
235 29 iunie 2017 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurrea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, strada Tineretului adiacent bloc 106
236 29 iunie 2017 ORDINARĂ acordarea avizului deprincipiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui imobil situat în Muncipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr.60
237 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini ăn vederea concesionării prin lictație publică a terenului în suprafață de 3.390,00mp., situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, adiacent S.C. ROM STAR TRADING S.R.L. și DJ 507 Giurgiu-Oinacu
238 29 iunie 2017 ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei, doamnei Mateescu Ionela Nineta din Giurgiu
239 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 398 / 27.10.2016 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție: ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 403/09.11.2016
240 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea modificării Anexelor 2-10 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 379/27.10.2016 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Muncipiul giurgiu, Ansamblul 4 ” , modificată prin Hotărârea Consiliului Local 401 / 09.11.2016
241 29 iunie 2017 ORDINARĂ modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de Specialitate al Primarului Municpiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
242 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru ”Instalații detecție și semnalizare Școala generală nr. 7”
243 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Realizare scară exterioară la Școala generală nr 7”
244 29 iunie 2017 ORDINARĂ modificarea Hotărârii nr. 208/09.07.2014 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind transmiterea unui sector de drum de interes județea, din adminstrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
245 29 iunie 2017 ORDINARĂ modificarea Hotărârii nr 180/2017 a Consiliului Local alMunicipiului Giurgiu de aprobare a Regulamentului de eliberare a acordului de executare a unor cări de acces a autoturismelor pe domeniul public al Municipiului Giurgiu
246 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea cesiunii unor contracte de concesiune încheiate între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială MIDA ITALIA S.R.L.
247 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a Listei de Investiții aferente
248 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2017 și a Listei de Investiții aferente
249 29 iunie 2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Bugetului Centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
250 29 iunie 2017 ORDINARĂ reglementarea situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
251 29 iunie 2017 ORDINARĂ premierea elevilor claselor a - VIII - a care au obținut rezultate deosebite -media 10 - la Evaluarea Națională 2017
252 07 iulie 2017 extraordinară aprobarea modificării Anexelor 2, 6 și 7 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 395 / 27.10.2016 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentr obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 400 / 09.11.2016”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/21.06.2017
253 07 iulie 2017 extraordinară aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 369 / 27.10.2016 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție: ”Lucrări de intervenții pentru creștererea performanței energetice a blocurilor de locuinț, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3” și a cheltuielilor aferente inplementării proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/09.11.2016, modificată prin hotărârea Consiliului Local nr. 216 / 21.06.2017
254 27 iulie 2017 extraordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local 397 din data de 27 octombrie 2016 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” Municipiul Giurgiu Ansamblul 4” modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.401 / 09.11.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.240 / 29.06.2017
255 27 iulie 2017 extraordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local 398 din data de 27 octombrie 2016 pentru aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Municipiul Giurgiu- Ansamblul 4” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402 / 09.11.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local 239 / 29.06.2017
256 27 iulie 2017 extraordinară aprobarea modificării Anexelor 1 - 8 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 303 din data de 05 septembrie 2016 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitaterea termică a 7 blocuri de locuințe în Municipiul Giurgiu
257 27 iulie 2017 extraordinară aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.389 din data de 27 octombrie 2016 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în Muncipiul Giurgiu- Cartier Policlinică” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului
258 27 iulie 2017 ORDINARĂ trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu, atribuirea de denumire și includerea în Nomenclatorul stradal
259 27 iulie 2017 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oprortunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren situat în Municpiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, FN
260 27 iulie 2017 ORDINARĂ transmiterea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unor sectoare de drum de interes local în vederea încadrării în categoria funcțională de drum de interes public județean
261 27 iulie 2017 ORDINARĂ includerea în domeniul public al Municpiului Giurgiu și transmiterea în foflosință gratuită a unor obiective de investiții către Operatorul Regional - Societatea Comercială Apa Service S.A.
262 27 iulie 2017 ORDINARĂ  aprobarea vânzării unei cote parte din imobilul situat în Giurgiu, Strada Gării, nr.72
263 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor scoase din funcțiune aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, necesar vânzării prin lictație publică a acestora
264 27 iulie 2017 ORDINARĂ stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în perioada 01 iulie 2017 - 01 decembrie 2017
265 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea studiului de oportunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Muncipiul Giurgiu, strada 1Decembrie 1916, nr 60
266 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea Actelor Adiționale nr. 12 din data de 24.05.2017 și nr 13 din data de 27.06.2017 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Giurgiu pentru zona de colectare 1 C.M.I.D.Frătești, înregitrat cu Nr. 352 / 01.06.2016 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Managementul Eficient pentru Județ Curat” și Nr. 328/ 01.06.2016 la S.C. Girexim Unicversal S.A. Pitești 
267 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea unei Conveții între Municipiul Giurgiu și S.C. Girexim Universal S.A. Pitețti -Sucursala Giurgiu, pentru decontarea facturilor privind serviciile prestate de colectare și transport, în vederea depozitării a deșeurilor reciclabile din locurile special amenajate, stabilite de autoritatea administrației publice locale în cadrul proiectului „Management Eficient pentru un Județ Curat”
268 27 iulie 2017 ORDINARĂ stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Giurgiu și Serviciile publice din subordinea Consiliului Local
269 27 iulie 2017 ORDINARĂ acordarea avizului de prinvipiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesioanre prin licitație publică a Lacului Veriga și a terenului adiacent, situat în zona Veriga, adiacent P1-P2, Platforma Chimică 1
270 27 iulie 2017 ORDINARĂ modificarea statului de funcții al direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
271 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a EPISCOPIEI GIURGIULUI
272 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Parohiei ” Buna Vestire”
273 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Bisericii Spitalui de urgență Giurgiu cu Hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril
274 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a doamnei Tabără Valentina, pentru fiica sa Tabără Giulia Daniela
275 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a doamnei Peptănaru Gigica-Ivonette
276 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a doamnei Ciobanu Gica
277 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a Liceului Teoretic „Tudor Vianu” din Municipiul Giurgiu
278 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică Grup Școlar Naval - Viceamiral Ioan Bălănescu
279 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică Școala Gimnazială Nr. 5” din Municipiul Giurgiu
280 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Municipiul Giurgiu
281 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică Școala Gimnazială ”Academician Marin Voiculescu” din Municipiul Giurgiu
282 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată” din Municipiul Giurgiu
283 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică grădinița cu program prelungit nr.4  „căsuța Fermecată + Creșă” din Municipiul Giurgiu
284 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică grădinița cu program normal Nr. 9” din Municipiul Giurgiu
285 27 iulie 2017 ORDINARĂ aderarea comunei Vedea, Județul Giurgiu, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”
286 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu
287 27 iulie 2017 ORDINARĂ modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 250 din data de 28 iulie 2016 privind aprobarea numărului și componeța membrilor Adunării Generale a Acționarilor și Consiliilor de Adminstrație de la societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
288 27 iulie 2017 ORDINARĂ folosirea denumirii Societatea Comercială GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. în loc de Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A.
289 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a Listei de Investiții Aferente
290 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobareasuplimentării Bugetului centralizat al Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
291 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea Contractului de credit pentru finanțarea realizării unor obeictive de investiții de interes local în Municipiul Giurgiu, a contractului de ipătecă asupra creanțelor rezultate din venituri bugetare locale și a contractului de ipotecă mobiliară-conturi, încheiate cu CEC BANK
292 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul II 2017
293 27 iulie 2017 ORDINARĂ rectificarea Bugetului de venicutir și cheltuieli al Societății Comercoale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pe anul 2017
294 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea constituirii, comasării unor parcele de teren și stabilirea tarifelor minime de închiriere/concesiune pentru licitațiile organizate de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
295 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren în data de 14.09.2017 și aprobarea documenteției de atribuire necesară desfășurării licitației
296 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren în data de 18.09.2017 și aprobarea documenteției de atribuire necesară desfășurării licitației
297 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea Contractului de Credit pentru refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu, a contrcatului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din venituri bugetare locale și a contractului de ipotecă mobiliară-conturi, încheiate cu CEC BANK
298 27 iulie 2017 ORDINARĂ aprobarea actului adițional de prelungire a valabilității Contrcatului nr. 18.044 / 12.10.2012 cu doi ani și șase luni
299 10 august extraordinară aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2017 și a Listei de investiții aferente
300 25 august 2017 extraordinară aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiți „Modernizarea ansamblu străzi situate în zona 1 a Municipiului Giurgiu”
301 25 august 2017 extraordinară aprobarea modificării  Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 62 din data de 03 martie 2017

302

31 august 2017 ORDINARA odificarea Regulamentului privind activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul Public al Municipiului Giurgiu precum  și prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public, în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru, de pe raza Municipiului Giurgiu, anexă la Hotărârea Consiliului Local Nr. 71/2017
303 31 august 2017 ORDINARA înlocuirea unui membru al adunării generle a Acționarilor cadrul Societății Comerciale APA SERVICE S.A. Giurgiu aflată sub autoritatea Consililui Local al Municipiului Giurgiu
304 31 august 2017 ORDINARA înființarea Asociației GAL GIURGIU - COMUNITATE LOCALĂ RESPONSABILĂ
305 31 august 2017 ORDINARA achiziția de servicii juridice de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu pentru asistență juridică și reprezentare a acesteia în dosarul 1.303/122/2017 afalat pe rolul Tribunalul Giurgiu
306 31 august 2017 ORDINARA retragerea dreptului de folosință gratuită a Serviciului de Telecomunicații Speciale asupra terenului în suprefață de 150,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul București Nr. 57
307 31 august 2017 ORDINARA aprobarea reglementării situației juridistice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
308 31 august 2017 ORDINARA aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu al unui imobil, situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
309 31 august 2017 ORDINARA modificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 415/04.11.2015 privind aprobarea construcțiilor ANL-Blocuri 1,2,3 din Ansamblul 44 apartamente, situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
310 31 august 2017 ORDINARA aprobarea apartamentarea construcțiilor ANL - Blocuri 1,2 și 3 din Ansamblul 55 apartamente, situate în intravilanul Municipiului Giurgiu, zona Obor
311 31 august 2017 ORDINARA constatarea încetării Contractului de asociere nr. 8.66310.04.2017, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială I & A IDEAL BUSINESS S.R.L
312 31 august 2017 ORDINARA constarea încetării Contractului de asociare nr. 15.908/17.09.2012 și Actului adițional nr. 1/35.455/10.11.2014 la Contractul de asociere, încheiat între Municipiului Giurgiu și Sociatea Comenrcială GRĂDINIȚA ALBA CA ZĂPADĂ S.R.L.
313 31 august 2017 ORDINARA avordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării prin licitație publică a unei cote părți din imobilul situat în Municipiul Giurgiu, strada Gării nr. 13
314 31 august 2017 ORDINARA aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafată de 109,00 mp situat în Municipiul Giurgiu, Strada Tineretului, adiacent Bloc 106
315 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Sârbu Floarea, pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
316 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Albu Stela, pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
317 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei domnului Răcaru Virgil, pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
318 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Decu Petruța, pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
319 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Cantoneru Alina-Roxana, pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
320 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei domnului Neagu Marian, pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
321 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Nedelcu Liana Doina, pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
322 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei domnului Gheța Linică, pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
323 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei domnului Guțe Ion, pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
324 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei domunlui Cărmăneci Petre din Giurgiu
325 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiat în sumă de 4.000 lei, doamnei Jega Angela din Giurgiu
326 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Stancu Ioana din Giurgiu
327 31 august 2017 ORDINARA aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Asociației Județene de Atletism
328 31 august 2017 ORDINARA încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr. 10, pentru sustenabilitatea proiectelor ”Oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă” și ”Școala după Școală - primul pas spre succesul școlar și profesional” pentru perioada septembrie-decembrie 2017
329 31 august 2017 ORDINARA încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școla Gimnazială nr. 10, pentru sustenabilitatea proiectului ”Copii și părinții romi vor la școlaă” pentru perioada septembrie-decembrie 2017
330 31 august 2017 ORDINARA aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea TÂRGULUI AUTO și TALCIOCULUI în Municipiul Giurgiu
331 31 august 2017 ORDINARA aprobarea transmiterii în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. a unui număr de 10 jardiniere din beton ălacate cu gresie și a 53 de bănci lemn cu 5 lamele
332 31 august 2017 ORDINARA aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 172,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, strada Petre Ghelmez, FN
333 31 august 2017 ORDINARA aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu
334 31 august 2017 ORDINARA aprobarea prin diminuare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a Listei de Investiții aferente
335 31 august 2017 ORDINARA aprobarea suplimentării Bugetului Centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
336 31 august 2017 ORDINARA transmiterea în folosință gratuită temporară a unui teren către Asociația Profesorilo Pensionari Proliceul ” Tudor Vianu„, în vederea amplasării monumentului lui Tudor Vianu
337 31 august 2017 ORDINARA aprobarea încheierii Acordului de  parteneriat între Municipiul Giurgiu și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București
338 31 august 2017 ORDINARA aprobarea acordării sumeni de 5.000 lei, domnului Sefer Ionel, pentru fiul lui Serfer Robert-Ștefan, boxer la Clubul Municipal DUNĂREA Giurgiu, selecționat în lotul Național de Juniori
339 31 august 2017 ORDINARA aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 396 / 27.10.2016 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor aferente de locuințe, Municipiul Giurgi, Ansamblul 3” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr, 402 / 09.11.2016, modificată prin Hotărârea Consliliului Local nr. 216 / 21.06.2017, modificată prinHotărârea Consiliului Local nr. 253 /  07.07.2017
340 31 august 2017 ORDINARA acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Țogoie Pansela din Giurgiu
341 31 august 2031 ORDINARA aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din data de 05 mai 2017 privind tarifele practicate de societatea Giurgiu Servicii Publice S.A. pentru activitatea de iluminat publica
342 31 august 2017 ORDINARA aprobarea tarifelor practicate de societatea Giurgiu Servicii Publice S.A. pentru activitarea de desinsecție, dezinfecție și deratizare în spații închise
343 31 august 2017 ORDINARA aprobarea documentației - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Amenjare perimetrală pistă de atletism ”STEAUA DUNĂRII”, Municipiul Giurgiu
344 31 august 2017 ORDINARA alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada septembrie - noiembrie 2017
345 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea Regulamentului privind alocarea de sume din bugetul local pentru finanțarea unor programe sportive conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38 din data de 18 mai 2017
346 28 septembrie 2017 ORDINARA înlocuirea domnului Țone Cristian cu doamna Burcea Daniela Atremiza, în cadrul Comisiei de evaluarea a ofertelor pentru licitațiile de subconcesiune teren organizate de S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
347 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și societatea Giurgiu Servicii Locale S.A., reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile de pază la cimitire
348 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea unei Conveții de plată între Municipiul Giurgiu și societatea Giurgiu Servicii Locale S.A., reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive, Complex „ Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și Sala de sport „Chauncey Hardy”
349 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și societatea Giurgiu Servicii Publice S.A., reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile de deszăpezire din perioada 19 ianurie - 15 februarie 2017
350 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 398 / 27.10.2016 privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „Lucrările de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4” și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, modificată prin Hotârărea Consiliului Local nr. 403 / 09.11.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 239 / 29.06.2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 255 / 17.07.2017
351 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii Proiectului „ Servicii transparente către cetățeni - Administrația locală Performantă” SETALP
352 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții „Colector apă pluvială pe strada pe strada Ramadan”
353 28 septembrie 2017 ORDINARA acordarea unui spijin financiar în sumă de 7.000 lei, pentru Asociația Județeană Giurgiu a Pensionarilor
354 28 septembrie 2017 ORDINARA acordarea unui spijin financiar în sumă de 10.000 lei, pentru Asociația Clubul Pensionarilor din Județul Giurgiu
355 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, necesar realizării obiectivului ” Construire imobil cu destinația spațiu pentru servicii medicale ( ambulatoriu)”, pe un teren situat în Giurgiu, Bulevardul București, km 1
356 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea Hotărârii Consiliului Local nr.218 din data de 29 iunie 2017, privind aprobarea înființării unui Talcioc în Municipiul Giurgiu
357 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea Hotărârii Consiliului Local nr.219 din data de 29 iunie 2017, privind aprobarea înființării unui Târgului Auto în Municipiul Giurgiu
358 28 septembrie 2017 ORDINARA transmiterea în folosință gratuită a unei locuințe către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A.
359 28 septembrie 2017 ORDINARA modificarea Anexei2 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Muncipiului Giurgiu alocate pentru activități nonprofit de interes local în domeniul Educației-Tineret-Mediu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.459 din data de 21 decembrie 2016
360 28 septembrie 2017 ORDINARA acordarea sunei de 3.000 lei domnișoarei Ilinca Anamaria Lucia, studentă la Facultatea de Drept -Universitatea din București
361 28 septembrie 2017 ORDINARA numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în Consiliul de Administrație și Comisiile de evaluare și asigurarea calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
362 28 septembrie 2017 ORDINARA încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” pentru Școala Gimnazială nr. 3, unitate de învățământ aronadată acesteia pentru sustenabilitatea proiectului „ Performanță școlară și dialog intercultural prin servicii etno-educaționale integrate” pentru perioada octombrie-decembrie 2017
363 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea valorii nominale de  20 lei, echivalentul a 4,39 euro, a unei acțiuni deținute de Municipiul Giurgiu la Societatea Comercială Apa Service S.A.
364 28 septembrie 2017 ORDINARA modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 174 din 12 mai 2017 privind actualizarea numărului de locuitori ai Municipiului Giurgiu, înregistratți ca plătitori de taxă de habitat, în sensul înlocuirii sintagmei de „ numărul de locuitori înregistrați ca plătitori de taxă de habitat” cu sintagma „ utilizatori ai serviciului de salubritate”
365 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A., în reorganizare, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile de deszăpezire din iarna anului 2017
366 28 septembrie 2017 ORDINARA abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 412 din 24 noiembrie 2016 privind Taxa de Habitat pentru persoanele fizice începând din anul 2018
367 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și societatea Giurgiu Servicii Locale S.A., reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile de deszăpezire din perioada 12 ianuarie - 18 ianuarie 2017
368 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și aprindipalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul transfrontalier „Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate la rețeaua de transport TEN-T”
369 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a insicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizare energetică Școala Gimnazială Nr.5 din Municipiul Giurgiu
370 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a insicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică Grădinița cu Program Normal nr. 9„  din Municipiul Giurgiu
371 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a insicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  Eficientizare energetică Liceul Teoretic ”Tudor Vianu”, din Municipiul Giurgiu
372 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a insicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizare energetică Colegiul Tehnic „ Viceamiral Ioan Bălănescu” din Municipiul Giurgiu
373 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a insicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizare energetică ”Grădinița cu Program Prelungit Dumbra Minunată” din Muncipiul Giurgiu
374 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a insicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizare energetică ”Școala Gimnazială Academician „Marin Voiculescu”” din Municipiul Giurgiu
375 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a insicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizare energetică Grădiniței cu program prelungit Căsuța Fermecată ” (grădinița Nr 4 )” din Municipiul Giurgiu
376 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a insicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizare energetică a Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu
377 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și rectificarea Listei de Investiții aferente
378 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al investițiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
379 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea prelungirii cu un an a valabilității Convenției dintre Consiliul Local al Municipiuluii Giurgiu și Fundația „Din Dragoste pentru Oameni” Giurgiu, pentru susținera unor servicii sociale la nivelul Municipiului Giurgiu
380 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea Actuluyi adițional pentru modificarea și completarea Contractului Nr. 18.044 / 12:10.2012 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termicp către Societatea Comercială Global Energy Production S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 258 / 04.10.2012
381 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea prețului local al anergiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, pentru sezonul de încălzire 16 octombrie2017 - 15 aprilie 2018
382 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 16 ocotombrie 2017 - 15 aprilie 2018
383 28 septembrie 2017 ORDINARA Constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
384 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2017 și a Listei de Investiții aferente
385 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul transfrontalier „Dezvoltarea sistemului de trasnport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T”, pentru finanțare pri  Programul INTERREG V-A România - Bulgaria 2014-2020
386 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul transfrontalier „Reconstrucția și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Eurorregiunea Ruse-Giurgiu” - obiectivul de investiții „Valorificarea Cetății Giurgiu și intergrarea acesteia într-un circuit turistic ” , pentru finanțare prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020
387 28 septembrie 2017 ORDINARA aporbarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea și dotatera spațiului situat în Giurgiu, Piața Unirii Bloc 92, scara D, parter, în scopul promovării patrimoniului culturale intangibil (EUR ΩPEI ΩN) ” ce va fi realizat prin proiectul transfrontalier „ Valorificarea moșternirii culturale intangibile comune locale și europene prin Muzee interactive”
388 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-econimici pentru proiectul „Prevenirea eficientă a inundațiilor în zona transfrontalieră România -Bulgaria”
389 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul transfrontalier „Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiune Ruse-Giurgiu” - obiectivul de investiții- „Valorificarea Cetății Giurgiu și integrarea acesteia într-un circuit turistic”, pentru finanțare prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014 -2020
390 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul transfrontalier „Valorificarea moștenirii culturale intangibile comune locale și europene prin Muzee interactive”, obiectiv de investiții „ Amenajarea și dotarea spațiului situat în Giurgiu, Piața Unirii, bloc 92, scara D, parter, în scopul promovării patrimoniului culturale intangibil (EUR ΩPEI ΩN)”, pentru finanțare prin Proiectul INTERREG V-A România Bulgaria 2014-2020
391 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Prevenirea eficientă a inundațiilor în zona transfrontalieră România - Bulgaria”, pentru finanțare prin Programul INTERREG V-A România -Bulgaria 2014 - 2020
392 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică Școala Gimnazială ”Academician Marin Voiculescu”, din Municipiul Giurgiu, în cadrul POR 2014-2020, axa 3.1.B
393 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu”, din Municipiul Giurgiu, în cadrul POR 2014-2020, axa 3.1.B
394 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică Școala Gimnazială Nr. 5”, din Municipiul Giurgiu, în cadrul POR 2014-2020, axa 3.1.B
395 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică Școala Gimnazială Mihai Eminescu”, din Municipiul Giurgiu, în cadrul POR 2014-2020, axa 3.1.B
396 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit Căsuța Fermecată ( Grădinița Nr. 4)”, din Municipiul Giurgiu, în cadrul POR 2014-2020, axa 3.1.B
397 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică Grădinița cu Program Normal Nr 9”, din Municipiul Giurgiu, în cadrul POR 2014-2020, axa 3.1.B
398 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică Liceul Teoretic Tudor Vianu”, din Municipiul Giurgiu, în cadrul POR 2014-2020, axa 3.1.B
399 28 septembrie 2017 ORDINARA aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată”, din Municipiul Giurgiu, în cadrul POR 2014-2020, axa 3.1.B
400 06.octombrie 2017 Extraordinară aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și rectificarea Listei de Investiții aferente
401 06.octombrie 2017 Extraordinară aprobarea suplimetării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate interngral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
402 06.octombrie 2017 Extraordinară aprobarea transmiterii documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Colector de apă pluvială Ramadam” către Societatea Comercială Apa Service S.A., în vederea realizării execuției lucrărilor
403 06.octombrie 2017 Extraordinară încheiera unui acord de  parteneriat în vederea organizării „Forumului Național al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării”
404 26 octombrie 2017 ORDINARĂ modificarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar consumatorilor răzleți, pentru achiziționarea și montarea de centrale de apartament, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din data de 29 iunie 2017
405 26 octombrie 2017 ORDINARĂ completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 302 din august 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare, ridicare, transposrt, depozitare și eliberare a autovehiculelor/ vehiculelor staționate, parcate neregumentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu precum și prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public, în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru, de pe raza Municipiului Giurgiu
406 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială LIBER TRANS COM S.R.L., referitor la Serviciul  de transport local pentru categoria subvenționată  - elevi
407 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și direcțiilr din subordinea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
408 26 octombrie 2017 ORDINARĂ includerea în Inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a unor imobile și transmiterea acestora în folosință gratuită către societatea Giurgiu Servicii Locale S.A.
409 26 octombrie 2017 ORDINARĂ trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a imobilului Cămin Repchim, situat în șoseaua Sloboziei - zona Istru și aprobarea desființării, casării și valorificarea acestuia
410 26 octombrie 2017 ORDINARĂ trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor bunuri aflate în exploatarea Societății Comerciale GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A. din incinta Punctului Termic nr. 15
411 26 octombrie 2017 ORDINARĂ includerea în domeniul public al Muncipiului Giurgiu și transmiterea în administrare a unui obiectiv de investiții - Monumentul „Tudor Vianu„ către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu
412 26 octombrie 2017 ORDINARĂ constarea  dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
413 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Municipiul Giurgiu
414 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea reglementării juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu
415 26 octombrie 2017 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare și a documentației tehnice de dezmembrare necesare vânzării prin licitație publică a terenurilor situate în Muncipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, adiacent nr. 4A, respectiv Bulevardul București Nr. 57
416 26 octombrie 2017 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Dispensarului 5-9, din Municipiul Giurgiu
417 26 octombrie 2017 ORDINARĂ acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, Șos. Bălănoaiei, adiacent Penitenciarul Giurgiu
418 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea cesiununii unor contracte de concesionare
419 26 octombrie 2017 ORDINARĂ modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361 din data de 28 septembrie 2017 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație și în Consiliile de Evaluare și asigurarea calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
420 26 octombrie 2017 ORDINARĂ numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Giurgiu în Comisiile de Evaluare și asigurarea calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
421 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 aL societății GIURGIU SERVICII PUBLICE
422 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
423 26 octombrie 2017 ORDINARĂ constatarea demisiei unui membru al Consiliului Local de Administrație din cadrul societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. aflată sub autoritatea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu
424 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea Planului Urbanistic Zonal „P.U.Z. - Zona Canal CAMA”
425 26 octombrie 2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 9.000 lei Asociației Partida Romilor Pro Europa - Filiala Giurgiu
426 26 octombrie 2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar ăn sumă de 2.000 lei, doamnei Caragea Rodica din Giurgiu
427 26 octombrie 2017 ORDINARĂ stabilirea ajutorului de la Bugetul local pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor vulnerabili pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2017-31 martie 2018
428 26 octombrie 2017 ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei domnului Rădulescu Ion din Giurgiu
429 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea constiuirii Grupului Local de Lucru pentru incluziunea minorității rome din Muncipiul Giurgiu
430 26 octombrie 2017 ORDINARĂ alocarea sumei de 154.206 lei, în vederea acordării cadourilor de Crăciun pentru preșcolarii și elevii din Municipiul Giurgiu
431 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea cererii de finanțare nerambursabilă a Asociației Club Sportiv Pro Giurgiu
432 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea din Bugetul Local a sumei de 9.200 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă - CRĂCIUNUL
433 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat S.A. Giurgiu
434 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul III 2017
435 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea suplimetării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și rectificarea Listei de investiții aferente
436 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea organizării licitației de subconcesionare terem în data de 28.11.2017 și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației
437 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea constituirii parcelei de teren P1A1/1 și a tarifului minim de pornire la citiție de închiriere teren, organizată de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
438 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al societății Giurgiu Servicii Locale S.A.
439 26 octombrie 2017 ORDINARĂ aprobarea tarifelor aferente activităților prestate la bazele sportive practicate de societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
440 03 noiembrie 2017 Extraordinară aprobarea suplimetării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și rectificarea Listei de investiții aferente
441 03 noiembrie 2017 Extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Băloi Ruxandra - Doina pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
442 03 noiembrie 2017 Extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Zlate Alexandra pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
443 03 noiembrie 2017 Extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, domnului Roșu Emil pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
444 03 noiembrie 2017 Extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Barna Gherghina  pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
445 03 noiembrie 2017 Extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, domnului Ștefan Marin pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
446 03 noiembrie 2017 Extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Dima Ecaterina pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
447 03 noiembrie 2017 Extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei dedeu Cornelia pentru achiziționarea și montarea de centrală de apartament
448 03 noiembrie 2017 Extraordinară aprobarea devizului general și a părții de cofinanțare din Bugetul local, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea ansamblului de străzi situate în zona 1 a Municipiului Giurgiu”
449 20 noiembrie Extraordinară predarea către Ministerul dezvoltării Ragionale. Administrație Publice șu Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.) S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot ”Sală de Educația fizică școlară” din Municipiul Giurgiu, strada Episcopiei ( fostă Portului), Nr. 21
450 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea tarifelor pe anul 2018 pentru utilizarea domeniului public și adomeniului privat al Municipiului Giurgiu
451 27 noiembrie ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar ăn sumă de 2.000 lei, doamnei Gera Elena din Giurgiu
452 27 noiembrie ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei domnului Ilie Marin din Giurgiu
453 27 noiembrie ORDINARĂ alocarea din Bugetul local a sumei de 6.500 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcției de Asistență Socială Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă- Crăciunul
454 27 noiembrie ORDINARĂ alocarea din Bugetul local a sumei de 4.000 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcției de Impozite și Taxe Locale a Municipiului Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă- Crăciunul
455 27 noiembrie ORDINARĂ alocarea din Bugetul local a sumei de 3.100 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcției Poliției Locale a Municipiului Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă- Crăciunul
456 27 noiembrie ORDINARĂ alocarea din Bugetul local a sumei de 1.000 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Centrului Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă- Crăciunul
457 27 noiembrie ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Cornea Emilia, pentru achiziționarea și montarea unei centrale termice de apartament.
458 27 noiembrie ORDINARĂ transmiterea în administrare și întrebuințare a echipamentelor de iluminat public, aferente Parcului Baciu, zonei verzi din strada Nicolae Bălănescu - adiacent bloc 45 turnși Pistei de biciclete și role, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
459 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea documentației tehnico-econimice, pentru obiectivul de investiții  ”Extindere canalizare pluvială pe strada Ramadan - Zona I”
460 27 noiembrie ORDINARĂ însușirea Raportului privind informarea și consultarea publicului interesat de aporbarea Planului Urbanistic de Detaliu necesar realizării obiectivului ” Complex alimentație publică” pe un teren situat în Giurgiu strada Unirii F.N.
461 27 noiembrie ORDINARĂ modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
462 27 noiembrie ORDINARĂ includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a unui obiectiv de investiții - Pista de atletism și transmiterea acestuia în folosință gratuită către societatea Giurgiu Servicii Locale S.A.
463 27 noiembrie ORDINARĂ includerea în inventarul domeniului public al Muncipiului Giurgiu a unor obiective de investiție - Biciclete electrice „Gentle Electric S1” și transmiterea acestora în administratrea Direcției Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
464 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 251,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul CFR, nr. 55
465 27 noiembrie ORDINARĂ modificarea Hotărârii Nr. 250 / 29.26.2017 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind reglementarea situației juridice a teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul strași atribuirea de denumire
466 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu
467 27 noiembrie ORDINARĂ trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
468 27 noiembrie ORDINARĂ constatarea ăncetării Contractului de Concesiune nr.10.960 / 20.03 2015, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială AMAPAM FAMILY CONSULTING S.R.L.
469 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea extinderii spațiului de funcționare din incinta Liceului Teoretic ” Nicolae Cartojan” și transmiterii în folosință gratuită către Școala Postliceală sanitară Giurgiu
470 27 noiembrie ORDINARĂ prelungirea duratei Contractului de asociațiune în participațiune Nr. 8921 / 2007, încheiat între Muncipiul Giurgiuși Societatea Comercială TIPOGRAFIA KRONOS S.R.L. Giurgiu
471 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea studiului  de oprtunitate și a caietului de sercini în vederea concesionării prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Dispensarului situat în strada Ierusalim 3000, nr 5-9, din Municpiul Giurgiu
472 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pe anul 2017
473 27 noiembrie ORDINARĂ declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderilor publiec având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
474 27 noiembrie ORDINARĂ transmiterea în administrare și întreținere a ornamentelor de iarnă, către societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.
475 27 noiembrie ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei doamnei Stănescu Tudora din Giurgiu
476 27 noiembrie ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Ursache Margareta din Giurgiu
477 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea depunerii proiectului ”Sisteme și standarde comune - procese optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu” (SISCOP) pentu finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020
478 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al asociației Orașe Energie România (OER)
479 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociațiilor Municipiilor din România
480 27 noiembrie ORDINARĂ modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
481 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea raportului de evaluare și caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaței publică a terenurilor situate în Municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, adiacent nr. 4A, respectiv Bulevardul București Nr. 57
482 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea vânzării cu drept de preemțiune, către construtorul de bună credință, aterenului în suprafață de 272,00 mp. situat în Municipiului Giurgiu, strada Negru Vodă, adiacent Bloc 502
483 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și rectificarea Listei de Investiții aferente
484 27 noiembrie ORDINARĂ aprobarea sulimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finațate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
485 27 noiembrie ORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei domnului Brebenel Costel Adrian din Giurgiu
486 27 noiembrie ORDINARĂ alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada decembrie 2017-februarie 2018
487 05 decembrie extraordinară aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
488 05 decembrie extraordinară predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții ( C.N.I.) S.A.a amplasamentului și asigurarea consițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot ” Sala de sport cu tribună și 180 locuri” din Municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 83
489 05 decembrie extraordinară predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții ( C.N.I.) S.A.a amplasamentului și asigurarea consițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot ” Sala de educație fizică școlară ” din Municipiul Giurgiu, strada Nicolae Iorga, nr 34
490 05 decembrie extraordinară aprobarea participării în calitate de partener a Municipiului Giurgiu în proiectul ”3950 Km de trasee culturale dunărene” ( 3950 km Blue Band Cultural Routes), pentru finanțare prin programul Interreg Danube Transnational)
491 13 decembrie extraordinară aprobarea reectificării prin diminuare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a Listei de Investiții aferente
492 13 decembrie extraordinară aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri prorprii și subvenții pe anul 2017
493 13 decembrie extraordinară aprobarea unei Convenții încheiate între Societatea Comercială GAZ SUD S.A., Societatea Comercială GLOBAL ENERGY PRODUCȚION S.A. Giurgiu și MUNICIPIUL GIURGIU
494 18 decembrie extraordinară aprobarea actualizării documentației, pentru obiectivul de investiții ”Colector apă pluvială pe strada Ramadan”
495 18 decembrie extraordinară aprobarea părâii de cofinanțare din bugetul local, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea ansamblu străzi situate în Zona 2 a Municipiului Giurgiu
496 18 decembrie extraordinară aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 62 din data de 03 martie 2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Giurgiu nr. 301 din data de 25 august 2017
497 18 decembrie extraordinară aprobarea rectificării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2017 șia Listei de Investiții aferente
498 28 decembrie extraordinară stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018
499 28 decembrie extraordinară stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu
500 28 decembrie extraordinară aprobarea taxelor pentru utiilzarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2018
501 28 decembrie extraordinară aprobarea modificării tarifului de prestări servicii pază la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
502 28 decembrie extraordinară stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrulfamiliei ocupaționale ”Administrație” din Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Giurgiu și servicii publice din subordinea Consiliului Local, care se vor acorda în anul 2018
503 28 decembrie extraordinară stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în perioada ianuarie - decembrie 2018
504 28 decembrie extraordinară aprobarea încetării Contractului nr. 26.066 din data de 30 iunie 2016 privind prestarea activității de colactare și transport a deșeurilor municipale de pe teritoriul Municipiului Giurgiu, încheiat între MUNICIPIUL GIURGIU și Societatea Comercială GIREXIM UNIVERSAL S.A. Pitești
505 28 decembrie extraordinară aprobarea prelungirii Contractului nr. 15.071 din data de 28 aprilie 2017 pentru delegarea gestiunii directe a Serviciului de iluminat public în Municpiul Giurgiu
506 28 decembrie extraordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 273din data de 29 iulie 2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 135 din datta de 26 august 1999, modificată și completată prin Hotărțrea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 76 din data de 16 mai 2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu
507 28 decembrie extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.000 lei, pentru Asociația ”Licurici” Giurgiu
508 28 decembrie extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului Filip Florian din Giurgiu
509 28 decembrie extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, doamnei Mușat Constanța din Giurgiu
510 28 decembrie extraordinară privind constatarea demisiei unui membru al Consiliului de Administrație din cadrul Societății Comerciale Giurgiu Servicii Locale S.A. aflată sub autoritatea Consiliului  Local al Municipiului Giurgiu
511 28 decembrie extraordinară aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2017
512 28 decembrie extraordinară aprobarea Contului de încheiere al exercițiului financiar - contabil pe anul 2017
513 28 decembrie extraordinară modificarea tarifelor practicate de GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. pentru activitatea de salubrizare a Municipiului Giurgiu
514 28 decembrie extraordinară aprobarea nivelului minim al tarifelor pentru anul 2018 practicate de către Societatea Comercială Administrația Zonei Libere S.A.
515 28 decembrie extraordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei doamnei Coșovliu Elena Mihaela din Giurgiu
FINAL AN 2017

 

Actualizat in - 09.01.2020, la ora 09:22; de catre: prim_giurgiu