Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

  

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL - 2014

 

NR HOTARARE DATA TIP DE ȘEDINTĂ DENUMIREA HOTĂRÂRII OBS
1 09.01.2014 EXTRAORDINARĂ Acordarea unui sprijin financiar Asociației Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea Giurgiu”  
 2  09.01.2014 EXTRAORDINARĂ  Acordarea unui sprijin financiar Asociației ”EDEN GREEN”   
 3 09.01.2014  EXTRAORDINARĂ  Modificarea Actului constitutiv  și al Statutului Asociației Clubul Sportiv Municipal ”DUNĂREA GIURGIU”    
 4  09.01.2014 EXTRAORDINARĂ  Aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2013 precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2013   
 5 30.01.2014  ORDINARĂ  Aprobarea Contractului de parteneriat între Primăria Municipiului Giurgiu și Asociația ”DEKO” Constanța - unitate protejată de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap  
 30.01.2014 ORDINARĂ  Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social   
 7  30.01.2014 ORDINARĂ 

Aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau private a municipiului Giurgiu în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură , precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice

 
 30.01.2014  ORDINARĂ Aprobarea taxelor speciale pentru eliberarea unor documente solicitate de către persoanele fizice și personae juridice pentru anul fiscal 2014   
 9 30.01.2014  ORDINARĂ  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale Addminstrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A.   
 10  30.01.2014  ORDINARĂ Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Tracum S.A. Giurgiu   
 11  30.01.2014 ORDINARĂ  Aprobarea rețelei școlare din Municipiul Giurgiu în anul școlar 2014- 2015   
 12 30.01.2014  ORDINARĂ   Aprobarea unui sprijin financiar scolii gimnaziale nr 10 Giurgiu  
 13  30.01.2014  ORDINARĂ  Nominalizarea unui membru în comisia pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină  
 14  30.01.2014  ORDINARĂ

 Achiziția de servicii juridice pentru asistență juridical și reprezentare în dosarul civil nr. 6.549/236/2011

 
 15  30.01.2014  ORDINARĂ  Aprobarea unei convenții de plată între Municipiul Giurgiu și S.C. Întreținere peisajistică a spațiilor verzi S.A.  
 16  30.01.2014  ORDINARĂ  Privind aprobarea tarifelor pentru transportul de personae în regim de taxi și închiriere și a taxelor pentru înregistrarea și radierea mopedelor și vehiculelor autopropulsate pentru anul 2014 în minicipiul Giurgiu  
 17  30.01.2014  ORDINARĂ  aprobarea planului de acțiuni pentru energie durabilă al municipiului Giurgiu (PAED-MG)  
 18  30.01.2014  ORDINARĂ  Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor mijloace fixe de la punctual termic 35 și punctual tremic 82, situate în municipiul Giurgiu  
 19  30.01.2014  ORDINARĂ  aprobarea schimbării destinației apartamentului nr 21 din bloc 509, Strada Puișor din muncipiul Giurgiu  
 20  30.01.2014  ORDINARĂ  Stabilirea suprafețelor de teren, reprezentând drumul de centură al Municipiului Giurgiu  
 21  30.01.2014  ORDINARĂ  aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a instalației ”FERRY BOAT” - construcție specială  
 22  30.01.2014  ORDINARĂ  privind constatrea dreptului de proprietate privată a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu   
 23  30.01.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al societății Giurgiu Servicii Locale  
 24  30.01.2014  ORDINARĂ  privind încheierea unui accord de parteneriat cu trei instituții de învățământ din municipiul Giurgiu pentru proiectul ” Împreună pentru Giurgiu, împreună pentru natură”  
 25  30.01.2014  ORDINARĂ  privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014  
 26  30.01.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea modificării excenentului secțiunii de funcționare și excedentului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2013 precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2013  
 27  30.01.2014  ORDINARĂ  privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu  
 28  30.01.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al Societății Comerciale Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu  
 29  30.01.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea înțelegerii de cooperare între MUNICIPIUL GIURGIU -România și orașul BREZICE - Slovenia  
 30  30.01.2014  ORDINARĂ  privind achiziția de servicii juridice pentru asistență juridical și reprezentare în dosarul civil nr. 102/2/2014  
 31  30.01.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Columbofil ” Select 96 ” Giurgiu  
 32  30.01.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 12.000 lei Societății comerciale ” Paty Media” s.r.l. Giurgiu  
 33  30.01.2014  ORDINARĂ  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 14 din data de 27 ianuarie privind organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Giurgiu  
34 30.01.2014 ORDINARĂ  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr 151 din 18 aprilie 2013  
35 14.02.2014 EXTRAORDINARĂ privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale Centrala Termică Giurgiu S.A.  
36 14.02.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale Pază Publică Giurgiu S.A  
37  14.02.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea actului adițional la  Contractul nr. 2490 din 15 februarie 2012 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare în Municipiul Giurgiu  
 38  27.02.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân și a Planului de acțiune pe anul 2014 pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Giurgiu   
 39 27.02.2014  ORDINARĂ  aprobarea Regulamentului privind creșterea și deținerea câinilor de domiciliu în Municipiul Giurgiu   
 40 27.02.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea tarifelor pe anul 2014 pentru utilizarea domeniului public și domeniul privat al Municipiului Giurgiu   
41 27.02.2014  ORDINARĂ  aprobarea Contractului de Parteneriat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu și Asociația DEKO Constanța, unitate protejată de Autoritatea Națională pentru persoanele cu Handicap  
 42  27.02.2014  ORDINARĂ privind aprobarea procedurii de acordare  a eșalonările de plată pentru obligațiile fiscal restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice    
 43 27.02.2014   ORDINARĂ privind modificarea Componenței Comisiei de Cenzori la S.C. Pază Publică Giurgiu S.A.   
44   27.02.2014 ORDINARĂ privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în municipiul Giurgiu pe anul 2013 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia   
 45 27.02.2014  ORDINARĂ  privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 327 din data de 03 septembrie 2013   
 46  27.02.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar domnișoarei Slăvescu Diana din Giurgiu  
47 27.02.2014 ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin finanaciar d-lui Anton Valentin din Giurgiu  
48 27.02.2014 ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin finanaciar doamnei Bogdan Ana Maria din Giurgiu  
49 27.02.2014 ORDINARĂ privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ghimiș Marioara domiciliată în Giurgiu, Strada Mareșal Fosh, Bloc 2, etaj 1, ap 3, pentru remedierea imobilului care a fost afectat de o explozie, urmată de incendiu  
 50 27.02.2014  ORDINARĂ  privind prelungirea duratei de folosință gratuită a sălii de psort și terenurile de sport cu iarba sintentică din incinta Stadionului Maria Anastasovici, pentru Clubul Sportiv Școlar Giurgiu   
 51 27.02.2014  ORDINARĂ  privind constatarea încetării Contractului asociere în participațiune nr. 9407 din 06 iunie 2012 și Actul Adițional nr 1/4317 din data de 21 februarie 2013 încheiate între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială NIDICI s.r.l. Brașov   
52   27.02.2014 ORDINARĂ  privind acceptarea de către Municipiul Giurgiu a unei sponsoriyări constând în bunuri situate în Municipiul Giurgiu, str. Bicolae Bălcescu adiacent bloc 45 Turn   
 53 27.02.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea  inițierii unui Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră, în domeniul public al  Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  
54 27.02.2014 ORDINARĂ privind aprobarea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului pentru transmiterea unui teren în suprafață de 5975 mp din dimeniul public al statului și din adminstrarea Ministrului Afacerilor Interne - Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu și adminstrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  
55  27.02.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului pentru transmiterea unui imobil compus din teren și construcții, aflat ăn domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afaretilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în domeniul Public al Muncipiului Giurgiu și adminstrarea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu  
56  27.02.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unei gratuități  de 50 % la abonamentele pentru transport public de personae, elevilor din învățămtului obligatoriu și liceal acreditat/autorizat din Muncipiul Giurgiu  
57 27.02.2014  ORDINARĂ  privind transmiterea către Compania Națională și Drumuri Naționale din România a dreptului de administrare a unui segment de drum din DN5   
58  27.02.2014 ORDINARĂ  privind modifcarea  Hotărârii Consiliului Local 426 din data de 11 noiembrie 2013  
59  27.02.2014 ORDINARĂ  privind constatarea dreptului de proprietate private a unor terenuri situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu   
60 27.02.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea studiului de fezibilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ” Reabilitarea  și modernizarea unor străzi din Municipiul Giurgiu  
61  27.02.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea devizului  general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ”Zid de sprijin Cimitirul Smârda”  
62  27.02.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea documentației tehnico-economice, a devizului general estimative și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ”Rest lucrări  de executat la Colegiul ”Ion Maiorescu” din Giurgiu”  
63  27.02.2014   ORDINARĂ privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 373 din data de 02 octombrie 2013   
64 27.02.2014 ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3000 lei doamnei Antonescu Cornelia-Irina, din Giurgiu  
65  27.02.2014 ORDINARĂ   privind aprobarea inițierii unui Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru schimbarea destinației instalației Ferry Boat, construcției specială, situate în municipiul Giurgiu, șoseaua Portului - Km 71+839, aflat în stare nefuncțională  
 66  27.02.2014 ORDINARĂ  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu pe perioada martie-mai 2014   
67 14.03.2014 EXTRAORDINARĂ privind aprobarea suplimentării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014   
68   14.03.2014 EXTRAORDINARĂ  privind înaintarea spre evaluarea a Proiectului Continuarea lucrărilor ”Consolidare clădire Colegiul Național Ion Maiorescu” din Giurgiu, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013   
 69 14.03.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu în calitate de partener, în cadrul proiectului ”Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu”   
70  14.03.2014  EXTRAORDINARĂ privind acordarea unui sprijin financiar Asociație Club Sportiv Municipal DUNĂREA Giurgiu  
 71 27.03.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea  Regulamentului de organizare și executare a trensportului de personae, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu, a Contractului de atribuire în gestiune delegate a Serviciului de transport în regim de taxi și Caietul de sarcini anexat contractului  
 72  27.03.2014  ORDINARĂ privind aprobarea studiului de fazabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economic pentru obiectivul ”Sistemetizarea vertical ansamblul 120 apartamente, șoseaua Portului”   
 73 27.03.2014   ORDINARĂ privind aprobarea studiului de fazabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ”Rețele de utilități ansamblul 120 apartamente șoseaua Portului”  
 74 27.03.2014  ORDINARĂ 

privind modifcarea Hotărârii Consiliului Local Nr 290 din data de 29 august 2014 

 
 75 27.03.2014  ORDINARĂ  privind  transmiterea în folosință gratuită a unui teren ăn suprafață de 20,00 mp., către WIROM GAS S.A., în vederea executării unui branșament și a unei stații de reglare măsurare gaza naturale  
 76  27.03.2014 ORDINARĂ  privind transmiterea în folosință gratuită a unor obiective de investiții, către Societatea Comercială Întreținerea Peisajistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu   
77  27.03.2014 ORDINARĂ  privind constatarea redobândirii dreptului de adminstrare direct al Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu, a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu   
78 27.03.2014   ORDINARĂ privind constatarea încetării Contractului de cesiune nr. 9956/08.06.2010 încheiat între Municipiului Giurgiu și Sociaetatea Comercială ADI s.r.l. Giurgiu   
79 27.03.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin finanaciar în sumă de 8800 lei, Școlii Gimnazială de Artă ”Victor Karpis” Giurgiu   
80  27.03.2014 ORDINARĂ  privind acordarea  unui sprijin financiar în sumă de 9000 lei Asociației Culturale ”Floria Art” Giurgiu  
81 27.03.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6000 lei Muzeului Județean ”Teoharie Antonescu” din Giurgiu   
82  27.03.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2000 lei, Casa Corpului Didactic Giurgiu   
83 27.03.2014  ORDINARĂ   privind acordarea sumei de 2800 lei Școlii Gimnaziale de Artă „Victor Karpis”  
84 27.03.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea garantării unui credit cu bunuri aflate în proprietatea Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.  
85  27.03.2014 ORDINARĂ  privind constatrea dreptului de proprietate private a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu   
86 27.03.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea încheierii prin lictație publică a unor spații situate în incinta Liceului „Nicolae Cartojan” din Giurgiu   
87 27.03.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea studiului e oportunitate  și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 43,00 mp, situate în Municipiului Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bl. E2  
88  27.03.2014  ORDINARĂ privind aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu în valoare de 500.000 lei, reprezentând plata utilităților la bazele sportive - Marian Anastasovici, Dunărea, Chauncey Hardy   
89 27.03.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu în valoare de 262.800 lei reprezentând servicii de pază la cimitire  
90 27.03.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea încheierii unui accord de parteneriat între Muncipiul Giurgiu și Asociația Bolnavilor  de Cancer și Hepatită din Giurgiu  
91  27.03.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar  în sumă de 5.000 lei Asociației ”Licurici” din Giurgiu  
92 27.03.2014   ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei Asociației ”Viață și speranță 2003” din Giurgiu  
93  27.03.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în 4.000 lei Asociației Județene Giurgiu a Pensionarilor   
94  27.03.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei pentru Asociația Clubul Pensionarilor din Județul Giurgiu   
95 27.03.2014   ORDINARĂ privind aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integraș sau partial din venituri proprii   
96  27.03.2014  ORDINARĂ privind transmiterea spre folosință gratuită a unui spațiu din incinta „Școlii Generale Nr. 8 - Academician Marin Voiculescu„ către Asociația Culturală „Floria Art” Giurgiu  
97  27.03.2014  ORDINARĂ privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Muncipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei  calde pentru perioada 01 aprilie 2014 - 31 ocrombrie 2014  
98  27.03.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației  din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 aprilie 2014 - 31 octombrie 2014  
99  27.03.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea modifcării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr 16. din data de 30 ianuarie 2014   
100  27.03.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar Mitropoliei Munteniei și Dobrogei - Episcopia Giurgiului - Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”   
101  27.03.2014  ORDINARĂ privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu   
102  27.03.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014   
103 22.04.2014  EXTRAORDINARĂ 

privind înființarea Serviciului public de  deratizare și dezinfecție în Municipiul Giurgiu

 
104 22.04.2014  EXTRAORDINARĂ  privind delegarea organizării de către Centrul Cultural Ion Vinea Giurgiu, a activităților dedicate Zilelelor Muncicpiului  și darea în adminstrare a spațiului aferent desfășurării evenimentului  
105 22.04.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014, precum și a obiectivelor de investiții multianuale conform Listei de investiții pe anul 2014 - credite de angajament   
106  22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2014   
107 22.04.2014  EXTRAORDINARĂ  privind încheierea unui accord de parteneriat între Muncipiul Giurgiu și Gradinița cu program prelungit ”Dumbrava Minunată”, în scopul depunerii unui proiect pe teme ecologice cu titlul  ”Dumbrava Verde”, pentru finanțare prin programul ”Idei din Țara lui Andrei”  
108  22.04.2014  EXTRAORDINARĂ privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele, modernizare system de alimentare cu căldură și apă caldă PT12, modernizare sistem de  alimentare cu căldură și apă caldă PT87, modernizare PT la Liceul „Viceamiral I. Bălănescu”, modernizare sistem de transport între F42 și C13 și eficientizarea sistemului de transport agent secundar al punctelor termice  
109 22.04.2014   EXTRAORDINARĂ privind reglemetarea situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu   
110     privind aprobarea actului additional nr 2 la contractual nr. 2.490 din data de 15 februarie 2012 pentru delegarea serviciului public de salubrizare în Municipiul Giurgiu   
111  22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea derulării tuturor activităților necesar, reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr 18/2009 și Ordinul nr. 540/2009, ce se desfășoară anterior depunerii cerererilor de finanțare prin Programul Operațional regional 2007-2013, Axa prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe   
112  22.04.2014  EXTRAORDINARĂ  privind înaintarea spre evaluare a Secțiunii II a Cererii de finanțare pentru proiectul Continuarea lucrărilor ”Consolidare clădire Colegiul Național Ion Maiorescu ” din Giurgiu în vederea finanțării din fondurile realocate POR 2007-2013  
113 22.04.2014  EXTRAORDINARĂ   privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul I 2014  
114  22.04.2014  EXTRAORDINARĂ acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei domnului Burcescu Mugur   
115  22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Tabără Valentina din Giurgiu, pentru fina sa Tabără Giulia Daniela  
116  22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar domnului Rădan Tudor din Giurgiu   
117  22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5000 lei, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Organizația Județeană Giurgiu  
118  22.04.2014   EXTRAORDINARĂ privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Club Sportiv ”Ritmica”   
119 22.04.2014   EXTRAORDINARĂ privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Dîndăreanu Ionel din Giurgiu   
120 22.04.2014 EXTRAORDINARĂ privind acordarea unui financiar Asociației ”Pui de Suflet”   
121 22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Giurgiu - Parohiei ”Sfântul Treime - Smâda”  
122 22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în 4000 lei, doamnei Dobrin Dobra din Giurgiu  
123 22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin în sumă de 3000 lei, doamnei Cristescu Mariana  din Giurgiu  
124 22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3000 lei Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din Giurgiu  
125 22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind acordarea unei finanțări nerambursabile în sumă de 7400 lei Asociației Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu  
126  22.04.2014  EXTRAORDINARĂ privind acordarea unui sprijin financiar Asociație ”O șansă pentru viitorul Copiilor nostrii”  
127  22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea delegării gestiunii prin atribuire direct, a Serviciului Public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în Muncipiulu Giurgiu, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. având ca actioner majoritar Municipiul Giurgiu  
128  22.04.2014  EXTRAORDINARĂ privind încheierea unui Memorandum de colaborare între Municipiului Giurgiu și Academia  Bulgară de Științe  
129  22.04.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din Județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ„  
130 22.04.2014  EXTRAORDINARĂ  privind săbătorirea Zilei de ” 1 IUNIE 2014 - Ziua Internațională a Copilului” în Municipiul Giurgiu  
131  08.05.2014  EXTRAORDINARĂ prinvind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a Listei de investiții aferente   
132 08.05.2014   EXTRAORDINARĂ privind stabilirea domeniilor servciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității   
133 22.05.2014 EXTRAORDINARĂ

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 193 din data de 25 iunie 2009

 
 134  22.05.2014  EXTRAORDINARĂ privind delegarea organizării de către Centrul Cultural ”Ion Vinea” Giurgiu, a activităților cultural-artistice și sportive dedicate ”Zilei Dunării”  
 135  22.05.2014 EXTRAORDINARĂ  privind delegarea organizării de către Centrul Cultural Ion Vinea Giurgiu, a activităților dedicate sărbătoririi a 60 de ani de la inaugurarea podului ”PRIETENIEI”   
 136 22.05.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014   
137   22.05.2014

EXTRAORDINARĂ  

privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2014   
138 22.05.2014  EXTRAORDINARĂ privind aprobarea  bilanțului contabil pentru anul 2013, al societății comerciale TRACUM S.A. Giurgiu  
 139   22.05.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea situațiilor  financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, ale societății comerciale Centrala Termică Giurgiu S.A.  
140  22.05.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, ale societății comerciale Întreținerea Peisagistică a Spațiilor verzi S.A. Giurgiu   
 141 22.05.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea situațiilor financiare privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, pentru societatea comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu   
142  22.05.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, ale societății  Giurgiu Servicii Locale S.A.  
143   22.05.2014  EXTRAORDINARĂ privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, ale societății comerciale Pază Publică S.A.  
144   22.05.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea raportului cu privire la gestiunea administratorilor Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu și situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2014   
145 22.05.2014   EXTRAORDINARĂ privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, ale Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A.   
 146  05.06.2014 ORDINARĂ  privind completarea Hotărârii Consiliului Local Nr 387 di data de 31 octombrie 2013   
147 05.06.2014  ORDINARĂ  privind modificarea Satului de funcții și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu   
148  05.06.2014  ORDINARĂ privind desemnarea reprezentantului Muncipiului Giurgiu în cadrul Asociațiunii cu Asociația Sportivă Fotbal Club ASTRA Giurgiu   
149 05.06.2014  ORDINARĂ  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.359 din data de 26 septembrie 2013   
150  05.06.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 68.900.000 lei, pentru refinanțare datorie publică - trei credite contractate de Primăria Municipiului Giurgiu   
151 05.06.2014   ORDINARĂ privind achiziția de servicii juridice pentru asistență juridical și reprezentare în dosarul civiș nr. 1.557*/122/2010  
152 05.06.2014   ORDINARĂ privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Modernizare clădire fost punct termic PT 35”   
153 05.06.2014   ORDINARĂ privind aprobarea documentației tehnico-econiomice pentru obiectivul ”Sisitem de irigare și amenajare peisagistică în Parcul Alei”   
154  05.06.2014 ORDINARĂ  privind înlocuirea unui membru al Comisiei de cenzori la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.”   
155  05.06.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei Muzeului Județean „Teoharie Antonescu” Giurgiu  
156  05.06.2014  ORDINARĂ privind acordarea unui financiar în sumă de 6.000 lei, domnului Georgescu Cosmin Ștefan   
157  05.06.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014   
158 05.06.2014  ORDINARĂ  privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată”   
159 05.06.2014   ORDINARĂ privind aprobarea bugetului Municipiului Giurgiu în calitate de partener în cadrul Proiectului PORTUL VERDE ȘI DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ GIURGIU, finanțat prin Programul TEN-T   
160  05.06.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea unei Concvenții de plată între Municipiul Giurgiu și societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în valoare de 420.000 lei, reprezentând plata dezinsecției la sol și aeriană  
161  05.06.2014  ORDINARĂ

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387 din data de 31 octombrie  2013

 
162 05.06.2014   ORDINARĂ privind aprobarea prețurilor unitare pe unitatea de măsură a articolelor, normelor de deviz și a cotelor procentuale aferenta cheltuielilor indirecte și profitului, utilizate de Societatea Comercială Adminstrația Domeniului Public și Privat S.A. Giurgiu   
163  05.06.2014 ORDINARĂ  privind revocarea domnului Cartojan Dan Liviu din calitatea de membru al Comisiei de evaluare a licitațiilor de subconcesiune teren organizate de către S.C. Adminstrația Zonei Libere Giurgiu S.A.   
164  05.06.2014 ORDINARĂ  privind preluarea în adminstrarea Consiliului Local al Municipiului  Giurgiu a investiției formată din puncte și platform de colectare, rezultată din implementarea Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Giurgiu”  
165 05.06.2014  ORDINARĂ  privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu a unor construcții și echipamente, ca parte a unui sitem de arvertizare-alarmare a populației, realizat în cadrul Proiectului ”Acțiuni commune pentru managementul situațiilor de urgență în caz de evenimente hidro-meteorologice și polorii accidentale ale apei (JAMES)  
166 05.06.2014 ORDINARĂ  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor mijloace fixe de la Punctul Termic nr.18   
167 05.06.2014  ORDINARĂ   privind trecerea din domeniul public în domeniul privat în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor mijloace fixe de la punctele termice aflate în exploatarea S.C. GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A. Giurgiu  
168 05.06.2014   ORDINARĂ privind revocarea HCL nr 247 din 4 noiembrie 2010 privind transmiterea în folosință gratuită către ADPP Giurgiu S.A. a terenurilor de sport amenjate în incinta Taberei Stejaru-Pădure Bălănoaia  
169  05.06.2014 ORDINARĂ  privind revocarea HCL nr 123 din 01.04.2013 privind aprobarea arendării prin licitație publică a unei suprafețe de teren    
170  05.06.2014 ORDINARĂ  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Muncipiului Giurgiu, a unui teren situate în intravilanul Municipiului Giurgiu   
171  05.06.2014 ORDINARĂ  privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oprtunitate și caietului de sarcini necesare concesionării pein licitație publică a unui teren în suprafață totală de 582,00 mp. situate în municipiul Giurgiu   
172 05.06.2014  ORDINARĂ  privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesar concesionării prin licitație publică a PT 82, situate în Municipiul Giurgiu, strada Leandrului, ansamblul de locuințe 2D.  
173 05.06.2014   ORDINARĂ privind acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Giurgiu și domnul Ostroveanu Adrian   
174  05.06.2014  ORDINARĂ privind aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu S.C. RODOMEX S.R.L. Giurgiu pentru desfășurarea unor activități  de agrment, alimentație publică și prestări servicii în zona Lacul de Agrement ”PRIETENIA”, situat în intravilanul Municipiului Giurgiu  
175  05.06.2014  ORDINARĂ privind constatarea dreptului de proprietate private a unor trenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu   
176   05.06.2014  ORDINARĂ privind aprobarea vânzării unui imobil situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Ghizdarului, Nr.69  
177 05.06.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea unui proiect de hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Clubul Sportiv Școlar Giurgiu, în domeniul public al Municipiului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, a imobilului situat în strada Uzinei Nr 30 B   
178  05.06.2014 ORDINARĂ  privind  aprobarea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea  Instituției Prefectului - Județului Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, a imobilului situat în Muncipipiul Giurgiu, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr 3-5  
179 05.06.2014  ORDINARĂ  privind prelungirea duratei de folosință gratuită a două apartamente pentru tinerii instituționalizați   
180 05.06.2014  ORDINARĂ  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 148 din data de 24 iunie 2010   
181  05.06.2014  ORDINARĂ privind aprobarea diminuării unui tarif pentru concesionarea unui teren aflat în Zona Liberă Giurgiu   
182  05.06.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea solicitării lichidatorului judiciar C.I.I. Costache Laura desemnat de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 2.738/122/2011 privind debitoarea Societatea Comercială FLORET SOFT S.R.L. - în insolvență   
183  05.06.2014 ORDINARĂ  privind rectificarea Programului de investiții,reparații și dotări pe anul 2014 aprobat de Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.   
184  05.06.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea preluării unui imobil prin închirierea unui contract în plată, între Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. și Societatea Comercială Accesorii Textile S.R.L.   
185 05.06.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea alegerii președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipilui Giurgiu, pe perioada iunie-august 2014  
186 10.06.2014  EXTRAORDINARĂ   privind cesionarea contractului de delegare a Serviciului public de transport local încheiat între Direcția Generală a Serviciilor Publice de Gospodărire Comunală Giurgiu și S.C. TRACUM S.A.  
187 10.06.2014  EXTRAORDINARĂ   privind aprobarea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice-Direcția Generală a Vămilor, în adminstrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  
188  19.06.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea proiectului Continuarea lucrărilor ”Consolidare clădire Colegiul Național Ion Maiorescu ” din Giurgiu, Axa priorotară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continua și a cheltuielilor legate de proiect și revocarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 112 din 22 aprilie 2014   
189 09.07.2014  ORDINARĂ privind încetarea  de drept a mandatului de consilier local al domnului Stanciu Marius Viorel  
190 09.07.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalațiilor interioare de încălzire prin distribuție pe orizontală în condominiile Muncipiul Giurgiu   
191  09.07.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul : ”Actualizare SF-Recompartimentare bloc C1-C2, locuințe sociale - Obiectivul C1  
192  09.07.2014  ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei Asociației I.A.E.S.T.E. București0,   
193  09.07.2014 ORDINARĂ  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Muncipiului Giurgiu a unui teren situate în intravilanul Muncicipiului Giurgiu  
194  09.07.2014  ORDINARĂ privind constatrea dreptului de proprietate privată a unor terenuri situate ân intravilanul municipiului Giurgiu  
195  09.07.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea transmiterea în folosință gratuită aspațiului -sala de curs din incinta Liceului Teoretic Nicolae Cartojan, situat în Municipiul Giurgiu, către Asociația Bolnavilor de Cencer și Hepatită Giurgiu   
196  09.07.2014 ORDINARĂ  privind folosinței gratuite a unui spațiu din incinta Pavilionului U, situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul București, Nr.57, de către Asociațua Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Giurgiu  
197  09.07.2014  ORDINARĂ privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a terenului ân suprafață de 2.769,00 mp. situat în Muncipiul Giurgiu, Bulevardul București Nr 12, către Episcopia Giurgiului - Catedrala Adormirea Maicii Domnului   
198  09.07.2014 ORDINARĂ  privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesare concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 135, 00 mp, situat în Municipiul Giurgiu  
199  09.07.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea schimbării temporare a destinației inițiale a unei locuințe situată în Municipiul Giurgiu   
 200  09.07.2014 ORDINARĂ  

privind aprobarea vânzării unui imobil situate în Municipiul Giurgiu, șoseaua Ghizdarului, nr. 109 

 
201  09.07.2014 ORDINARĂ   privind aprobarea Organigramei și Statutul de funcții ale Centrului Cultural „Ion Vinea” Giurgiu   
 202 09.07.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea studiului de oportunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a ternului în suprafață de 582 mp situate în municipiul Giurgiu, Strada Gloriei f.n. adiacent spațilui cu nr. 3A   
 203  09.07.2014 ORDINARĂ   privind aprobarea Regulamentului cadru de închirieire a spațiilor dispoenibile excedentare din unitățile de învătământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Giurgiu   
 204  09.07.2014 ORDINARĂ   privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor bunuri aflate în exploatarea Societății Comerciale GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A. Giurgiu   
 205  09.07.2014 ORDINARĂ    privind recalcularea chiriei și prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințele pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, ai căror titular au vârsta de 35 ani, care domiciliază în Bloc C8 și Bloc C9  
 206  09.07.2014 ORDINARĂ   privind constatrea încetării contractului de concesiune nr. 1707 / 30.01.2006 încheiat între Muncipiul Giurgiu și S.C. PRODAVISCARN s.r.l. Giurgiu   
 207  09.07.2014 ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Crețu Daniela Mariana din Giurgiu   
 208  09.07.2014 ORDINARĂ   privind transmiterea unui sector de drum de interes județean din administrarea Consiliului local al municipiului Giurgiu, în administrarea  Consiliului Județean Giurgiu  
 209  09.07.2014 ORDINARĂ   privind aprobarea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din admistrarea Instituției Prefectului - Județul Giurgiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, a imobilului „Palat Adminstrativ”, aflat în domeniul public al statului, situate în Municipiul Giurgiu, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 3-5   
 210  09.07.2014 ORDINARĂ   privind rectificarea „Programului de investiții, reparații și dotări pe anul 2014” aprobat pentru Societatea Comercială Adminstrația Zonei Libere Giurgiu S.A.   
 211  09.07.2014 ORDINARĂ    privind modificarea și completarea Nomenclatorului privind acordarea licențelor de lucru în Zona Liberă Giurgiu și a tarifelor aferente  
 212  09.07.2014 ORDINARĂ   privind cumpărarea de către Societatea Comercială de Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu, a două tereneri situate în municipiul Giurgiu, strada Păcii, nr 60-Îngrășătorie, Lot 3, respective Lot 4   
 213  09.07.2014 ORDINARĂ    privind acordarea avizului de principiu în vedere întocmirea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprafață de 6.00 mp situate în municipiul Giurgiu  
 214  09.07.2014 ORDINARĂ   privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini și instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedrii de concesionare a spațiului din incinta Punctului Termic 82, situat în Municipiul Giurgiu, strada Leandrului F.N. ansamblul de locuințe 2 D  
 215  09.07.2014 ORDINARĂ   privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instalațiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2014   
 216  09.07.2014 ORDINARĂ    privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2014 și a Listei de Investiții  
 217  09.07.2014 ORDINARĂ    privind acordarea unui aviz de principiu pentru fuzionarea unor societăți comerciale  
 218 21.07.2014  EXTRAORDINARĂ   privind modificarea Comisiei de validare constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din data de 22 iunie 2012  
 219  21.07.2014  EXTRAORDINARĂ    privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 144 din data de 05 iulie 2012  
 220  24.07.2014  ORDINARĂ privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Preda Petronela Daniela   
221  24.07.2014  ORDINARĂ  privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului  Velicu Florian   
222 24.07.2014   ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1500 lei, domnișoarei  Radu Iulia Valentina  
223  24.07.2014  ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6000 lei, domnului Gaghii Ion   
224  24.07.2014 ORDINARĂ  privind modificarea și completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Giurgiu nr. 16 din 30 ianuarie 2014   
225 24 .07.2014   ORDINARĂ privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ”Amenajare spațiu de agrement  în Parcul Baciu”  
226 24 .07.2014     ORDINARĂ privind aprobarea constituirii unei garanții ăn favoarea Băncii Comerciale CARPATICA, potrivit contractului de credit bancar ne 166 din 17 iunie 2014   
227  24 .07.2014     ORDINARĂ privind constantarea dreptului de proprietate a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu   
228  24.07.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului pentru transmiterea Canalului Cama și aterenului afferent acestuia din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Giurgiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  
 229 24.07.2014  ORDINARĂ   privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirea studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesare concesionării prin licitație publică a unui teren situate în Municipiului Giurgiu, șoseaua Portului   
 230 24.07.2014    ORDINARĂ   privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirea studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesare oncesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 501 mp, situate în Municipiul Giurgiu   
 231 24.07.2014  ORDINARĂ   privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesare concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 200 mp, situate în Municipiul Giurgiu   
 232  24.07.2014  ORDINARĂ   privind completarea tarifelor pentru prestările de servicii practicate de Societatea Comercială Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi Giurgiu S.A.   
233 24.07.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru execuția obiectivului de investiții ”Eficientizarea sistemului de ilumininat interior unități școlare și ilumininat public stradal” din Municpiul Giurgiu  
234  24.07.2014 ORDINARĂ   privind aprobarea unei finanțări nerambursabilă în sumă de 7.000 lei, Asociației Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu  
235 24.07.2014  ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, domnului Dinaci Nicolae din Giurgiu   
236  24.07.2014 ORDINARĂ    privind aprobarea contului de execuțieal Bugetului local pe trimestrul II 2014   
237  24.07.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a Listei de investiții aferente   
238  24.07.2014   ORDINARĂ    privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2014   
239 30.07.2014  EXTRAORDINARĂ  privind stabilirea destinației unui teren cu  construcții speciale  
240  30.07.2014  EXTRAORDINARĂ  privind modificarea structurii acționariatului la S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.   
241 30.07.2014  EXTRAORDINARĂ   privind constatrea demisiei doamnei Preda Petronela Daniela din Consiliul de Administrație al S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.   
242 30.07.2014  EXTRAORDINARĂ   privind aprobarea proiectului Centru national de informare și promovare turistică - Giurgiu, faza actualizată   
243 30.07.2014  EXTRAORDINARĂ    privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru execuția obiectivului de investiții Centrul national de informare și promovare turistică -Giurgiu, faza actualizată  
244 30.07.2014  EXTRAORDINARĂ   aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a Listei de Investiții aferente   
245  06.08.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a listei de investiții   
246 06.08.2014  EXTRAORDINARĂ   privind cesionarea unui contract de asociere   
247  21.08.2014  ORDINARĂ privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gărgărea Dimitru   
248  21.08.2014 ORDINARĂ  privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipilui Giurgiu   
249  21.08.2014 ORDINARĂ  privind modificarea numarului și component membrilor Adunării Generale a Acționarilor și Consiliilor de Administrație de la societățile comerciale de sub ordinea Consiliului Local   
250 21.08.2014 ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei Societății Naționale de Cruce Roșie din România Filiala Giurgiu  
251 21.08.2014 ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar Școlii Gimnaziale Nr.10 din Giurgiu  
252 21.08.2014 ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Pălengeanu Dunia   
253 21.08.2014 ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Buna Vestire”   
254 21.08.2014 ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei Societății Comerciale ”Paty Media” srl Giurgiu   
255  21.08.2014 ORDINARĂ    privind modificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 16 din 30 ianuarie 2014  
256 21.08.2014 ORDINARĂ   privind aprobarea prețurilor unitare pe unitate de măsură a articolelor normelor de deviz și a cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte și a profitului, utilzate de Societatea Comercială Administrația Domeniului Public și Privat S.A. Giurgiu  
257 21.08.2014 ORDINARĂ   privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Amenajare Parc Tipografie”   
258 21.08.2014 ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Înălțarea Domnului   
259 21.08.2014 ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Licurici  
260 21.08.2014   ORDINARĂ   privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor - curți, aparținînd domeniului privat al Municipiului Giurgiu, în favoarea prorprietarilor de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale decretului - Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr.85/1992, a moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenți   
261 21.08.2014   ORDINARĂ    privind constatarea încetării contractului de concesiune nr. 218 / 06.01.2012 încheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială THE FIRST SWIMMING POOL s.r.l. Giurgiu  
262  21.08.2014 ORDINARĂ     privind acordarea avizului de principiu în vederea stabilirii valorii redevenței pentru concesionarea terenului afferent Boxei 60, Piața Centrală  
263  21.08.2014 ORDINARĂ    privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren către ”Mânăstirea Sf. Ioan Rusul   
264  21.08.2014 ORDINARĂ    privind aprobarea alipirii unor terunuri situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu   
265 21.08.2014  ORDINARĂ    privind aprobarea trecerii din domeniul public public al Muncipiului Giurgiu a constructiei ”Dispemsar uman nr 5-9”, situate în Municipiul Giurgiu, strada Ierusalim 3000, adiacent prelungirii strada Decebal  
266 21.08.2014  ORDINARĂ     privind trecerea din domeniul privat ân domeniul public al municipiului Giurgiu, precum și alipirea unor terenuri situate în intravilanul muncipiului Giurgiu  
267 21.08.2014  ORDINARĂ     privind constatarea dreptului de provietate private a unui teren situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
268 21.08.2014  ORDINARĂ    privind desemnarea domnului Vucă Emil Gabriel în calitate de reprezentant al Muncipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”   
269 21.08.2014  ORDINARĂ    privind achiziționarea de servicii de consultant, asistență și reprezentarea juridică în dosarul civil nr. 2009/122/2014 al Tribunalului Giurgiu  
270 21.08.2014  ORDINARĂ     privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr 204 din 30 august 2012 „privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu în Comisiile de Administrație și în Comisiile de Evaluare și asigurarea calității educației, al unutăților de Învățământ preuniversitar de stat din Muncipiul Giurgiu” în Consiliul de Adminsitrație al Colegiului Național ”Ion Maiorescu” al Liceului Teoretic „Tudor Vianu”, Liceului Teoretic „Nicolae Cartojan”, Școlii Gimnaziale Academician Marin Voiculescu, Școlii Gimnaziale nr.7 și Grădinița cu program prelulngit „Dumbrava Minunată”  
271  21.08.2014 ORDINARĂ     privind aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 24.449,00 mp., situate în Muncipiul Giurgiu, Șoseaua Portului, adiacent fostei instalații Ferry-Boat  
272  21.08.2014 ORDINARĂ     privind încheierea unui accord de parteneriat între Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu și Primăria Municipiului Giurgiu și acordarea unui sprijin financiar  
273 21.08.2014  ORDINARĂ     privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oprtunitate și caietului de sarcini necesare concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 100 mp, situate în Municipiul Giurgiu  
274 21.08.2014   ORDINARĂ   privind participarea Muncipiului Giurgiu, în calitate de partener, la organizarea ”Târgului de Toamnă - bunuri de larg consum”   
275 21.08.2014   ORDINARĂ   privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Realizare pistă de atletism Parc Steaua Dunării”  
276 21.08.2014   ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 19.000 lei Asociației Seniorilor Giurgiuveni  
277 21.08.2014   ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin fananciar în sumă de 3.000 lei , doamnei Voinea Floarea din Giurgiu  
278 21.08.2014   ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin fananciar în sumă de 5.000 lei , domnului Ion Teodor  din Giurgiu  
279 21.08.2014   ORDINARĂ   privind aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și rectificării listei de investiții aferente   
280 21.08.2014   ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin fananciar în sumă de 5.000 lei , doamnei Dinu Aurelia din Giurgiu   
281 21.08.2014   ORDINARĂ   privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 13 mp catre Wirom Gas S.A. în vederea executării unui branșament și a unei stații de reglare măsurare gaze naturale  
282 21.08.2014    ORDINARĂ    privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pe perioada septembrie-noiembrie 2014  
283  09.09.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Municipiul Giurgiu   
284  09.09.2014   EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea demolarea clădirilor Cămin C și Cămin D - cartier ISTRU„   
285  09.09.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a Listei de Investiții aferente   
286  09.09.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea casării autoturismului cu număr de înmatriculare GR 57 PMG - marca DAEWOO CIELO TF 19 Y și achiziționarea unuia nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național  
287  09.09.2014  EXTRAORDINARĂ 

privind aprobarea promovării cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Giurgiu” - Ansamblul 1 și aprobarea cheltuielilor necesare implementării proiectului 

 
288  09.09.2014  EXTRAORDINARĂ 

privind aprobarea promovării cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Giurgiu” - Ansamblul 2 și aprobarea cheltuielilor necesare implementării proiectului 

 
289  09.09.2014  EXTRAORDINARĂ  privind asocierea dintre Muncipiul Giurgiu și Institutul pentru Politici Publice pentru depunerea proiectului „BGROSE - Partnership in Effectively Preventing Flood Risks” (BGROSE -Parteneriat în scopul prevenirii riscurilor la inundații)”, pentru finanțare prin Programul START Danube Region Project Fund   
290 02.10.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri și cheltuielei pe anul 2014   

 291

02.10.2014   ORDINARĂ   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 249 din date de 21 august 2014   
 292 02.10.2014   ORDINARĂ   privind completarea Convenției nr. 16597/05.06.2014, aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr. 160 din data de 05 iunie 2014   
 293 02.10.2014   ORDINARĂ   privind completarea convențiilor nr. 9086/31.03.2014 și nr.9088/31.03.2014 încheiate  între  Primăria Municipiului Giurgiu și S.C. IPSV Giurgiu S.A.  
 294 02.10.2014   ORDINARĂ    privind atribuirea denumirii de Parcul Tineretului în municipiul Giurgiu  
 295 02.10.2014   ORDINARĂ   privind aprobarea studiului de oportunitate și caietului de sarcini și instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprafață de 200 mp. situate în municipiul Giurgiu, Bld. Mihai Viteazu, adiacent bloc 610  
 296 02.10.2014   ORDINARĂ   privind aprobarea studiului de oportunitate , caietului de sarcini și instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare a spațiului din incinta Punctului Trenic 88 și terenul aferent, situate în Municipiul Giurgiu, strada Negru Vodă, adiacent Bloc B5  
 297   02.10.2014  ORDINARĂ    privind aprobarea studiului de oprtunitate, cauetului de sarcini și instrucțiunilor de organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare a spațiului din incinta Punctului Termic 88 și a terenului afferent, situate în municipiul Giurgiu, Strada Negru Vodă adiacent Bloc B 5  
 298  02.10.2014  ORDINARĂ    privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 16002/21.09.2004 și apobarea valorii redevenței în vederea concesionării directe a terenului în suprafață de 39 mp., situate în Municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc 106  
 299 02.10.2014   ORDINARĂ    privind aprobarea valori redevenței în vederea cesionării directe a terenului în suprafață de 15,91 mp., situate în municipiul Giurgiu, Piața Centrală, afferent boxei nr. 60  
 300 02.10.2014   ORDINARĂ    privind acordarea avizului de principiu în vederea  întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică  a terenului în suprafață totală de 226,00 mp , situate în municipiul Giurgiu  
 301 02.10.2014   ORDINARĂ    privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesare concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de  3.000,00 mp situat în Municipiul Giurgiu  
 302  02.10.2014   ORDINARĂ    privind constatarea încetării contractului de concesiune nr.2320/15.02.2005 încheiată între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială COSTEL s.r.l. Giurgiu și aprobarea valorii redevenței în vederea concensionării directe a terenului în suprafață de 26,05 mp., situate ăn Municipiul Giurgiu, Piața Centrală, afferent Boxa nr.2  
 303 02.10.2014   ORDINARĂ    privind aprobarea valorii redevenței în vederea concesionării directe a terenului în suprafață de 13 mp., situat în municipiul Giurgiu, Piața Centrală, afferent boxa nr 63  
304   02.10.2014  ORDINARĂ    privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor bunuri aflate în exploatarea S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu  
305   02.10.2014  ORDINARĂ    privind aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini și instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprafață de 100,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălănescu nr. 8  
306   02.10.2014  ORDINARĂ   privind preluarea fără plată a unei nave fluviale de comandament, proiect 2916-nefinalizată, de la Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  
307  02.10.2014  ORDINARĂ   privind transmiterea în folosință gratuită a unor obiective de investiții, către Societatea Comercială Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi   
 308  02.10.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea participării municipiului Giurgiu, în calitate de partener, la organizarea evenimentului ”Ziua Recoltei -2014”, propus pe ordinea de zi a Consiliului Local din 02 octombrie  2014  
 309  02.10.2014  ORDINARĂ    privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesare concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 21,00 mp situate în Municipiul Giurgiu  
310  02.10.2014   ORDINARĂ    privind transmiterea în folosință gratuită a obiectivului de investiții ”Fântână arteziană - Parc Mihai Viteazul” către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. Giurgiu  
311   02.10.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului pentru transmiterea unui teren în suprafață de 2,0204 ha., din domeniul public al statului și administrarea Agenției Domeniile Statului, în domeniul public al municipiului Giurgiuși adminstrarea Consiliului Local al Mucinicipiului Giurgiu  
 312  02.10.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea dezmembrării unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu   
313   02.10.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 10 mp către  S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă  de beton  
 314  02.10.2014  ORDINARĂ    privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din data de 23 februarie 2012 cu privire la transmiterea din domeniul public al Muncipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local Giurgiu, în domeniul public și administrarea Ministerului Transportului și Infrastructurii- Adminstrația Fluvială  a Dunării de Jos R.A. Galați - Secția Căi Navigabile Giurgiu, a 4 piloni din beton de tip Duc d'Albi  
315   02.10.2014  ORDINARĂ    privind modificarea Regulamentului privind creșterea și deținerea câinilor de domiciliu în Municipiului Giurgiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 39 din data de 27 februarie 2014  
316   02.10.2014  ORDINARĂ    privind aprobarea Planului de ocupare  a funcțiilor publice în anul 2015 pentru aparatul de specialitate a l Primarului municipiului Giurgiu și direcțiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  
317   02.10.2014  ORDINARĂ    privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din data de 30 august 2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în Consiliile de Administrație și în Comisiile de Evaluare și asigurarea calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic al Școlii Gimnaziale Sfântul Gheorghe, Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân, Școlii Gimnaziale Nr.3, Școlii Gimnaziale Nr. 5, Școlii Gimnaziale Savin Popescu, Școlii Gimnaziale nr.7, Școlii Gimnaziale Acad. Marin Voiculescu, Școlii Gimnaziale nr. 10 și Liceului Tehnologic „Ion Barbu”  
 318 02.10.2014   ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar Schitului „Sfâțntul Nicolae”   
 319 02.10.2014   ORDINARĂ   privind constatarea  dreptului de proprietate private a unor terenuri situate în intravilanul Municpiului Giurgiu  
320  02.10.2014   ORDINARĂ    privind aprobarea transmiterii în administratrea societății Giurgiu Servicii Locale S.A., a unui număr de 100 de coșuri de gunoi stradale și a 100 sisteme de prindere  
321  02.10.2014   ORDINARĂ    privind aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul „Modernizarea unor străzi din Muncipiul Giurgiu - străzi adiacente strada Vlad Țepeș și străzi adiacente Bulevardul 1907”  
322   02.10.2014  ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar Teatrului ”Tudor Vianu” Giurgiu   
 323  02.10.2014  ORDINARĂ   privind Taxa de Habitat pentru Persoane Fizice   
324   02.10.2014  ORDINARĂ    privind prelungirea transmiterii în folosință gratuită a unei locuințe către S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.  
325   02.10.2014  ORDINARĂ    privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipilui Giurgiu nr 209 din 09 iulie 2014  
 326  02.10.2014  ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Sf. M. Mc. Gheorghe  
 327  02.10.2014  ORDINARĂ    privind aprobarea aderării municipiului Giurgiu la asociația  ”Măgurele High Tech Cluster”  
 328  02.10.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea încheierii unui contract de comodat având ca obiect folosirea în mod gratuit a unor imprimante multifuncționale de la firmă specializată  
 329 02.10.2014   ORDINARĂ   privind achiziția de servicii juridice pentru asistență juridică și reprezentare în dosarul civil nr. 2253 / 122 / 2012 aflat pe rolul Curții de Apel București     
 330 02.10.2014   ORDINARĂ     privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2014  
 331 02.10.2014   ORDINARĂ   privind revocarea HCLM nr.186/10.06.2014 privind cesionarea contractului de delegare a Serviciului public de transport local încheiat între D.G.S.P.G.C Giurgiu și S.C. Tracum S.A. Giurgiu   
 332  02.10.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea actualizării Studiului de Oprtunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de personae în Muncipiul Giurgiu aprobat prin HCLM nr. 74 din 25 martie 2010   
 333  02.10.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea modificării și completării Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de personae în Municipiul Giurgiu aprobat prin HCL nr 17 din 31 ianuarie 2008   
 334  02.10.2014  ORDINARĂ    privind aprobarea cerințelor de eligibilitate  în cadrul procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Transport public local de persoane în Muncipiul Giurgiu  
 335 02.10.2014   ORDINARĂ    privind aprobarea modificării Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru concesionare prin licitație publică a Serviciului de transport public local de persoane în Muncipiul Giurgiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.99 din 2010  
 336 02.10.2014   ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, doamnei Gîrbăceanu Iuliana din Giurgiu  
 337 02.10.2014   ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei domnului Nicolae Ion din Giurgiu  
 338 02.10.2014   ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei Asociației Clubul Pensionarilor din Județul Giurgiu   
 339 02.10.2014   ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei , doamnei Badârcea Marieta din Giurgiu  
 340 02.10.2014   ORDINARĂ   privind prelungirea cu un an a valabilității Convenției  cu Fundația „DIN DRAGODTE PENTRU OAMENI„ Giurgiu, pentru susținerea unor servicii sociale ala nivelul Municipiului Giurgiu  
 341 02.10.2014   ORDINARĂ  acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.540 lei, doamnei Grigore Iuliana din Giurgiu   
 342 02.10.2014   ORDINARĂ  acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, domnului Ciortan Marius din Giurgiu    
 343 02.10.2014   ORDINARĂ   privind aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini și instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprafață de 6,00 mp., situate în Municipiul Giurgiu  
 344  02.10.2014  ORDINARĂ   privind încheierea unui act additional la contractual de concesiune nr. 6.615 / 01.04.2009, încheiat între Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. și Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  
 345 02.10.2014   ORDINARĂ   privind aprobarea Proiectului de contract de delegare  de gestiune a Serviciului de transport public local de personae prin curse regulate, în Municipiul Giurgiu   
 346 02.10.2014   ORDINARĂ  privind  aprobarea Regulamentul de acordare a unui sprijin financiar Asociațiilor de proprietari din Municipiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor  
347  02.10.2014   ORDINARĂ  privind aprobarea înregistrării Municipiului Giurgiu pe pagina web ale Programelor finanțate direct de Comisia Europeană, în vederea obținerii codului PIC (Personal Identification Code) online a aplicațiilor pentru proiecte internaționale   
 348 02.10.2014   ORDINARĂ  privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției Poliției Locale a Municipiului Giurgiu   
 349 02.10.2014   ORDINARĂ  privind aprobarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini și instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprafață de 135,00 mp., situate în Municipiul Giurgiu, adiacent strada G-ral H.M. Berthelot, nr 2   
 350 09.10.2014  EXTRAORDINARĂ privind extinderea spațiului din incinta imobilului din Bulevardul București, Nr. 57, necesar desfășurării activității Incubatorului de Afaceri din Municipiul Giurgiu   
 351  09.10.2014  EXTRAORDINARĂ   privind aprobarea unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu, în valoare de 177.420 lei,  reprezentând servicii de pază la cimitire  
 352 09.10.2014    EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a listei de investiții aferente  
 353 09.10.2014    EXTRAORDINARĂ  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din data de 21 august 2014 privind acordarea unui sprijin financiar Școlii Gimnaziale Nr. 10 Giurgiu  
 354 09.10.2014   EXTRAORDINARĂ   privind aprobarea inițierii unui Proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Municipiul Giurgiu  
 355  16.10.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea rectificării prin diminuare aBugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014   
 356 16.10.2014  EXTRAORDINARĂ  privind încheierea până la  sfârșitul anului a două contracte de pază pentru două obiective preluate de la Direcția Poliției Locale a Municipiului Giurgiu  
 357  27.10.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2014   
 358  27.10.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea unei Convenții încheiate între Societatea Comercială CIS GAZ S.A., Societatea Comercilaă GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A.Giurgiu și Municipiul Giurgiu   
 359  27.10.2014  EXTRAORDINARĂ  aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul  Giurgiu, pentru sezonul 30 octombrie 2014 - 31 martie 2015  
 360  27.10.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea  prețului local de facturare a energiei termice livrată populației din Muncipiul Giurgiu, prin system centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 30 ocotmbrie 2014 - 31 martie 2015  
 361 30.10.2014 ORDINARĂ privind modificarea Organigarmei și Statului de Funcții ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu   
 362  30.10.2014  ORDINARĂ privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.217 din data de 09 iulie 2014 cu privire la acordarea unui aviz de principiu pentru fuzionarea unor societăți comerciale   
 363  30.10.2014    ORDINARĂ privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Infrastructură șoseaua Alexandriei”   
364   30.10.2014   ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Perijoc Marilena  
 365  30.10.2014   ORDINARĂ   privind completarea Anexei La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în Consiliile de administrație și Comisiile de Evaluare și asigurarea calității educației, ale unutăților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” și la ”Palatul Copiilor” din Giurgiu  
 366  30.10.2014    ORDINARĂ privind încheierea unui Acord de parteneriat între Muncipiul Giurgiu și Grădinița cu program prelungit ”Căsuța fermecată”, în vederea derulării activităților proiectului ”Inocent în lumea celor mari”   
 367  30.10.2014   ORDINARĂ  privind încheierea  unui accord de colaborare între Municipiul Giurgiu, Asociația Munciipiilor din România, asociația ”Caritas” București, Asociația ”Serviciul Apel” și Societatea Ecologică ”Noua Alianță”, pentru implementarea Proiectului ”DEAR STUDENT”  
 368  30.10.2014   ORDINARĂ   privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de incestiții ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Giurgiu - Ansamblul 2”  
 369   30.10.2014  ORDINARĂ  privind aporbarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu - Ansamblul 1   
 370   30.10.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 288 din data de 09 septembrie 2014 referitoare la execuția obiectivului de investiție: ”lucrări de intervenții pentru creșterea performației energetice a bocurilor de locuințe din municipiul Giurgiu - Ansamblul 2”  
 371  30.10.2014   ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei, Asociației ”PUI DE SUFLET”  
 372  30.10.2014   ORDINARĂ  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul : ”Modernizare sistem de alimentare cu căldură și apă caldă Punctul Termic 32”  
 373  30.10.2014   ORDINARĂ  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Modernizarea rețea de transport strada Daciei - tronson F56 Centralizare - C1   
 374   30.10.2014   ORDINARĂ privind aprobarea transmiterii în adminstrarea societății Giurgiu Servicii  Locale S.A. , a unui număr de 50 bucăți bănci stradale  
 375   30.10.2014  ORDINARĂ  privind constatarea dreptului de proprietate private a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu   
 376   30.10.2014  ORDINARĂ   privind transmiterea în folosință gratuită a unor terenuri către Societatea Comercială ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A., în vederea amplasării unor posture de transformare în anvelopă de beton  
 377  30.10.2014   ORDINARĂ  privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesare concesionării unui teren în suprafață de 30,00 mp., situate în Municipiul Giurgiu   
 378  30.10.2014   ORDINARĂ  privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune nr. 12.006/13.07.2004 și nr. 17.368/08.09.2009 și aprobarea valorii redevenței în vederea concesionării directe a terenului în suprfață de 79,00 mp., situate în Muncipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent Bloc 104 și bloc 205  
 379  30.10.2014    ORDINARĂ

 privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesare concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.814,00 mp. situat în Municipiul Giurgiu

 
380   30.10.2014    ORDINARĂ privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini oentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprafață de 335 mp. situat în Muncipiul Giurgiu   
381   30.10.2014    ORDINARĂ privind transmiterea în folosință gratuită a unui obiectiv de investiții către Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu   
382   30.10.2014    ORDINARĂ privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu    
383   30.10.2014    ORDINARĂ privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor terenuri aparținând Municipiului Giurgiu   
 384  30.10.2014   ORDINARĂ  privind modificarea contractului de concesiune nr. 25889/13.12.2006 încheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială MIORIȚA S.R.L.   
 385  30.10.2014   ORDINARĂ  privind aprobarea încheierii prin licitație publică cu strigare a unui spațiu disponibil în incinta Liceului Tehnologic ”Miron Nicolescu” din Giurgiu   
 386  30.10.2014   ORDINARĂ  privind stabilirea ajutorului de la Bugetul local pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor vulnerabili pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2014 - 31 martie 2015   
 387  30.10.2014   ORDINARĂ  privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu   
 388  30.10.2014   ORDINARĂ  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.301 din data de 29 august 2013   
389   30.10.2014   ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin finanaciar în sumă de 3.000 lei, domnului Neaga Gheorghe din Giurgiu   
 390  30.10.2014   ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin finanaciar în sumă de 6.000 lei, doamnei Pisică Rodica din Giurgiu    
 391  30.10.2014   ORDINARĂ  privind apobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Construție hidrotehnică - regularizare canal Cama”   
 392   30.10.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea suplimentării Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a Listei de Investiții  
 393  30.10.2014   ORDINARĂ   privind aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2014 și a Listei de investiții aferente  
 394  30.10.2014   ORDINARĂ   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 114 din data de 01 aprilie 2013  
395   30.10.2014   ORDINARĂ  privind acordarea  unui ajutor finanaciar de urgență în sumă de 20.000 lei domnului Truță Ioan din Giurgiu  
 396  30.10.2014   ORDINARĂ   privind aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțat integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2014  
397  30.10.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul III 2014  
398  30.10.2014  ORDINARĂ privind alocarea sumei de 20.000 lei proveniți din sponsorizări pentru asigurarea unei porții de hrană caldă cu ocazia ”Zilei Naționale a României - 1 decembrie”   
399  30.10.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea inițierii unui Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de Stat pe anul 2014, pentru Municipiul Giurgiu  
400 06.11.2014 EXTRAORDINARĂ privind acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de proprietari din Muncipiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor  
401 17.11.2014  EXTRAORDINARĂ  privind apobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și listei de investiții aferente   
402 20.11.2014   ORDINARĂ privind revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Giurgiu ne.247 din data de 21 august  2014   
403  20.11.2014   ORDINARĂ privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Giurgiu post-mortem, domnului DUMITRU BOGATU   
404 20.11.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea modificării Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a Servciului de transport public local de personae în Municipiul Giurgiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 335 din data de 02 octombrie 2014   
405  20.11.2014  ORDINARĂ privind aprobarea Actului additional nr.2 la Contractul de delegare de gestiune nr. 7429 din data de 29 martie 2014, cu Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu   
406 20.11.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin fianciar în duma de 9.300 lei Asociației 22DECEMBRIE Giurgiu   
407 20.11.2014   ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei Asociației ”Mozaic Instrunents Art”   
408 20.11.2014  ORDINARĂ privind acordarea unuisprijin financiar în sumă de 1000 lei, domnului Matei Mirel   
409 20.11.2014  ORDINARĂ privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din data de 30 august 2012 privind numirea reprezentanților Consililui  Local al Munciipiului Giurgiu, în Consiliile de Adminstrație și în Comisiile de Evaluare și asigurarea calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Muncipiul Giurgiu  
410 20.11.2014  ORDINARĂ  privind transferulmobilierului școlar din patrimonial Municipiului Giurgiu către Colegiul Național ”Ion Maiorescu” Giurgiu  
411 20.11.2014  ORDINARĂ privind aporbarea modificării tarifelor pentru prestări servicii -spații verzi, parcuri și peisagistică, practicate de Societatea Comercială Întreținerea Peisagistică a Spațiilor verzi S.A. Giurgiu   
412 20.11.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea alocării sumei de 5.600 lei, necesare organizării activităților dedicate zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României în Municipiul Giurgiu  
413 20.11.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea înfiițării unei structure artisitice Corul „Harfa Dunării” în cadrul Centrului Curltural Local „Ion Vinea” Giurgiu  
414 20.11.2014  ORDINARĂ privind modificarea Contractului de concesiune nr. 9.930 din data de 30 septembrie 1996, încheiat între Municipiul Giurgiu și Ministerul Justiției - Tribunalul Giurgiu   
415 20.11.2014  ORDINARĂ privind dprelungirea duratei Contractului de asoaciune în participațiune nr 8.921/2007, încheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială TIPOGRAFIA KRONOS S.R.L. Giurgiu   
416 20.11.2014  ORDINARĂ privind prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru Căminul D, Șoseaua Sloboziei, situate în Municipiul Giurgiu   
417 20.11.2014  ORDINARĂ  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266 din data de 21 august 2014   
418 20.11.2014   ORDINARĂ  privind alipirea unor terenuri situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu  
419 20.11.2014  ORDINARĂ   privind modificarea Contractului de închiriere nr.18.819 din data de 27 iunie 2014, încheiat între Muncipiul Giurgiu și Școala Postliceală sanitară Giurgiu  
420 20.11.2014  ORDINARĂ   privind aporbarea studiului de oportunitate și caietului de sarcini și instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprefață de 1.814,00 mp., situate în Municipiul Giurgiu  
421 20.11.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea studiului de oportunitate și caietului de sarcini și instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprafață de 3.000 mp., situate în Municipiul Giurgiu  
422 20.11.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea vânzării unui teren afferent construcției, situate în Muncipiul Giurgiu, strada Nicolae Titulescu, nr.2   
423 20.11.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și rectificarea Listei de investiții aferente   
424 20.11.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor  publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2014  
425 20.11.2014  ORDINARĂ   privind alocarea sumei de 160.000 lei, în vederea procurării cadourilor de Crăciun pentru preșcolarii și elevii din Municipiul Giurgiu  
426 20.11.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea studiului de oportunitate și caietului de sarcini și instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionaere prin licitație publică a ternului în suprafață de 21,00 mp., situate în municipiul Giurgiu  
427 20.11.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea Listei de priorități și Listei pentru repartizarea locuințelor realizate de către Agenția Naționale pentru Locuințe  
428 20.11.2014  ORDINARĂ  privind propunerea ca ziua de  10 Noiembrie să fie proclamată ”Zi istorică a Municipiului Giurgiu  
429 20.11.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea documentației de desființare , casare și valorificare a instalației ”Ferry Boat” -constructive specială  
430 20.11.2014  ORDINARĂ   privind aporbarea documentației de desființare, casare și valorificare a instalației ”FERRY BOAT” -constructive specială  
431 20.11.2014  ORDINARĂ   privind alocarea din bugetul local a sumei de 25.000 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Primăriei Municipiului Giurgiu și ai direcțiilor subordonate Consiliului Local Giurgiu, în beneficiul copiior cu ocazia sărbătorilor de iarnă - CRĂCIUNUL  
432 20.11.2014  ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 700 lei, doamnei Mihailcea Anastasia din Giurgiu  
433 20.11.2014  ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 700 lei doamnei Hobai Țone Elena din Giurgiu  
434 20.11.2014  ORDINARĂ   privind acordareaunui sprijin financiar în sumă de 700 lei domnului Capustinschi Gheorghe din Giurgiu  
435 20.11.2014  ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 700 lei domnului Ratușnenco Marcel din Giurgiu  
436 20.11.2014  ORDINARĂ    privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 700 lei domnului Năvală Marin din Giurgiu  
437 20.11.2014  ORDINARĂ   privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 700 lei domnului Mina Nicolae din Giurgiu   
438 20.11.2014  ORDINARĂ   privind aprobarea documentației tehnico-economice  pentru obiectivele „Extindere rețele de canalizare menajeră și pluvială” și  „Monitorizare rețele de alimentare cu apă”  
439 20.11.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unor sprijine financiare asociaților de proprietari din municipiul Giurgiu în vederea igenizării subsolurilor   
440 20.11.2014  ORDINARĂ   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 212 din data de 13 iulie 2009  
441 20.11.2014  ORDINARĂ   privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pe perioada decembrie 2014 -februarie 2015  
 442 10.12.2014   EXTRAORDINARĂ privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014   
 443  18.12.2014 ORDINARĂ  privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului RĂDAN TUDOR   
 444 18.12.2014   ORDINARĂ  privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului PETRE CRĂCIUN  
 445 18.12.2014  ORDINARĂ  privind modificarea Organigramei și a Stutului de Funcții al Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu   
 446  18.12.2014 ORDINARĂ  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale începând cu anul fiscal 2015   
 447  18.12.2014 ORDINARĂ  privind taxele speciale pentru eliberarea unor documente solicitate de către persoanele fizice și persoanele juridice începând cu anul 2015  
 448  18.12.2014  ORDINARĂ privind aprobarea tarifelor pe anul 2015 pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu  
 449  18.12.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.550 lei, Asociației Democratică a Rromilor 2012 Giurgiu ”Din inimă pentru inimă”  
 450  18.12.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea menținerii taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2015, la nivelul anului 2014   
 451 18.12.2014   ORDINARĂ privind menținera chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 447 din data de 19 decembrie 2013, pentru anul 2015   
 452  18.12.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea concesionării domeniului public al Municipiului Giurgiu, destinat desfășurării activității de publicitate stradală  
 453  18.12.2014 ORDINARĂ   privind actualizarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul Municipiului Giurgiu   
 454 18.12.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea apartamentării Dispensarului Uman situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu   
 455  18.12.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea dezmembrării unui teren situat în Muncipiul Giurgiu   
 456 18.12.2014   ORDINARĂ

privind acordarea unui sprijin financiar domnului Udrea Ionuț Nelu 

 
 457  18.12.2014 ORDINARĂ  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din data de 05 iunie 2014, cu privire la aprobarea Bugetului Muncicipiului Giurgiu, în calitate de partener în proiectul ”Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu” finanțat prin programul TEN-T   
 458 18.12.2014   ORDINARĂ privind aprobarea actului additional Nr. 3, la Contractul nr. 2.614/01.02.2013 de delegare a Serviciului de Întreținere, administrare mobilier stradal , marcaje rutiere, parcări și fond locative, încheiat cu societatea Giurgiu Servicii Locale S.A.   
 459  18.12.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea Actului Adițional Nr.  2.490/15.02.2012 pentru delegarea Serviciului public de salubritate în Municipiul Giurgiu   
 460  18.12.2014  ORDINARĂ privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 305 din data de 29 august 2013   
 461 18.12.2014   ORDINARĂ privind aprobarea încheierii prin lictație publică cu strigare a unui spațiu disponibil excedentar situate în incinta Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Giurgiu  
 462 18.12.2014  ORDINARĂ  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiul Giurgiu nr. 307 din data de 29 august 2013 privind aprobarea studiului de oportunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață 4,00 ha., situate în Muncipiul Giurgiu, adiacent strada Voestalpine, Platforma I Chimie   
 463  18.12.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea nivelului minim  al redevenței pentru începerea negocierii în vederea stabilirii cuantumului redevenței la  
 464  18.12.2014  ORDINARĂ

privind aporbarea studiului de oprtunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licicitație publică a terenului dîn suprafață de 36,00 mp. , situat în municipiului Giurgiu, Bulevardul București, adiacent S.C.Petron S.A. 

 
 465 18.02.2014   ORDINARĂ privind aprobarea studiului de oprtunicitate și acietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a trerenului în suprafață de 226,00 mp., situate în Municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr.75A   
 466 18.12.2014  ORDINARĂ  privind caprobarea concesionării contractului de concesiune nr.  15.260/27.06.2013 încheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială HIDRO OLT s.r.l. Alexandria  
 467 18.12.2014  ORDINARĂ  privind trcerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu, a unei rețele aeriene de transport agent termic  primar aflată în zona Punctului Termic 35, afșată în exploatarea Societății Comerciale GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A. Giurgiu  
 468  18.12.2014  ORDINARĂ privind aprobarea Actului additional Nr.3 la Contractul nr. 2.611/01.02.2013 privind delegarea gestiunii Serviciului de specialitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, încheiat  cu societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.  
 469  18.12.2014  ORDINARĂ privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul nr. 2.612/01.02.2013 privind delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public și ornamental, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.   
 470 18.12.2014  ORDINARĂ privind transferal mobilierului școlar din patrimonial Municipiului Giurgiu către Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu   
 471 18.12.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.515,31 lei pentru un număr de 11 personae din Municipiul Giurgiu  
 472  18.12.2014  ORDINARĂ privind numirea auditoriului financiar al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru exercițiile financiare aferente anilor 2014,2015 și 2016   
 473  18.12.2014 ORDINARĂ  privind transmiterea în adminstrație a două spații către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu   
 474 18.12.2014   ORDINARĂ privind achiziționarea de servicii juridice de către Societatea Comercială Adminstrația Zonei Libere Giurgiu   
 475 18.12.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de prorprietari din Muncipiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor  
 476  18.12.2014  ORDINARĂ privind încheierea unui accord de parteneriat între Primăria Muncipiuluii Giurgiu și Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarebescu” Giurgiu   
 477  18.12.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar Bicbliotecii Județene „I.A. Bassarabescu”   
 478 18.12.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar FUNDAȚIEI AMFITEATRU , prin Biroul de turism - Eastern Danube Convention & Vizitators Bureau din Giurgiu   
 479  18.12.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea documentației tehnico-econimice pentru obiectivele, „Nodernizare system de transfer termic la Punctul Termic 32, Punctul Termic Liceul de Marină și Punctului Termic 52”  
 480  18.12.2014 ORDINARĂ  privind  aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al Instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri și subvenții pe anul 2014  
 481  18.12.2014  ORDINARĂ privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014   
 482 18.12.2014   ORDINARĂ privind aprobarea Contului de închiriere aal exercițiul  financiar-contabil pe anul 2014   
 483 18.12.2014  ORDINARĂ  privind acceptarea de către Muncipiul Giurgiu, a unei donații    
 484 23.12.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri  proprii și subvenții pe anul 2014  
485   23.12.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții  aferente  
 486  23.12.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2015   
487 29.12.2014 EXTRAORDINARĂ aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli ăe anul 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizat in - 09.01.2020, la ora 09:22; de catre: administrator