Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

H O T Ă R Â R I    A L E    C O N S I L I U L U I   L O C A L   G I U R G I U   -   2 0 1 6

 

nr hotărâre data tip de ședință HOTĂRÂRE privind
1 07.01.2016 extraordinară aprobare excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015
 2 15.01.2016  ordinară  aprobarea Proiectului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și  a Listei de Investiții aferente  
 3 15.01.2016  ordinară supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza Muncipiului Giurgiu
 4  15.01.2016   ordinară  acordarea eșalonării la plată a creanțelor bugetare restante datorate Bugetului local de către persoanele fizice și persoanele juridice
 5  15.01.2016   ordinară  aprobarea Contractului de parteneriat între Direcția de Impozite și Taxe Locale a Muncipiului Giurgiu și Asociația ”DEKO” Constanța  - unitate protejată de Autoritatea Națională pentru personae cu Handicap
 6  15.01.2016   ordinară  aprobarea Contractului de parteneriat între Primăria Municipiului Giurgiu și Asociația ”DEKO” Constanța - unitate protejată de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap
 7  15.01.2016   ordinară  constatarea dreptului de proprietate private a unor terenuri situate pe intravilanul municipiului Giurgiu
 8  15.01.2016   ordinară  modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr. 30 din data de 31 ianuarie 2013 privind preluarea în adminstrarea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu a obiectivului ”Depozit de deșeuri neconform al Muncipiului Giurgiu”
 9  15.01.2016   ordinară  aprobarea reglementării juridice a unui teren situate în Muncipiul Giurgiu, includerea în nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
 10  15.01.2016   ordinară  includerea în domeniul public al Muncipiului Giurgiu a unei investiții și dotările aferente situate în municipiul Giurgiu, precum și reglementarea modului de adminstrare a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică  -Giurgiu
 11  15.01.2016   ordinară repartizarea unei locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
 12  15.01.2016   ordinară  constatrea încetării contractului de concesiune nr. 3.812 /14.03.2005, încheiat între Muncipiul Giurgiu și S.C. SOLIDATITATEA S.R.L. GFiurgiu și aprobarea valorii redevenței în vederea concesionării directe în suprafață de 46,00 mp., situatr în Muncipiul Giurgiu, Piața Centrală afferent boxei nr. 14
 13  15.01.2016   ordinară  constatarea încetării contractului de concesiune nr. 14.055 / 13 07 2006, înheiat între Municipiul Giurgiu și S.C. DIGITAL IMAGE IMPEX S.R.L. Giurgiu și a contractului de concesiune nr. 14.056 / 13.07.2006, încheiat între Muncipiul Giurgiu și S.C. TEODORESCU ION DAN S.R.L., precum și aprobarea valorii redevenței în vederea concesionării directe a terenului  în suprafță de 47,6 mp., situate în Muncipiul Giurgiu, Piața Centrală, aferent Boxa nr.12 și Boxa Nr 42
 14  15.01.2016   ordinară  aprobarea valorii redevenței în vederea concesionării directe a terenului în suprafață de 15,91 mp., situate în municpiul Giurgiu, Piața Centrală afferent Boxa nr.60
 15  15.01.2016   ordinară  încheierea unui acorde de parteneriat între Muncipiul Giurgiu țo Asociația Club Sportiv Municipal ”Dunărea ” Giurgiu
 16  15.01.2016   ordinară  transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri și includerea în contractual de delegare încheiat între Muncipiul Giurgiu și societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
 17  15.01.2016   ordinară  includerea în inventarul domeniului public al Muncipiului Giurgiu a unor substații și rețele de distribuție agent termic și transmiterea lor în folosință gratuită către S.C. Global Energy Production S.A. Giurgiu
 18  15.01.2016   ordinară  aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Muncipiului Giurgiu și Direcția de Evidență a Persoanelor
 19  15.01.2016   ordinară  aprobarea modificării tarifelor de prestări de servicii practicate de către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
 20  15.01.2016   ordinară  aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interews local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
 21  15.01.2016   ordinară  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr 372. din data de 06 octombrie 2015 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Muncipiul Giurgiu, prin system centralizat, în scopul ăncălzirii și preparării apei calde pentru sezonul  de încălzire 15 octombrie 2015 - 15 aprilie 2016
 22  15.01.2016   ordinară  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al muncipiului Giurgiu nr.371 din data de 06 octombrie 2015 privind aprobarea prețului local al anergiei termice către utilizatprii de energie termică din Muncipiul Giurgiu, pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2015 - 15 aprilie 2016
 23  15.01.2016   ordinară  aprobarea nivelului minim al terifelor pentru anul2016, practicate de către S.C. Adminstrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
 24  15.01.2016   ordinară  însușirea Diagnozei comunității de romu existente la nivelul Municipiului Giurgiu
 25  15.01.2016   ordinară  aprobarea modificării tarifelor pe anul 2016 pentru utilizarea domeniului public  și domeniului privat al Muncipiului Giurgiu
 26  15.01.2016   ordinară  aprobarea Actului Adițional nr.2 pentru eșalonarea diferenței de plată la Convenția nr. 12.921/03.08.2012 încheiată între Muncipiul Giurgiu și A.C.Adminstrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A. , în reorganizare
 27  15.01.2016   ordinară  achiziția de servicii de asistență și reprezentare juridică în dosarul civil nr. 1810 / 122 /2009 aflat pe rolul Curții de Apel București
 28  15.01.2016   ordinară  aprobarea documnetației tehnico-economice pentru obiectivul ” Extindere rețea canalizare”
 29  15.01.2016   ordinară  aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Societății Comerciale Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A.
 30  15.01.2016   ordinară  aprobarea documentaíei tehnico-economice pentrui obiectivul ”Modernizare strada Industrială Nord și strada Gloriei
 31  15.01.2016   ordinară  aprobarea documentației ethnic-economice pentru obiectivul ” Modenizarea clădire din Strada Mircea Cel Bătrân Nr. 24
 32  15.01.2016   ordinară  aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ” Modenizare străzi asfaltate și/ sau betonate din Municipiul Giurgiu
 33  15.01.2016   ordinară  aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Modernizare Centrul Cultural Local ”Ion Vinea Giurgiu”
 34  15.01.2016   ordinară  aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ” Consolidare, reabilitare și supraetajare Școala Generală Nr. 1 ”Sfântul Gheorghe” din Muncipiul Giurgiu
 35  15.01.2016   ordinară

 aprobarea documentaației tehnico-economice pentru obiectivul ” Extindere rețea de alimentare cu apă ”

 36  15.01.2016   ordinară  aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Adminstrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A
 37  15.01.2016   ordinară  aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale PAZA PUBLICĂ S.A.
 38  15.01.2016   ordinară  aprobarea retargerii comunei Gostinu, județul Giurgiu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” SĂNATATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ” și aderarea comunei GREACA și comunei SHITU din județul Giurgiu, la Asociația de dezvoltare Intercomunitară ” SĂNPTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
 39  15.01.2016   ordinară  stabilirera serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității
 40  15.01.2016   ordinară  preluarea în adminstrarea Consiliului Local al Municpiului  Giurgiu a imobilului ” CASA TINERETULUI” situate în Muncipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, FN, afalt în domeniul public aș Județului Giurgiu
 41  15.01.2016   ordinară  aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu
 42  15.01.2016   ordinară  aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ” Elaborare DALI - Modernizarea Parcul Elevilor ” din Municipiului Giurgiu
 43  15.01.2016   ordinară  aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ” Elaborare DALI - Modenizare Parcul Tineretului” din Municipiul Giurgiu
 44  15.01.2016   ordinară

 aprobarea Bugetului de venituri și chetuieli pe anul 2016 și a Programului annual almachizițiilor publice pe anul 2016, pentru Societatea Comercială Adminstrația Zonei Libere Giurgiu S.A.

 45  15.01.2016   ordinară  aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și a Listei de investiții, ale societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
 46  15.01.2016   ordinară  aprobarea Actului additional nr.1 la Convenția de plată nr 15685 / 24.04.2015, între Municipiul Giurgiu și societatea  GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., privind serviciul de paza cimitire
 47  15.01.2016   ordinară aprobarea Actului additional nr. 2 la Convenția de plată nr. 17.369 / 07.05.2015, între Municipiul Giurgiu și societatea GIURGIU  SERVICII  LOCALE  S.A.
 48  15.01.2016   ordinară  înființarea Direcției Adminstrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, cu personalitate juridică
 49  15.01.2016   ordinară  aprobarea Proiectului Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2016 și a Listei de Investiții aferente
 50  15.01.2016   ordinară  aprobarea Proiectului Bugetului centraliuzat al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții pe anul 2016
 51  15.01.2016   ordinară

 aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor din incinta Pieței de Gross de Pește - Municipiul Giurgiu, a tarifelor de începere a licitațiilor pentru închirierea spațiilor, a pasului de licitație și a documentației de licitație publică cu strigare

 52  15.01.2016   ordinară  aprobarea rețelei școlare din Muncipiul Giurgiu în anul școlar 2016-2017
 53   29.01.2016 extraordinară  aprobarea Bugetului proiectului ”Portul Verde și de Înaltă  Performanță Giurgiu - Etapa II - Construcția”, finanțat prin Programul ” Facilitatea Conexiunii în Euroepa (CEF) - Sectorul Transpoart” și a Bugetului pentru Municipiul Giurgiu, în calitate de partener în cadrul proiectului
 54  29.01.2016 extraordinară  acordarea unui sprijin financiar domnului Caraivan Cătălin Valentin, din Giurgiu 
 55  29.012016 extraordinară  acordarea unui sprijin financiar doamnei Ghizdăreanu Stelica Nuți, din Giurgiu 
 56  29.012016  extraordinară   acordarea unui sprijin financiar doamnei Sandu Adriana Elena, din Giurgiu 
 57  29.01.2016 extraordinară   modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului  Giurgiu nr. 21 din data de 15 ianuarie 2016
 58  09.03.2016  ordinară  modificarea sintacmei ”tarife” în ”taxe” în toate documentațiile aprobate în Consiliul Local aferente Direcție Administrare Active don Proiecte cu Finanțare Europeană, a modificărilor și completărilor Regulamentului de Funcționare al C.N.I.P.T și a documentelor de licitație publică cu strigare - modificată
 59  09.03.2016  ordinară   reglementarea situație juridice a unui teren situat în Muncipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
 60  09.03.2016  ordinară  acordarea avizului de principiu pentru transmiterea în folosință gratuită a unui teren situat în Muncipiul Giurgiu, în zone Vama Giurgiu, către Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania - filiala Giurgiu
 61  09.03.2016  ordinară  aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Muncipiului Giurgiu.
 62  09.03.2016  ordinară  delegarea pregătirii și organizării de către Centrul Cultural Local ”Ion Vinea”, a activităților dedicate sărbătoririi ”Zilelor Municipului” și darea în adminstrare a spațiului aferent desfășurării evenimentului.
 63  09.03.2016  ordinară  constatarea încetării Contractului încheiat între Consiliul Local al Muncipiului Giurgiu și Societatea Comercială ”Parcul Rezidențial Dunărea” s.r.l
 64  09.03.2016  ordinară  aprobarea transmiterii în adminstrare a unor locuri de parcare, către Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
 65  09.03.2016  ordinară  însușirea analizei stadiului de înscriere în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015, aprobarea programului de măsuri pentru eficentizarea înscrierii datelor în registrul agricol și aprobarea formularului tipizat al incitației persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol.
 66  09.03.2016  ordinară  aprobarea Planul local la nivelul Municipiului Giurgiu pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorităților romilor, pentru perioada 2016-2020
 67  09.03.2016  ordinară  modificarea Hotărârii Consiliului Local Giurgiu nr.184 din data de 28 mai 2015 
 68  09.03.2016  ordinară  acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Manole Lila din Giurgiu
 69  09.03.2016  ordinară  acordarea unui sprijin financiar în suma de 4.000 lei domnului Gheorghe Marin din Giurgiu
 70  09.03.2016  ordinară  acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Brătășanu Ionela Mirabela din Giurgiu
 71  09.03.2016  ordinară  acordarea unui sprijin financiar în suma de 4.000 lei domnului Tamaș Ion din Giurgiu
 72  09.03.2016 ordinară  modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Muncipiului  Giurgiu
 73  09.03.2016 ordinară  aprobarea modificării denumirii unui tronson de drum, situat în partea de nord a Municpiului Giurgiu
 74  09.03.2016 ordinară  aprobarea Listei imobilelor propuse a fi exepertizate tehnic în anul 2014
 75  09.03.2016 ordinară  constatarea dreptului de proprietate privată a unor terenuri situate intravilanul Municipiului Giurgiu
 76  09.03.2016 ordinară  încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Giurgiu
 77  09.03.2016 ordinară  încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Părinților pentru Colegiul ”Ion Maiorescu” Giurgiu
 78  09.03.2016 ordinară  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351 din data de 24 septembrie 2015
 79  09.03.2016 ordinară  încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr. 10 din Giurgiu, pentru sustenabilitatea proiectului ”Copiii și părinții romi vor la școală”
 80 09.03.2016 ordinară  încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr. 10 din Giurgiu
 81 09.03.2016 ordinară  acordarea unor sprijine financiare, EPISCOPIEI GIURGIULUI - PROTOIERIA GIURGIU, pentru - centrul Eparhial, Catedrala Episcopală, Schitul Sf.Gheorghe, Parohia Sf. Brâncoveni, Biserica Sf. haralambie și Biserica Creștină Baptistă- Sfânta Treime, Cultul Creștin Penticostal - Biserica Maranata, Biserica Creștină după Evanghelie ”Betel”, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea cu sediul în strada Gheorghe Doja, nr. 26 și Biserica Adventistă de Ziua a Ș aptea cu sediul în strada Negru Vodă, nr. 27
 82 09.03.2016 ordinară  încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr. 3 din Giurgiu
 83 09.03.2016 ordinară  încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Biblioteca Județeană ” I.A.Bassarabescu” Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu
 84 09.03.2016 ordinară  aprobarea transmiterii  în adminstrarea societății GIURGIUSERVICII LOCALE S.A. a decorațiunilor de iarnă
 85 09.03.2016 ordinară  aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Studiul de fezabilitate Grădinița cu orar normal - grupe de 140 copii, pentru destinația Grădiniță cu program prelungit - cartier Negru Vodă
 86 09.03.2016 ordinară aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a Listei de investiții aferente
 87 09.03.2016 ordinară   aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri prorii sau subvenții pe anul 2016
 88 09.03.2016 ordinară  acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.500 lei doamnei Stan Rodica din Giurgiu
 89 09.03.2016 ordinară  acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei doamnei Stângă Nicoleta din Giurgiu
 90 09.03.2016 ordinară  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona centrală traseu reprezentativ - Piața Gării, strada Gării, Piața Unirii, str. Mircea cel Bătrân, Str. Ștefan cel Mare, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, strada General Berthelot,strada George Coșbuc, strada Epriscoppiei ( Portului) strada Canalului și strada Parcului + planuri urbanistice
 91 09.03.2016 ordinară  aprobare Plan Urbanistic Zonal ”Zona Marina Port - Bazinul Plantelor - Zona Mocănașul”  + planuri urbanistice
 92 09.03.2016 ordinară  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 145 din data de 22 aprilie 2015 cu privire la stabilirea categoriilor de persoane beneficiare de transport public cu tarif redus și gratuit în Municipiul Giurgiu
 93 09.03.2016 ordinară  aprobare Regulamentului privind regimul concesionării bunurilor imobole aflate în proprietatea privată a Municipiului Giurgiu
 94 09.03.2016 ordinară  trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municpiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Muncipiului Giurgiu
 95 09.03.2016 ordinară  transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri către Societatea Comercială Global Energy Production S.A. Giurgiu și includerea în contractul de delegare nr. 18.044/12.10.2012, încheiat între Muncipiul Giurgiu și Societatea Comercială Global Energy Production S.A. Giurgiu
 96 09.03.2016 ordinară  transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri, includerea în Contractul de delegare încheiat între Municpiul Giurgiu și societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. , precum și în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu completat și modificat  prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 273 din data de 29 iulie 2015
 97 09.03.2016 ordinară constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ILUMINATUL PUBLIC STRADAL ȘI ORNAMENTAL” Giurgiu - Malu
 98 09.03.2016 ordinară constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”COMUNITĂȚI CURATE ȘI SIGURE ” Giurgiu - Malu
 99 09.03.2016 ordinară  aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Iluminat Public strada Nicolae Titulescu”
100 09.03.2016 ordinară apobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al Aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Giurgiu
101 09.03.2016 ordinară alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Municipal Giurgiu, pentru perioada martie - mai 2016
102 18 03.2016 extraordinară aprobarea suplimentării Bugetuluii local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a Listei de Investiții aferente
103 18.03.2016 extraordinară aprobarea Regulamentului pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
104 06.04.2016 ordinară aprobarea Regulamentului perivind închirierea ambarcațiunilor de agrement fără motor pe Canal Cama
105 06.04.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”TERENURI DE SPORT” + documentație anexa (.rar)
106 06.04.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Amenajare locuri de joacă în curtea grădinițelor” + documentația anexa (.rar)
107 06.04.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru Locuri de Joacă și Zone de Recreere”+ documentația anexa (.rar)
108 06.04.2016 ordinară aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Muncipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 781,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu strada Tineretului Nr. 5, aferent clădirii grădiniței cu program normal Nr. 6
109 06.04.2016 ordinară prelungirea transmiterii în folosință gratuită a unei locuințe către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
110 06.04.2016 ordinară transmiterea în folosință gratuită a obiectivului de investiții ”Amenajare Parc Tipografie” către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. și includerea în contractul de delegare
111 06.04.2016 ordinară transmiterea în folosință gratuită a unor obiective de investiții ”Foișoare de grădină”, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. și includerea în contractul de delegare
112 06.04.2016 ordinară repartizarea unei locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
113 06.04.2016 ordinară aprobarea dezmembrării unui teren situat în Municipiul Giurgiu
114 06.04.2016 ordinară constatarea dreptului de proprietate privată a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
115 06.04.2016 ordinară aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
116 06.04.2016 ordinară aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, strada Mircea Cel Bătrîn nr. 24, afalt în domeniul public al Județului Giurgiu
117 06.04.2016 ordinară
118 06.04.2016 ordinară acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprafață de 89,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu
119 06.04.2016 ordinară aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Pieței de Pește Giurgiu
120 06.04.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Modernizarea Aleea Fabricii de Zahăr”
121 06.04.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Sistematizarea verticală bazin de înot zona Steaua Dunării”
122 06.04.2016 ordinară privind modificarea Organigramei, Statutului de funcții și complementarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu
123 06.04.2016 ordinară aprobarea modificării Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitete ale Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență al Persoanelor 
124 06.04.2016 ordinară aprobarea studiului de oportunitate și caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprefață de 4.780,00 mp. , situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Portului, adiacent Bazin Verigă
125 06.04.2016 ordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 145 din data de 22 aprilie 2015 cu privire la stabilirea categoriilor de persoane beneficiare de transport public cu tarif redus și gratuit în Muncipiul Giurgiu
126 06.04.2016 ordinară aprobarea încheierea Acordului de Parteneriat între Municpiului Giurgiu și Asociația Partida Romilor Pro Europa - Giurgiu
127 06.04.2016 ordinară aprobarea încheierii Acordului de Paretneriat între Muncipiul Giurgiu și Asociația Cuturală pentru Copii și Tineret „Milenium Art”
128 06.04.2016 ordinară aprobarea acordării unor sprijine financiare Asociațiilor de prorietari din Muncipiului Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor
129 06.04.2016 ordinară aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 70.000 lei Episcopiei Giurgiului, reprezentând finalizare lucrări de amenajare, renovare și reabilitare a imobilului situat în Muncipiului Giurgiu, Bulevardul București, nr. 64 A, locație unde va funcționa grădinița socială pentru copii proveniți din familii monoparentale sau victime ale violenței în familie
130 06.04.2016 ordinară aprobarea achiziționării unor microcipuri pentru câinii cu stăpân din Muncipiul Giurgiu
131 06.04.2016 ordinară încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Asociația Bolnavilor de Cancer și Hepatită
132 06.04.2016 ordinară încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Sportivă Baschet 2016 Giurgiu
133 06.04.2016 ordinară încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere
134 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sfinții Martiri Brâncoveni”
135 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Ștefan
136 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar Mânăstirii Sf. Gheorghe
137 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar Bisericii Spitalul de Urgență Giurgiu cu hramul ”Sfinții Arhangheli Mihai și Gavril”
138 06.04.2016 ordinară aprobarea suplimentării Bugetului local de Venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a Listei de Investiții aferente
139 06.04.2016 ordinară aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri și subvenții pe anul 2016
140 06.04.2016 ordinară completarea Hotărârii Consiliului Local nr 1 / 2016 de aprobare a excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului local pe anul 2015 și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheiere exercițiului bugetar 2015
141 06.04.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice prntru ”Modenizare străzi din zone cuprinsă între Cărămidarii Vechi și strada Negru Vodă” + documentația
142 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.000 lei, doamnei Coman Iuliana din Giurgiu
143 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei domnului Văcăruș Marian din Giurgiu
144 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului Paica Petru  din Giurgiu
145 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei doamnei Nedelcu Liana Doina din Giurgiu
146 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.500 lei doamnei Matea Claudia Aurelia din Giurgiu
147 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.000 lei pentru Asociația Licurici Giurgiu
148 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei domnului Ion Gheorghe din Giurgiu
149 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei domnului Cosat Mihail din Giurgiu
150 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei doamnei Bărăscu Mariana din Giurgiu
151 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Baboi Elena din Giurgiu
152 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei doamnei Arcanu Nicoleta din Giurgiu
153 06.04.2016 ordinară aprobarea obținerii unui credit de invetiții de la Banca Comercială Carpatica în valoare de 1.639.130 lei și garantarea credituluii cu bunuri aflate în proprietatea Societății Comerciale Adminstrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
154 06.04.2016 ordinară acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei domnului Costea Dănuț din Giurgiu
155 06.04.2016 ordinară aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul I 2016
156 22.04.2016 extraordinară aprobarea suplimentării Bugetului Centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2016
157 22.04.2016 extraordinară aprobarea Actului adițional nr 6 la contractul nr 2.490 din data de 15 februarie 2012 privind delagarea prin concesiune a Serviciului public de salubrizare în Munnicipiul Giurgiu, încheiat cu Societatea Comercială FINANCIAR URBAN S.R.L. -sucursala Giurgiu
158 22.04.2016 extraordinară aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
159 12.05.2016 ordinară încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dinu Cristina Elena
160 12.05.2016 ordinară încetarea de drept a mandatului de consilier local al domunlui Ciobanu George Daniel
161 12.05.2016 ordinară încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Truică Liliana Gabriela
162 12.05.2016 ordinară aprbarea Regulamentelor proprii de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din adminstrarea Direcției de Asistență Socială Giurgiu
163 12.05.2016 ordinară prelungirea duratei de folosință gratuită a unui spațiu din incinta Punctului Termic 12, situat în Municipiul Giurgiu
164 12.05.2016 ordinară trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor bunuri aflate în exploatarea S.C. GLOBAL ENERGY PRODUCTION S.A.
165 12.05.2016 ordinară trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor panouri solare în vederea dezafectării
166 12.05.2016 ordinară aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini în vederea concesionării orin licitație publică a trenului în suprafață de 89,00 mp. , situat în Municipiul Giurgiu, Ulicioara Toporași, FN
167 12.05.2016 ordinară privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Teatrul ”Tudor Vianu” Giurgiu
168 12.05.2016 ordinară modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 132 din data de 06 aprilie 2016
169 12.05.2016 ordinară încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Înspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Centrul Cultural ” Ion Vinea ”Giurgiu, pentru sărbătorirea zilei de 1 iunie 2016 - Ziua Internațională  a Copilului, în Municipiul Giurgiu
170 12.05.2016 ordinară aprobarea închirierii prin lictație publică deschisă cu strigare a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Giurgiu
171 12.05.2016 ordinară aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat l+a 31.12.2015, al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
172 12.05.2016 ordinară acordare unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Movilescu Ana Maria din Giurgiu
173 12.05.2016 ordinară acordare unui sprijin financiar în sumă de 2.500 lei, doamnului Matei George din Giurgiu
174 12.05.2016 ordinară acordare unui sprijin financiar în sumă de 8.000 lei, doamnei Iacob Elena Lidia din Giurgiu
175 12.05.2016 ordinară acordare unui sprijin financiar în sumă de 9.000 lei, doamnei Marcu Florentina Veronica din Giurgiu
176 12.05.2016 ordinară aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2016 și a Listei de Investiții aferente
177 12.05.2016 ordinară aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2016
178 12.05.2016 ordinară aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a Listei de Investiții aferente
179 12.05.2016 ordinară aprobarea situațiilor financiare a societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. la data de 31.12.2016
180 12.05.2016 ordinară aprobarea Actului adițional nr 3 la contractul nr. 38035 din data de 25 septembrie 2015
181 12.05.2016 ordinară acordarea unor sprijine financiare Asociațiilor de proprietari din Municipiul Giurgiu, în vederea igenizării subsolurilor
182 12.05.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Elaborare documentație tehnico-economică pentru realizarea de parcări
183 12.05.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru  ”Elaborare documentație tehnico-economică pentru realizarea parcări adiacente blocuri de locuințe -zona blocuri L5, E1”
184 12.05.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru  ”Elaborare documentație tehnico-economică pentru realizarea parcări adiacente blocuri de locuințe -zona blocuri L3, L4”
185 12.05.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru  ”Elaborare documentație tehnico-economică pentru realizarea parcări adiacente blocuri de locuințe -zona Biserica Sf. Brâncoveni ”
186 12.05.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru  ”Elaborare documentație tehnico-economică pentru realizarea parcări adiacente blocuri de locuințe -zona blocuri E3, P1 și Grădinița nr.9”
187 12.05.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru  ”Elaborare documentație tehnico-economică pentru realizarea parcări adiacente blocuri de locuințe -zona blocuri P1 și P2”
188 12.05.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru  ”Elaborare documentație tehnico-economică pentru realizarea parcări adiacente blocuri de locuințe -zona bloc 18/613”
189 12.05.2016 ordinară aprobare documentație tehnico-economică pentru ”Sistem de irigații - Ansamblul 240 garsoniere ICMUG”
190 12.05.2016 ordinară trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unei clădiri situată pe Bulevardul București, nr 57
191 12.05.2016 ordinară aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Sistem de monitorizare și supravechere video parcări, ansamblul 240 garsoniere
192 12.05.2016 ordinară rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2016 al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. și a Listei de investiții aferente
193 12.05.2016 ordinară aprobarea taxelor și tarifelor practicate d ecătre societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.privind serviciul cimitire
194 12.05.2016 ordinară rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
195 12.05.2016 ordinară Actualizarea Planului Local  de acțiune pentru protecția apelor împotriva polorii cu nitrați preveniți din surse agricole la nivelul Municipiului Giurgiu.

Continuare - Consiliul Local Municipal NOU -  2016 - ACCES

 

Actualizat in - 09.01.2020, la ora 09:22; de catre: administrator