Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

0

25 noiembrie

Hotărârea nr: data ședinței tip ședință conținutul hotărârii
451 22 decembrie ordinara Hotarare privind modificarea HCL nr.282/24.09.2009 cu modificarile ulterioare privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism la nivelul Municipiului Giurgiu
450 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea retelei scolare din Municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2021-2022
449 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea schimbarii denumirii Scolii Gimnaziale nr.10 in Scoala Gimnaziala Sfintii Martiri Brancoveni incepand cu anul scolar 2021-2022
448 22 decembrie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
447 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea contului de executie al Bugetului Local pentru trimestrul IV 2020
446 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea HCL nr.397/25.11.2020, privind darea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 4450 mp., identificat cu numar cadastral 35752, situat in Soseaua Portului, FN, adiacent Strand - Bazin Veriga, catre CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A
445 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Locale S.A in insolventa, reprezentand plata penalitatilor la facturille neincasate la scadenta
444 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea nivelului minim al tarifelor aferent anului 2021 practicate de catre Societatea Comerciala Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
443 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea intentiei de cedare cu titlu oneros a unui pachet de actiuni detinut de Municipiul Giurgiu la societatea Apa Service S.A Giurgiu
442 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Organigramei si Statului de Functii ale Directiei de Asistenta Sociala Giurgiu
441 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.7800/06.02.2020 incheiat cu Scoala Gimnaziala nr.10 pentru sustenabilitatea proiectelor ”Oportunitati egale la educatie pentru o societatea incluziva” si ” Scoala dupa scoala - primul pas spre succesul scolar si profesional” pentru perioada ianuarie-iunie 2020
440 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.7799/06.02.2020 incheiat cu Scoala Gimnaziala nr.10 pentru sustenabilitatea proiectului ”Copii si parintii rromi vor la scoala” pentru perioada ianuare-iunie 2020
439 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.23757/06.05.2020 incheiat cu Schitul Sfantul Nicoale Giurgiu
438 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind actualizarea Regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar din Municipiul Giurgiu
437 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cesiunii unor contracte de concesiune pentru terenul situat in municipiul Giurgiu, soseaua Balanoaiei, FN
436 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Giurgiu a unei parti din constructie corp-C2, aflat in incinta Gradinitei cu program normal nr.3, in vederea desfiintarii partiale, scoaterii din functiune si casarii
435 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind neexercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului situat in strada Garii, nr.72, municipiul Giurgiu
434 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei Actului aditional nr.1 pentru serviciile de administrare publica generala prestate in Piete, Targuri si Oboare, la contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in municipiul Giurgiu
433 22 decembrie ordinara Hotarare privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul Comisiei de evaluare ale performantelor profesionale individuale ale doamnei Baiceanu Liliana, Secretar General al Municipiului Giurgiu
432 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Locale S.A in insolventa, reprezentand plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive ( Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunarea si Sala de sport Chauncey Hardy)
431 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind prorogarea termenului stabilit prin HCLM nr.233/25 iunie 2020
430 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind revocarea HCLM Giurgiu nr.282 din data de 30 iulie 2020, cu privire la aprobarea documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 40,00 mp., situat in mun.Giurgiu, Fundatura Vanatorilor, nr.12.
429 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea si incheierea unui act aditional la Contractul de inchiriere nr.48261/09.12.2016, incheiat intre municipiul Giurgiu si S.C Exchange Bill Point SRL
428 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de inchiriere nr.50115/15.12.2015 incheiat intre Municipiul Giurgiu si S.C C.S.V CONDORS SRL
427 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dezembrarii unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu si trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Giurgiu a unuia din loturi
426 22 decembrie ordinara Hotarare privind modificarea art.2, alin.(1) din HCL nr.230 din 28 iulie 2016 cu privire la structura Comisiei sociale pentru analizarea dosarelor de locuinta pentru tineri si familii de tineri in varsta de pana la 35 ani, precum si a locuintelor sociale si celor din fondul locativ de stat, destinate inchirierii
425 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra unui teren si a constructiei aferente situate in intravilanul Municipiului Giurgiu
424 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor bunuri, aflate in administrarea Operatorului Regional Apa Service S.A, in vederea scoaterii din functiune si casarii fara valorificare
423 22 decembrie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea SC GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor obiecte de inventar
422 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea S.C GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor obiecte de inventar
421 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea anexei la HCLM nr.386/25.11.2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Giurgiu in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu
420 22 decembrie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind modificarea anexei la HCLM nr.385/25.11.2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu
419 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind declararea unei locuinte libere aflata in fondul de locuinte sociale al municipiului Giurgiu drept locuinta de necesitate si repartizarea acesteia
418 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind includerea unui obiectiv de investitie - realizare parcare, din zona Tineretului adiacent Bloc C2-locuinte sociale, in intervalul domeniului public al Municipiului Giurgiu, insusit prin HCLM nr.135/26.08.1999 cu modificarile si completarile ulterioare
417 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind transmiterea in administrarea Societatii Apa Service S.A Giurgiu a unui teren situat in municipiul Giurgiu, Ulita Tufanicii
416 22 decembrie ordinara   Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea E-Distributie Muntenia S.A asupra terenului in suprafata de 25 mp., situat in municipiul Giurgiu
415 22 decembrie 2020 ordinara Hotarare privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si privat al Municipiului Giurgiu, pentru anul 2021
414 22 decembrie  ordinara Hotarare privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Municipiul Giurgiu, pentru anul 2021
413 22 decembrie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea burselor scolare pentru elevii care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Giurgiu
412 09 decembrie extraordinara Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Mun.Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU
411 09 decembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea incheierii unei Conventii incheiate intre SC ALPHA METAL SA, SC ELECTROENERGY SUD SRL, SC UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION S.A si Mun.Giurgiu
410 09 decembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea unei Conventii incheiate intre SC CIS GAZ SA, SC UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION SA GIURGIU si Municipiul Giurgiu
409 09 decembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial prin venituri proprii si subventii pe anul 2020
408 09 decembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de investii aferente
407 09 decembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea statului de functii pentru Societatea Administratia Zonei Libere S.A
406 09 decembrie extraordinara Hotarare privind modificarea componentei Comisiei Speciale de verificare a conditiilor de acordare a ajutoarelor financiare, care depasesc suma de 5000 lei, aprobata prin HCL al mun.Giurgiu nr.74 din 30.03.2017
405 09 decembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ”Elevii Giurgiuveni invata si online - EGI - on ” pentru finantare prin Programul Operational competitivitate 2014-2020, AXA prioritara 2 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC)
404 09 decembrie extraordinara Hotarare privind modificarea HCL nr.387 din 25 noiembrie 2020 si HCL nr.388 din 25 noiembrie 2020
403 09 decembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al mun.Giurgiu si trecerea din domeniul privat in domeniul public al mun.Giurgiu a unuia din loturi
402 25 noiembrie ordinara Hotarare privind incheierea Acordului de cooperare intre municipiul Giurgiu si Judetul Giurgiu.
401 25 noiembrie ordinara Hotarare privind modificarea Anexelor 1.b si 2.b la H.C.L nr.254/21.07.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) pentru proiectul ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu si Scoala Gimnaziala arondata Savin Poprescu din municipiul Giurgiu.
400 25 noiembrie ordinara Hotarare privind modificarea anexei 2 la H.C.L nr.252/21.07.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice(faza Dali) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Lucrari de interventii pentru cresterea perfoomantei energetice :Scoala Gimnaziala nr.10, din municipiul Giurgiu
399 25 noiembrie ordinara Hotarare privind privind modificarea Anexei 2 la H.C.L nr 304/04.08.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-econome (Faza Dali) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3, arondata Scolii Gimnaziale Mircea cel Batran din Municipiul Giurgiu.
398 25 noiembrie ordinara Hotarare privind privind modificarea Anexei 2 la H.C.L nr.304./04.08.2020 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economici pentru proiectul ” Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice :Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu.
397 25 noiembrie ordinara Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 4450 mp., identificat cu numar cadastral 35752, situat in soseaua Portului, FN, adiacent strand - Bazin Veriga, catre CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A.
396 25 noiembrie ordinara Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al mun.Giurgiu a terenului in suprafata de 4450 mp., identificat cu nr.cadastral 35752, situat in soseaua Portului, FN, adiacent strand - Bazin Veriga si incetarea aplicabilitatii HCL 325/27 august 2020.
395 25 noiembrie ordinara Hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de 4860 lei pentru procurarea cadourilor care vor fi oferite copiilor beneficiarilor de ajutor social si cantaina sociala cu ocazia sarbatorilor de iarna-Craciunul.
394 25 noiembrie ordinara Hotarare privind sustinerea unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Nr.10 in vederea accesarii si implementarii Proiectului European ADS 2.0 - Urmatorul Nivel in Educatie cod smis 136158.
393 25 noiembrie ordinara Hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in suma de 20.000 lei.
392 25 noiembrie ordinara Hotarare privind actualizarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole la nivelul municipiului Giurgiu.
391 25 noiembrie ordinara Hotarare privind  desemnarea unui reprezentant al municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.
390 25 noiembrie ordinara Hotarare privind asigurarea alimentatiei pentru persoanele vulnerabile izolate sau carantinate la domiciliu din municipiul Giurgiu suspecte de transmiterea infectiei cu Coronavirus.
389 25 noiembrie ordinara Hotarare privind modificarea anexei la HCLM 207/25.06.2020 privind aprobarea unei Conventii de plata intre municipiul Giurgiu si SC UZINA TERMOLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.
388 25 noiembrie ordinara Hotarare privind aprobarea aprobarea pretului local al energiei termice livrata populatiei din mun.Giurgiu prin sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru sezonul de incalzire 15 noiembrie 2020 - 15 aprilie 2021.
387 25 noiembrie ordinara Hotarare privind aprobarea pretului local al energiei termice catre utilizatorii de energie termica din Municipiul Giurgiu prin sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru sezonul de incalzire 15 noiembrie 2020 - 15 aprilie 2021.
386 25 noiembrie ordinara Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Giurgiu in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant.
385 25 noiembrie ordinara Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Comisiile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din mun.Giurgiu pentru anul scolar 2020-2021.
384 25 noiembrie ordinara Hotarare privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020.
383 25 noiembrie ordinara Hotarare privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de investitii aferente.
382 25 noiembrie ordinara Hotarare privind aprobarea contului de executie al Bugetului local pentru trimestrul III 2020.
381 25 noiembrie ordinara Hotarare privind demisia domnului Marian maroiu din consiliul de administratie al societatii Administratia Zonei Libere S.A.
380 25 noiembrie  ordinara Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Ionescu Dragos Marian si vacantarea locului acestuia.
379 09 noiembrie extraordinara Hotarare privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Giurgiu
378 03 noiembrie ordinara Hotarare privind alegerea viceprimarilor Municipiului Giurgiu
377 03 noiembrie ordinara Hotarare privind alegerea Comisiei de validare si numararea a voturilor pentru delegarea viceprimarilor Municipiului Giurgiu
376 03 noiembrie ordinara Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021
375 24 septembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
374 21 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmita in baza listei de prioritati finala pentru acordarea locuintei A.N.L, aprobata prin HCLM 185/28.05.2020
373 21 septembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea completarii HCL nr.262/30.07.2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor inmatriculati in unitatile de invatamant din mun.Giurgiu
372 21 septembrie extraordinara Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4.500 lei
371 21 septembrie extraordinara Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3.000 lei
370 21 septembrie extraordinara Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 8.000 lei
369 21 septembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si al Listei de investitii aferente
368 21 septembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
367 21 septembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”CIMITIR BALANOAIA -II”
366 21 septembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea contractarii de servicii de auditare a situatiilor financiare pentru Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
365 21 septembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea semnarii angajamentului formal pe care mun.Giurgiu si-l asuma ca oras gazda in organizarea C.E de fotbal U21, din anul 2023, in eventualitatea in care Romania va fi desemnata tara organizatoare a C.E de fotbal U21
364 11 septembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea sumei de 74.100 lei reprezentand drepturi salariale pentru personalul ce urmeaza a fi incadrat de catre unitatile de invatamant, in contextul starii de alerta
363 11 septembrie extraordinara Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de investitii aferente
362 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind nominalizarea a 3 consilieri local care vor fi membri titulari si nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezerva in Comisia pentru analiza ofertelor dispuse in cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving in valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/finantarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la U.E, in vederea realizarii de investitii publice de interes local
361 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea anexei parte integrata la HCL nr.311/20.08.2020 privind aprobarea valorii totale si a cheltuielilor aferente proiectului Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, cod SMIS 122373
360 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici acutalizati, conform OUG 114/2018 pentru proiectul Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din muncipiul Giurgiu, cod SMIS 122373
359 07 septembrie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre municipiul Giurgiu si Universitatea de Arhitectura si Urbanism ”Ion Mincu” Bucuresti
358 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind infiintarea unui ”Parc industrial Giurgiu Est S.A”
357 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea Acordului de parteneriat intre municipiul Giurgiu si Unitatea Militara 01924 Bucuresti
356 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Giurgiu si a Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia
355 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Actului constitutiv al Societatii Comerciale Giurgiu Constructii Edilitare SRL Giurgiu aprobat prin HCLM nr.343 din data de 28 august 2019, modificata si completata prin HCLM nr.352 din 18 septembrie 2019, privind infiintarea unei societati cu raspundere limitata avand ca obiect principal de activitate gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al mun.Giurgiu
354 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
353 07 septembrie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea contractarii si garantarii unui credit revolving in valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/ finantarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la U.E, in vederea realizarii de investitii publice de interes local
352 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A pentru 27 constructii speciale, reprezentand posturi de transformare a energiei electrice si a terenurilor aferente
351 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind includerea unor obiective de investitii din zona Biserica Sfintii Martiri Brancoveni in inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, insusit prin HCLM nr.135/26.08.1999 cu modificarile si completarile ulterioare
350 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Giurgiu a unor terenuri situate in intravilanul municipiului Giurgiu
349 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra unui teren situat in intravilanul municipiului Giurgiu si trecerea acestuia din domeniul privat in domeniul public al mun.Giurgiu
348 07 septembrie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3000 lei
347 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza PT, a indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investitiei, pentru obiectivul de investitii ”Trotuare strada 1 Decembrie 1918, tronson soseaua Prieteniei DJ 507”
346 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza PT, a indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investitiei, pentru obiectivul de investitii ”Teren de sport multifunctional la scoala generala nr.6”
345 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza PT, a indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a ivestitiei, pentru ”Ansamblu loc de joaca zona urbana marginalizata”
344 07 septembrie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF, a indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investitiei, pentru obiectivul de investitii ”Construir
343 31 august extraordinara Hotarare privind aprobarea unui sprijin financiar in suma de 4000 lei
342 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Giurgiu, pentru perioada septembrie-octombrie 2020
341 27 august ordinara Hotarare a Consiliului Local privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
340 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Construcții Edilitare SRL aferente anului 2019
339 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea casarii si valorificarii prin vanzare unui tronson de conducte de transport agent termic si a documentatiei de atribuire necesara organizarii licitatiei publice deschisa cu strigare
338 27 august  ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
337 27 august ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Raportului cu privire la intreprinderile publice aflate in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea ori in portofoliul Consiliului Local al municipiului Giurgiu, in anul 2019
336 27 august ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL, intocmita in baza Listei de prioritati finala pentru acordarea locuintei ANL, aprobata prin HCL nr.185/28.05.2020
335 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul Municipiul Giurgiu
334 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei de atribuire in vederea concesionarii prin licitatie publica a imobilului - PT62, identificat cu numar cadastral 36159, apartinand domeniului public al municipiului Giurgiu, situat in strada Tineretului, FN
333 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei de atribuire in vederea concesionarii prin licitatie publica a imobilului - PT63, identificat cu nr.cadastral 36197, apartinand domeniului public al mun.Giurgiu, situat in strada Tineretului, FN
332 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren, identificat cu numar cadastral 37306, in suprafata de 113,00., situat in mun.Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc E2
331 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren, identificat cu numar cadastral 37265, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in strada Tineretului, FN
330 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind includerea in domeniul public al municipiului Giurgiu a unui numar de 27 constructii speciale reprezentand posturi de transformare a energiei electrice si a terenurilor aferente si aprobarea rapoartelor de evaluare
329 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind neexercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului situat in Strada Garii, nr.37, municipiului Giurgiu
328 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unui teren situat in intravilanul municipiului Giurgiu, includerea in Nomenclatorul stradal si atribuirea de denumire
327 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea alipirii unor terenuri situate in intravilanul municipiului Giurgiu
326 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind respingerea solicitarii Consiliului Judetean privind incetarea dreptului de administrare a unui spatiu din incinta Dispensarului Policlinic Giurgiu
325 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Studiului de oportunitate si Raportului de evaluare necesare concesionarii prin atribuire directa a unui teren, in suprafata de 4450 mp., identificat cu numar cadastral 35752, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in Soseaua Portului, FN, adiacent Strand - Bazin Veriga
324 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei de atribuire in vederea concesionarii prin licitatie publica a spatiului, identificat cu numar cadastral 36341, apartinandn domeniului public al municipiului Giurgiu, situat in incinta Dispensarului nr.5-9, strada Ierusalim 3000
323 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Studiu de fezabilitate pentru dispecerizare si modernizare sistem de transport si distributie agent termic, etapa a II-a”
322 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Locale S.A in insolventa, reprezentand plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunarea si Sala de sport Chauncey Hardy)
321 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei de Evidenta a Persoanelor municipiului Giurgiu
320 27 august ordinara Hotarare privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
319 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 2000 lei
318 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea Acordului de parteneriat intre municipiul Giurgiu si Asociatia Licurici Giurgiu
317 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea acordului intre mun.Giurgiu si Scoala Gimnaziala nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului ”Copiii si parintii rromi vor la scoala” pentru perioada septembrie-decembrie 2020
316 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea acordului de parteneriat intre mun.Giurgiu si Scoala Gimnaziala nr.10 pentru sustenabilitatea proiectelor ”Oportunitati egale la educatie pentru o societate incluziva” si ”Scoala dupa scoala - primul las spre succesul scolar si profesional” pentru perioada septembrie-decembrie 2020
315 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei Actului aditional nr.1 pentru serviciile de administrare publica generala prestate in Piete, Targuri si Oboare, la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local in Municipiul Giurgiu
314 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii de plata intre municipiul Giurgiu si SC LIBER TRANS COM SRL, referitor la serviciul de transport local pentru categoria subventionata - elevi
313 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea SC GIURGIU SERVICII LOCALE SA - in insolventa a unui mijloc fix cu denumirea ”Soft gestionare locuri de veci pentru cimitirele din municipiul Giurgiu”
312 27 august ordinara Hotarare a Consiliului local privind reactualizarea tipurilor de servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice si tarifele acestora aprobate prin H.C.L la nr.325/29 august 2018
311 21 august extraordinara Hotarare privind aprobarea valorii totale si a cheltuielilor aferente proiectului ”Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Giurgiu”, cod SMIS 122373
310 21 august extraordinara Hotarare privind includerea in domeniul public al mun.Giurgiu a investitiei ”Centrala termica zona Giurgiu Nord” situata in mun.Giurgiu, strada Gloriei, nr.5 si transmiterea in folosinta gratuita catre Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A
309 11 august extraordinara Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a Mun.Giurgiu pentru perioada 2020-2027
308 11 august extraordinara Hotarare privind luarea la cunostinta cu privire la prelungirea termenelor limita din calendarul de selectie pentru ocuparea pozitiilor de director din cadrul S.C UzinaTermoelectrica Production Giurgiu S.A
307 11 august extraordinara Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Cimitir Balanoaia” beneficiar Primaria mun.Giurgiu
306 11 august extraordinara Hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu
305 11 august extraordinara Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
304 04 august extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice(faza Dali) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice - Liceul Nicolae Cartojan”
303 04 august extraordinara Hotarare a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru sedinta extraordinara din data de 04 august 2020
302 30 iulie ordinară  Hotarare a Consiliului local privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor si mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale Apa Service S.A Giurgiu, pentru numirea unui administrator provizoriu in Consiliul de Administratie
301 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind exprimarea acordului Consiliului Local in vederea infiintarii unui ”Parc industrial” Giurgiu
300 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind exprimarea acordului in vederea stabilirii coridorului de expropriere pentru obiectivul de investitii ”Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN5, km 64+884 si preluarea de catre mun.Giurgiu a unor terenuri ce fac parte din coridorul de expropriere
299 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta gratuita a unui segment de drum aflat in proprietatea publica a mun.Giurgiu precum si predarea sectorului de drum DN 5, aflat in proprietatea publica a statului si in administrarea CL Giurgiu catre Ministerul Transporturilor prin CNAIR S.A
298 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incetarii contractului de atribuire in folosinta nr.5786/25.03.1996 incheiat intre Consiliul Local al Mun.Giurgiu si S.C GHE STUBEANU SRL
297 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
296 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2020-2021
295 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2020-2021
294 30 iulie ordinară  Hotarare a Consiliului local privind modificarea Articolelor 2 si 3 din HCL nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice PT+DE si a devizului pentru lucrarile aferente proiectului ”Reconstruirea si punerea in valoarea a siturilor culturare reprezentative Euroregiunea Ruse-Giurgiu”, cod proiect RoBg - 424, cu modificarile ulterioare
293 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Ansamblul de locuinte sociale zona Obor, 55 apartamente - Municipiul Giurgiu
292 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aproparea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Ansamblu de locuinte sociale zona Istru, 20 apartamente - Municipiul Giurgiu”
291 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Locuinta in regim Sp+P+1E” pe terenul din Giurgiu, str.Lupeni, nr.9, beneficiari Munteanu Cristian Manuel si Munteanu Madalina Nicoleta
290 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 2000 lei
289 30 iulie ordinară  Hotarare a Consiliului local privind modificarea Statului de Functii al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU
288 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind modificarea Hotararii nr.273/29.07.2015 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu
287 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unor imobile situate in municipiul Giurgiu
286 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea studiului ”Actualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termica a municipiului Giurgiu”
285 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Extindere carosabil strada Arcului”
284 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indeplinirii criteriilor de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2019 pentru administratorii executivi si neexecutivi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
283 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Situatiilor Financiare aferente anului 2019 ale Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu
282 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 40,00 mp., situat in mun.Giurgiu, Fundatura Vanatorilor, nr.12
281 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren, identificat cu numar cadastral 35442, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in mun.Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, nr.4A
280 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind concesionarea prin licitatie publica a spatiului, identificat cu numar cadastral 36341, apartinand domeniului public al mun.Giurgiu, situat in incinta Dispensarului nr.5-9, strada Ierusalim 3000
279 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului PT 62, identificat cu numar cadastral 46159, apartinand domeniului public al municipiului Giurgiu, situat in strada Tineretului, FN
278 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului - PT63, identificat cu numar cadastral 36197, apartinand domeniului public al mun.Giurgiu, situat in Strada Tineretului, FN
277 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmite in baza Listei de prioritati finala pentru acordarea locuintei ANL., aprobata prin HCLM, nr.185/28.05.2020
276 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea trecerii din domeniul public al mun.Giurgiu in domeniul privat a unui tronson de conducte de transport agent termic in vederea scoaterii din functiune, casarii si desfiintarii
275 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind actualizarea Regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar de stat din mun.Giurgiu
274 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3500 lei
273 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 2000 lei
272 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3000 lei
271 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A aferente anului 2019
270 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Comerciale Giurgiu Servicii Publice SA
269 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului si a Documentatiei privind inchiriere spatii/active/teren prin licitatie publica cu strigare si negociere directa din cadrul Directiei Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana
268 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului privind functionarea Compartimentului Administrare Piata de Peste din cadrul Directiei Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana, in vederea comercializarii si/sau depozitarii alimentelor de catre agentii economici/persoane fizice
267 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind Regulamentul de inchiriere a ambarcatiunilor de agrement fara motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama
266 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului privind functionarea Centrului de Afaceri din cadrul Directiei Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana
265 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezmembrare teren in 7 loturi” beneficiar SC PALAS SRL
264 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutorului pentru plata bonelor
263 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea actului aditionar nr.3, la contractul nr.21667/05.06.2015
262 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor inmatriculati in unitatile de invatamant din Municipiul Giurgiu
261 30 iulie ordinară  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea contului de executie al Bugetului Local pentru trimestrul II 2020
260 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea alipirii unor terenuri situate in intravilanul Municipiului Giurgiu
259 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si asociatia ”Prietenii de langa tine”
258 30 iulie ordinară Hotarare a Consiliului local privind actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Giurgiu
257 21 iulie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii unui contract de asociere de participatie intre Municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala POOR CONSTRUCT SRL
256 21 iulie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului proiectului ”Amenajare spatiu de agrement adiacent Veriga”
255 21 iulie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului proiectului ”Dezvoltare locala integrata in comunitatea marginalizata Istru - zona Locuinte Sociale”
254 21 iulie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Dali) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu si Scoala Gimnaziala arondata Savin Popescu, din mun.Giurgiu”
253 21 iulie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Dali) si a indicatorilor tehnico economice pentru proiectul ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice ”Scoala Gimnaziala nr.3, arondata Scolii Gimnaziale Mircea cel Batran din Municipiul Giurgiu”
252 21 iulie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Dali) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice:Scoala Gimnaziala nr.10, din municipiul Giurgiu”
251 21 iulie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari si nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezerva in Comisia pentru analiza ofertelor depuse in cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving in valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/finantarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la U.E, in vederea realizarii de investitii publice de interes local
250 21 iulie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
249 21 iulie extraordinară Hotarare a Consiliului local privind rectificarea Anexei la Hotararea nr.15/23.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite pentru tineri prin Agentia Nationala pentru Locuinte
248 10 iulie  extraordinară Hotărâre privind premierea absolventei clase a XII-a care a obținut cel mai bun rezultat la Examenul de Bacalureat, sesiunea I, anul 2020
247 10 iulie extraordinara

Hotărâre privind premierea elevilor claselor a V-a, VI, VII, IX, X, XI-a, din unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, care au obținut media 10 la finalul anului școlar 2019-2020

246 10 iulie extraordinara Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de Investiții aferente
245 10 iulie extraordinara Hotarare a consiliului local privind aprobarea contractarii si garantarii unui credi revolving in valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/finantarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la U.E, in vederea realizarii de investitii publice de interes local
244 10 iulie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind insusirea propunerii de concesionare prin atribuire directa a unui teren in suprafata de 4450 mp., identificat cu numar cadastral 35752, apartinand domeniului privat al mun.Giurgiu, situat in sos.Portului, FN, adiacent Strand - Bazin Veriga
243 10 iulie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind modificarea art.1 si titulaturii HCL nr.489 din 5 decembrie 2017 privind predarea catre MDRAPFE prin Compania Nationala de Investitii (C.N.I) S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot - ”Sala de educatie fizica scolara” din mun.Giurgiu, strada Nicolae Iorga, nr.34
242 10 iulie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea participarii la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public cu proiectul ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin eficientizarea Sistemului de Iluminat Public in mun.Giurgiu”
241 02 iulie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind premierea elevei clase a VIII-a care a obtinut rezultate deosebite - media 10- la Evaluarea Națională, anul 2020
240 02 iulie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea art.1 si titularii HCL nr.488 din 5 decembrie 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii (C.N.I) S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot -”Sala de sport cu tribuna si 180 locuri” din mun.Giurgiu, strada.1 Decembrie 1918, nr.83
239 02 iulie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind premierea elevilor claselor a VIII-a si a XII-a care au obtinut media 10 in anul scolar 2019-2020 respectiv premierea elevilor claselor a VIII-a si XII-a care au obtinut media 10 pe ultimii 4 ani de studiu, din unitatile de invatamant din Municipiul Giurgiu
238 02 iulie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
237 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind sustinerea unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala ”Acad.Marin Voiculescu” in vederea accesarii si implementarii Proiectului European ”Parintii aproape de copii”
236 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3000 lei
235 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
234 25 iunie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
233 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al municipiului Giurgiu
232 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciilor de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor/vehiculelor stationate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al mun.Giurgiu, catre S.C GIURGIU SERVICII LOCALE S.A in insolventa
231 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmita in baza Listei de prioritati finala pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin HCLM nr.185/28.05.2020
230 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea contractului de novatie intre municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala Diplomatic Car Service SRL
229 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii unui act aditionatl la contractul de parteneriat nr.15545/11.03.2020 incheiat cu Asociatia Partida Romilor ”Pro Europa” - Sucursala Giurgiu
228 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind premierea sefilor de promotie din institutiile de tip gimnazial si liceal din municipiul Giurgiu
227 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea contractarii unor credite pentru investitii de la Banca Comerciala Patria Bank pentru S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
226 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea Indicatorilor de Performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
225 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea valabilitatii contractelor de inchiriere pentru 5 imobile de necesitate din Strada Dîmboviței (zona Obor) si stabilirea chiriei in conformitate cu prevederile legale aflate in vigoare
224 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unor terenuri situate in municipiul Giurgiu
223 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta grauita catre Directia de Asistenta Sociala Giurgiu, a doua apartamente pentru tinerii postinstitutionalizati
222 25 iunie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3000 lei
221 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.26181/07.07.2015, modificat prin Act Aditional nr.1/48177/15.10.2019, incheiat intre mun.Giurgiu si SC CLAUDIA COM SRL
220 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind rectificarea HCLM nr.166/30.04.2020 de includere in domeniul public al mun.Giurgiu a investitiei ”Centrala termica zona Istru” situata in mun.Giurgiu, strada Sloboziei, F.N si transmiterea in folosinta gratuita catre Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A
219 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C E-Distributie Muntenia S.A pentru terenul in suprafata totala de 125 mp., situat in mun.Giurgiu
218 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea art.1 si 2 dinHCL nr.269/25.07.2019 privind predarea catre M.D.R.A.P prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectuvlui de investitii Proiect tip - amplasamentului ”Construire baza sportiva TIP 2- Colegiul National ”Ion Maiorescu”, strada Uzinei nr.30B
217 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.7677/03.05.2010, incheiat intre Mun.Giurgiu si SC ANATEG SRL ca urmare a cesiunii contractului de concesiune
216 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.23298/30.06.2017, incheiat intre mun.Giurgiu si SC LUCI SI IULI SRL
215 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.20417/11.11.2004, prelungit prin ACT aditionatl nr.3/55229/15.11.2019, incheiat intre Municipiul Giurgiu si Cabinet Medical Individual Galie Catalina
214 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice de asistenta si reprezentare pentru promovarea unei actiuni in vederea anularii facturii fiscale GRGU 19 numar 23246 emisa de GIREXIM UNIVERSAL SA la data de 02.03.2020
213 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Constructie hidrotehnica Canal Cama - Etapa 2”
212 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Anexei la HCLM Giurgiu nr.237/27.06.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investitii ”Reteaua termica Bretea de legatura Sud (N-C-S)
211 25 iunie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind completarea HCLM Giurgiu 146/08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ”Inlocuire si redimensionare retea de transport agent termic intre racord PT71 si racord PT62”
210 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Statului de functii ale Centrului Cultural Local ”Ion Vinea” Giurgiu
209 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind implementarea in cadrul Societatii Comerciale Uzina Termoelectrica Production S.A Giurgiu, avand ca autoritate tutelara Consiliul Local al mun.Giurgiu, a masurilor dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru ocuparea functiilor de Director General, Director Tehnic, Director Economic si Director Comercial
208 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Statului de functii al Directiei de Impozite si Taxe Locale Giurgiu
207 25 iunie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii unei Conventii de plata intre Municipiul Giurgiu si S.C Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A
206 19 iunie extraordinare  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
205 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada iunie-august 2020
204 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind declararea ca obiectiv de utilitate publica de interes local a ”Cimitirului Balanoaia”, ce se va realiza pe terenul agricol in suprafata de 33.806,00 mp, identificat prin numărul cadastral 39328
203 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Realizare patinoar, municipiul Giurgiu”
202 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Recompartimentare bloc C1 - Locuinte sociale”
201 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „ Sistematizare verticala zona adiacenta 610”
200 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Amenajare spatiu arhiva in incinta Incubatorului de Afaceri”
199 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
198 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
197 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea utilizarii modalitatii de invitare la primarie a persoanelor fizice care au obligatia declararii datelor in registrul agricol
196 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea situatiilor financiare anuale la S.C PAZA PUBLICA GIURGIU S.A aferente anului 2019
195 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.1 pentru modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatii administrativ-teritorial, aferent serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Giurgiu
194 28 mai ordinara  Hotarare a Consiliului local privind modificarea Organigramei si Statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu si Directiei de Evidenta a Persoanei
193 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Giurgiu Constructii Edilitare
192 28 mai ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a unor spatii disponibile excedentare situate in incinta Internatului Colegiului Nationala ” Ion Maiorescu” din municipiul Giurgiu
191 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei Contractului de Asociere nr.28776/20.06.2019, incheiat intre Municipiul Giurgiu si S.C Total Media Outdoor SRL
190 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii prin vanzare precum si a documentatiei de atribuire in vederea organizarii licitatiei publice deschisa cu strigare a Navei de Pasageri Valahia
189 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea vanzarii unor instalatii termice dezafectate aferente Punctului Termic 18 si a documentatiei de atribuire necesara organizarii licitatiei publice deschisa cu strigare
188 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu si trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Giurgiu a unuia dintre loturi
187 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C E-Distributie Muntenia S.A., pentru terenul in suprafata de 20.00 mp, situat in strada Prunaru din mun.Giurgiu
186 28 mai ordinara  Hotarare a Consiliului local privind darea in administrare a investitiei ”Sala de educatie fizica scolara - Proiect Pilot, Municipiul Giurgiu, str.Episcopiei (fosta Portului), nr.21”, catre Scoala Gimnaziala nr.7 Giurgiu
185 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de prioritati finala pentru acordarea locuintelor, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 ani
184 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra unui teren situat in intravilanul municipiului Giurgiu
183 28 mai ordinara  Hotarare a Consiliului local privind modificarea Statului de Functii de Organigramei S.C GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL
182 20 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea aplicarii procedurii desfasurarii sedintelor Consiliului Local si ale Comisiilor de specialitate prin mijloace electronice pe perioada starii de alerta
181 20 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
180 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
179 08 mai extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind neexercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului situat in Strada Garii nr.73, municipiul Giurgiu
178 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind sarbatorirea zilei de 1 iunie 2020 - Ziua internationala a Copilului, in municipiul Giurgiu
177 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu
176 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Operatorului Regional - APA SERVICE S.A. Giurgiu, aferente anului 2019
175 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pentru copiii înscriși la Creșa nr.1 Giurgiu, suportată de părinții/reprezentanții legali care au domiciliul în municipiul Giurgiu, pentru anul 2020
174 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local, prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă
173 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ”Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga”
172 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea HCL nr.548/19.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul ”Construirea/modernizarea/renovarea unui Centru Comunitar Integrat” (CCI)
171 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ”Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”
170  08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ”Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”
169 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Contului de executie al Bugetului Local pentru trimestrul I 2020
168 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Ansamblul loc joaca zona urbana marginalizata”
167 30 aprilie ordinara    Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
166 30 aprilie ordinara     Hotarare a Consiliului local privind includerea in domeniul public al Mun.Giurgiu a investitiei ”Centrala termica zona Istru” situata in mun.Giurgiu, strada Sloboziei, F.N si transmiterea in folosinta gratuita catre UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A
165 30 aprilie ordinara     Hotarare a Consiliului local privind includerea in domeniul public al Mun.Giurgiu a investitiei ”Sala de educatie fizica scolara - Proiect Pilot, Mun.Giurgiu, str.Episcopiei (fosta Portului) nr.21
164 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea si completarea anexei la Hotararea 233/29 iunie 2017, privind atribuirea denumirii, includerea in inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a statiilor pentru mijloacele de transport in comun din municipiul Giurgiu si transmiterea lor in folosinta gratuita catre S.C GIURGIU SERVICII LOCALE S.A
163 30 aprilie ordinara             Hotarare a Consiliului local privind aprobarea pretului local de facturare al energiei termice livrata populatiei din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, in scopul prepararii apei calde pentru perioada 01 mai 2020 - 15 octombrie 2020
162 30 aprilie ordinara       Hotarare a Consiliului local privind aprobarea pretului local al energiei termice catre utilizatorii de energie termica din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, in scopul prepararii apei calde pentru perioada 01 mai 2020 - 15 octombrie 2020
161 30 aprilie ordinara     Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF/DALI) si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ”Dezvoltare locala integrata in comunitatea marginalizata Istru - zona Locuinte sociale”
160 30 aprilie ordinara       Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea SC GIURGIUI SERVICII LOCALE SA in insolventa, a unui numar de 12 bucati - sisteme de supraveghere video model Qsmart Pro
159 30 aprilie ordinara    Hotarare a Consiliului local privind aprobarea listei de prioritati pentru acordarea locuintelor, realizate catre Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 ani
158 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ”Teren de sport multifunctional la scoala generala nr.6”
157 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Constructii Edilitare S.R.L., reprezentand plata cheltuielilor pentru serviciile de deszapezire aferente sezonului de iarna 2019-2020
156 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in anul 2019 de S.C UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A
155 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Situatiilor financiare ale S.C UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A aferente anului 2019
154 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar Schitului Sfantul Nicolae Giurgiu
153 30 aprilie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind abrogarea Hotararii Consiliului Local Giurgiu nr.451/01.11.2019 si Aprobarea contractarii unor credite de investitii pentru Administrarea Zonei Libere Giurgiu S.A
152 30 aprilie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4500 lei
151 30 aprilie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 10.000 lei
150 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare in dosarul civil nr.344/122/2020 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu
149 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021
148 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unor ajutoare materiale Inspectoratului pentru Situatii de Urgente ”Vlasca” al judetului Giurgiu, necesare combaterii si prevenirii raspandirii virusului COVID 19
147 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu si Directiei de Evidenta a Persoanelor
146 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru inlocuire si redimensionare retea de transport agent termic intre carod PT71 si racord PT62
145 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
144 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea mandatului domnului Barbu Cristian, in calitate de administrator provizoriu la S.C Giurgiu Constructii Edilitare SRL Giurgiu, pe o perioada determinata
143 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui protocol de colaborare pentru a sprijini persoanele aflate in situatii de risc ca urmare a starii de urgenta
142 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.30938/02.12.2008 incheiat intre municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala MMG CONSTRUCT S.R.L
141 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare in dosarul civil nr.260/122/2020 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu
140 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Regulamentului privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza municipiuluiGiurgiu, pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii
139 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Raportului final nr.18.328/26.03.2020 al Comisiei de selectie si mandatarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Uzina Termoelectrica Production S.A Giurgiu, pentru numirea membrilor in consiliul de administratie la aceasta societate
138 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Comerciale TRACUM Giurgiu, aferent anului 2020
137 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind transferul cu titlu gratuit al unor statii de lucru PC cu sistem complet si al unor videoproiectoare interactive cu protectie la distanta ultrascurta din patrimoniul mun.Giurgiu in patrimoniul unitatilor de invatamant gimnaziale aflate pe raza mun.Giurgiu
136 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C TRACUM S.A Giurgiu
135 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acceptarea de catre municipiul Giurgiu a ofertei de donatie constand in teren cu suprafata de 2474 mp., situat in mun.Giurgiu
134 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra unui teren situat in intravilanul MunicipiuluiGiurgiu si trecerea acestuia din domeniul privat in domeniul public al mun.Giurgiu
133 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind transmiterea, fara plata, a unui autoturism catre S.C GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL
132 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului Local privind modificarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Impozite si Taxe Locale Giurgiu
131 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului Local aprobarea unei Conventii de plata intre mun.Giurgiu si S.C LIBER TRANS COM S.R.L., referitor la Serviciul de transport local pentru categoria subventionata - elevi
130 06 aprilie extraordinara  Hotarare a Consiliului Local  asigurarea alimentatiei necesare pentru persoanele izolate la domiciliu suspecte de transmiterea infectiei cu Coronavirus din mun.Giurgiu
129 31 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari si nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezerva in Comisia pentru analiza ofertelor depuse in cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving in valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/finantarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la U.E, in vederea realizarii de investitii publice de interes local
128 31 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unor ajutoare materiale pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean Giurgiu, necesare combaterii si prevenirii raspandirii virusului COVID 19
127 27 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor aflate in stare de necesitate ca urmare a Pandemiei SARS-COV-2
126 27 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
125 24 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii contractelor de voluntariat
124 24 martie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cererii de finantare actualizate pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare termica a 10 blocuri de locuinte din mun.Giurgiu - Zona Centru si Alexandriei ” Si a cheltuielilor aferente implementarii proiectului - POR 3.1 A SUERD
123 24 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate (faza PT) si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru realizarea obiectivului de investitii ”Reabilitarea termica a 10 blocuri de locuinte din mun.Giurgiu - Zona Centru si Alexandriei ” - POR 3.1 A SUERD
122 24 martie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, aprobat prin HCLM Nr.375/25 septembrie 2019
121 24 martie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind asigurarea alimentatiei necesare si a altor necesitati de trai pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infectiei cu Coronavirus din municipiul Giurgiu
120 24 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
119 24 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii
118 24 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea contractarii si garantarii unui credit revolving in valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/finantarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana, in vederea realizarii de investitii publice de interes local
117 16 martie extraordinara Hotarare privind aprobarea incheierii contractului intre municipiul Giurgiu si Directia de Sanatate Publica Giurgiu pentru decontarea cheltuielilor aferente carantinei pentru persoanele care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 si cazate in municipiul Giurgiu
116 16 martie extraordinara Hotarare privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
115 10 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind asigurarea alimentatiei necesare si a altor necesitati de trai pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infectiei cu Coronavirus din municipiul Giurgiu
114 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada martie 2020 - mai 2020
113 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cererii de finantare actualizata pentru proiectul ”Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B., POR 2014-2020”
112 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul - Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B., POR 2014-2020
111 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si atribuirea contractului de lucrari catre societatea APA SERVICE S.A pentru obiectivul de investitii "Reabilitare retea de apa str. 1 Decembrie 1918"
110 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Realizare parcare adiacent biserica Sf.Nicoale"
109 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind implementarea in cadrul Societatii Comerciale Uzina Termoelectrica Production S.A Giurgiu, avand ca autoritate tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a masurilor dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
108 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare in dosarul nr.28093/3/2019 in faza recursului, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti
107 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A aferent anului 2020
106 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L aferent anului 2020
105 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cererii de finantare actualizata pentru proiectul "Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Sfantul Gheorghe din municipiul Giurgiu" - POR 2014-2020, Axa 10.1.b
104 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul "Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Sfantul Gheorghe din Municipiul Giurgiu" - POR 2014-2020, Axa 10.1.b
103 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
102 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
101 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea revocarii Hotararii nr.464/27.11.2017
100 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa, a terenului identificat cu numar cadastral 37243, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc 106
99 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar Manastirii Sfantul Gheorghe
98 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei "Sfintii Martiri Brancoveni"
97 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Realizare parcari adiacente bloc C3"
96 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Reabilitare carosabil strada V.Alecsandri, Salciei si M.Sadoveanu"
95 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Loc de joaca pentru copii adiacent bloc 67/1D"
94 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Parcari adiacent bloc 60 Vama"
93 03 martie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cesiunii contractului de asociere nr.10/30.06.2003 incheiat intre municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala Nixi Cafenea S.R.L
92 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmita in baza Listei de prioritati pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin HCLM nr.208/30.05.2019
91 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui Act aditional la Contractul de concesiune nr.3997/21.10.2020 incheiat intre municipiul Giurgiu si S.C AGRO 91 S.R.L
90 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea oportunitatii vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren in suprafata de 537,00 mp., situat in municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, nr.4A
89 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.2921/12.02.2009 incheiat intre municipiul Giurgiu, Stan Marcela si Stan Marin
88 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.10559/24.03.2017, incheiat intre municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala LINK 07 AUTO S.R.L
87 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Comerciale PAZA PUBLICA GIURGIU S.A aferent anului 2020
86 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta gratuita a spatiului din incinta Punctului Termic 73, situat in Municipiul Giurgiu, strada Negru Voda, catre Asociatia Clubul Sportiv F.C.M Giurgiu
85 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dreptului de uz si servitute i favoarea S.C E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A pentru un teren in suprafata de 4,82 mp., situat in municipiul Giurgiu
84 03 martie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind stabilirea duratei unor contracte de inchiriere pentru terenurile ramase in proprietatea statului si aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu
83 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea prelungirii duratei Actului aditional nr.1 pentru serviciile de administrare publica generala prestate in Piete, Targuri si Oboare, la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in Municipiul Giurgiu
82 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Locale S.A in insolventa, reprezentand plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunarea si Sala de sport Chauncey Hardy)
81 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Publice S.A., reprezentand plata penalitatilor la facturile neincasate scadenta
80 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - "Construire baza sportiva Tip 2 - Strada Tineretului, nr.87", municipiul Giurgiu, judet Giurgiu
79 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.12/10856/05.03.2019, incheiat intre Municipiul Giurgiu si Tabara Valentina
78 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind vanzarea locuintelor pentru tineri, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in Municipiul Giurgiu catre titularii contractelor de inchiriere
77 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Raportului de analiza a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in Municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2019 si stabilirea masurilor de optimizare a acesteia
76 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3000 lei
75 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 8000 lei
74 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4500 lei
73 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea Acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Asociatia Partida Romilor "Pro Europa" - Sucursala Giurgiu
72 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Biblioteca Judeteana "I.A Bassarabescu" Giurgiu institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Giurgiu
71 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Cultural Local "Ion Vinea" Giurgiu
70 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind delegarea organizarii de catre Centrul Cultural Local "Ion Vinea" Giurgiu activitatilor dedicate sarbatoririi "Zilelor Municipiului Giurgiu" si darea in administrare a locatiei aferenta desfasurarii evenimentului
69 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind scoaterea din evidenta contabila a Primariei Municipiului Giurgiu, respectiv din contul 231 " Imobilizari corporale in curs de executie" a unor obiective de investitii
68 14 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
67 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind actualizarea cererii de finantare pentru proiectul ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 7” - POR 3.1 A SUERD
66 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.43/29.01.2020 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Giurgiu nr.13901/20.04.2017
65 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Infrastructura Soseaua Alexandriei"
64 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de transport public in zona Estica a municipiului Giurgiu"
63 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbana vestic al municipiului Giurgiu"
62 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Modernizare gradinita Casuta Fermecata (nr.4)-Giurgiu"
61 04 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifului pentru colectarea si transportul deseurilor inerte de pe raza administrativa a municipiului Giurgiu
60 04 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta gratuita a unui segment de drum situat in incinta Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, DN5, KM63, aflat in proprietatea publica a municipiului Giurgiu, catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
59 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifului pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare de colectare, transport si eliminare deseuri menajere, reziduale si biodeseuri practicate de S.C ROSAL GRUP S.A Bucuresti, in municipiul Giurgiu
58 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui mandat special doamnei Sandulescu Petronela Marinela reprezentant al municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a actionarilor la S.C APA SERVICE S.A Giurgiu
57 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind participarea UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 853.645 lei si esalonarea multianuala a implementarii proiectului - Retea termica Bretea de legatura Nord-Centru
56 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare in dosarul nr.1959/122/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti in faza recursului dupa rejudecare
55 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Proiectului Bugetului de imprumuturi interne pe anul 2020
54 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modificarii Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.62/03.03.2017 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 31.039.930 lei pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local in Municipiul Giurgiu, cu modificarile si completarile ulterioare
53 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constituirea Comisiei pentru Acord Unic in structura Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
52 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea depunerii Cerere de finantare pentru proiectul "Servicii publice partajate digitalizate - Continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni in Municipiul Giurgiu (SEPAR)
51 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind actualizarea cererii de finantare pentru proiectul "Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 6" - POR 3.1 A SUERD
50 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al Institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
49 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - "Construire baza sportiva TIP 2- Strada Unirii, F.N., adiacent Hotel "Steaua Dunarii", municipiul Giurgiu, jud.Giurgiu
48 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului de iluminat public in Municipiul Giurgiu si a documentatiei de atribuire
47 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea nivelul maxim la remuneratiei pentru conducerea societatilor cu capital majoritar al municipiului Giurgiu, in anul 2020
46 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind transferul cu titlu gratuit al statiilor de lucru PC cu sistem complet din patrimoniul Municipiului Giurgiu in patrimoniul unitatilor de invatamant aflate pe raza Municipiului Giurgiu
45 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa, a terenului identificat cu numar cadastral 40297, apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat in Municipiul Giurgiu, Intersectia Soseaua Ghizdarului cu Soseaua Balanoaiei
44 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitie "Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazul, str.Unirii, fn. etapa II", totalizand 44 unitati locative
43 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Giurgiu nr.13901 din 20.04.2017
42 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Centru Modular Logistic" pe terenul din Giurgiu, soseaua Portului nr.1, Zona Libera Giurgiu, beneficiar SC VLD LOGISTIC SRL
41 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A pentru anul 2020
40 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta gratuita a unor spatii cu destinatie de birouri aflate in proprietatea publica a municipiului Giurgiu catre S.C Paza Publica Giurgiu S.A
39 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind insusirea propunerii de concesionare prin licitatie publica si aprobarea Raportului de evaluare si Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, identificat cu numar cadastral 40307, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in Strada Zefirului, adiacent nr.18
38 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea retragerii Municipiului Giurgiu din Asociatia Orase Energie in Romania (OER)
37 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
36 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Strada Garii, tronson Piata Garii - CEC BANK"
35 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Scoala Gimnaziala nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor "Oportunitati egale a educatie pentru o societate incluziva" si " Scoala dupa scoala - primul pas spre succesul scolar si profesional" pentru perioada ianuarie-iunie 2020
34 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Scoala Gimnaziala nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului "Copiii si parintii romi vor la scoala" pentru perioada ianuarie - iunie 2020
33 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmita in baza Listei de prioritati pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin HCLM nr.208/30.05.2019
32 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlul gratuit a unui imobil situat in municipiul Giurgiu din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, in domeniul public al Municipiului Giurgiu
31 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Statului de Functii si Organigramei SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL
30 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul de specialitate al primarului si serviciile din subordinea consiliului local, care se vor acorda in anul 2020
29 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri, date in custodia S.C Global Energy Production S.A Giurgiu in faliment, in vederea scoaterii din functiune, casarii si desfiintarii
28 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unui teren situat in municipiul Giurgiu
27 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unui teren situat in municipiul Giurgiu
26 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unor terenuri situate in municipiul Giurgiu, includerea in Nomenclatorul stradal si atribuirea de denumire
25 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Giurgiu
24 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale
23 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind abrogarea Hotararii nr.5 din data de 09.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
22 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Raportului de evaluare si Studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, a terenului identificat cu numar cadastral 40292, apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat in Strada Victoriei, adiacent nr.8A
21 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4500 lei
20 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3000 lei
19 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi prestate de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
18 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali in anul 2020
17 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordul de principiu pentru atribuirea catre SC APA SERVICE SA a contractului ” Reabilitarea retea apa str. 1 Decembrie 1919 ”
16 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind participarea UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 99.616 lei si esalonarea multianuala a implementarii proiectului - Centrala termica zona Istru
15 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind participarea UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 564.694 lei si esalonarea multianuala a implementarii proiectului - Centrala termica zona Giurgiu Nord
14 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Giurgiu a unei cladiri dezafectate aflata in incinta Liceului Teoretic "Tudor Vianu", in vederea scoaterii din functiune, casarii si desfiintarii
13 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Articolului 3 din HCL nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice PT + DE si a devizului pentru lucrarile aferente proiectului "Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu", cod proiect RoBg - 424, cu modificarile ulterioare
12 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea SC GIURGIU SERVICII LOCALE SA IN INSOLVENTA a unor obiecte de inventar
11 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA a unor obiecte de inventar
10 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice si pretul aferent apei dedurizate practicate de UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A
9 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al municipiului Giurgiu pentru anul 2020
8 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din municipiul Giurgiu
7 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobare Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor tinerilor conform Legii nr.15/2003.
6 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea tarifului pentru serviciile de paza ale agentilor de securitate la Societatea Comerciala PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.
5 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind declararea unei locuinte libere aflata in fondul de locuinte sociale al Municipiului Giurgiu drept locuinta de necesitate si repartizarea acesteia.
4 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor precum si a profesorilor indrumatori/corepetitor care au obtinut premiul I, II, III, mentiune si premiul special la Olimpiadele Nationale anul 2019 din Bugetul provizoriu al anului 2020.
3 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor care au obtinut premiul I, II, III, la etapa nationala si internationala a concursurilor/competitiilor sportive, in anul 2019 precum si premierea profesorilor antrenori ai elevilor din Bugetul provizoriu al anului 2020.
2 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.1 pentru activitatile de colectare si transport deseuri inerte, reciclabile si vegetale la Contractul nr.7344 din 13.02.2019 incheiat cu Societatea Comerciala ROSAL GRUP S.A Bucuresti.
1 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea excedentului sectiunii de functionare si deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019, precum si utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019.
Actualizat in - 04.02.2021, la ora 15:29; de catre: Cosmin Cristea