Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

CAPITOLUL III. ATRIBUŢIILE  COMPARTIMENTELOR  FUNCŢIONALE

Art. 8.   În îndeplinirea sarcinilor ce le revin, directorii şi şefii compartimentelor funcţionale independente, au următoarele atribuţii şi răspunderi comune:
(1) Asigură planificarea şi organizarea activităţii în cadrul direcţiei sau compartimentului independent, pe obiective de lucru, pe compartimente şi pe fiecare angajat.
(2) Asigură respectarea ordinei şi disciplinei în muncă de către angajaţii din subordine şi iau, sau după caz propun, măsurile ce se impun în acest domeniu.
(3) Întocmesc sau avizează, după caz, evaluările performanţelor profesionale individuale ale personalului din subordine.
(4) Efectuează, separat sau în comun, analize cu privire la soluţionarea problemelor locuitorilor municipiului Giurgiu şi prezintă proiecte de hotărâri sau dispoziţii autorităţilor locale competente.
(5) Reprezintă direcţia în relaţiile cu celelalte compartimente funcţionale din cadrul aparatului de specialitate sau în relaţiile cu instituţiile publice locale sau naţionale, serviciile publice ale ministerelor sau ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale organizate în judeţ, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, potrivit competenţelor acordate de primar.
(6) Răspund de întocmirea corespunzătoare şi în termen a sintezelor, rapoartelor şi a celorlalte lucrări din domeniul lor de activitate, precum şi de înaintarea acestora la forurile competente, după caz.
(7) Asigură îndeplinirea sarcinilor aferente domeniului lor de activitate, precum şi întocmirea dărilor de seamă şi a situaţiilor statistice şi transmiterea acestora, potrivit legii, în termen instituţiilor abilitate.
(8) Asigură studierea şi cunoaşterea de către fiecare angajat din subordine a reglementărilor legale, specifice domeniului de activitate al direcţiei sau al compartimentului independent.
(9) Repartizează corespondenţa adresată direcţiei şi asigură soluţionarea acesteia în conformitate cu reglementările legale în vigoare; răspund de rezolvarea în termenul legal a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor.
(10) Iau măsuri pentru asigurarea securităţii documentelor aflate în păstrare şi asigură arhivarea, selecţionarea, inventarierea şi predarea acestor documente la arhiva primăriei.
(11) Întocmeşte referatul de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce urmează a fi promovate în consiliul local din domeniul său de activitate
(12) Asigură implementarea Sistemului de Control Managerial

Actualizat in - 20.06.2018, la ora 11:24; de catre: prim_giurgiu