Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

 

>>    Birou Proiecte Mediu                                                    

 

Birou Proiecte Mediu
Interior 281
Art.17.  Birou Proiecte Mediu are următoarele atribuţii principale:
 1. Identifică şi recunoaşte problemele de mediu cu care se confruntă comunitatea locală
2. Identifică oportunităţile de dezvoltare durabilă a comunităţii
3. Identifică şi propune conducerii executive programele de finanţare eligibile pe domeniul MEDIU şi elaborează împreună cu celelalte compartimente funcţionale sau, după caz, cu alţi parteneri, cererile de finanţare pe care le depune în termenele prevăzute
4. Formulează temele de proiectare în vederea finanţării
5. Propune conducerii executive realizarea de teme de studiu, analize tehnico-economice şi studii de fezabilitate, de impact de mediu, topo, proiecte tehnice  etc.şi urmăreşte executarea lor la termen
6. Elaborează sau colectează documentele suport necesare finanţării
7. Estimează  suma necesară pentru punerea în practică a proiectului
8. Solicită de la bugetul local sumele necesare asigurării cofinanţării şi acoperirii cheltuielilor neeligibile pentru proiectele care vor beneficia de fonduri nerambursabie
9. Stabileşte echipa de proiect şi eventualii parteneri în vederea implementării proiectului
10. Iniţiează procedura de achiziţie publică
11. Colaborează cu partenerii de proiect şi compartimentele funcţionale implicate în derularea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţarea şi împreună cu acestea, urmăreşte îndeplinirea obiectivelor
12. Asigură legătura cu instituţia finanţatoare
13. Elaborează rapoartele solicitate de către conducerea executivă şi de către finanţatori
14. Participă la implementarea proiectelor de mediu cu finanţare nerambursabilă
15. Informează cetăţenii asupra modului în care pot acţiona şi lua parte la luarea deciziilor de mediu
16. Informează conducerea instituţiei cu privire la aspectele sesizate de populaţie care pot conduce la nerespectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului
17.  Actualizează periodic lista proiectelor de mediu derulate pe plan local şi a stadiului de implementare a acestora
17 a. Monitorizează proiectele de mediu şi raportează semestrial Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu stadiul implementării proiectelor incluse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu(PLAM) şi Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului(PNAPM) --- DE ADAUGAT !!!
18. Urmăreşte respectarea reglementărilor în vigoare privind conservarea, protejarea şi extinderea spaţiilor verzi 
19. Transmite informaţiile de mediu solicitate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului
20. Iniţiază şi organizează evenimentele prilejuite de zilele naţionale şi internaţionale dedicate mediului
21. Participă la formularea măsurilor necesare în domeniul gestiunii deşeurilor;
22. Asigură completarea şi transmiterea anuală la Administraţia Fondului pentru Mediu a Declaraţiei privind obligaţiilor municipiului la Fondul pentru Mediu
23. Propune încheierea de convenţii, protocoale şi parteneriate privind protecţia mediuluicu institutii abilitate din tara si strainatate

Actualizat in - 13.01.2016, la ora 14:01; de catre: prim_giurgiu