Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

2018 - 24.05

FORMULARE -Compartiment Evidență străzi

 

 

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>>     Compartiment  Cadastru și Evidență Străzi  

 

Art. 30.  Compartiment Cadastru și Evidență Străzi are următoarele atribuţii principale:

1. Participă la activitatea de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului  şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne.
2. Urmăreşte execuţia şi realizează recepţia lucrării de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar.
3. Constituie banca de date urbane cu elementele din lucrarea de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi a terenurilor agricole din extravilanul municipiului Giurgiu.
4. Vizează şi ţine evidenţa documentelor de carte funciară necesare admiterii cererilor de înscriere în cartea funciară a municipiului Giurgiu.
5. Efectuează măsurători în vederea actualizării evidenţei proprietăţilor imobiliare.
6. Furnizează date din lucrarea de cadastru de specialitate Direcţiei de Impozite şi Taxe în vederea impunerii contribuabililor.
7. Pune la dispoziţia cetăţenilor şi a altor instituţii interesate, contra cost, date referitoare la terenurile şi construcţiile din sectoarele cadastrale care au fost încheiate.
8. Execută măsurători cadastrale la cererea proprietarilor pentru rezolvarea litigiilor de hotar.
9. Întocmeşte documentaţiile tehnice pentru comasări şi schimburi de teren între deţinătorii de terenuri.
10. Organizează şi întreţine în stare funcţională baza de date a cadastrului.
11. Realizează, păstrează şi asigură conservarea copiilor de siguranţă ale documentelor cadastrale, prin stocare şi arhivare inclusiv pe microfilme sau alte suporturi.
12. Emite in baza documentatiei aprobate de organele competente, certificate de nomenclatura stradala conform Ord.62/2002, pentru personae fizice si juridice .
13. Verifica continutul documentatiilor depuse si efectueaza deplasari in teren in vederea stabilirii de adresa.
14. Atribuie numere postale noi 
15. Inventariaza numerele postale pe strazi si propune renumerotarea in cazul in care  există erori de atribuire a acestor numere.        
16. Propune denumiri (schimbari de denumiri) de strazi        
17. Ia in evidenta si comunica institutiilor si serviciilor dispozitiile Primarului privind  modificarea denumirii strazilor si a numerelor postale pe raza municipiului          
18. Au acces la baza de date si informatii urbane (harti,schite,planuri  cadastrale,documntatii si planuri de urbanism) si contribuie la actualizarea periodica a  acestor date.
19. Întocmeste rapoarte de specialitate si colaboreaza cu celelalte servicii in vederea elaborarii proiectelor de Dispozitii ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local specific activitatii serviciului
20. Însusirea si aplicarea actelor normative de referinta in specialitate si in domeniul administratiei publice locale
21. Raspunde la cereri, sesizari, reclamatii care intra in competenta serviciului in termenul prevazut de legislatia in vigoare
22. Îndeplineste in conditiile legii orice alte atrbutii repartizate de conducerea institutiei
23. Înainteaza Directiei Judetene de Statistica rapoarte statistice in materie
24. Elibereaza dovezi privind nedepozitarea autovehiculelor pe domeniul public si privat al municipiului in vederea radierii acestora din circulatie
25. Asigura arhivarea documentelor in functie de specificul acestora.

Actualizat in - 24.05.2018, la ora 21:56; de catre: prim_giurgiu