Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 >>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

 

>>>     Compartiment Arhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului   Bontaș Bogdan interior 208

 

- Activități 2012

 

-Activități 2013

 

- Activități 2014

 

- Activități 2015

 

Art 32. Compartimentul  Arhitectură  Urbană şi Amenajarea teritoriului are următoarele atribuţii principale:
1. Elaborează teme-program pentru documentaţiile de urbanism;
2. Colaborează cu elaboratorii planului de amenajare a teritoriului judeţean prin furnizarea datelor necesare întocmirii documentaţiilor cu caracter de sinteză în condiţiile în care activitatea de elaborare a planului are un caracter continuu;
3. Analizează, verifică şi face propuneri  pentru:
• documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism cât şi regulamente de urbanism aferente, după caz
• studii de fundamentare a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism (studii de circulaţie, locuire, protecţie a mediului, zone protejate, turism, etc.), alte studii de specialitate (zone de agrement, parcuri industriale, ştiinţifice şi tehnologice, publicitate stradală, etc.)
• studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate şi expertize tehnice pentru lucrări de interes public (indiferent de beneficiar şi de situaţia juridică a terenului) şi pentru alte investiţii ai căror beneficiari sunt persoane fizice, juridice, instituţii publice, după caz
• programe şi prognozele de dezvoltare economică a municipiului Giurgiu
• orice alte documentaţii pentru zone insuficient reglementate prin documentaţii urbanistice şi de amenajarea teritoriului
4. Stabileşte pe baza analizei multicriteriale disfuncţionalităţile majore la nivel local în ceea ce priveşte: cadrul natural, potentialul economic, populatia şi reţeaua de localităţi infrastructură (căi de comunicaţie, alimentări cu apă, canalizări, echipări energetice, telecomunicatii).
5. Propune elaborarea de studii specifice sau reactualizarea celor existente in vederea intocmirii fundamentate a dezvoltarilor sectoriale. Întocmeste temele-program;
6. Întocmeşte liste cu siturile de valoare peisagistică, istorică, arheologică în vederea introducerii în patrimoniu; semnalează cazurile ce necesita interventii de urgenţă şi stabileşte măsurile de conservare;
7. Semnalează cazurile de contraventii sau infractiuni compartimentului de controlul disciplinei în vederea luării de măsuri;
8. Prezintă şi susţine documentaţiile specifice în comisia tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;
9. Colaboreaza cu organismele interesate în activitatea de Amenajare a Teritoriului.
10. Coordonează proiectanţii elaboratori de documentaţii de urbanism în vederea asigurarii unor proiecte de calitate; omogene din punct de vedere al exprimarii grafice si al continutului pe baza avizului de oportunitate emis conform Legii nr.350/2001;
11. Asigură banca de date urbane pentru municipiu;
12. Colaborează cu Agentia de Protectie a Mediului în probleme legate de protecţia mediului socio-economic şi a mediului construit (pt. construcţiile supuse autorizării);
13. Efectueaza inventarierea construcţiilor purtatoare de valoare (arhitecturală, istorica, arheologica).
14. Intocmeste referate prin care semnaleaza cazurile de contraventii sau infractiuni Direcţiei Poliţiei Locale în vederea interventiei;
15. Coordoneaza elaborarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire şi a autorizatiilor de desfiintare în concordantă cu prevederile din Planul Urbanistic General si Regulamentul aferent acestuia precum si a altor documentatii de urbanism aprobate de catre Consiliul local municipal Giurgiu.
16. Coordoneaza activitatea de dezvoltare urbana a municipiului si face propuneri pentru avizarea de catre Comisia de specialitate a Consiliului local a unor lucrari de investitii majore.
17. Susţine în fata Consiliului local al municipiului Giurgiu proiecte de hotarâri si rapoarte de specialitate, propune solutii pentru îmbunatatirea aspectului urban al orasului si pentru rezolvarea unor situatii reclamate de cetateni.

 

Actualizat in - 24.05.2016, la ora 10:01; de catre: prim_giurgiu