Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>>     Compartiment  Urmărire Executare Contracte

 

Art. 28. Compartiment Urmărire Executare Contracte are următoarele atribuţii principale:

1. Asigură urmărirea îndeplinirii clauzelor contractelor de concesiune, asigură predarea-primirea terenului concesionat, verifică depunerea garanţiei în termenul stipulat în contract, constată începerea lucrărilor de construcţii în termenele stabilite în contract cu Serviciul Autorizaţii şi documentaţii de Urbanism;
2. Asigură urmărirea contractelor de concesiune în sensul întocmirii de acte adiţionale şi al rezilierii acestora;
3. Asigură întocmirea contractelor de concesiune şi a actelor adiţionale pentru terenurile din domeniul public și privat al municipiului;
4. Asigură urmărirea contractelor de asociere şi/sau colaborare în sensul întocmirii actelor adiţionale şi a notelor de reziliere;
5. Asigură evidenţa şi gestionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
6. Primeşte solicitări şi face propuneri privind schimbările de destinaţie, la spaţiile închiriate ;
7. Asigura intocmirea formelor de predare-primire a imobilelor cu destinatia de spatii cu alta destinatie.
8. Transmite la Direcţia de Impozite şi taxe Locale actele adiţionale şi notele de reziliere la contractele de asociere şi/ sau colaborare;
9. Asigură gestionarea bazei de date cu privire la contractele întocmite şi / sau urmărite;
10. Asigură închirierea spaţiilor cu altă destinaţie;
11. Asigură preluarea contractelor de închiriere existente, încheierea de contracte noi şi urmărirea executării acestora pentru terenurile care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu;
12. Întocmirea, semnarea şi elaborarea contractelor de închiriere pentru amplasarea construcţiilor provizorii sau amplasarea teraselor pe domeniul public precum şi pe domeniul public precum şi pe domeniul privat al municipiului Giurgiu.
13. Stabilirea şi calcularea taxelor aferente ocupării temporare a domeniului public din punct de vedere comercial cu ocazia desfăşurării unor manifestări organizate de municipiul Giurgiu.
14. Întocmeşte impreuna cu Biroul Proceduri Achiziţii,Contracte documente pentru  scoatere la licitatie a spaţiilor cu alta destinaţie decât cea de locuinţe, libere de orice sarcini.
15. Întocmeşte studii de oportunitate şi caiete de sarcini pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea imobilelor destinate construirii care aparţin domeniului privat al municipiului Giurgiu şi pentru concesionarea terenurilor destinate realizării de construcţii sau de obiective de uz sau de interes public care aparţin domeniului public al municipiului.
16. Raspunde de respectarea prevederilor legale cu privire la evaluarea spatiilor comerciale şi intocmeste documentaţia necesară vanzării acestora.

Actualizat in - 15.04.2015, la ora 12:19; de catre: prim_giurgiu